П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 31.10.2014 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 31.10.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.П. и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА сложи за разглеждане НОХД    483 по описа за  2014  год., докладвано от съдия РАДЕВА.

На поименно повикване в 11.30 часа се явиха:

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. Д.М. от ШАК, назначен за служебен защитник от досъдебното производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв.  М.  - Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се гледа делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, поради което

   О П Р Е Д Е Л И :

       ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия, както следва:

Р.И.А. – ЕГН **********,

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.382 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. М. - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим Р.А. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което извърших умишлено. Признавам се за виновен за това, че без да сключа брак съм заживял съпружески с ненавършилата шестнадесет годишна възраст С.С. И.. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 31.10.2014 г. между  прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв.Д.М. от ШАК, действащ като служебен защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Р.И.А., ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на неустановена с точност дата през есента на 2012г. в с.С., обл.Ш., без да е сключил брак, заживял съпружески с не навършилата 16 /шестнадесет/ годишна възраст С.С. И., ЕГН **********,***– престъпление по чл. 191, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият за това деяние на основание чл.191, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2  от НК ще изтърпи наказание „Пробация” със следните пробационни мерки:

- На основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

- На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.

            Обществено порицание – което да бъде обявено чрез кмета на с.С. пред населението на селото, чрез разлепване на определените за това места съобщение.

 

 

СЛ.ЗАЩИТНИК:                                                     ПРОКУРОР:

                        /адв. Д.М. /                                        /Красимира Жекова/

 

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                                   /Р.А./

 

 

            Подсъдим Р.А.- Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящото споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                                   /Р.А./

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо, отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала, и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимата  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :     

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв.Д.М., от ШАК, действащ като служебен защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Р.И.А., ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на неустановена с точност дата през есента на 2012г. в с.С., обл.Ш., без да е сключил брак, заживял съпружески с не навършилата 16 /шестнадесет/ годишна възраст С.С. И., ЕГН **********,***– престъпление по чл. 191, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият за това деяние на основание чл.191, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и т.2  от НК ще изтърпи наказание „Пробация” със следните пробационни мерки:

- На основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;

- На основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.

            Обществено порицание – което да бъде обявено чрез кмета на с.С. пред населението на селото, чрез разлепване на определените за това места съобщение.

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП № 176/2014 г. по описа на РУ на МВР гр. Н. по повод на което е образувано НОХД № 483/2014 г. по описа на НПРС.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

 

 

 

            Заседанието завърши в 11.40 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :