П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 05.11.2014 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 05.11.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.П. и прокурора АНРИ МИЛЕНОВ сложи за разглеждане НОХД    491 по описа за  2014  год., докладвано от съдия РАДЕВА.

На поименно повикване в 10.30 часа се явиха:

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и  с упълномощения от него по досъдебното производство защитник адв. Т.М. от ВАК.

РП ред. призована, явява се прокурор Миленов.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв.  М.  - Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се гледа делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, поради което

   О П Р Е Д Е Л И :

       ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия, както следва:

Е.Ф.С. – ЕГН **********,.

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.382 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. М. - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим Е.С. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което извърших умишлено. Признавам се за виновен за това, че съзнателно съм ползвал неистински официален документ, удостоверение за завършен седми клас. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 05.11.2014 г. между  прокурор Анри Миленов при НПРП и адв.Т.М. от ВАК, действаща като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Е.Ф.С., ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 15.01.2014г., в Основно училище „***” с.Т., обл.Ш., съзнателно е ползвал неистински официален документ – Удостоверение за завършен седми клас с рег. № 45/25.06.1998г. на Основно училище „***” с. В., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл. 316 от НК във вр. с чл.308, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият за това деяние на основание чл. 316 от НК във вр. с чл.308, ал.2, във вр. с ал.1 от НК ще изтърпи наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.

На основание чл.66, ал.1 от НК - ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 99.49лв. /деветдесет и девет лева и четиридесет и девет стотинки/ вносими по сметка на ОДМВР гр.Ш..

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /адв. Т.М. /                                        /Анри Миленов/

 

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                                   /Е.С./

 

 

            Подсъдим Е.С. - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящото споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                                   /Е.С./

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо, отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала, и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимата  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :     

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв.Т.М. от ВАК, действаща като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Е.Ф.С., ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 15.01.2014г., в Основно училище „***” с.Т., обл.Ш., съзнателно е ползвал неистински официален документ – Удостоверение за завършен седми клас с рег. № 45/25.06.1998г. на Основно училище „***” с. В., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл. 316 от НК във вр. с чл.308, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият за това деяние на основание чл. 316 от НК във вр. с чл.308, ал.2, във вр. с ал.1 от НК ще изтърпи наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.

На основание чл.66, ал.1 от НК - ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 99.49лв. /деветдесет и девет лева и четиридесет и девет стотинки/ вносими по сметка на ОДМВР гр.Ш..

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП № 122/2014 г. по описа на РУ на МВР гр. К. по повод на което е образувано НОХД № 491/2014 г. по описа на НПРС.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

 

 

 

            Заседанието завърши в 10.40 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :