МОТИВИ към Присъда №68 по НОХД №540 по описа на НПРС за 2014г.

 

Делото е образувано на основание чл.357 от НПК във вр. с чл.247 ал.1 т.1 от НПК-по внесен обвинителен акт от Районна прокуратура гр.Н. против В.Т.Г. ***,обвиняем по БПП №425/2014 г. по описа на РУ”Полиция”гр. Н. за извършено престъпление по чл.343в ал.2 във вр.ал.1 от НК .

            За НПРП в съдебно заседание се явява прокурор Анри Миленов. Поддържа внесеното обвинение.По въпроса за наказанието,което следва да се наложи на подсъдимия,предоставя на преценката на съда,като изразява становище за евентуално прилагане нормата на чл.55 ал.1 т.2 б”б”от НК.

            Подсъдимият се явява лично в съдебно заседание. Прави пълни самопризнания по възведеното срещу него обвинение. Моли съдът да му наложи наказание съобразно разпоредбата на чл.55 от НК.

            Съдът като прецени събраните по делото доказателства-обясненията на подсъдимия,както и писмените доказателства,събрани в досъдебното производство поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

            Подсъдимият  В.Т.Г.  не притежава свидетелство за управление на МПС /справка за нарушител от региона, на л.9 по ДП/.

            Въпреки това, подсъдимия Г. на 20.11.2014 г., около 22.30ч., в с.М.,обл.Ш., по ул.”***” управлявал моторно превозно средство –лек автомобил ,марка „***”,с държавен регистрационен №***, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в който момент бил спрян за служебна проверка от органи на РУ на МВР гр. Н. – свидетелят Ц.И.Ц..

            При извършената служебна проверка било установено, че Г. не притежава свидетелство за управление на МПС. За установените факти Ц. съставил акт за установяване на административно нарушение №763/20.11.2014 г., за които факти не последвало никакво възражение и съответно на същия бил връчен екземпляр от този документ срещу подпис.

            В хода на разследването се установило, че гореописаното деяние Г. е извършил в рамките на едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова с НП №14-1729-000076/27.03.2014 г. на началника на РУ на МВР гр. Ш., влязло в законна сила на 11.04.2014 г. за също такова деяние.

            При така установеното от фактическа страна,съдът достигна до следните правни изводи:

            По делото беше безспорно установено,че като  е управлявал моторно превозно средство без да притежава съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние в рамките на този едногодишен срок ,подсъдимият В.Г.  е осъществил  от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343в ал.2 във вра.ал.1 от НК, като същото е извършено от него при наличието на пряк умисъл.

            За въпросното  престъпление, което се явява умишлено закона предвижда наказание ”лишаване от свобода”за срок до две години.

            Видно от справката за съдимост на подсъдимия е ,че към момента на извършване на деянието подсъдимият  е осъждан ,поради което по отношение на извършеното от него деяние се явява неприложима нормата на чл.78а от НК.

            Анализирайки отегчаващото вината му обстоятелство –обременено съдебно минало,от друга страна –смекчаващите вината му такива – оказано от него пълно съдействие за изясняване на фактическата обстановка по делото,очевидно изразеното разкаяние ,оформиха извода,че при наличните многобройни смекчаващи обстоятелства и най-лекото наказание, предвидено в закона по вид ”лишаване от свобода” се явява несъразмерно тежко, поради което по арг. на чл.55 ал.1 т.2 б”б”от НК съдът счете,че следва да замени предвиденото по вид наказание с наказание “пробация”, като пробационните мерки следва да бъдат в размер между минималния и  средния, предвидени в закона, а именно: 1/по чл.42а ал.2 т.1 от НК-задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или упълномощено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО, 2/по чл.42а ал.2 т.2 от НК- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА и 3/по чл.42а ал.2 т.6 от НК –безвъзмезден труд в полза на обществото -150 /сто и петдесет /часа  за срок от ЕДНА ГОДИНА.

            Налагайки това наказание, съдът намира, че чрез него биха били  постигнати целите на генералната и специална превенция на наказанието, визирано в чл.36 от НК.

            В този смисъл постанови присъдата си.

            Мотивите са изготвени на 10.12.2014г.

 

                                                                                  РАЙОНЕН   СЪДИЯ: