Р   Е   Ш    Е   Н    И    Е

                                                                     № 369

                                                    гр.Н.,12.12.2014г.

                                                   В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

   Районен съд Н. в публичното съдебно заседание,проведено на първи декември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                                                         Председател:СВЕТЛА   РАДЕВА
                                                                                     Секретар:В.  В.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.дело №1438 по описа за 2011 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

        Делото е образувано по иск с правно основание чл.34 от ЗС във вр.чл.69 ал.1 от ЗНасл.във вр.чл.341 и сл.от ГПК,обективно съединен с инцидентен установителен иск по чл.* от ЗН и иск с правно основание чл.26 ал.1 от ЗЗД,предявени от С.И. ***,действуваща чрез пълномощника си адв.Г.К.,вписан в АК гр.* против Д.М.Д. ***, “У.А.Ф.”ЕАД гр.С.,представляван от изп.директор Я.М..

       Ищцата С.И. ***,действуваща чрез пълномощника си адв.Г.К.,вписан в АК гр.* твърди в исковата си молба,че тя и ответника Д.М.Д. са наследници на С.М. Д. /С.А.Г./,б.ж.на с.М.,общ.Н.,починала на 22.12.1987г.   На нейните наследници с решение №*/*г.на ОС”Земеделие”гр.Н. по реда на чл.27 от ППЗСПЗЗ били възстановени недвижими имоти-земеделски земи както следва:І./НИВА от 22.000дка,ІІІ категория,в местността “Ч.”,парцел №* от масив №6,представляваща имот ** по плана за земеразделяне на с.М.,ЕКАТТЕ-*,община Н.,обл.*,при граници и съседи:имот **,имот №*, имот **,имот **,имот ** и имот **.    ІІ./Нива от 19.7*дка,ІІІ категория,находяща се в местността “М.Г.”,парцел 9 от масив *,представляваща имот №*,като от този имот,впоследствие са образувани имотите: 2.1./НИВА от 10.001дка,ІІІ категория,находяща се в местността “М.Г.”,парцел 26 от масив * ,представляваща имот №* по плана за земеразделяне землището на село М.,ЕКАТТЕ-*,общ.Н.,при граници и съседи :имот №*,имот №*,имот №* и имот №*  и 2.2./НИВА от 9.7*дка,ІІІ категория,находяща се в местността “М.Г.”,парцел 27 от масив *,представляваща имот №* по плана за земеразделяне землището на с.М., ЕКАТТЕ-*,общ.Н.,при граници и съседи :имот №*, имот №*,имот *,имот №* , имот №*,имот №* и имот №*.

        Между страните не можело да се постигне съгласие по доброволен ред да се прекрати наличната съсобственост,поради което за ищцата бил налице правен интерес от предявявяване на иск за делба.

     Междувременно се установило,че ответникът Д.М.Д. се е снабдил с констативен нотариален акт за собственост на имот №* т.V дело №*/*.на НПРС,с който същият се легитимирал като единствен и изключителен собственик на земеделския имот ** в землището на с.М..Констативния НА бил издаден въз основа на признат за нищожен договор за доброволна делба/по гр.д.1/2007г.на НПРС, в.гр.д.№48/2008г./Въз основа на така издадения констативен нотариален акт ,ответника по иска за делба Д.М. се разпоредил еднолично със сънаследствения недвижим имот в полза на третото лице-купувач “У.А.Ф.”ЕАД,ЕИК:***,със седалище и адрес на управление:гр.С.,общ.С.,ул.”Г.”№*,представляван от Я.М.-изп.директор.Сключеният договор за покупко-продажба бил обективиран в нотариален акт №* том * дело */*г.на Нотариус П.А..

     Ищцата не била съгласна с така сключената без нейно участие правна сделка,с която сънаследникът й се е разпоредил в полза на трето лице и с нейната идеална част от земеделски имот **,находящ се в землището на с.М..По тази причина за нея бил налице и правен интерес от предявяване на инцидентен/преюдициален/иск по чл.* от ЗН.спрямо ответника –съделител Д.М.Д. и приобретателя на имота “У.А.Ф.е”ЕАД за признаване относителната недействителност на сключения договор за  покупко-продажба,обективиран в нотариален акт №* том * дело */*г.на Нотариус П.А..

    С оглед на гореизложеното,ищцата моли да бъдат призовани на съд и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът постанови решение за прекратяване на съсобствеността при равни квоти на сънаследниците,а именно ½ ид.ч.на следните недвижими имоти: НИВА от 22.000дка,ІІІ категория,в местността “Ч.”,парцел №* от масив №6,представляваща имот ** по плана за земеразделяне на с.М.,ЕКАТТЕ-*,община Н.,обл.*,при граници и съседи:имот **,имот №*, имот **,имот **,имот ** и имот **.   ,НИВА от 10.001дка,ІІІ категория,находяща се в местността “М.Г.”,парцел 26 от масив * ,представляваща имот №* по плана за земеразделяне землището на село М.,ЕКАТТЕ-*,общ.Н.,при граници и съседи :имот №*,имот №*,имот №* и имот №*/имотът е образуван от имот №*/ и НИВА от 9.7*дка,ІІІ категория,находяща се в местността “М.Г.”,парцел 27 от масив *,представляваща имот №* по плана за земеразделяне землището на с.М., ЕКАТТЕ-*,общ.Н.,при граници и съседи :имот №*, имот №*,имот *,имот №* , имот №*,имот №* и имот №*. /имотът е образуван от имот №*/.

    Моли съдът да прогласи спрямо нея /ищцата/ относителната недействителност на договора покупко-продажба,обективиран в нотариален акт №* том * дело */*г.на Нотариус П.А./,по силата на който ответника Д.М.Д. е продал на “У.А.Ф.”ЕАД сънаследствения недвижим имот,представляващ  НИВА от 22.000дка,ІІІ категория,находяща се в местност “Ч.”,парцел * от масив 6,представляваща имот ** по плана за земеразделяне на землището на с.М.,ЕКАТТЕ-*,общ.Н.,обл.*.

    Ищцата моли също ,с решението за допускане на съдебната делба,съдът да признае за установено спрямо ответника Д.М.Д.,че тя е собственик по наследство на ½ ид.ч.от недвижим имот,представляващ НИВА от 22.000дка,ІІІ категория,находяща се в местност “Ч.”,парцел * от масив 6,представляваща имот ** по плана за земеразделяне на землището на с.М.,ЕКАТТЕ-*,общ.Н.,обл.*.

    Моли на основание чл.537 ал.2 от ГПК съдът да постанови частична отмяна в размер на ½ ид.ч.на издадения в полза на ответника Д.М.Д. констативен нотариален акт №* том V дело №*/*г.на Районен съд Н. по отношение на същия недвижим имот.

    Междувременно ищцата е предявила по делото и инцидентен установителен иск против ответника Д.М.Д./след получаване на писмения отговор от същия в срока по чл.131 от ГПК/,в който ИУИ ищцата намира,че от съдържанието на Договор за доброволна делба от *.със страните по него Д.М.Д. и Н.М. И. било видно,че в дял на ответника Д. “се поставя”спорния недвижим имот,за който той предявявал изключителни права за собственост.Заверката на подписите на така сключения договор за делба била обективирана в същия под №56/*-на Кметство с.С.К.,обл.В..

    Според ищцата,така сключения договор за доброволна делба е нищожен на основание чл.26 ал.1 от ЗЗД –противоречие със закона,а именно при наличие на несъобразеност с предписанията на императивните правни норми.Имената на съделителите не били изписани,липсвали данни подписите на кои лица са заверени.Положен бил само един щемпел с името на кмета и датата.На мястото на имената на лицата ,чиито подписи са положени в присъствието на кмета,същите не били изписани,а бил вписан вместо това текст”Наследници на С.М.”.така извършената заверка от страна на Кмета на с.С.К. била в нарушение с императивната разпоредба на чл.486 от ГПК/отм./във вр.чл.4* от ГПК/отм./.

    На следващо място,установявало се при изготвяне на договора за доброволна делба ,че са нарушени разпоредбите на ЗСПЗЗ и ЗН./редакцията на чл.7 от ЗСПЗЗ и чл.* от Закона за наследството към *./.В договора за доброволна делба нямало означени и номера на новообразуваните земеделски имоти,доколкото същите са поставени в дялове на отделни съделители.Освен това се установявало,че за действителността на договора за доброволна делба не е спазена и разпоредбата на чл.112 буква”г” от ЗС и чл.4 б”г” от ПВп.

     Всички тези довори ,преценявани поотделно и в съвкупност сочели нищожност на договора по смисъла на чл.26 ал.1 от ЗЗД.Ето защо ищцата моли съдът да прогласи Нищожността на договор за доброволна делба от 14.08.95г.с нотариална заверка на подписите на Кметство с.С.К. ,обл.В./като противоречащ на закона/сключен между Н.М.Д.,в качеството й на наследодател на ищцата С.И.И. и ответника Д.М.Д.,ЕГН:**********,по силан на който в дял на  Д. е”поставен” недвижим имот,представляващ НИВА от 22.200дка,ІІІ категория,находяща се в местността “Ч.” и представляваща имот ** по плана за земеразделянена землището на с.М.,ЕКАТТЕ -*,общ.Н.,обл.*, при граници и съседи:имот **,имот №*, имот **,имот **,имот ** и имот **.

      Ответникът Д.М.Д. оспорва изцяло предявените обективно съединени искове и моли съдът да ги отхвърли.

      Ответникът У.А.Ф.”ЕАД гр.С.,представляван от изп.директор Я.М. редовно призован,не изпраща представител по делото.не изразява становище по предявения иск.

       С Решение №56/28.02.2013г.,влязло в законна сила на 21.05.2014г.,съдът е прогласил нищожността на Договор за доброволна делба от 14.08.95г.с нотариална заверка на подписите на Кметство с.С.К. ,обл.В. под №***г./като противоречащ на закона/,сключен между Н.М.Д.,в качеството й на наследодател на ищцата С.И.И. и ответника Д.М.Д.,ЕГН:**********,в частта му,в която  в дял на  Д.М.Д. е”поставен” недвижим имот,представляващ НИВА от 22.200дка,ІІІ категория,находяща се в местността “Ч.”/представляваща имот ** по плана за земеразделянена землището на с.М.,ЕКАТТЕ -*,общ.Н.,обл.*, при граници и съседи:имот **,имот №*, имот **,имот **,имот ** и имот **./.

       Прогласил е  спрямо ищцата С.И.И. с ЕГН:**********,*** относителната недействителност на Доовора покупко-продажба,обективиран в нотариален акт №* том * дело */*г.на Нотариус П.А./,по силата на който ответника Д.М.Д. с ЕГН:**********,*** е продал на “У.А.Ф.”ЕАД,със седалище и адрес на управление:гр.С.обл.С.,ул.”Г.”№*,с ЕИК:*,представлявана от Я.С.М.,чрез пълномощника му В.Л.П.  сънаследствения й недвижим имот,представляващ   НИВА от 22.000дка,ІІІ категория,в местността “Ч.”,представляваща имот ** по плана за земеразделяне на с.М.,ЕКАТТЕ-*,община Н.,обл.*,при граници и съседи:имот **,имот №*, имот **,имот **,имот ** и имот **.

        Признал е за установено,че ищцата С.И.И. с ЕГН:**********,*** е собственик по наследство на ½ ид.ч.от недвижимия имот,представляващ НИВА от 22.000дка,ІІІ категория,в местността “Ч.”,представляваща имот ** по плана за земеразделяне на с.М.,ЕКАТТЕ-*,община Н.,обл.*,при граници и съседи:имот **,имот №*, имот **,имот **,имот ** и имот **.

      Отменил е частично,до размер на ½ ид.част /една втора идеална част/ констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот,придобит по реда на ЗСПЗЗ №* том V дело №*/*г.по описа на НПРС,с който ответникът Д.М.Д. е признат за собственик по наследство от С.М. Д. на следния недвижим имот,находящ се в землището на с.М.,общ.Н.,а именно: НИВА от 22.200дка,трета категория,местност “Ч.”,имот №** по плана за земеразделяне,при граници и съседи:имот №*30,имот №**,имот №* и имот №*.

      Допуснал е  да се извърши съдебна делба между ищцата С.И.И. с ЕГН:**********,*** и ответника Д.М.Д. с ЕГН:**********,*** на следните недвижими имоти: 1/НИВА с площ от 22.000дка,ІІІ категория,в местността “Ч.”,парцел №* от масив №6,представляваща имот ** по плана за земеразделяне на с.М.,ЕКАТТЕ-*,община Н.,обл.*,при граници и съседи:имот **,имот №*, имот **,имот **,имот ** и имот **.   ,2/ НИВА с площ от 10.001дка,ІІІ категория,находяща се в местността “М.Г.”,парцел 26 от масив * ,представляваща имот №* по плана за земеразделяне землището на село М.,ЕКАТТЕ-*,общ.Н.,при граници и съседи :имот №*,имот №*,имот №* и имот №*/имотът е образуван от имот №*/ и 3/ НИВА с площ от 9.7*дка,ІІІ категория,находяща се в местността “М.Г.”,парцел 27 от масив *,представляваща имот №* по плана за земеразделяне землището на с.М., ЕКАТТЕ-*,общ.Н.,при граници и съседи :имот №*, имот №*,имот *,имот №* , имот №*,имот №* и имот №*. /имотът е образуван от имот №*/.,ПРИ РАВНИ КВОТИ –по ½ /една втора ид.част/за  всеки от съделителите.

     След влизане в законна сила на решението по допускане на делба, в срока по чл.346 ал.1 от ГПК ищцата С.И.,чрез пълномощника си адв.Г.К. е депозирала молба с искане да бъде открито производство по претенции по сметки срещу ответника Д.М.Д..Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.30 ал.3 от ЗС във вр.чл.346 от ГПК,ответникът Д.М.Д. да бъде осъден да заплати на ищцата С.И. сумата в размер на 200.00лв.,ведно със законната лихва ,начиняя от предявяване на иска//1.10.2014г./.Претендира се като част от получена наемна сума по договор за аренда на земеделска земя за съсобствения  на страните имот- НИВА с площ от 10.001дка,ІІІ категория,находяща се в местността “М.Г.”,парцел 26 от масив * ,представляваща имот №* по плана за земеразделяне землището на село М.,сключен между ответника Д.Д. и „К.” ЕООД,със седалище и адрес на управление:гр.Д.,ул.”***”№*,с ЕИК:*,представлявано от И. Ф..Договорът за аренда е с вх.рег.№***г.Претенцията обхваща периода от датата на сключване на договора за аренда -13.12.2011г.до 01.10.2014г.,  както и се претендира   ответникът Д.М.Д. да бъде осъден да заплати на ищцата С.И. сумата в размер на 300.00лв.,ведно със законната лихва ,начиная от предявяване на иска/1.10.2014г./.Претендира се като част от получена наемна сума по договор за аренда на земеделска земя за съсобствения  на страните имот- НИВА с площ от 22.000дка,ІІІ категория,в местността “Ч.”,парцел №* от масив №6,представляваща имот ** по плана за земеразделяне на с.М.,сключен между ответника Д.Д. и ЕТ”И.”,със седалище и адрес на управление:с.-К.,обл.*,ул.”*”№*,с ЕИ:*,представлявано от И.Ф.„Договорът за аренда е с вх.рег.№*** и Анекс към договора от 27.02.2011г.,номер 91,том 1.Претенцията обхваща периода от *г.до  01.10.2014г

    До приключване на съдебното следствие,на основание чл.214 ал.1 от ГПК ищцата измени размера на предявените искове с правно основание чл.30 ал.3 от ЗС във вр.чл.341 и сл.от ГПК спрямо ответника,съставляващи претенция за събрани доходи/плодове  по смисъла на чл.93 от ЗС/,както следва:размерът на първият иск ,касателно  НИВА с площ от 10.001дка,ІІІ категория,находяща се в местността “М.Г.”,парцел 26 от масив * ,представляваща имот №* по плана за земеразделяне землището на село М. беше намален от 200.00лв.на 175.03лв.,ведно със законната лихва до окончателното изплащане,а размера на втория иск беше увеличен от 300.00лв.на 666.22лв./главница/,ведно със законната лихва върху нея до окончателното изплащане.

     Ответникът оспорва предявените обективно съединени искове с правно основание чл.30 ал.3 от ЗС във вр.чл.341 и сл.от ГПК,както по основание ,така и по размер.

     Съдът като прецени събраните по делото доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

     За установяване поделяемостта на допуснатите до делба между страните недвижими имоти,както и пазарната стойност на същите ,съдът назначи съдебно-техническа експертиза,чието заключение кредитира с нужното доверие като добросъвестно и компетентно изготвено.Вещото лице В.Г. сочи в заключението си /на л.226-229 по делото/,че съгласно квотите на страните се получават два дяла,всеки от които с пазарна стойност 21 000лв.Дяловете са следните:1/Дял първи,включващ Нива - новообразуван имот с **/1,с площ от 11.203 дка и цена 11 200 лв. и Нива с пл.№*,с площ от 9.796дка,с цена 9 800лв.    2/Дял втори,включващ Нива –новообразуван имот с **/2,с площ 10.9*дка,с цена 11 000лв. и Нива с пл.№*           с площ от 10.002 дка и цена 10 000лв.От приложеният към експертизата проект за делба е видно,че новообразуваните два имота са образувани от имот с пл.**-Нива,с площ 22.000 дка,находяща се в землището на с.М.,ЕКАТТЕ *,общ.Н..

   Съдът намира,че с оглед заключението на вещото лице и на основание чл.347 от ГПК следва да състави проект за разделителен протокол,който,ведно със заключението и приложения към него проект ,следва да се изплати за съгласувани с ОСЗ Н.,за поставяне на нови идентификационни номера на новообразуваните имоти и индивидуализирането им по площ и граници.

   

     По претенциите с правно основание чл.30 ал.3 от ЗС във вр.чл.346 от ГПК,съдът прие за установено от фактическа страна следното:

     Представен е Договор за аренда на земеделска земя от 13.12.2011г.,с нотариална заверка на подписите от 13.12.2011г.по описа на Нотариус с рег.* в НК П.А./на л.1*  по делото,копие надлежно заверено/,от който се установява,че ответникът Д.М.Д. е отдал под аренда на „К.”ООД гр.Д.,представлявано от И.С. Ф. за временно и възмездно ползване собствената си земеделска земя,находяща се в с.М.,общ.Н.,обл.*,в размер на 10.002 дка,имот №*,с площ от 10.002дка,трета категория,в местността”М.Г.” за срок от 5 години,при годишно арендно плащане н размер на 15.00лв.на декар,платимо до 20 декември на съответната година.

      По делото е представен и Договор за аренда на земеделска земя от 30.11.2006г.,,с нотариална заверка на подписите от 30.11.2006г.,рег.№13108 Акт 11 том 18 по описа на Нотариус с рег.* в НК П.А.,вписан в Службата по вписвания при НПРС на 30.11.2006г./на л.198  по делото,копие надлежно заверено/,от който се установява,че ответникът Д.М.Д. е отдал под аренда на ЕТ”И. ,представлявано от управителя И.С. Ф. за временно и възмездно ползване собствената си земеделска земя,находяща се в с.М.,общ.Н.,обл.*,представляваща Нива с площ от 22.200 дка,парцел **,местност „Ч.”,категория ІІІ  за срок от 5 години,при годишно арендно плащане н размер на 10.00лв.на декар –пшеница или цалевица по избор на арендодателя,платимо до 20 декември на съответната година.На 25.01.2011г.е сключен Анекс към този договор,Акт №* том ІІІ вх.рег.№***г.,по силата на който ,страните са удължили срока на договора на  десет години,считано от изтичане на основния договор.

    По искане на ищцата,от трети неучавстващи в процеса лица- ЕТ”И.” и „К.”ООД  бяха изискани счетоводни документи относно извършени арендни плащания в полза на Д.М.Д. от фирма ЕТ”И.” и „К.”ООД по горепосочените арендни договори.Видно от изпратените ни от ЕТ”И.” писмо и изплащателни ведомости да 2008г.,от 2*г.,от 15.11.2010г. и от 12.10.2011г./които не бяха оспорени от страните по делото по надлежния ред и съдъг ги цени с нужното доверие като годни частни свидетелстващи документи/ е,че  за 2008г.,от ЕТ”И.”,на ответникът Д.Д. е била заплатена сумата в размер на 444.*г.-*3лв., за 2010г.-444.44лв.,за 2011г.-555.00лв.За 2012/2013г. и 2013/2014г. не са му изплащани арендни суми от ЕТ”И.” за имот **.

    Сходно е съдържанието и на  представената от ответника служебна бележка с изх.№40/_04.10.2014г.,издадена от ЕГ” И.”,с непосочен издател на същата ,в която е посочено,че за стопанската 2010/2011г.за имот ** в землището на с.М. на лицето/Д.М.Д./ е изплатена рента в размер на 555.00лв., а за времето след това не му е изплащана рента.

     От изпратената ни от „К.”ООД справка/наименована молба,на л.285 по делото/ и приложени към нея РКО и пощенски запис,се установява,че по договор за аренда №4822/14.12.2011г.относно земеделски имот,нива с площ от 10.002дка,представляваща имот №*,местност „М.Г.”в землище с.М.,на ответникът Д.Д. от „К.”ООД са извършени арендни плащания както следва: с РКО №908/11.10.2012г.за стопанската 2011/2012г.-350.07лв., с РКО №206/13.11.2013г.за стопанската 2012/2013г.за 175.07лв.на името на ищцата С.И..С РКО № 277/03.12.2013г.за стопанската 2012/2013г.за 175.00лв.,придружен от пощенски запис PS9921000148F/03.12.2013г.Ответникът не е оспорил подписа си ,положен от негово име в РКО №908/11.10.2012г.,в който е обективирано,че му е заплатена рента в размер на 350.07лв.,както и в РКО №206/13.11.2013г.за сумата в размер на 175.07лв./с посочено основание-рента/,а с пощенски запис от 03.12.2013г.,ЕТ” И.” е превел на ищцата С.И. сумата в размер на 175.00лв.,за което е съставен РКО,който не е подписан.Ищцата С.И. не оспорва,че е получила от арендатора сумата,преведена й с пощенски запис.

      При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

     Съгласно разпоредбата на чл.30 ал.3 от Закона за собствеността „всеки съсобственик учавствува в ползите и тежестите на общата вещ съразмерно с частта си”.

      Според чл.93 от ЗС,добивите от вещта,представляващи наем за използването й принадлежат на собственика.Същите права имат и съсобствениците за своята част от общата вещ.Плодовете се дължат на съсобственика/собственика и без покана.Когато ответникът ползва сам целия имот,като е получавал добивите от него,включително плодовете от частта на ищеца и искът е основан на тези обстоятелства,ответникът му дължи обезщетение до размер на тяхната стойност/в този смисъл са /Решение №290/11.11.2011г.на ВКС по гр.д.№1503/2010г.,ІІІ г.о.,ГК,  Решение №181/17.04.2012г.на ВКС по гр.д.№1315/2011г.,ІV г.о.,ГК,имащи задължителен характер за съдилищата по смисъла на чл.290 от ГПК/.

     Договорът за аренда е облигационен по повод ползването на земеделска земя и/или недвижимите и движими вещи за земеделско производство съгласно чл.2 ал.1 от Закона за аренда в земеделието,като арендодателят предоставя временно възмездно ползване на обекта на договора,а арендаторът заплаща определено с договора арендно плащане.Този договор може да бъде сключен  от всеки съсобственик,при изричното или мълчаливо съгласие на останалите,като отношенията по повод получени арендни плащания се уреждат съгласно чл.30 ал.3 от ЗС/ Решение №8/19.02.2014г.на ВКС по гр.д.№5109/2013г.,ІІ г.о.,ГК/.

     От доказателствата по делото безспорно се установи,че за периода *г.до  01.10.2011,г..,ответникът Д. е получавал добиви/плодове /от съсобствената му с ищцата вещ НИВА с площ от 22.000дка,ІІІ категория,в местността “Ч.”,парцел №* от масив №6,представляваща имот ** по плана за земеразделяне на с.М.,чрез отдаването й под аренда на ЕТ” И.”,със седалище и адрес на управление:с.-К.,обл.*,ул.”**”№*,с ЕИ:***,представлявано от И.Ф. въз основа на сключен договор за аренда е с вх.рег.№*** №*,том * и Анекс към него от 27.02.2011г.,номер 91,том 1.,в общ размер на 1*2.*г.е получил добиви от съсобствената вещ,но този период не е включен в исковата претенция по чл.346 ал.1 от ГПК във вр.чл.30 ал.3 от ЗС.За за 2009г. на ответника Д.Д. е била заплатена сумата в размер на *3лв., за 2010г.-444.44лв.,за 2011г.-555.00лв.За 2012/2013г. и 2013/2014г. не са му изплащани арендни суми от ЕТ” И.” за имот **.За периода 2012-2014г.не се установи същият да се е обогатил чрез получаване на плодове от общата вещ/,

