П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 10.12.2014 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

   на 10.12.2014 година , в състав :

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАСКА МАРКОВА

                                              

При участието на секретар Д.П. и прокурора МИЛЕН ГЛУШКОВ сложи за разглеждане НОХД № 523 по описа за 2014 год., докладвано от съдия МАРКОВА

 

На поименно повикване в 10.00 часа се явиха:

РП гр. Н., ред. призована, явява се прокурор Глушков.

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. Р.Н. от АК гр.В., редовно упълномощен от подсъдимия от досъдебното производство.

Съдът констатира, че производството е образувано по внесен обвинителен акт, но тъй като в същия ден, след внасяне на делото, е внесено споразумение, съдът не е призовал другите участници в процеса, тъй като по делото от прокуратурата е постъпило споразумение.

Прокурор - Да се даде ход на делото. Действително сме постигнали споразумение, което моля да бъде одобрено от съда. Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384  във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите. Ако съдът намери и се налага да се внесат корекции в първоначалните параметри на споразумението, моля съдът да го направи по реда на чл.382 ал.4 от НПК.

Адв. Н.  -  Да се даде ход на делото. Моля да одобрите споразумението.

Подсъдим М.Ш. – Да се даде ход на делото. Моля да одобрите споразумението. Отказвам сеот съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Съдът намира, че няма пречка да се даде ход на делото ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът снема самоличността на подсъдимия, както следва:

М.Р.Ш. – ЕГН **********,.

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения.

Прокурор - Нямам искания , възражения и  отводи.

Адв. Н. -  Нямаме възражения и  отводи.

Подсъдим М.Ш. – Нямам възражения и отводи.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимият е  декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, поР.което

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТКРИВА производство по произнасяне по сключеното споразумение на основание чл.384 ал.1 от НПК.

 

Прокурор – Поддържаме споразумението.

Адв. Н. – Поддържаме параметрите на споразумението.

Подсъдим М.Ш. – Поддържам споразумението.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение. Не е посочено дали се прилага чл.54 или чл.55 от НК. По отношение на наказанието пробация за първата мярка, следва да се посочи адреса на който ще се изтърпява мярката, както и периода на явяване и подписване пред пробационен служител, както и ще се налага ли наказанието “глоба”.

Прокурор – Внасяме необходимото уточнение: Досежно основанието за налагане на друг вид по-леко наказание, заменя се лишаването от свобода с пробация на осн. чл.55, ал.2, б.”б” от НК, като първата пробационна мярка по чл. 42а, ал.2, т.1 от НК е, че срещите с пробационен служител са два пъти седмично, като след третата пробационна мярка внасяме корекция, че на осн. мл.55, ал.3 от НК не се налага наред с наказанието “лишаване от свобода” – наказанието „глоба”. Наказанието пробация да се изпълнява на адрес ***.

 Адв. Н. – солидарен съм с така предложените промени. Същите считам че не противоречат на закона и морала.

Подсъдим – Съгласен съм с казаното от прокурора и адвоката ми.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим М.Ш. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен в това, че съм управлявал лек автомобил след употреба на алкохол. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 10.12.2014 г. между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Р.Н. от ВАК, действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимия М.Р.Ш. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 07.03.2014 г. в с. П., община К., област Ш. е управлявал моторно превозно средство, лек автомобил марка „***” с държавен контролен № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,40 промила, установено по надлежния ред с Алкотест Дрегер №7510, след като е бил осъден за деяние по чл.343б от НК с определение одобряващо споразумение по НОХД № 205/2007 г. по описа на РС И., влязло в законна сила на 04.10.2007 г.– престъпление по чл.343б, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият за това деяние на основание чл.343б, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. “б” от НК във вр. с чл.42а, ал.2, т. 1, т.2 и т.6 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

            Задължителна регистрация по настоящ адрес *** ЗА СРОК ОТ 2 /ДВЕ/ ГОДИНИ, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.

            Задължителни периодични срещи с пробационен служител ЗА СРОК ОТ 2 /ДВЕ/ ГОДИНИ.

            Безвъзмезден труд в полза на обществото от 200 /ДВЕСТА/ ЧАСА ЗА СРОК ОТ 1 /ЕДНА/ ГОДИНА.

            Страните се споразумяват, че на подсъдимия НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото наказание “глоба” в разпоредбата на чл.343б ал.2 от НК, наред с наказанието лишаване от свобода, като основанието за това е по чл.55 ал.3 от НК.

            НЕ СЕ ПРИЛАГА разпоредбата на чл. 343г от НК, тъй като подсъдимия не притежава СУ на МПС.

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /адв. Р.Н./                                                      /Милен Глушков/

 

                       

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /М.Ш./

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Милен Глушков при РП гр. Н. и адв. Р.Н. от ВАК, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият М.Р.Ш. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 07.03.2014 г. в с. П., община К., област Ш. е управлявал моторно превозно средство, лек автомобил марка „***” с държавен контролен № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,40 промила, установено по надлежния ред с Алкотест Дрегер №7510, след като е бил осъден за деяние по чл.343б от НК с определение одобряващо споразумение по НОХД № 205/2007 г. по описа на РС И., влязло в законна сила на 04.10.2007 г.– престъпление по чл.343б, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият за това деяние на основание чл.343б, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. “б” от НК във вр. с чл.42а, ал.2, т. 1, т.2 и т.6 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

            Задължителна регистрация по настоящ адрес *** ЗА СРОК ОТ 2 /ДВЕ/ ГОДИНИ, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО.

            Задължителни периодични срещи с пробационен служител ЗА СРОК ОТ 2 /ДВЕ/ ГОДИНИ.

            Безвъзмезден труд в полза на обществото от 200 /ДВЕСТА/ ЧАСА ЗА СРОК ОТ 1 /ЕДНА/ ГОДИНА.

            Страните се споразумяват, че на подсъдимия НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото наказание “глоба” в разпоредбата на чл.343б ал.2 от НК, наред с наказанието лишаване от свобода, като основанието за това е по чл.55 ал.3 от НК.

            НЕ СЕ ПРИЛАГА разпоредбата на чл. 343г от НК, тъй като подсъдимия не притежава СУ на МПС.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №523/2014 г. по описа на РС гр. Н.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                       

                                  

Заседанието завърши в 10.25 часа.

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :