РАЙОНЕН СЪД - ГР.НОВИ ПАЗАР
Справка за свършените дела
за периода от 1.2.2014г. до 11.2.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1323/2011, I състав

Делби

Х.М.И.

А.Е.М.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 3.2.2014г.

2

ЧГД No 24/2014, IV състав

Съдебни поръчки

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО СОФИЯ

С.Н.С.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 3.2.2014г.
***

В законна сила от 3.2.2014г.

3

НОХД No 621/2013, II състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

Я.И.А.,
В.Е.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 3.2.2014г.

4

АНД No 653/2013, I състав

Административни дела

Т.И.Т.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ШУМЕН

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 3.2.2014г.

5

Гражданско дело No 610/2013, I състав

Облигационни искове

В.И.Й.

Д.Н.И.,
В.П.И.,
И.П.И.М.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 4.2.2014г.

6

Гражданско дело No 821/2013, I състав

Искове по СК

М.С.Б.

С.М.С.,
ДСП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 4.2.2014г.

7

Гражданско дело No 843/2013, III състав

Развод и недейств. на брака

С.М.И.

В.Д.И.,
ДСП ВАРНА

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 4.2.2014г.

8

АНД No 696/2013, I състав

По ЗА, ЗДДС и ДОПК

ЕТ КОНТАКС КМК КРЕМЕНА МИТЕВА

МИТНИЦА ВАРНА

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 4.2.2014г.

9

Гражданско дело No 996/2012, III състав

Делби

М.Ю.А.,
Н.А.Щ.,
Р.М.К.,
С.М.Х.,
А.С.В.,
Р.Ю.Г.

Х.Ю.Ю.,
Ш.Ю.Е.,
М.Б.М.,
З.М.Х.,
Б.Д.М.,
О.Д.М.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 5.2.2014г.

10

Гражданско дело No 316/2013, I състав

Вещни искове

З.Г.Б.

БУЛ ЮНИОН КОМЕРС ООД

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 5.2.2014г.

11

Гражданско дело No 1092/2013, III състав

Развод по взаимно съгласие

Х.Н.А.,
Е.Х.А.

 

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 5.2.2014г.

12

Гражданско дело No 68/2014, I състав

Развод по взаимно съгласие

Р.Н.Н.,
Д.М.Н.

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 5.2.2014г.
 

13

НОХД No 566/2013, II състав

Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК

РП НОВИ ПАЗАР

Б.С.М.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Присъда от 5.2.2014г.
 
Мотиви от 6.2.2014г.

14

НОХД No 698/2013, III състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

И.Д.Г.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Споразумение от 5.2.2014г.

15

Гражданско дело No 994/2013, I състав

Други дела

ИНСТАЛ ИНГ ООД

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 6.2.2014г.

16

Гражданско дело No 32/2014, I състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 6.2.2014г.

17

НОХД No 561/2013, IV състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

А.Ю.А.,
А.М.С.,
А.Н.А.,
Й.О.С.,
Н.Е.И.,
О.Р.М.,
С.Е.И.,
С.М.С.,
Ю.М.С.,
Я.Ю.А.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Присъда от 6.2.2014г.
А.Ю.А.
 ПРИЗНАВА подсъдимия А.Ю.А., с ЕГН:**********, роден на *** ***, обл.В
., *** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че през периода 13.09.2010 г.- 15.09.2010 г., край с. М., обл. Ш., по жп. линия “Варна-София”, в района на километър ***, чрез използване на моторно превозно средство /лек автомобил “***” с рег.***/ и технически средства /кирки, лопати, ножовки и въже/, отнел от владението на инж.Я.А.Й. – Началник участък СЕС /ръководител участък ССС/ общо 12,79 м. магистрален проводник МККАЕПБПж /МККЖ/ 4х4х1,2+15х4х1,2 на стойност 633.87 лв., собственост на ДП “Национална компания железопътна инфраструктура” гр.С., представлявано от М.А.Л., без съгласието на владелеца и собственика, с намерение противозаконно да го присвои, като случаят е немаловажен, а проводника не е бил под постоянен надзор - престъпление по чл.195, ал.1 т.2, т.4, предл.І-во и ІІ-ро от НК във вр.чл.194 ал.1 от НК и на основание чл.195 ал.1 т.2, т.4, предл.І-во и ІІ-ро от НК във вр.чл.194 ал.1 от НК във вр. с чл.58а, ал.4 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.   На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ  ОСЪЖДА подсъдимият А.Ю.А., с ЕГН ********** да заплати на ДП НК “Железопътна Инфраструктура” – Поделение “Сигнализация и телекомуникации” гр. С. граждански иск в размер на 633,98 лв. /шестстотин тридесет и три лева и деветдесет и осем стотинки/, ведно със законната лихва считано от датата на деянието до окончателното плащане.  ОСЪЖДА подсъдимият А.Ю.А., с ЕГН ********** да заплати по сметка на НпРС държавна такса върху уважения размер на гражданския иск от 50.00 лв. /петдесет лева/.  ОСЪЖДА А.Ю.А., с ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Шумен съразмерна част от направените по досъдебното производство разноски, а именно от 25, 66 лв. /двадесет и пет лева и шестдесет и шест стотинки/.  На основание чл.53 ал.1, б ”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства /на съхранение в РУП гр. Нови пазар/, а именно: 13 бр. лопати, 1 бр. брадва, 5 бр. запалки, 1 бр. чувал, съдържащ 5 бр. ножовки, 9 бр. листи за ножовки, 2 бр. ножове,1 раница, 1 фенер, 8 бр. ръкавици, както приложени по делото /на съхранение в НпРС/, а именно: опаковани в кашон и запечатани поотделно – 2 бр. листи за ножовка, 1 бр. нож с черна дръжка, 2 бр. листи от ножовка, 1 бр. мобилен телефон “***”.  Същите да бъдат предадени на НАП след влизане в сила на присъдата, с оглед осъществяване компетенциите на държавния орган. Веществените доказателства: 1 бр. чувал, съдържащ 10 бр. пластмасови бутилки с течност, 1 бр. чувал, съдържащ 1 бр. обувка, 2 бр. въжета, 1 бр. торба, 1 бр. кърпа, и 2 бр. угарки от цигари, 5 бр. угарки от цигари, 1 бр. кутия от цигари “***”, 1 бр. счупена дървена дръжка,1 бр. празна пластмасова бутилка без етикет, 1 кутия от цигари “***” и 2 бр.угарки от цигари, 1 бр.пластмасова бутилка, 3 бр. угарки от цигари, ”, парче проводник МККАЕПБПж /МККЖ/ 4х4х1,2+15х4х1,2 с дължина 1 м., 1 бр. бутилка с надпис “***”, 3 бр. угарки от цигари и 1 бр. празна кутия “***” ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ.  На основание чл.112, ал.3 от НПК ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства: Лек автомобил “***” с рег.***, Лек автомобил “***” с рег.*** и Лек автомобил “***” с рег.*** /на съхранение в РУП гр. Нови пазар/ ДА ОСТАНАТ по местосъхранението си до установяване на техния собственик.  УКАЗВА на РУП гр. Нови пазар в случай, че не бъдат потърсени в 5-годишен срок от датата на изземването им, а именно 16.09.2010 г., следва да уведомят НпРС, с оглед постановяване на отнемането им в полза на държавата.   Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен съд гр. Шумен в 15-дневен срок от днес. 
А.М.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.М.С., с ЕГН:**********, роден на *** ***, обл. В
., *** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че през периода от 13.09.2010 г.-15.09.2010 г., край с. М., обл.Ш., по жп. линия “Варна-София”, в района на километър ***, чрез използване на моторно превозно средство /лек автомобил “***” с рег.***/ и технически средства /кирки, лопати, ножовки и въже/, след като се сговорил предварително с подсъдимия С.М.С., отнел от владението на инж.Я.А.Й. – Началник участък СЕС /ръководител участък ССС/ общо 43.85 м. магистрален проводник МККАЕПБПж /МККЖ/ 4х4х1,2+15х4х1,2 на стойност 2 173.21 лв., собственост на ДП “Национална компания железопътна инфраструктура” гр. С., представлявано от М.А.Л., без съгласието на владелеца и собственика, с намерение противозаконно да го присвои, като случаят е немаловажен, а проводника не е бил под постоянен надзор - престъпление по чл.195 ал.1, т.2, т.4, предл. І-во и ІІ-ро, т.5 от НК във вр.чл.194 ал.1 от НК и на основание чл. 195 ал.1, т.2, т.4, предл. І-во и ІІ-ро, т.5 от НК във вр.чл.194 ал.1 от НК във вр. с чл.58а, ал.4 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА подсъдимите А.М.С., с ЕГН ********** и С.М.С., с ЕГН ********** да заплатят солидарно на ДП НК “Железопътна Инфраструктура” – Поделение “Сигнализация и телекомуникации” гр. С. граждански иск в размер на 2 173,21 лв. /две хиляди сто седемдесет и три лева и двадесет и една стотинки/, ведно със законната лихва считано от датата на деянието до окончателното плащане.  ОСЪЖДА подсъдимите А.М.С., с ЕГН ********** и С.М.С., с ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на НпРС държавна такса върху уважения размер на гражданския иск от 86,93 лв. /осемдесет и шест лева и деветдесет и три стотинки /.  ОСЪЖДА А.М.С., с ЕГН **********, да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Шумен съразмерна част от направените по досъдебното производство разноски, а именно от 44, 00 лв. /четиридесет и четири лева/.  На основание чл.53 ал.1, б ”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства /на съхранение в РУП гр. Нови пазар/, а именно: 13 бр. лопати, 1 бр. брадва, 5 бр. запалки, 1 бр. чувал, съдържащ 5 бр. ножовки, 9 бр. листи за ножовки, 2 бр. ножове,1 раница, 1 фенер, 8 бр. ръкавици, както приложени по делото /на съхранение в НпРС/, а именно: опаковани в кашон и запечатани поотделно – 2 бр. листи за ножовка, 1 бр. нож с черна дръжка, 2 бр. листи от ножовка, 1 бр. мобилен телефон “***”.  Същите да бъдат предадени на НАП след влизане в сила на присъдата, с оглед осъществяване компетенциите на държавния орган. Веществените доказателства: 1 бр. чувал, съдържащ 10 бр. пластмасови бутилки с течност, 1 бр. чувал, съдържащ 1 бр. обувка, 2 бр. въжета, 1 бр. торба, 1 бр. кърпа, и 2 бр. угарки от цигари, 5 бр. угарки от цигари, 1 бр. кутия от цигари “***”, 1 бр. счупена дървена дръжка,1 бр. празна пластмасова бутилка без етикет, 1 кутия от цигари “***” и 2 бр.угарки от цигари, 1 бр.пластмасова бутилка, 3 бр. угарки от цигари, ”, парче проводник МККАЕПБПж /МККЖ/ 4х4х1,2+15х4х1,2 с дължина 1 м., 1 бр. бутилка с надпис “***”, 3 бр. угарки от цигари и 1 бр. празна кутия “***” ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ.  На основание чл.112, ал.3 от НПК ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства: Лек автомобил “***” с рег.***, Лек автомобил “***” с рег.*** и Лек автомобил “***” с рег.*** /на съхранение в РУП гр. Нови пазар/ ДА ОСТАНАТ по местосъхранението си до установяване на техния собственик.  УКАЗВА на РУП гр. Нови пазар в случай, че не бъдат потърсени в 5-годишен срок от датата на изземването им, а именно 16.09.2010 г., следва да уведомят НпРС, с оглед постановяване на отнемането им в полза на държавата.   Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен съд гр. Шумен в 15-дневен срок от днес. 
А.Н.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Н.А., с ЕГН:**********, роден на *** ***, обл. В
., *** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че през периода 13.09.2010 г. - 15.09.2010 г., край с. М., обл. Ш., по жп.линия “Варна-София”,в района на километър ***, след като се сговорил предварително с подсъдимия Ю.М.С., чрез използване на моторно превозно средство /лек автомобил “***” с рег.***/ и технически средства /кирки, лопати, ножовки и въже/, отнел от владението на инж.Я. А.Й. –Началник участък СЕС /ръководител участък ССС/ общо 23,75 м. магистрален проводник МККАЕПБПж /МККЖ/ 4х4х1,2+15х4х1,2 на стойност 1177,05 лв., собственост на ДП “Национална компания железопътна инфраструктура” гр.С., представлявано от М.А.Л., без съгласието на владелеца и собственика, с намерение противозаконно да го присвои, като случаят е немаловажен, а проводника не е бил под постоянен надзор - престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.4, предл.І-во и ІІ-ро, т.5 от НК във вр.чл.194 ал.1 от НК и на основание чл. 195 ал.1, т.2, т.4, предл. І-во и ІІ-ро, т.5 от НК във вр.чл.194 ал.1 от НК във вр.с чл.58а, ал.4, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.  На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА подсъдимите А.Н.А., с ЕГН **********, Ю.М.С., с ЕГН ********** да заплатят солидарно на ДП НК “Железопътна Инфраструктура” – Поделение “Сигнализация и телекомуникации” гр. С. граждански иск в размер на 1 177,05 лв. /хиляда сто седемдесет и седем лева и пет стотинки/, ведно със законната лихва считано от датата на деянието до окончателното плащане.  ОСЪЖДА подсъдимите А.Н.А., с ЕГН **********, Ю.М.С., с ЕГН **** ****** да заплатят солидарно по сметка на НпРС държавна такса върху уважения размер на гражданския иск от 50,00 лв. /петдесет лева/. ОСЪЖДА А.Н.А., с ЕГН **********, да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Шумен съразмерна част от направените по досъдебното производство разноски, а именно от 23,83 лв. /двадесет и три лева и осемдесет и три стотинки/.  На основание чл.53 ал.1, б ”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства /на съхранение в РУП гр. Нови пазар/, а именно: 13 бр. лопати, 1 бр. брадва, 5 бр. запалки, 1 бр. чувал, съдържащ 5 бр. ножовки, 9 бр. листи за ножовки, 2 бр. ножове,1 раница, 1 фенер, 8 бр. ръкавици, както приложени по делото /на съхранение в НпРС/, а именно: опаковани в кашон и запечатани поотделно – 2 бр. листи за ножовка, 1 бр. нож с черна дръжка, 2 бр. листи от ножовка, 1 бр. мобилен телефон “***”.  Същите да бъдат предадени на НАП след влизане в сила на присъдата, с оглед осъществяване компетенциите на държавния орган. Веществените доказателства: 1 бр. чувал, съдържащ 10 бр. пластмасови бутилки с течност, 1 бр. чувал, съдържащ 1 бр. обувка, 2 бр. въжета, 1 бр. торба, 1 бр. кърпа, и 2 бр. угарки от цигари, 5 бр. угарки от цигари, 1 бр. кутия от цигари “***”, 1 бр. счупена дървена дръжка,1 бр. празна пластмасова бутилка без етикет, 1 кутия от цигари “***” и 2 бр.угарки от цигари, 1 бр.пластмасова бутилка, 3 бр. угарки от цигари, ”, парче проводник МККАЕПБПж /МККЖ/ 4х4х1,2+15х4х1,2 с дължина 1 м., 1 бр. бутилка с надпис “***”, 3 бр. угарки от цигари и 1 бр. празна кутия “***” ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ.  На основание чл.112, ал.3 от НПК ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства: Лек автомобил “***” с рег.***, Лек автомобил “***” с рег.*** и Лек автомобил “***” с рег.*** /на съхранение в РУП гр. Нови пазар/ ДА ОСТАНАТ по местосъхранението си до установяване на техния собственик.  УКАЗВА на РУП гр. Нови пазар в случай, че не бъдат потърсени в 5-годишен срок от датата на изземването им, а именно 16.09.2010 г., следва да уведомят НпРС, с оглед постановяване на отнемането им в полза на държавата.   Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен съд гр. Шумен в 15-дневен срок от днес. 
Й.О.С.
 ПРИЗНАВА подсъдимия Й.О.С., с ЕГН:**********, роден на *** г. в гр. П
., живущ ***, *** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че през периода 13.09.2010 г. - 15.09.2010 г., край с. М., обл.Ш., по жп.линия “Варна-София”, в района на километър ***, чрез използване на технически средства /кирки, лопати, ножовки и въже/ и моторно превозно средство /лек автомобил “***” с рег.***/, след като се сговорил предварително с подсъдимите О.Р.М. и Я.Ю.А., отнел от владението на инж.Я. А.Й. – Началник участък СЕС/ръководител участък ССС/ общо 14,62 м. магистрален проводник МККАЕПБПж /МККЖ/ 4х4х1,2+15х4х1,2 на стойност 724,57 лв., собственост на ДП “Национална компания железопътна инфраструктура” гр. С., представлявано от М.А.Л., без съгласието на владелеца и собственика, с намерение противозаконно да го присвои, като случаят е немаловажен, а проводника не е бил под постоянен надзор - престъпление по чл.195 ал.1, т.2, т.4, предл.І-во и ІІ-ро и т.5 от НК във вр.чл.194 ал.1 от НК и на основание чл. 195 ал.1, т.2, т.4, предл.І-во и ІІ-ро и т.5 от НК във вр.чл.194 ал.1 от НК във вр. с чл.58а, ал.4 във вр. 55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.  На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА подсъдимите Й.О.С., с ЕГН **********, Я.Ю.А., с ЕГН **********, О.Р.М., с ЕГН **********, да заплатят солидарно на ДП НК “Железопътна Инфраструктура” – Поделение “Сигнализация и телекомуникации” гр. С. граждански иск в размер на 724,57 лв. /седемстотин двадесет и четири лева и петдесет и седем стотинки/, ведно със законната лихва считано от датата на деянието до окончателното плащане. ОСЪЖДА подсъдимите Й.О.С., с ЕГН **********, Я.Ю.А., с ЕГН **********, О.Р.М., с ЕГН **********, да заплатят солидарно по сметка на НпРС държавна такса върху уважения размер на гражданския иск от 50,00 лв. /петдесет лева/. ОСЪЖДА Й.О.С., с ЕГН **********, да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Шумен съразмерна част от направените по досъдебното производство разноски, а именно от 9,78 лв. /девет лева и седемдесети и осем стотинки/.  На основание чл.53 ал.1, б ”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства /на съхранение в РУП гр. Нови пазар/, а именно: 13 бр. лопати, 1 бр. брадва, 5 бр. запалки, 1 бр. чувал, съдържащ 5 бр. ножовки, 9 бр. листи за ножовки, 2 бр. ножове,1 раница, 1 фенер, 8 бр. ръкавици, както приложени по делото /на съхранение в НпРС/, а именно: опаковани в кашон и запечатани поотделно – 2 бр. листи за ножовка, 1 бр. нож с черна дръжка, 2 бр. листи от ножовка, 1 бр. мобилен телефон “***”.  Същите да бъдат предадени на НАП след влизане в сила на присъдата, с оглед осъществяване компетенциите на държавния орган. Веществените доказателства: 1 бр. чувал, съдържащ 10 бр. пластмасови бутилки с течност, 1 бр. чувал, съдържащ 1 бр. обувка, 2 бр. въжета, 1 бр. торба, 1 бр. кърпа, и 2 бр. угарки от цигари, 5 бр. угарки от цигари, 1 бр. кутия от цигари “***”, 1 бр. счупена дървена дръжка,1 бр. празна пластмасова бутилка без етикет, 1 кутия от цигари “***” и 2 бр.угарки от цигари, 1 бр.пластмасова бутилка, 3 бр. угарки от цигари, ”, парче проводник МККАЕПБПж /МККЖ/ 4х4х1,2+15х4х1,2 с дължина 1 м., 1 бр. бутилка с надпис “***”, 3 бр. угарки от цигари и 1 бр. празна кутия “***” ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ.  На основание чл.112, ал.3 от НПК ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства: Лек автомобил “***” с рег.***, Лек автомобил “***” с рег.*** и Лек автомобил “***” с рег.*** /на съхранение в РУП гр. Нови пазар/ ДА ОСТАНАТ по местосъхранението си до установяване на техния собственик.  УКАЗВА на РУП гр. Нови пазар в случай, че не бъдат потърсени в 5-годишен срок от датата на изземването им, а именно 16.09.2010 г., следва да уведомят НпРС, с оглед постановяване на отнемането им в полза на държавата.   Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен съд гр. Шумен в 15-дневен срок от днес. 
Н.Е.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Е.И., с ЕГН:**********, роден на *** г. в гр. П
., живущ ***, *** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че през периода 13.09.2010 г. -15.09.2010 г., край с. М., обл. Ш., по жп.линия “Варна-София”, в района на километър ***, чрез използване на технически средства /кирки, лопати, ножовки и въже/ и моторно превозно средство /лек автомобил “***”” с рег.***/, след като се сговорил предварително с подсъдимия С.Е.И., отнел от владението на инж.Я.А.Й. – Началник участък СЕС /ръководител участък ССС/ общо 14,62 м. магистрален проводник МККАЕПБПж /МККЖ/ 4х4х1,2+15х4х1,2 на стойност 724,57 лв., собственост на ДП “Национална компания железопътна инфраструктура” гр. С., представлявано от М.А.Л., без съгласието на владелеца и собственика, с намерение противозаконно да го присвои, като случаят е немаловажен, а проводника не е бил под постоянен надзор - престъпление по чл.195 ал.1, т.2, т.4, предл.І-во и ІІ-ро и т.5 от НК във вр.чл.194, ал.1 от НК и на основание чл. 195 ал.1 т.2, т.4, предл. І-во и ІІ-ро и т.5 от НК във вр.чл.194 ал.1 от НК във вр. с чл.58а, ал.4 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.   На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА подсъдимите Н.Е.И., с ЕГН ********** и С.Е.И., с ЕГН **********, да заплатят солидарно на ДП НК “Железопътна Инфраструктура” – Поделение “Сигнализация и телекомуникации” гр. С. граждански иск в размер на 724,57 лв. /седемстотин двадесет и четири лева и петдесет и седем стотинки/, ведно със законната лихва считано от датата на деянието до окончателното плащане. ОСЪЖДА подсъдимите Н.Е.И., с ЕГН ********** и С.Е.И., с ЕГН **********, да заплатят солидарно по сметка на НпРС държавна такса върху уважения размер на гражданския иск от 50,00 лв. /петдесет лева/. ОСЪЖДА Н.Е.И., с ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Шумен съразмерна част от направените по досъдебното производство разноски, а именно от 14,67 лв. / четиринадесет лева и шестдесет и седем стотинки/.  На основание чл.53 ал.1, б ”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства /на съхранение в РУП гр. Нови пазар/, а именно: 13 бр. лопати, 1 бр. брадва, 5 бр. запалки, 1 бр. чувал, съдържащ 5 бр. ножовки, 9 бр. листи за ножовки, 2 бр. ножове,1 раница, 1 фенер, 8 бр. ръкавици, както приложени по делото /на съхранение в НпРС/, а именно: опаковани в кашон и запечатани поотделно – 2 бр. листи за ножовка, 1 бр. нож с черна дръжка, 2 бр. листи от ножовка, 1 бр. мобилен телефон “***”.  Същите да бъдат предадени на НАП след влизане в сила на присъдата, с оглед осъществяване компетенциите на държавния орган. Веществените доказателства: 1 бр. чувал, съдържащ 10 бр. пластмасови бутилки с течност, 1 бр. чувал, съдържащ 1 бр. обувка, 2 бр. въжета, 1 бр. торба, 1 бр. кърпа, и 2 бр. угарки от цигари, 5 бр. угарки от цигари, 1 бр. кутия от цигари “***”, 1 бр. счупена дървена дръжка,1 бр. празна пластмасова бутилка без етикет, 1 кутия от цигари “***” и 2 бр.угарки от цигари, 1 бр.пластмасова бутилка, 3 бр. угарки от цигари, ”, парче проводник МККАЕПБПж /МККЖ/ 4х4х1,2+15х4х1,2 с дължина 1 м., 1 бр. бутилка с надпис “***”, 3 бр. угарки от цигари и 1 бр. празна кутия “***” ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ.  На основание чл.112, ал.3 от НПК ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства: Лек автомобил “***” с рег.***, Лек автомобил “***” с рег.*** и Лек автомобил “***” с рег.*** /на съхранение в РУП гр. Нови пазар/ ДА ОСТАНАТ по местосъхранението си до установяване на техния собственик.  УКАЗВА на РУП гр. Нови пазар в случай, че не бъдат потърсени в 5-годишен срок от датата на изземването им, а именно 16.09.2010 г., следва да уведомят НпРС, с оглед постановяване на отнемането им в полза на държавата.   Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен съд гр. Шумен в 15-дневен срок от днес. 
О.Р.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия О.Р.М., с ЕГН:**********, роден на *** ***, обл. В
., *** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че през периода 13.09.2010 г. - 15.09.2010 г., край с. М., обл.Ш., по жп.линия “Варна-София”, в района на километър ***, чрез използване на технически средства /кирки, лопати, ножовки и въже/ и моторно превозно средство /лек автомобил “***” с рег.***/, след като се сговорил предварително с подсъдимите Й.О.С. и Я.Ю.А., отнел от владението на инж.Я. А.Й. – Началник участък СЕС/ръководител участък ССС/ общо 14,62 м. магистрален проводник МККАЕПБПж /МККЖ/ 4х4х1,2+15х4х1,2 на стойност 724,57 лв., собственост на ДП “Национална компания железопътна инфраструктура” гр. С., представлявано от М.А.Л., без съгласието на владелеца и собственика, с намерение противозаконно да го присвои, като случаят е немаловажен, а проводника не е бил под постоянен надзор - престъпление по чл.195 ал.1, т.2, т.4, предл.І-во и ІІ-ро и т.5 от НК във вр.чл.194 ал.1 от НК и на основание чл. 195 ал.1, т.2, т.4, предл.І-во и ІІ-ро и т.5 от НК във вр.чл.194 ал.1 от НК във вр. с чл.58а, ал.4 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.  На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА подсъдимите Й.О.С., с ЕГН **********, Я.Ю.А., с ЕГН **********, О.Р.М., с ЕГН **********, да заплатят солидарно на ДП НК “Железопътна Инфраструктура” – Поделение “Сигнализация и телекомуникации” гр. С. граждански иск в размер на 724,57 лв. /седемстотин двадесет и четири лева и петдесет и седем стотинки/, ведно със законната лихва считано от датата на деянието до окончателното плащане. ОСЪЖДА подсъдимите Й.О.С., с ЕГН **********, Я.Ю.А., с ЕГН **********, О.Р.М., с ЕГН **********, да заплатят солидарно по сметка на НпРС държавна такса върху уважения размер на гражданския иск от 50,00 лв. /петдесет лева/. ОСЪЖДА О.Р.М., с ЕГН **********, да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Шумен съразмерна част от направените по досъдебното производство разноски, а именно от 9,78 лв. /девет лева и седемдесети и осем стотинки/.  На основание чл.53 ал.1, б ”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства /на съхранение в РУП гр. Нови пазар/, а именно: 13 бр. лопати, 1 бр. брадва, 5 бр. запалки, 1 бр. чувал, съдържащ 5 бр. ножовки, 9 бр. листи за ножовки, 2 бр. ножове,1 раница, 1 фенер, 8 бр. ръкавици, както приложени по делото /на съхранение в НпРС/, а именно: опаковани в кашон и запечатани поотделно – 2 бр. листи за ножовка, 1 бр. нож с черна дръжка, 2 бр. листи от ножовка, 1 бр. мобилен телефон “***”.  Същите да бъдат предадени на НАП след влизане в сила на присъдата, с оглед осъществяване компетенциите на държавния орган. Веществените доказателства: 1 бр. чувал, съдържащ 10 бр. пластмасови бутилки с течност, 1 бр. чувал, съдържащ 1 бр. обувка, 2 бр. въжета, 1 бр. торба, 1 бр. кърпа, и 2 бр. угарки от цигари, 5 бр. угарки от цигари, 1 бр. кутия от цигари “***”, 1 бр. счупена дървена дръжка,1 бр. празна пластмасова бутилка без етикет, 1 кутия от цигари “***” и 2 бр.угарки от цигари, 1 бр.пластмасова бутилка, 3 бр. угарки от цигари, ”, парче проводник МККАЕПБПж /МККЖ/ 4х4х1,2+15х4х1,2 с дължина 1 м., 1 бр. бутилка с надпис “***”, 3 бр. угарки от цигари и 1 бр. празна кутия “***” ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ.  На основание чл.112, ал.3 от НПК ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства: Лек автомобил “***” с рег.***, Лек автомобил “***” с рег.*** и Лек автомобил “***” с рег.*** /на съхранение в РУП гр. Нови пазар/ ДА ОСТАНАТ по местосъхранението си до установяване на техния собственик.  УКАЗВА на РУП гр. Нови пазар в случай, че не бъдат потърсени в 5-годишен срок от датата на изземването им, а именно 16.09.2010 г., следва да уведомят НпРС, с оглед постановяване на отнемането им в полза на държавата.   Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен съд гр. Шумен в 15-дневен срок от днес. 