     Ето защо съдът намира,че на основание чл.30 ал.3 от ЗС съобразно дела на ищцата,ответникът следва да бъде осъден да й заплати ½ от сумата 1*2.00лв.,или 666.00лв.,за събрани доходи/плодове/от наемна цена по горецитираният договор за аренда /за периода *г..-*г.В останалата му част, за претендирани полз доходи от този имот в периода 01.10.2011г.- 01.10.2014г.искът се явява неоснователен и недоказан и като такъв следва да се отхвърли.

 

       По отношение предявения иск с правно основание чл.30 ал.3 от ЗС касателно претендираните от ищцата ползи /доходи/от наемна цена на основание арендно плащане,извършено на ответника ,от „К.”ООД,изхождайки от събраните по делото доказателства,съдът намери,че ответникът Д.Д. се е обогатил чрез отдаването под наем и събиране на плодове от процесния имот ,представляващ  Нива с площ от 10.002дка,представляваща имот №*,местност „М.Г.”в землище с.М.,както следва: за стопанската 2011/2012г.-350.07лв. На основание чл.30 ал.3 от ЗС съобразно дела на ищцата,ответникът следва да бъде осъден да й заплати ½ от тази сума,а именно -175.03лв.

     Върху претендираните главници следва да се присъди законна лихва за забава,начиная от поканата /в случая предявяване на иска по чл.346 ал.1 от ГПк във вр.чл.30 ал.3 от ЗС/ ,до окончателното им изплащане.Доколкото исковата претенция обхваща периода от датата на сключване на договора за аренда -13.12.2011г.до 01.10.2014г,а се установи,че ответникът е получил плодове/добиви/само за периода 2011/2012г-,съдът намира,че касателно периода 13.12.2012-01.10.2014г./главница/ искът се явява неоснователен и недоказан и като такъв следва да се отхвърли.

     На основание чл.355 предл.второ от ГПК във вр.чл.78 ал.1 и ал.2 от ГПК във вр.чл.1 от Тарифа за ДТССГПК,ищцата и ответникът следва да бъдат осъдени да заплатят държавна такса в размер на по 50.00лв.всеки от тях.

      Водим от гореизложеното,съдът

 

                                                          Р    Е    Ш    И    :

 

      СЪСТАВЯ проект за разделителен протокол на допуснатите до съдебна делба между С.И.И. с ЕГН:**********,*** и Д.М.Д. с ЕГН:**********,*** недвижими имоти: 1/НИВА с площ от 22.000дка,ІІІ категория,в местността “Ч.”,парцел №* от масив №6,представляваща имот ** по плана за земеразделяне на с.М.,ЕКАТТЕ-*,община Н.,обл.*,при граници и съседи:имот **,имот №*, имот **,имот **,имот ** и имот **.   ,2/ НИВА с площ от 10.001дка,ІІІ категория,находяща се в местността “М.Г.”,парцел 26 от масив * ,представляваща имот №* по плана за земеразделяне землището на село М.,ЕКАТТЕ-*,общ.Н.,при граници и съседи :имот №*,имот №*,имот №* и имот №*/имотът е образуван от имот №*/ и 3/ НИВА с площ от 9.7*дка,ІІІ категория,находяща се в местността “М.Г.”,парцел 27 от масив *,представляваща имот №* по плана за земеразделяне землището на с.М., ЕКАТТЕ-*,общ.Н.,при граници и съседи :имот №*, имот №*,имот *,имот №* , имот №*,имот №* и имот №*. /имотът е образуван от имот №*/.,ПРИ РАВНИ КВОТИ –по ½ /една втора ид.част/за  всеки от съделителите.,КАКТО СЛЕДВА:

       ДЯЛ ПЪРВИ – за съделител с право на ½ ид.ч. и включващ следните имоти:

         1/НИВА,представляваща новообразуван имот с **/1/образуван от имот с пл.** по плана за земеразделяне на с.М./, с площ от 11.203 дка и цена 11 200 лв. и  2/НИВА с площ от 9.7*дка,ІІІ категория,находяща се в местността “М.Г.”,парцел 27 от масив *,представляваща имот №* по плана за земеразделяне землището на с.М., ЕКАТТЕ-*,общ.Н.,при граници и съседи :имот №*, имот №*,имот *,имот №* , имот №*,имот №* и имот №*. /имотът е образуван от имот №*/.,с цена 9 800лв.

