П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 17.12.2014 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 17.12.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                          

При участието на секретар В.В. и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА

сложи за разглеждане НОХД     558   по описа за 2014  год., докладвано от съдия РАДЕВА

На поименно повикване в  13,45   часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. Б.И., упълномощен редовно.

РП ред. призована, явява се прокурор Жекова

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. И.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия:

И.Т.К. – ЕГН **********,              

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът предлага на страните промени в така сключеното споразумение.

Прокурор – Да се допълни в обвинението, че случаят е немаловажен. Наказанието лишаване от свобода да бъде изтърпяно в затворническо заведение от закрит тип, при строг режим, като на основание чл. 59 от НК се приспадне времето през което подсъдимият е бил задържан, считано от 13.11.2014 г. до настоящия момент. Също така да се допълни в споразумението, че на основание чл. 53 ал. 1 от НК веществените доказателства да се отнемат в полза на държавата, след което да се унищожат.

Адв. И. – Съгласен съм с така предложените промени в споразумението.

Подсъдим – Съгласен съм.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът

                            О П Р Е Д Е Л И :

Предявява на подсъдимия веществените доказателства - 2 бр. отверки, едната с дължина 27,5 см. права, другата с дължина 21 см, кръстата, 2 чифта тъмнокафява ръкавица с пет пръста, памучни /платнени/, 1 чифт ръкавици сиви гумени, 1 бр. гаечен ключ с жълта дръжка, 1 бр. метален механизъм с надпис “***” с остър закривен връх и 1 бр. секретен ключ с липсваща долна зъбна част с надпис “***” и надпис от другата страна “******

Подсъдим – Това са веществените доказателства.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола окончателното съдържание на подписаното между страните споразумение, както следва:

         Днес, 17.12.2014 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Б.И., действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият И.Т.К. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2014 г., в гр. Н., обл. Ш., при условията на опасен рецидив, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот и използване на техническо средство /отверка/, след като се сговорили предварително за това с П.И.П., с ЕГН **********, е отнел от владението на С.К.Л. от с.гр., чужди движими вещи – парична сума в размер на 620.00 лв., собственост на „***” ЕООД гр. Н., представлявано от Д.М.Д., без съгласието на собственика и владелеца, с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен – престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 2 от НК, във вр. с чл. 195 ал. 1 т. 3 предл. ІІ, т. 4 предл. ІІ и т. 5 от НК, във вр. с чл. 194 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 29 ал. 1, буква А от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 196 ал. 1 т. 2 от НК, във вр. с чл. 195 ал. 1 т. 3 предл. ІІ, т. 4 предл. ІІ и т. 5 от НК, във вр. с чл. 194 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 29 ал. 1, буква А от НК, във вр. с чл. 55 ал. 1. т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП, като на основание чл. 59 от НК от така определеното наказание се приспада времето, през което обвиняемият е бил задържан под стража, считано от 13.11.2014 г.  

На основание чл. 53 ал. 1 от НК2 бр. отверки, едната с дължина 27,5 см. Права, другата с дължина 21 см, кръстата, 2 чифта тъмнокафява ръкавица с пет пръста, памучни /платнени/, 1 чифт ръкавици сиви гумени, 1 бр. гаечен ключ с жълта дръжка, 1 бр. метален механизъм с надпис “***” с остър закривен връх и 1 бр. секретен ключ с липсваща долна зъбна част с надпис “***” и надпис от другата страна “****** да се отнемат в полза на държавата и да се унищожат.

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Б.И., действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият И.Т.К. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2014 г., в гр. Н., обл. Ш., при условията на опасен рецидив, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот и използване на техническо средство /отверка/, след като се сговорили предварително за това с П.И.П., с ЕГН **********, е отнел от владението на С.К.Л. от с.гр., чужди движими вещи – парична сума в размер на 620.00 лв., собственост на „***” ЕООД гр. Н., представлявано от Д.М.Д., без съгласието на собственика и владелеца, с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е немаловажен – престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 2 от НК, във вр. с чл. 195 ал. 1 т. 3 предл. ІІ, т. 4 предл. ІІ и т. 5 от НК, във вр. с чл. 194 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 29 ал. 1, буква А от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 196 ал. 1 т. 2 от НК, във вр. с чл. 195 ал. 1 т. 3 предл. ІІ, т. 4 предл. ІІ и т. 5 от НК, във вр. с чл. 194 ал. 1 от НК, във вр. с чл. 29 ал. 1, буква А от НК, във вр. с чл. 55 ал. 1. т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП, като на основание чл. 59 от НК от така определеното наказание се приспада времето, през което обвиняемият е бил задържан под стража, считано от 13.11.2014 г.  

На основание чл. 53 ал. 1 от НК2 бр. отверки, едната с дължина 27,5 см. Права, другата с дължина 21 см, кръстата, 2 чифта тъмнокафява ръкавица с пет пръста, памучни /платнени/, 1 чифт ръкавици сиви гумени, 1 бр. гаечен ключ с жълта дръжка, 1 бр. метален механизъм с надпис “***” с остър закривен връх и 1 бр. секретен ключ с липсваща долна зъбна част с надпис “***” и надпис от другата страна “****** да се отнемат в полза на държавата и да се унищожат.

        

 

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство №          421/2014 г. по описа на РУ на МВР Н..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

        

 

         На основание чл.309 от НПК, съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И:

         Потвърждава взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража” спрямо И.Т.К., с ЕГН **********, до привеждане на наказанието в изпълнение.

         Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 7 дневен срок от днес.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Заседанието завърши в           14 часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :