Мотиви към Решение №52 от 01.07.2014 г. по НАХД №296/2014 г. на НПРС

 

            Делото е образувано по внесено от Районна прокуратура – гр. Н. постановление, съдържащо предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на Н.Х.И., за това, че на 03.06.2014 г., в  с. Т., общ. К., обл. Ш., по път ІІІ- 701, на километър 18+650, в близост до стадиона на селото, управлявал МПС, л.а марка „***”, марка „***” с рег.№ ***, без да притежава свидетелство за управление на МПС и то в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, с наказателно постановление № 689/25.09.2013 г.на Началника на РУП Н., ВЗС на 11.11.2013 г. - престъпление по чл. 343В, ал.2, във вр. ал.1 от НК

Районна прокуратура –Н., редовно призована не изпраща представител. Обвиняемият се явява лично и с назначения от досъдебното производство служебен защитник - адв. Н.И., която моли съдът да наложи на обвиняемия административно наказание в минимален размер.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид становищата на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

Обвиняемият Н.Х.И. ***. Същия е неправоспособен водач на МПС, т.к не притежава свидетелство за правоуправление на МПС от никоя от предвидените в ЗДвП категории.

На 03.06.2014 г. в с. Т., обл. Ш., свидетелите В.С.К. и С. И. С. – полицейски служители при РУП гр. К. работили по ЗДвП.  На път ІІІ- 701, на километър 18+650, в близост до стадиона на селото забелязали лек автомобил „***”, марка „***” с рег.№ *** управляван от обвиняемия И., който спрял автомобила на 100 метра от тях, излязъл от мястото на шофьора и избягал през нивите в посока с. В.. При извършената проверка служителите установили, че обв. И. управлявал МПС без да притежава съответното свидетелство за управление. За констатираното нарушение му е съставен АУАН №186 от 03.06.2014 г.

След събрани допълнителни доказателства, се установява, че обвиняемият е наказван по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, с НП  № 689 от 25.09.2013 г., влязло в законна сила на 11.11.2013 г. на Началника на РУ “П” гр. Н.. От приложената справка за нарушител, издадена от сектор – КАТ към ОДП Ш. се установява, че обвиняемия И. е неправоспособен водач.

Така установената фактическа обстановка се подкрепя от всички доказателства по делото, които са непротиворечиви, ясни и точни.

На основата на така изяснената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

Обвиняемият Н.Х.И. е осъществил обективните признаци на състава на престъплението на чл. 343в, ал. 2 от НК. Същият е управлявал МПС без да притежава свидетелство за управление. От доказателствата по делото се установява, че И. е бил санкциониран по реда на ЗДвП с цитираното по-горе НП, влязло в законна сила на 11.11.2013 г., като настоящото деяние е извършил в едногодишния срок от наказването му по административен ред за извършването на друго такова деяние.

         От субективна страна е налице пряк умисъл. Той е съзнавал противоправното си поведение и обществено опасните последици и е целял тяхното настъпване.

            При определяне на наказанието съдът се съобрази с разпоредбите на закона - чл. 343в от НК, за което деяние се предвижда наказание лишаване от свобода до две години. Освен това обвиняемият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК. От деянието няма причинени имуществени вреди. Поради това са налице условията за прилагане на чл.78а от НК и обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание - глоба. При определяне на  конкретния й размер съдът съобрази имотното състояние на обвиняемият. Видно е от представената от него декларация по досъдебното производство, че същия не получава трудови доходи, освен това няма доходи и от други дейности.  Затова съдът счита, че справедливия размер на административното наказание ГЛОБА в настоящия случай следва да е в размер на 1 000 лв. 

            Съдът счете, че така постановеното решение ще постигне целите на наказанието и ще допринесе за поправянето на дееца.

            Мотивиран от изложените съображения, съдът постанови решението си.

 

            Мотивите изготвени на 04.07.2014 г.

 

 

 

                                               Районен съдия: .........................................

                                           Галина Николова