       ДЯЛ ВТОРИ -– за съделител с право на ½ ид.ч. и включващ следните имоти:

      1/ НИВА –новообразуван имот с **/2 /образуван от имот с пл.** по плана за земеразделяне на с.М./,,с площ 10.9*дка,с цена 11 000лв. и

       2/ НИВА с площ от 10.001дка,ІІІ категория,находяща се в местността “М.Г.”,парцел 26 от масив * ,представляваща имот №* по плана за земеразделяне землището на село М.,ЕКАТТЕ-*,общ.Н.,при граници и съседи :имот №*,имот №*,имот №* и имот №*/имотът е образуван от имот №*/, ,с цена  10 000лв.

 

        На основание чл.30 ал.3 от ЗС ОСЪЖДА ответника Д.М.Д. с ЕГН:**********,*** да заплати на ищцата С.И.И. с ЕГН:**********,*** СУМАТА в размер на  666.00лв/шестстотин шестдесет и шест лева-главница/,ведно със законната лихва върху нея,начиная от 01.10..2014г.до окончателното изплащане,,представляваща събрани доходи/плодове/от наемна сума по  Договор за аренда е с вх.рег.№4299/30.11.2006г.,Акт №2*,том 3 и Анекс към него от 27.02.2011г.,номер 91,том 1.,сключен между ЕТ”И.”,със седалище и адрес на управление:с.-К.,обл.*,ул.”***”№*,с ЕИ:***,представлявано от И.Ф. и ответника Д.М.Д.,за имота: НИВА с площ от 22.000дка,ІІІ категория,в местността “Ч.”,парцел №* от масив №6,представляваща имот ** по плана за земеразделяне на с.М., се дължи за периода   периода *г..-01.11.2011г.

       ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.30 ал.3 от ЗС за останалата част от претендирания период – 01.11.2011г.-01.10.2014г.като неоснователен и недоказан.

 

        На основание чл.30 ал.3 от ЗС ОСЪЖДА ответника Д.М.Д. с ЕГН:**********,*** да заплати на ищцата С.И.И. с ЕГН:**********,*** СУМАТА в размер на  175.03лв./сто седемдесет и пет лева и три стотинки-главница/,,ведно със законната лихва върху нея,начиная от 01.10..2014г.до окончателното изплащане,,представляваща събрани доходи/плодове/от наемна сума по  Договор за аренда на земеделска земя от 13.12.2011г.,с нотариална заверка на подписите от 13.12.2011г.,сключен между„К.”ООД гр.Д.,представлявано от И.С. Ф. и ответника Д.М.Д. за имота:НИВА, находяща се в с.М.,общ.Н.,обл.*,в размер на 10.002 дка,имот №*,с площ от 10.002дка,трета категория,в местността”М.Г.” , която сума се дължи за периода *г..-01.11.2011г.

       ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.30 ал.3 от ЗС за останалата част от претендирания период – 01.11.2011г.-01.10.2014г.като неоснователен и недоказан.

       ОСЪЖДА Д.М.Д. с ЕГН:**********,***  и ищцата С.И.И. с ЕГН:**********,*** да заплатят върху предявените искове с правно основание чл.30 от ЗС държавна такса в размер на по 50.00лв./петдесет лева/ всеки от тях.

 

      Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд гр.* в срока за обжалване на най-късното решение .

      Препис от същото ,в частта му по съставяне на проект за разделителен протокол да се изплати на ОС”Земеделие”гр.Н. ,ведно със заключението и приложения към него проект ,за поставяне на нови идентификационни номера на новообразуваните имоти и индивидуализирането им по площ и граници.След съгласуване с ОСЗ Н.,делото да се докладва незабавно на съдия-докладчика за произнасяне по хода на делото.

 

                                                                                      РАЙОНЕН  СЪДИЯ:  / П /