Мотиви към решение №90/19.11.2014г.по АНХД № 4842/2014г.по описа на НПРС

 

      С поС.овление от 28.10.2014 г. Районна прокуратура Н. е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на Ю.Х.С. ***,облВ.,обвиняем по ДП №217/2014г.по описа на РУ на МВР Н. в това,че на 20.05.2014г.около 12.50часа по ул.”*** „в гр.Н.,обл.Ш. управлявал моторно превозно средств/лек автомобил „***” с рег.№***/без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с Наказателно поС.овление №14-0307-000048/12.03.2014г.на началник група към РУ на МВР Н.,упълномощен за целта с Із-1745/28.08.2012г.на Министъра на вътрешните работи/влязъл в сила на 20.05.2014г./-престъпление по чл.343в ал.2 във вр.с ал.1 от НК.

        За  Района прокуратура Н. се явява прокурор Милен Глушков.Поддържа внесеното предложение.

        Обвиняемият Ю.С.  се явява лично  в съдебно заседание и с назначения

му служебен защитник адв.Ц.К. от ШАК.Обвиняемият се признава за виновен в извършване на престъплението ,в което е обвинен.Молят да му бъде наложено наказание в размер,ориентиран към минималния ,предвиден в закона.

        Съдът като прецени  събраните по делото доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за уС.овено от фактическа страна следното: Обвиняемият Ю.Х.С. ***.Не е правоспособен водач на моторно превозно средство./справка за картон на водача със заверка от РУ на МВР гр.Н./

        За това,че на 16.02.2014г.в с.С.,обл.Ш.,Х. е  управлявал МПС ,без да притежава СУМПС,с  Наказателно поС.овление №14-0307-000048/12.03.2014г.,издадено от Й.Н.Й. - Началник група към РУ на МВР Н.,упълномощен за целта с Із-1745/28.08.2012г.на Министъра на вътрешните работи,нарушителят е бил наказан по административен ред,като на основание чл.177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП му е наложено наказание „глоба” в размер на 100.00лв.Наказателното поС.овление е влязло в законна сила на 00.01ч. на 20.05.2014г.,по арг.на чл.183 ал.2 от НПК/

       Независимо от наказването му по адм.ред за друго такова деяние, на 20.05.2014г.,около 12.50ч. в гр.Н.,обл.Ш. по ул.***”,в хода на инцидентна проверка, служители на РУП гр.Н. –полицаите Г.Д.Г. ,Д.И.Д. и И.Г.М.  уС.овили, че обвиняемия Х. управлява лек автомобил лек автомобил „***” с рег.№***,без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство.Съставен е акт за уС.овяване на административно нарушение №273/20.05.2014г.,който водачът е подписал без възражения.

       При така уС.овеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:Безспорно се уС.ови ,че на посочената в поС.овлението на НПРП дата и място-20.05.2014г.,около 12.50ч. в гр.Н.,обл.Ш. по ул.***”,обвиняемият Ю.Х. е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „***” с рег.№***,без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с с  Наказателно поС.овление №14-0307-000048/12.03.2014г.,издадено от Й.Н.Й. - Началник група към РУ на МВР Н.,упълномощен за целта с Із-1745/28.08.2012г.на Министъра на вътрешните работи.,с което от обективна страна е осъществил състава на  престъпление по чл. 343в, ал.2 във вр. с ал. 1 от НК.

     От субективна страна деянието е извършено при наличието на пряк умисъл-деецът е осъзнавал общественоопасния характер на извършеното от него престъпно деяние и неговият вредоносен резултат,целейки настъпването му.

     За горепосоченото умишлено  престъпление ,законът предвижда наказание „лишаване от свобода” до две години.Доколкото обвиняемият е пълнолетен,не е осъждан/реабилитиран по право/,не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК /справка за съдимост с изх.№1367/14.11.2014г.,издадена от Бюро „Съдимост”при НПРС/ и с извършеното инкриминирано деяние не са причинени имуществени вреди,които да са оС.али невъзС.овени до приключване на съдебното следствие,съдът счете,че са налице всички кумулативно изискуеми се предпоставки,визирани в нормата на чл.78а от НК,поради което обвиняемият беше освободен от наказателна отговорност и съдът му наложи на основание чл.78а от НК административно наказание „глоба” в размер с минималния,предвиден в закона – 1000.00лв.

     За да определи този размер наказание,съдът отчете превеса на смекчаващите вината на обвиняемия обстоятелства- направените самопризнания от обвиняемия и оказаното от него пълно съдействие за изясняване на фактическата обС.овка по делото, социалното му положение-безработен е и не на последно място ,фактът /по негови твърдения/,че е предприел действия по завършване на курс за придобиване на шофьорска правоспособност и  му предстояло явяване на теоретичен и практически изпит да придобиване на правоспособност за управление на МПС.

     В този смисъл съдът поС.ови решението си.

     Мотивите са изготвени на 21.11.2014г.

 

                                                                                            РАЙОНЕН   СЪДИЯ: