П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 18.11.2014 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 18.11.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                                          

При участието на секретар В.В. и прокурора  МИЛЕН ГЛУШКОВ

сложи за разглеждане НОХД  № 487   по описа за   2014  год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

На поименно повикване в  11,30  часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. Б.И., назначен за служебен защитник на подсъдимия от досъдебно производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Глушков.

Явява се пострадалото лице Г.В., редовно призовано.

Съдът дава възможност на страните за С.овище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото. Делото е насрочено за предварително изслушване, но междувременно със защитника на подсъдимия сме постигнали споразумение за решаване на делото по реда на чл. 384 вр. чл. 381 от НПК, което сме представили по делото. Моля, ако не дадете ход на делото по реда на глава 27 от НПК, дададете ход по реда на чл. 384 вр. чл. 381 от НПК.

Адв. И.: Да се даде ход на делото. Постигнали сме споразумение по реда на чл. 384 от НПК, подзащитният ми е подписал споразумението, наясно е с последиците.

Пострадало лице Г.В. - Велосипедът ми е върнат, нямам претенции за това. Няма да претендирам пътни разноски за днешното ми явяване.

Подсъдим – Да се гледа делото,

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, предвид представеното споразумение, делото следва да продължи по реда на чл. 384 от НПК, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

Х.С.Х., с ЕГН **********, ,

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Прокурор: Нямам отводи. Поддържам споразумението, моля да го одобрите. Същото не противоречи на закона и морала.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, намира че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението. Съдът констатира и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Ето защо на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И:

         ОТКРИВА производство по произнасяне по сключеното споразумение между страните.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 18.11.2014 г. между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Б.И., действащ като служебен защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за уС.овено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Х.С.Х., с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на неуС.овена дата, през периода от 01.06.2014 г. до 26.07.2014 г., в с. С., обл. Ш., отнел от владението на Г. М.В. ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, чужда движима вещ /1 бр. велосипед марка “***”/, на стойност 70 лв., собственост на визираното лице, като случаят е маловажен – престъпление по чл.194, ал. 3 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 194, ал. 3 от НК, във вр. с чл. 54 от НК, ще изтърпи наказание ГЛОБА в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева.

 

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 45 лева /четиридесет и пет лева/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

        

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Б.И., действащ като служебен защитник на подсъдимия, с което страните приемат за уС.овено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Х.С.Х., с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на неуС.овена дата, през периода от 01.06.2014 г. до 26.07.2014 г., в с. С., обл. Ш., отнел от владението на Г. М.В. ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, чужда движима вещ /1 бр. велосипед марка “***”/, на стойност 70 лв., собственост на визираното лице, като случаят е маловажен – престъпление по чл.194, ал. 3 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 194, ал. 3 от НК, във вр. с чл. 54 от НК, ще изтърпи наказание ГЛОБА в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева.

 

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 45 лева /четиридесет и пет лева/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

        

 

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство №          287/2014 г. по описа на РУ на МВР Н..

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                       

 

 

Заседанието завърши в           11,45 часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :