МОТИВИ към присъда по НОХД №566 /2013г.по описа на НПРС

 

 Делото е образувано на основание чл.247 ал.1 т.1 от НПК-по внесен обвинителен акт от Районна прокуратура гр.Нови пазар против Б.С.М. ***,обвиняем по ДП №187/2013г.по описа на РУ”Полиция”гр.К. в това,че  през периода от м.април 2012г.до м.септември 2013г.в гр.К.,обл.Ш.,след като е бил осъден /с решение №292/2011г.по гр.д.№1092/2011г.по описа на РС-Нови пазар,влязло в сила на 05.12.2011г./да издържа свой низходящ /малолетния си син С.Б. С. с ЕГН:**********/,съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски /18бр.месечни вноски по 100лв.,равняващи се на сумата от 1 800лв./-престъпление по чл.183 ал.1 от НК И В ТОВА,че  през периода от м.април 2012г.до м.септември 2013г.в гр.К.,обл.Ш.,след като е бил осъден /с решение №292/2011г.по гр.д.№1092/2011г.по описа на РС-Нови пазар,влязло в сила на 05.12.2011г./да издържа свой низходящ /малолетния си син К.Б. С. с                                                   ЕГН:**********/,съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски /18бр.месечни вноски по 100лв.,равняващи се на сумата от 1 800лв./-престъпление по чл.183 ал.1 от НК

    В съдебно заседание за НПРП се явява прокурор М.Глушков.Поддържа изцяло внесеното обвинение.

    Подсъдимият Б.С.М. редовно призован ,не се явява по делото. Упълномощеният от него договорен защитник адв.Т.М.,вписана в ШАК не оспорва възведеното обвинение.

    Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

      Подсъдимият Б.М. и свидетелката С.К.Р. са бивши съпрузи.Гражданският им брак е прекратен със съдебно решение №292/5.12.2011г.по гр.д.№1092/2011г.по описа на НПРС,като по силата на същото,М. е бил осъден да заплаща на С.К. М.,като майка и законен представител на малолетните деца С.Б. С. с ЕГН:********** и К.Б. С. с ЕГН:********** ежемесечна издръжка в размер на по 100.00лв. за всяко дете,платима до 15-то число от месеца,за който се отнася,считано от 18.10.2011г.,ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска,до настъпването на законните основания за изменение или прекратяване.За присъденото вземане е издаден изпълнителен лист от 14.12.2011г.

     От показанията на разпитаната свидетелка С.К.,които съдът кредитира с нужното доверие като добросъвестно дадени,се установява,че първоначално М. е заплащал дължимата издръжка,което преустановил от началото на месец април 2012г.Поради и това,по нейна молба било образувано изпълнително дело №20128770401726/2012г.по описа на ЧСИ А.Т. ,с рег.№877 и Район на действие –Ш..

     Неизпълнението на алиментното задължение към двете алиментни деца,от страна на подсъдимия,продължило до края на месец септември 2013г.,като през този инкриминиран период  по жалба на К. е образувано ДНП №187/2013г.по описа на РУ”Полиция” гр.К..Общият размер на дължимата,но незаплатена издръжка за периода от началото на месец април 2012г.до края на месец септември 2013г. за всяко от децата възлиза в размер на по 1 800лв./18 месечни вноски по 100лв./.

    Подсъдимият не оспорва възведеното срещу него обвинение от обективна страна.

    В съдебно заседание чрез упълномощения от него договорен защитник адв.Т.М. представя писмени доказателства:преводно нареждане от 05.02.2014г.  за кредитен превод по ИД №№20128770401726 с длъжник Б.С. за сумата в размер на 7 665.00лв. и покана за доброволно изпълнение,адресирана до него по горецитираното изпълнително дело.

     Между страните по делото и пострадалото лице не се спори,че чрез този превод до постановяване на присъдата от първа инстанция подсъдимият е погасил задължението си за издръжка.,предмет на възведеното срещу него обвинение.,както и ,че до този момент не са настъпили други вредни последици за правоимащите лица.

     При така установеното от фактическа страна ,съдът направи следните правни изводи:

      След като е бил осъден с решение №292/2011г.по гр.д.№1092/2011г.по описа на РС-Нови пазар,влязло в сила на 05.12.2011г.да издържа свои низходящи /малолетните си деца  С.Б. С. с ЕГН:********** и К.Б. С. с                                                   ЕГН:**********,но през периода от м.април 2012г.до м.септември 2013г.в гр.К.,обл.Ш./по местоживеене на малолетните деца и техния законен представител-майката С.К./ , подсъдимият Б.С. съзнателно не изпълнил това си задължение си в размер на повече от две месечни вноски /съответно 18бр.месечни вноски по 100лв.,равняващи се на сумата от 1 800лв.за детето С. и 18бр.месечни вноски по 100лв.,равняващи се на сумата от 1 800лв.за детето К./,от

обективна страна подсъдимият е осъществил състава на престъпления по чл.183 ал.1 от НК.

    От субективна страна деянието е извършено при наличието на пряк умисъл.

    Доколкото до постановяване на присъдата от първата инстанция подсъдимият е изпълнил задълженията си и за пострадалите не са настъпили други вредни последици,видно от справката му за съдимост ,същият не е осъждан,не се е ползвал от привилегирования състав на чл.183 ал.3 от НК, при наличието на кумулативно изискуемите се от закона предпоставки,след като го призна за виновен в извършване на престъплението ,за което е предаден на съд,на основание чл.183 ал.3 от НК съдът не го наказа.

     В този смисъл съдът постанови присъдата си.

     Мотивите са изготвени на 06.02.2014г.

 

                                                                                              РАЙОНЕН   СЪДИЯ: