П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 10.12.2014 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 10.12.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.П. и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА сложи за разглеждане НОХД  № 544  по описа за 2014 год., докладвано от съдия МАРКОВА

На поименно повикване в  11.00 часа се явиха:

РП гр. Нови пазар, ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Явява се подсъдимият Б.С.А. лично, редовно призован и с  назначеният му в досъдебното производство служебен защитник адв. Н.И. от ШАК, която е редовно призована.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Подсъдим Б.А. – Да се гледа делото.

Адв. И. - Да се даде ход на делото.

Съдът констатира, че подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред и намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия, както следва:

Б.С.А. – ЕГН **********,.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите. Щетите от деянието са възстановени, защото дървения материал веднага е взет от подсъдимите и откаран на ДЛС “***” с. В..

 Подсъдим Б.А. - Моля да одобрите споразумението.

 Адв. И. - Действително сме сключили споразумение с НПРП на основание чл.381 от НПК. Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим Б.А. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен  в това, че без писмено позволително съм събрал, взел и извозил от горския фонд на „***” дърва за огрев и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 10.12.2014 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Н.И. от ШАК, действаща като служебен защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимия Б.С.А. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 17.08.2013 г. в землището на с. П., обл. Ш., отдел **”, при условията на предварителен сговор със С.М.И. с ЕГН **********, С.А.А. с ЕГН ********** и М.Ю.Ю. с ЕГН **********, без редовно писмено позволително е събрал, взел и извозил от горския фонд общо 7.5 куб.м. дърва за огрев от вида „Цер”, собственост на СИДП ТП-ДЛС „***” с.В., на обща стойност 225.00 лв. - престъпление по чл.235, ал.3, т.1 във вр. с ал.1 от НК.

Страните се съгласяват за горепосоченото деяние подсъдимият на основание чл.235, ал.3, т.1 във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК да изтърпи наказание лишаване от свобода ЗА СРОК ОТ 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК – ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

Страните се съгласяват на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия ДА НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание предвидено в чл.235, ал.3, т.1 от НК наред с наказанието лишаване от свобода, а именно наказание „глоба”.

Подсъдимият се съгласява от направените по делото разноски общо в размер на 40.00лв. да заплати сумата в размер на 10.00лв./десет лева/ по сметка на ОД на МВР гр.Ш..

 

СЛ.ЗАЩИТНИК:                                                     ПРОКУРОР:

                        /адв. Н.И./                                     /Красимира Жекова/                

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /Б.А./  

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство по ДП №44/2014 г. по описа на РУП гр. К. срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Н.И. от ШАК, действаща като служебен защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Б.С.А. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 17.08.2013 г. в землището на с. П., обл. Ш., отдел **”, при условията на предварителен сговор със С.М.И. с ЕГН **********, С.А.А. с ЕГН ********** и М.Ю.Ю. с ЕГН **********, без редовно писмено позволително е събрал, взел и извозил от горския фонд общо 7.5 куб.м. дърва за огрев от вида „Цер”, собственост на СИДП ТП-ДЛС „***” с.В., на обща стойност 225.00 лв. - престъпление по чл.235, ал.3, т.1 във вр. с ал.1 от НК.

Страните се съгласяват за горепосоченото деяние подсъдимият на основание чл.235, ал.3, т.1 във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК да изтърпи наказание лишаване от свобода ЗА СРОК ОТ 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК – ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

Страните се съгласяват, че на основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия ДА НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание предвидено в чл.235, ал.3, т.1 от НК наред с наказанието лишаване от свобода, а именно наказание „глоба”.

Подсъдимият се съгласява от направените по делото разноски общо в размер на 40.00лв. да заплати сумата в размер на 10.00лв./десет лева/ по сметка на ОД на МВР гр.Ш..

 

            ПРЕКРАТЯВА частично наказателното производство по досъдебно производство №44/2014 г. по описа на РУ МВР гр. К., в частта му по отношение на подсъдимия Б.С.А., по повод на което е образувано НОХД №544/2014 г. по описа на НПРС.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

Досъдебното производство да се приложи към НОХД № 545/2014 г. по описа на НПРС.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието завърши в 11.15 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :