Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 107

 

гр.Нови пазар, 20.03.2014 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар, в публичното си заседание на единадесети март две хиляди и четиринадесета година, в следният състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ: Д.С.

като разгледа докладваното от съдия Николова, гр.д. № 1069 по описа на НПРС за 2013г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявена е искова молба от “Юробанк и еф джи България” АД гр.С., ЕИК/ БУЛСТАТ ***, представлявана от М.В. прокурист и П.Н.Д. изп.директор, и от пълномощника- адвокат – С.Ч. от АК гр. С., съдържаща три обективно кумулативно съединени иска. Първият иск е с основание чл. 415 от ГПК вр. 124 от ГПК вр. вр.чл.430, ал.1 от ТЗ за установяване съществуването на вземането на ищеца спрямо ответника за сумата от 1994,31лв. представляващо главница; иск чл. 415 от ГПК вр. 124 от ГПК вр. вр.чл.430, ал.2 от ТЗ за установяване съществуването на вземането на ищеца спрямо ответника за сумата от 648,50лв., представляващо договорна лихва за периода от 12.07.2011 г. до 30.10.2012 г. и иск по чл. 415 от ГПК вр. 124 от ГПК вр. вр.чл.430, ал.1 от ТЗ за установяване съществуването на вземането на ищеца спрямо ответника за сумата от 202,45 лв., представляващо договорни такси по кредита за периода от 11.04.2011 г. до 30.10.2012 г., ведно със законната лихва върху главницата.

 

            Ищецът сочи, че по силата на договор за кредит за извършване на ремонт на недвижим имот, сключен на 05.03.2007 г. с А.Д.А., М.Д.А., А.С.А. и Н.В.М., е предоставен кредит в размер на 10 000лв., като крайният срок за неговото изплащане е 5 години – 60 месеца, от датата на усвояване на договора. Ищецът сочи, че на 12.03.2007 г. и на 16.03.2007 г. са извършени две плащания от страна на ищеца по сметката за обслужване на кредита, с което е преведена цялата сума от 10 000лв.  Ищецът сочи, че е настъпил крайният срок за погасяване на договора, но въпреки това същия не е изплатен напълно и на 13.03.2012 г. същия е станал предсрочно изискуем.

Предвид на горното ищецът моли съда да постанови решение по силата на което да признае за установено спрямо възразилия заповедта за незабавно изпълнение длъжник А.С.А., че вземанията на ищеца за сумите 1994,31лв. представляващо главница; за сумата от 648,50лв., представляващо договорна лихва за периода от 12.07.2011 г. до 30.10.2012 г. и за сумата от 202,45 лв., представляващо договорни такси по кредита за периода от 11.04.2011 г. до 30.10.2012 г., ведно със законната лихва върху главницата СЪЩЕСТВУВАТ.

Ищецът претендира направените от тях разноски по делото.

 

Ответникът А.С. не е изпратил писмен отговор по иска в предоставения му срок по чл. 131 от ГПК.

Преди приключване на съдебното дирене по делото, ответникът е депозирал молба, с която моли делото да се прекрати, поради пълно изплащане на задължението по издадената заповед за незабавно изпълнение и издаден изпълнителен лист, като представя копие от вносната бележка за изплащане на сумата.

 

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, обсъди доводите на страните, намира за установено следното:

Между страните не се спори, относно съществуването на договор за кредит за извършване на ремонт на недвижим имот, сключен на 05.03.2007 г. с А.Д.А., М.Д.А., А.С.А. и Н.В.М., е предоставен кредит в размер на 10 000лв., като крайният срок за неговото изплащане е 5 години – 60 месеца, от датата на усвояване на договора.

Страните не спорят и относно това, че към датата на предявяване на заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение – 31.10.2012 г. ответникът по делото е дължал сумата от 1994,31лв. представляващо главница; сумата от 648,50лв., представляващо договорна лихва за периода от 12.07.2011 г. до 30.10.2012 г. и сумата от 202,45 лв., представляващо договорни такси по кредита за периода от 11.04.2011 г. до 30.10.2012 г., ведно със законната лихва върху главницата.

Всичко това и направеното от ответника последващо плащане, доказват основателността на предявените искове от ищеца за установяване на съществуването на вземанията му по издадената Заповед за незабавно изпълнение № 505/07.11.2012г.

Поради това, че при постановяване на съдебното решение, съдът е длъжен съгласно разпоредбата на чл. 235, ал.3 от ГПК да вземе предвид и всички факти настъпили след предявяване на иска, то в случая следва да се отчете факта на плащането от страна на ответника на пълния размер на вземанията на кредитора, за които е издадена заповед № 505/07.11.2012 г. по ч.гр.д. № 886/2012 г. на РС Нови пазар.

При това положение ищецът няма правен интерес от настоящето производство, т.к той е получил удовлетворение за вземането си по издадената заповед за незабавно изпълнение. Това налага исковете му за признаване за установено спрямо ответника, че вземанията на ищеца по издадената заповед № 505/07.11.2012 г. по ч.гр.д. № 886/2012 г. на РС Нови пазар съществуват да бъдат отхвърлени. След влизане в сила на решението по делото следва същото да се докладва по заповедното производство и да се обезсили издадения изпълнителен лист.

Поради това, че по настоящето и по заповедното производство ищецът е направил разноски, то същите следва да му се присъдят. Такива разноски той дължи на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, доколкото извършеното от ответника плащане е станало след завеждане на установителния иск и с поведението си ответникът всъщност е дал повод за завеждане на делото. Предвид на горното, съдът намира, че установителните искове на ищеца следва да се отхвърлят, но ответникът следва да бъде осъден да заплати направените по настоящето дело. относно разноските по заповедното производство е представено споразумение, с което в т.1.1 е посочено, че освен се погасява вземането по самата заповед за изпълнение се включват и разноските във връзка с издаването й, а те са 56,91лв. ДТ и 270лв. адвокатско възнаграждение.  Следователно не се дължи присъждане на направените по заповедното производство разноски.

Следователно ответникът дължи само разноските по настоящето дело и те са в размер на 122,86 лв. за държавна такса.

Водим от горното и на основание чл.235 от ГПК, районен съд Нови пазар

 

Р Е Ш И:

 

Отхвърля иска с правно основание чл. 415 от ГПК вр. 124 от ГПК вр. вр.чл.430, ал.1 от ТЗ на “Юробанк България” АД гр.С., ЕИК/ БУЛСТАТ ***, представлявана от М.В. прокурист и П.Н.Д. изп.директор, и от пълномощника- адвокат – С.Ч. от АК гр. С., срещу А.С.А. с ЕГН ********** ***, за установяване съществуването на вземането по издадена заповед по ч.гр.д. № 886/2013 г. на НПРС за сумата от 1994,31лв.(хиляда деветстотин деветдесет и четири лева тридесет и една стотинки) главница, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 31.10.2012 г.  

 

Отхвърля иска с правно основание чл. 415 от ГПК вр. 124 от ГПК вр. вр.чл.430, ал.2 от ТЗ на “Юробанк България” АД гр.С., ЕИК/ БУЛСТАТ ***, представлявана от М.В. прокурист и П.Н.Д. изп.директор, и от пълномощника- адвокат – С.Ч. от АК гр. С., срещу А.С.А. с ЕГН ********** ***, за установяване съществуването на вземането по издадена заповед по ч.гр.д. № 886/2013 г. на НПРС за сумата от 648,50лв.(шестстотин четиридесет и осем лева и петдесет стотинки), представляващо договорна лихва за периода от 12.07.2011 г. до 30.10.2012 г.  

 

Отхвърля иска с правно основание чл. 415 от ГПК вр. 124 от ГПК вр. вр.чл.430, ал.1 от ТЗ на “Юробанк България” АД гр.С., ЕИК/ БУЛСТАТ ***, представлявана от М.В. прокурист и П.Н.Д. изп.директор, и от пълномощника- адвокат – С.Ч. от АК гр. С., срещу А.С.А. с ЕГН ********** ***, за установяване съществуването на вземането по издадена заповед по ч.гр.д. № 886/2013 г. на НПРС за сумата от за сумата от 202,45 лв.(двеста и два лева четиридесет и пет стотинки), представляващо договорни такси по кредита за периода от 11.04.2011 г. до 30.10.2012 г.

 

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 от ГПК А.С.А. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на “Юробанк България” АД гр.С., ЕИК/ БУЛСТАТ ***, представлявана от М.В. прокурист и П.Н.Д. изп.директор, и от пълномощника- адвокат – С.Ч. от АК гр. С., сумата от 122,86 лв.(сто двадесет и два лева осемдесет и шест стотинки), направени деловодни разноски.

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Шуменски окръжен съд.

 

След влизане в законна сила на решението, препис от него да се докладва по ч.гр.д. № 886/2012 г. по описа на НПРС, като се издаде изпълнителен лист само за присъдените по настоящето дело суми.

                                   

                                                           Районен съдия : ................/ П /.........................

                                                                                             Галина Николова