Р    Е    Ш    Е    Н    И     Е                                                                                           

                                                                  №342

                                             Гр.Нови  пазар,20.11.2014г.

                                             В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Районен съд – Нови пазар в публичното съдебно заседание,проведено на двадесет и седми октомври през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                             Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                       Секретар:В.  В.

                                                                                  

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.дело №1005 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Делото е образувано по предявени обективно съединени искове с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК,108 от ЗС  и искане по чл.537 ал.2 от ГПК  при условията на субективно съединяване.

            Ищците Ф.И.М. и М.И.А. твърдят, че те и първия ответник Ш.И.М. са деца на Р. СА.м С.. ПритежавА. по наследство от нейния баща СА.м А. Я. следните земеделски имоти, находящи се в землището на с.С., общ.К., обл.Ш.:1/Нива 10.005дка,четвърта категория,местност “Ч.”,имот №*** по плана за земеразделяне,при граници:имот №***, имот №***,имот №***,имот №***,   2/Нива от 17.998 дка,трета категория,местност “К.”,имот №***,по плана за земеразделяне ,при граници: имот №***,имот №***,имот №***,имот №***,имот №*** и 3/Нива от 10.001дка,трета категория,местност”Е.”,имот №*** по плана за земеразделяне,при граници:имот №***, имот №***,имот №***,имот №***.

    Тези имоти през годините  се обработвА. от втория ответник –Б.С.А. по силата на договор за наем, сключен между него като наемател, а от страна на ищците, като наемодател се явявал първият ответник Ш.М.. На 30.04.2013г.първият ответник, въпреки, че е само един от наследниците на СА.м Я., се снабдил с нотариален акт за собственост по давностно владение №***г.на Нотариус *** с рег.№*** на НК на всички описани по-горе имоти.

     Предвид на това,че вече е била изготвена кадастралната карта на землището на с.С.,тези имоти вече имА. нови идентификатори както следва:1.Поземлен имот –нива по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.С.,общ.К.,обл.Ш.,с идентификатор *.*.* с площ 17.998 дка,местност “К.”,при граници и съседи:имот №*.*.*, имот №*.*.*, имот №*.*.*, имот №*.*.* ,имот №*.*.*.,  2/Поземлен имот –нива по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.С.,общ.К.,обл.Ш.,с идентификатор *.*.*, с площ от 10.005дка1местност “Ч.”,при граници и съседи:имот №*.*.*, имот №*.*.*,имот №*.*.* и имот №*.*.*,  3/ Поземлен имот –нива по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.С.,общ.К.,обл.Ш.,с идентификатор *.*.*,с площ 10.001дка, местност “Е.”,при граници и съседи:имот №*.*.*,имот №*.*.*, имот №*.*.*,имот №*.*.*.

     На същия ден, когато се снабдил с нотариален акт за собственост по давностно владение, първият ответник продал на втория два от тези имота,а именно: Поземлен имот –нива по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.С.,общ.К.,обл.Ш.,с идентификатор *.*.*, с площ от 10.005дка1местност “Ч.”,при граници и съседи:имот №*.*.*, имот №*.*.*,имот №*.*.* и имот №*.*.* и  Поземлен имот –нива по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.С.,общ.К.,обл.Ш.,с идентификатор *.*.*,с площ 10.001дка, местност “Е.”,при граници и съседи:имот №*.*.*,имот №*.*.*, имот №*.*.*,имот №*.*.*. Твърдят, че вторият ответник е съпруг на третата ответница Е.Ф.А., а имотите са закупени в режим на СИО.

     Купувачът знаел много добре,че тези имоти са наследствени и не са индивидуална собственост на Ш.М. ,тъй като години преди това ги е обработвал.Тъй като неговият прехвърлител на практика не е бил собственик на тези имоти,то и вторият ответник и съпругата му, купувайки ги от несобственик не са могли да станат такъва.

     Ето защо ищците молят да бъдат призовани на съд с ответниците и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът постанови решение,с което:Приеме за установено по отношение на ответниците,че процесните три недвижими имота са собственост на наследниците на СА.м А. Я.,б.ж.на с.С.,общ.К.,обл.Ш..С допълнителна писмена молба,при условията на евентуалност,молят съдът ако не уважи така предявените иск изцяло,да  ги уважи досежно притежаваните от тях по 1/12 ид.част от процесните имоти. 

      С прецизирана искова молба молят  съдът да осъди ответниците  Б.С.А. и Е.Ф.А. да им предаде владението върху два от процесните имота, а именно: Поземлен имот –нива по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.С.,общ.К.,обл.Ш.,с идентификатор *.*.*, с площ от 10.005дка1местност “Ч.”,при граници и съседи:имот №*.*.*, имот №*.*.*,имот №*.*.* и имот №*.*.*, и Поземлен имот –нива по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.С.,общ.К.,обл.Ш.,с идентификатор *.*.*,с площ 10.001дка, местност “Е.”,при граници и съседи:имот №*.*.*,имот №*.*.*, имот №*.*.*,имот №*.*.*.

            Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответниците, като в срока по чл.131 и сл.от ГПК чрез пълномощника си адв.Г.Ч. те са депозирА. писмени отговори по така предявените искове.

     Освен доводите за недопустимост на производството, ответникът М. изразява становище за неоснователност на същите,поради което моли съдът  да ги отхвърли като неоснователни и недоказани.Твърди,че в продължение на около 20 години владението върху недвижимите имоти е осъществявано само от него чрез едноличното им стопанисване по различни начини-основно отдаването им за ползване от трети лица.Владението многократно било манифестирано спрямо ищците-сънаследници, заявявано им било,че има сънаследствени имоти и ищците следвало да участват в процедурите по установяването и стопанисването им,предлагано им било да се включат чрез лично участие в тези процедури.Винаги ищците категорично отказвА.,като заявявА.,че не ги интересуват никакви имоти.Посочените действия на владение демонстирА. явно, обективиране били чрез позитивно извършени действия и не оставяли никакво съмнение,че наследникът Ш.М. владее за себе си.

      Ответниците Б.С.А. и Е.Ф.А. в писмения си отговор също за изразили становище за процесуална недопустимост и неоснователност на предявените искове,по съображения,сходни с тези,изложени в писмения отговор на първия ответник.

     Съдът като прецени събраните по делото писмени и  гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

     Видно от представеното писмено доказателство –удостоверение за наследници с изх.№***г.,издадено от Кметство с.П.,общ.И.,обл.Р./ заверено копие/ е,че ищците Ф.И.М. и М.И.А. ,както и ответникът  Ш.И.М. са деца/дъщери и син / на Р. С. С.,б.ж.на с.П.,обл.Р.,починала на ***г.Освен тях,нейни наследници по закон са и С.И.М./син/ ,М.А. Б.,Х.М.М. и Н.М.А./внуци,по право на заместване на майка си Х. И. Б._дъщеря на наследодателката/,починала на ***г.

    Р. С.А. /Р. С. С./ от своя страна е наследник /дъщеря/ на С.А.Я.,б.ж.на с.С.,обл.Ш.,починал на ***г./удостоверение за наследници с изх.№***г.,издадено от Кметство с-С.,обл.Ш./. Наследник на С.А.Я. освен низходящите на Р.С.А.,са и низходящите на другата му дъщеря – А.С.М., починала на ***г.,а именно:А.Й.Х.,М.Х.Х.,Р.Х.Р.,М.Х.Р.,Е.Ю.Р. и А.Х.Х./удостоверение за наследници с изх.№***г.,издадено от кметство с.В.,общ.Д.,обл.С./.

     С Решение №0016/20.12.1994г.на ПК гр.К.,на наследниците на С. Я. е възстановено правото на собственост върху следните земеделски земи,находящи се в землището на с.С.,общ.К.,обл.Ш. ,а именно:1/НИВА от 10.005дка,четвърта категория,в местността „Ч.,имот №*** по плана за земеразделяне,която видно от приложената по делото скица №16254/03.12.2013г. по кадастралния план на с.С.,общ.К.,обл.Ш. е  с  идентификатор: :*.*.*,    2/НИВА от 17.998 дка,трета категория,в местността „К.”,имот №*** по плана за земеразделяне / която видно от приложената по делото скица №16252/03.12.2013г. по кадастралния план на с.С.,общ.К.,обл.Ш. е  с  идентификатор:*.*.* и  3/НИВА от 10.001 дка,трета категория,в местността „Е.”,имот №*** по плана за земеразделяне/ която видно от приложената по делото скица №16253/03.12.2013г. по кадастралния план на с.С.,общ.К.,обл.Ш. е  с  идентификатор :*.*.*.

     С НА за собственост №*** дело №***г.по описа на Нотариус *** с рег.№*** на НК, ответникът Ш.И.М. е признат за собственик по давностно владение на гореописаните е недвижими имоти.

     С НА за покупко-продажба №*** дело №***г.по описа на Нотариус *** с рег.№*** на НК, ответникът Ш.И.М. е продал на втория ответник Б.С.А.  два от описаните имоти,а именно: /НИВА от 10.005дка,четвърта категория,в местността „Ч.,” с  идентификатор: :*.*.* по кадастралния план на с.С.,общ.К.,обл.Ш. и НИВА от 10.001 дка,трета категория,в местността „Е.”, с  идентификатор :*.*.*  по кадастралния план на с.С.,общ.К.,обл.Ш. .,за сумата от 2 500 лв.Не се оспорва,че по врееме на придобиване на тези имоти,вторият ответник Б.С.А. е бил в граждански брак с третата ответница Е.Ф.А. и придобитите от тях имоти са в режим на тяхна СИО.    

    По делото е представено удостоверение с изх.№***г.,издадено от ОД”Земеделие”Ш.,в което е посочено,че поземлени имоти *.*.* и *.*.* през стопанската 2007/2008година по Наредба 3 са регистрирани за обработка от С.О. А. ***.Поземлен имот *.*.* през стопанската 2007/2008г година е регистриран по наредба №3 от С.А. ***.Същият го регистрира през стопанските години 2008/2009г, 2010/2011, 2011/2012 и 2012/2013 стопански години.През стопанската 2009/2010г.въпросните имоти не са регистрирани в системата.Поземлени имоти *.*.* и *.*.* за стопанските 2010/2011, 11/12, 12/13г.са регистрирани от С.А. ***.В друго удостоверение,ОД”Земеделие”Ш. сочи,че поземлен имот с-нива с идентификатор   *.*.*  с площ в размер на 10.005дкапо КК и КР на с.С.,за стопанската 2012г.-2013г.,2013,2014г.се е ползвал от С.А. С..Поземлен имот –нива с идентификатор *.*.* с площ в размер на 10.001дка по КК и КР на с.С.,за стопанската 2012-2-13тг.,2013г-2014г.се е ползвал от С.А. С..Поземлен имот –нива с идентификатор *.*.* с площ в размер на 17.998 дка по КК и КР на с.С. за стопанската 2012-2013г., 2013-2014г.се е ползвал от С.А. С..Физическото лице С.А. С. е ползувал европейско подпомагане на единица площ и национално доплащане по ЗПЗП за посочените по-горе стопански години.ОД „Земеделие”Ш. удостоверява също,че поземлени имоти с номера *.*.* и *.*.* през стопанската 2007/2008г.са обработвани от С.О. А.,като договорите за едногодишен наем са сключвани между Ф.М.Р. като наемодател и С.О. А. като наемател.Поземлен имот *.*.* през стопанската 2007/2008г-. е регистриран по договор за наем между Ф.М.Р./наемодател/ и С.А. С. /наемател/През стопанската 2009/2010г.въпросните имоти не са регистрирани по наредба №3.Поземлени имоти *.*.*,*.*.*, *.*.* за стопанските 2010/11, 11/12, 12/13 са регистрирани от С.А. С.  като наемател и Ф.М.Р. като наемодател. 

     В хода на съдебното производство,по реда на чл.176 от ГПК ,от страна на ищците,към ответника Б.С.А. бяха поставени въпросите:Откога  той работи процесните земеделски земи под наем?С кого е договарял  ползването на земите?Заплащал ли е наем /рента/ на някого през тези години?На тези въпроси ответникът отговори,че работи под наем процесните недвижими имоти от 10-15 години и е договарял тяхното ползване с ответника Ш.И.М..На него е заплащал наем в размер,зависимост от съответната стопанска година.На свидетелката Ф. ,ответникът Б.А. не бил заплащал наем,с нея не е договарял ползване на нивите.

    Бяха разпитани и свидетелите Ф.М.Р./родственица на ищцата Ф.М.Р./,Е.Н.М. /син на ищцата М.А./ и И. С.И. /родственик на страните по делото/.Предупредени за наказателната отговорност по чл.290 от НК, свидетелите сочат следното: Св.Ф.Р. твърди,че е била омъжена за Р.,който от своя страна е син на втората съпруга на общият на страните наследодател/за която по делото не са нА.це данни и вероятно се касае за минало съпружеско съжителство/.Според нея,мъжът й Р. е подал заявление до Поземлена комисия за възстановяване собствеността върху процесните имоти,като в първите години след реституцията ,са ги обработвА. те.След като починал мъжа й,тя ги дала на ответника Б.А. да ги работи.Твърди,че това е станало някъде през 2004 година,като Б. й давал рента,а после бил преотстъпил имотите на Ш. и И..Вземала рента до 2012 година,като през 2013-2014г.не получила такава.Свидетелката твърди,че ответникът Ш. никога не е обработвал процесните ниви и не той е имал уговорка с Б. ,за даването им под наем,а тя самата.

     Свидетелят Е.М. сочи,че по инициатива на съпруга на св.Ф.Р. са им били възстановени земите и те /майка му-ищцата М.А./ решили,че тъй като нямат възможност да обработват сами земите,да ги предоставят на св.Ф.Р. тя да се занимава с отдаването им под наем,за да спечели някакви доходи и да подпомогне финансовото си положение,тъй като била вдовица.Тя от своя страна ги предоставила под наем на ответника Б.  А..Преди около 3-4 години,ответникът Ш. отишъл при свидетеля Е.М.,предлагайки му да си вземат земите,вероятно да не ги ползва повече свидетелката Ф.Р.,а те съсобствениците  по наследство,при което св.М. му отговорил,че той „пасувал и няма да ги вземе”.

     Според св.И. СА.,след реституцията на процесните земи,първоначално никой не ги бил потърсил, но после –след около 10-12 години ,вуйчо му Ш.И. започнал да ги отдава под наем.Той търсил за съдействие ищците,но те отказА..Не знае кой ги е дал на ответника Б. да ги обработва.Рентите за около дванадесет години били вземани от ответника Ш..

     При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

     Предявена е искова претенция с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК от ищците   Ищците Ф.И.М. и М.И.А. против ответниците Ш.И.М.,Б.С.А. и Е.Ф.А. за признаване за установено,че

Процесните недвижими имоти,представляващи: 1/НИВА от 10.005дка,четвърта категория,в местността „Ч.,имот №*** по плана за земеразделяне,която видно от приложената по делото скица №16254/03.12.2013г. по кадастралния план на с.С.,общ.К.,обл.Ш. е  с  идентификатор: :*.*.*,    2/НИВА от 17.998 дка,трета категория,в местността „К.”,имот №*** по плана за земеразделяне / която видно от приложената по делото скица №16252/03.12.2013г. по кадастралния план на с.С.,общ.К.,обл.Ш. е  с  идентификатор:*.*.* и  3/НИВА от 10.001 дка,трета категория,в местността „Е.”,имот №*** по плана за земеразделяне/ която видно от приложената по делото скица №16253/03.12.2013г. по кадастралния план на с.С.,общ.К.,обл.Ш. е  с  идентификатор :*.*.* са собственост на наследниците на С.м А. Я.,б.ж.на с.С.,общ.К.,обл.Ш..С допълнителна писмена молба,при условията на евентуалностн,молят съдът ако не уважи така предявените иск изцяло,да  ги уважи досежно притежаваните от тях по 1/12 ид.част от процесните имоти. 

    С прецизираната искова молба е заявена е претенция с правно основание чл.108 от ЗС –за осъждане на ответниците Б.С.А. и Е.Ф.А.  да им предадат владението върху да от трите гореописани имота.,а именно: Поземлен имот –нива по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.С.,общ.К.,обл.Ш.,с идентификатор *.*.*, с площ от 10.005дка1местност “Ч.”,при граници и съседи:имот №*.*.*, имот №*.*.*,имот №*.*.* и имот №*.*.* и  Поземлен имот –нива по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.С.,общ.К.,обл.Ш.,с идентификатор *.*.*,с площ 10.001дка, местност “Е.”,при граници и съседи:имот №*.*.*,имот №*.*.*, имот №*.*.*,имот №*.*.*.

      Предявено е искане с правно основание чл.537 ал.2 от ГПК- за отмяна на  НА за собственост върху недвижим имот,придобит по давност №***г.на Нотариус ***.

   Видно от представените по делото удостоверения за наследници на С.А.Я. и Р. СА.ева е,че ищците Ф.И.М. и М.И.А. са внуци на наследодателя,починал на ***г и предвид разпоредбата на чл.5 и чл.10 от ЗН/по право  на заместване на майка си Р. С.ова,починала на ***г./ се явяват собственици по наследство на по 1/10 ид.ч.от процесните имоти,включени в наследствената маса.Ответникът Ш.И.М. /техен брат/ ,също се явява собственик по наследство на 1/10 ид.

      Ответниците отричат правото на собственост на ищците,позовавайки се на изтекла в полза на първия ответник –Ш.И.М. придобивна давност,за което му е издаден Нотариален акт за собственост върху недвижим имот,придобит по давност №***г.на Нотариус ***.,въз основа на който впоследствие той е прехвърлил два от тези имоти на втория ответник.

      Издаването на констативен нотариален акт по чл.587 от ГПК ,с който се признава съществуването на правото на собственост е едностранно нотариално производство,с което не се разрешава правен спор,поради което нотариалния акт може да бъде оспорван от всяко лице,което има правен интерес да твърди,че титулярът на акта не е собственик и оспорването може да се изразява както в доказване на свои права,противопоставими на титуляра,така и опровергаване на фактите,обуславящи посоченото в акта придобивно основание.Предвид обвързващото и легитимиращо действие на нотариалното удостоверяване на правото на собственост,оспорващата страна,която не разполага с документ за собственост ,носи тежестта да докаже несъществуването на признатото от нотариуса право.

     В настоящият случай ищците се легитимират с надлежни документи за правото си на собственост –Решение на ПК,което има същото констативно действие като констативен нотариален акт за собственост на недвижим имот,възстановен по ЗСПЗЗ,а първия ответник –Ш.М.  се легитимира с нотариален акт за собственост върху недвижим имот,придобит по давност.

      В настоящия случай,от събраните по делото доказателства,съдът намира,че се установи реституция на процесната земеделска земя в полза на наследниците на общия наследодател,в това число наследствено правоприемство на  двете ищци ,касателно по 1/10 ид.ч. за всяка от тях.Т.е.ищците са доказА. фактическия състав на соченото основание /наследствено правоприемство/,но не така,както са го претендирА. –за по 1/12 ид.ч.за всяка от тях,а по 1/10 ид.ч.

      С  Нотариален акт за собственост върху недвижим имот,придобит по давност №***г.на Нотариус ***.,ответникът Ш.И.М. е признат за собственик на имотите,включително и процесните идеални части на ищците.В хода на инициираното производство,този ответник следва да докаже изтекла в негова полза придобивна давност.

       Съгласно чл.79 ал.1 от ЗС,правото на собственост върху недвижим имот се придобива по давност с непрекъснато владение в продължение на десет и повече години.За придобиване по давност е необходимо да се установи владение върху конкретен имот,това владение да е явно,трайно,непрекъснато,спокойно ,несъмнено и с намерение вещта да се държи като своя.

      От анА.за на писмените и гласни доказателства ,съдът счита,че не се доказа по един несъмнен начин,че  от реституиране на процесните земеделски земи/1994г./ до  снабдяването му с констативен нотариален акт за собственост /2013г./ или поне от април  2003г.до април 2013г.,ответникът Ш.М. е осъществявал фактическа власт върху целия имот при горепосочените условия.Придобиване  правото на собственост по давност следва да се установи по реда на пълното и главно доказване,каквото в настоящото производство не бе сторено.Като пристрастни с оглед крайния изход на делото съдът отчита обясненията на втория ответник Б.С.А./който към момента владее имота ,заедно със съпругата си/,а показанията на свидетеля И. С.бяха повърхностни, неконкретизирани и противоречаха на показанията на другите двама свидетели Ф.М.Р. и Е.Н.М. и на представените удостоверения от ОД”Земеделие”Ш..От последните се установява,че не ответникът Ш.М. е владял лично или чрез трето лице процесните имоти,а това се е осъществявало от 2003г-до към 2012г.от свидетелката Ф.М.Р.,която ги е отдала под наем на ответника Б.СА..Ето защо съдът счита,че от анА.за на доказателствата по делото не може да се приеме безпротиворечиво и несъмнено,че Ш.М. е упражнявал фактическа власт върху процесните ид.ч.от имота десет години преди издаване на констативния нотариален акт.Поради и което съдът намира,че ответникът Ш.М. не е придобил  идеалните части,собственост на ищците по давност,поради и което прехвърлителния ефект на сделката покупко-продажба,обективирана в НА №*** дело №***г.по описа на Нотариус *** с рег.№*** на НК не е настъпил и собственик на 1/5 ид.ч./2х1/10 ид.ч./  се явяват двете ищци.

     По предявения ревандикационен иск с правно основание чл.108 от ЗС,съдът прие следното:за да бъде уважен иск с правно основание чл.108 от ЗС е необходимо ищецът да докаже,че е собственик на процесния имот,последния се намира във владение на ответника ,който от своя страна го владее без правно основание.

     По отношение владението на имота- съдът намира,че от процесуалното поведение на страните по делото и събраните доказателства се установи по един несъмнен начин,че владение върху две от процесните недвижими имоти,предмет на ревандикационния иск

По чл.108 от ЗС ,упражняват втория и третия ответник/съпрузи/.Осъществяваното от тези ответници владение на 1/5 ид.ч. от имотите се явява без правно основание.Към момента на изповядване на сделката Ш.М. не е бил собственик на притежаваните от двете ищци 1/5 ид.ч.общо,поради което вещноправния ефект на продажбата по отношение на същите не е настъпил и те не са преминА. в патримониума на Б.А. и Е.А..

     Както вече беше посочено по-горе,съдът намира от доказателствата по делото,че  всяка от ищците се легитимира като собственик на основание наследствено правоприемство на по 1/10 ид.ч.от процесните недвижими имоти. Тъй като с исковата претенция се прави искане за признаване правото на собственост на всички наследници на общия наследодател/”предявяването на чужди права пред съда е недопустимо съгласно чл.26 ал.2 от ГПК/, при условията на евентуалност – съдът да им признае правото на собственост върху 1/12 ид.ч.на всяка от тях ,а 1/10 ид.ч.е повече от 1/12 ид.ч.,съдът намира,че главният иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК /С петитум „съдът да приеме за установено по отношение на ответниците,че процесните три недвижими имота са собственост на наследниците на С.А.Я.,б.ж.на с.С.,общ.К.,обл.Ш./,с оглед правното основание на иска и разпоредбата на чл.26 ал.2 от ГПК, главния иск се явява процесуално недопустим и следва да се отхвърли.По отношение на предявения при условията на евентуалност иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК,съдът намира ,че доколкото няма право да се произнася „свръхпетитум на иска”,а  при така очертаната фактическа обстановка се установява,че ищците притежават материално право на собственост върху процесните земи над заявеното с исковата молба,то предявените от тях субективно съединени искове с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК следва да бъдат уважени само до размера,в който са предявени –по 1/12 ид.-ч.за всяка от ищците.Предявените при условията на евентуалност искове с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК следва да бъдат  уважени само спрямо ответника Ш.М..,понеже  искът по чл.124 ал.1 от ГПК представлява  претенция на собственик на имот да установи със сила на присъдено нещо правото си срещу лице,което му го оспорва или го смущава.Правен интерес от предявяване на установителен иск за собственост е нА.це само в случай,че ответникът не владее или държи имота.Няма интерес от предявяване на установителен иск тогава,когато спорното право може да бъде защитено чрез осъдителен иск,тъй като чрез този иск гражданско правния спор ще се реши със сила на присъдено нещо,но едновременно с това ще се постигне и защитна цел.Тогава,когато ответникът владее,интересът на правоимащия налага защитата да бъде търсена с осъдителен иск по чл.108 от ЗС./В този смисъл е Решение №30/30.01.2009г.на ВКС по гр.д.№5244/2008г.,І г.о., ГК/.Видно от исковата молба ,допълнителната такава и петитума им, е,че ищците са предявили иск по чл.124 ал.1 от ГПК само срещу ответника Ш.М.,а при разглеждане на иска по чл.108 от ЗС,предявен срещу ответниците  Б.А. и Е.А. се включва и установяване на правото на собственост на ищците върху процесния имот.В този смисъл следва и да бъде произнасянето на съда по иска ,квА.фициран като такъв по чл.124 ал.1 от ГПК.

       Поради и това издаденият в полза на ответника Ш.М. Нотариален акт за собственост върху недвижим имот,придобит по давност №***г.на Нотариус *** следва на основание чл.537 ал.2 от ГПК да се отмени в частта му,с която се засяга правото на собственост на ищците, в размер до 1/6 ид.ч./2х1/12 ид.ч./

      Ревандикационният иск с правно основание чл.108 от ЗС съгласно съдебната практика, представлява действие на управление относно имота и може да се предяви само от един или няколко от съсобствениците за целия имот,които са обикновени,а не необходими задължителни другари в процеса./Решение №195/15.04.2008г.на ВКС по гр.д.№6326/2007г.,ІІІ г.о.,ГК,Решение №221 от 05.06.2012г.на ВКС по гр.д.№1190/2011г.,І г.о.,ГК/.Пасивно легитимиран е лицето,което е отнело владението на имота от ищеца- собственик. Установи се,че ответниците Б.А. и Е.А. владеят имота без правно основание само касателно притежаваните от двете ищци 1/6 ид.ч.По отношение на останА.те 5/6 ид.ч. вещноправния ефект на прехвърлителната сделка покупко-продажба е настъпил /или поне не е оборен по надлежния ред/,поради което съдът намира,че предявеният от двете ищци ревандикоционен иск с правно основание чл.108 от ЗС следва да бъде уважен само до размера на общо 1/6 ид.ч./ 2х1/12 ид.части/ В останалата му част,за разликата над 1/6 ид.ч.до пълния му размер следва да се отхвърли като неоснователен и недоказан.

     С оглед изхода на делото,на основание чл.78 ал.1 и ал.2 от ГПК разноските по делото следва да бъдат оставени в тежест на всяка от страните,така,както са направени.

     Водим от гореизложеното,съдът

 

                                                      Р       Е       Ш       И    :

 

       ОТХВЪРЛЯ предявения главен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК  ,от ищците Ф.И.М. с ЕГН:**********,*** и М.И.А. с ЕГН:**********,*** против ответниците Ш.И.М. с ЕГН:**********,***, Б.С. А. с ЕГН:**********,*** и Е.Ф.А. *** с искане да бъде признато за установено спрямо ответниците,че недвижимите имоти 1/Поземлен имот –НИВА по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.С.,общ.К.,обл.Ш.,с идентификатор *.*.*, с площ  от 17.998 дка,местност „К.”,пхри граници и съседи: имот №*.*.*,имот №*.*.*,имот №*.*.*,имот №*.*.* ,имот №*.*.*,  2/ Поземлен имот –НИВА по кадастралната карта и кадастралните регистри  на село С.,общ.К.,обл.Ш.,с идентификатор *.*.*,с площ 10.005 дка,местност „Ч.”,при граници и съседи:имот №*.*.*,имот №*.*.*,имот №*.*.*,имот №*.*.* и 3/Поземлен имот –НИВА по кадастралната карта и кадастралните регистри на село С.,общ.К.,обл.Ш.,с идентификатор *.*.*,с площ от 10.001 дка,местност „Е.”, при граници и съседи:имот №*.*.*,имот №*.*.*,имот №*.*.* и имот №*.*.*.са собственост на наследниците на  С.м А. Я.,б.ж.на с.С.,общ.К.,обл.Ш..

     ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо ответника  Ш.И.М. с ЕГН:**********,***,че ищците Ф.И.М. с ЕГН:**********,*** и М.И.А. с ЕГН:**********,*** СА СОБСТВЕНИЦИ на по 1/12 ид.ч./една дванадесета ид.част / всяка от тях ,по наследство от общия им наследодател С.А.Я.,б.ж.на с.С.,общ.К.,обл.Ш.  ,върху следните недвижими имоти:1/Поземлен имот –НИВА по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.С.,общ.К.,обл.Ш.,с идентификатор *.*.*, с площ  от 17.998 дка,местност „К.”,пхри граници и съседи: имот №*.*.*,имот №*.*.*,имот №*.*.*,имот №*.*.* ,имот №*.*.*,  2/ Поземлен имот –НИВА по кадастралната карта и кадастралните регистри  на село С.,общ.К.,обл.Ш.,с идентификатор *.*.*,с площ 10.005 дка,местност „Ч.”,при граници и съседи:имот №*.*.*,имот №*.*.*,имот №*.*.*,имот №*.*.* и 3/Поземлен имот –НИВА по кадастралната карта и кадастралните регистри на село С.,общ.К.,обл.Ш.,с идентификатор *.*.*,с площ от 10.001 дка,местност „Е.”, при граници и съседи:имот №*.*.*,имот №*.*.*,имот №*.*.* и имот №*.*.*.

    ОСЪЖДА ответниците Б.С.А. с ЕГН:**********,*** и Е.Ф.А. *** ДА ПРЕДАДАТ на основание чл.108 от ЗС ,на ищците Ф.И.М. с ЕГН:**********,*** и М.И.А. с ЕГН:**********,*** ВЛАДЕНИЕТО на по  1/12 ид.ч./една дванадесета ид.част /за  всяка от тях /общо 1/6 ид.ч./  ,върху следните недвижими имоти: 1/Поземлен имот –НИВА по кадастралната карта и кадастралните регистри  на село С.,общ.К.,обл.Ш.,с идентификатор *.*.*,с площ 10.005 дка,местност „Ч.”,при граници и съседи:имот №*.*.*,имот №*.*.*,имот №*.*.*,имот №*.*.* и 3/Поземлен имот –НИВА по кадастралната карта и кадастралните регистри на село С.,общ.К.,обл.Ш.,с идентификатор *.*.*,с площ от 10.001 дка,местност „Е.”, при граници и съседи:имот №*.*.*,имот №*.*.*,имот №*.*.* и имот №*.*.*.

    ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.108 от ЗС в останалата му част ,за разликата над 1/6 ид.част общо до пълния му размер ,като неоснователен и недоказан.

     На основание чл.537 ал.2 от ГПК ОТМЕНЯ Нотариален акт за собственост №*** дело №***г.по описа на Нотариус *** с рег.№*** на НК,с който ответникът Ш.И.М. е признат за собственик по давностно владение на  недвижимите имоти,представляващи :1/Поземлен имот –НИВА по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.С.,общ.К.,обл.Ш.,с идентификатор *.*.*, с площ  от 17.998 дка,местност „К.”,пхри граници и съседи: имот №*.*.*,имот №*.*.*,имот №*.*.*,имот №*.*.* ,имот №*.*.*,  2/ Поземлен имот –НИВА по кадастралната карта и кадастралните регистри  на село С.,общ.К.,обл.Ш.,с идентификатор *.*.*,с площ 10.005 дка,местност „Ч.”,при граници и съседи:имот №*.*.*,имот №*.*.*,имот №*.*.*,имот №*.*.* и 3/Поземлен имот –НИВА по кадастралната карта и кадастралните регистри на село С.,общ.К.,обл.Ш.,с идентификатор *.*.*,с площ от 10.001 дка,местност „Е.”, при граници и съседи:имот №*.*.*,имот №*.*.*,имот №*.*.* и имот №*.*.*., ДО РАЗМЕР на 1/6 ид.ч./една шеста ид.част/ .

      ОТХВЪРЛЯ искането по чл.537 ал.2 от ГПК в останалата му част за разликата над 1/6 ид.част до пълния му размер,като неоснователно и недоказано.

       Разноските по делото остават  за всяка от страните,така,както са направени.

      Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                          РАЙОНЕН   СЪДИЯ: / П /