С.Е.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Е.И., с ЕГН:**********, роден на *** ***, обл. В
., *** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че през периода 13.09.2010 г. -15.09.2010 г., край с. М., обл. Ш., по жп.линия “Варна-София”, в района на километър ***, чрез използване на технически средства /кирки, лопати, ножовки и въже/ и моторно превозно средство /лек автомобил “***”” с рег.***/, след като се сговорил предварително с подсъдимия Н.Е.И., отнел от владението на инж.Я. А. Й. – Началник участък СЕС /ръководител участък ССС/ общо 14,62 м. магистрален проводник МККАЕПБПж /МККЖ/ 4х4х1,2+15х4х1,2 на стойност 724,57 лв., собственост на ДП “Национална компания железопътна инфраструктура” гр. С., представлявано от М.А.Л., без съгласието на владелеца и собственика, с намерение противозаконно да го присвои, като случаят е немаловажен, а проводника не е бил под постоянен надзор - престъпление по чл.195 ал.1, т.2, т.4, предл.І-во и ІІ-ро и т.5 от НК във вр.чл.194, ал.1 от НК и на основание чл. 195 ал.1 т.2, т.4, предл. І-во и ІІ-ро и т.5 от НК във вр.чл.194 ал.1 от НК във вр. с чл.58а, ал.4 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.   На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА подсъдимите Н.Е.И., с ЕГН ********** и С.Е.И., с ЕГН **********, да заплатят солидарно на ДП НК “Железопътна Инфраструктура” – Поделение “Сигнализация и телекомуникации” гр. С. граждански иск в размер на 724,57 лв. /седемстотин двадесет и четири лева и петдесет и седем стотинки/, ведно със законната лихва считано от датата на деянието до окончателното плащане. ОСЪЖДА подсъдимите Н.Е.И., с ЕГН ********** и С.Е.И., с ЕГН **********, да заплатят солидарно по сметка на НпРС държавна такса върху уважения размер на гражданския иск от 50,00 лв. /петдесет лева/. ОСЪЖДА С.Е.И., с ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Шумен съразмерна част от направените по досъдебното производство разноски, а именно от 14,67 лв. / четиринадесет лева и шестдесет и седем стотинки/.  На основание чл.53 ал.1, б ”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства /на съхранение в РУП гр. Нови пазар/, а именно: 13 бр. лопати, 1 бр. брадва, 5 бр. запалки, 1 бр. чувал, съдържащ 5 бр. ножовки, 9 бр. листи за ножовки, 2 бр. ножове,1 раница, 1 фенер, 8 бр. ръкавици, както приложени по делото /на съхранение в НпРС/, а именно: опаковани в кашон и запечатани поотделно – 2 бр. листи за ножовка, 1 бр. нож с черна дръжка, 2 бр. листи от ножовка, 1 бр. мобилен телефон “***”.  Същите да бъдат предадени на НАП след влизане в сила на присъдата, с оглед осъществяване компетенциите на държавния орган. Веществените доказателства: 1 бр. чувал, съдържащ 10 бр. пластмасови бутилки с течност, 1 бр. чувал, съдържащ 1 бр. обувка, 2 бр. въжета, 1 бр. торба, 1 бр. кърпа, и 2 бр. угарки от цигари, 5 бр. угарки от цигари, 1 бр. кутия от цигари “***”, 1 бр. счупена дървена дръжка,1 бр. празна пластмасова бутилка без етикет, 1 кутия от цигари “***” и 2 бр.угарки от цигари, 1 бр.пластмасова бутилка, 3 бр. угарки от цигари, ”, парче проводник МККАЕПБПж /МККЖ/ 4х4х1,2+15х4х1,2 с дължина 1 м., 1 бр. бутилка с надпис “***”, 3 бр. угарки от цигари и 1 бр. празна кутия “***” ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ.  На основание чл.112, ал.3 от НПК ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства: Лек автомобил “***” с рег.***, Лек автомобил “***” с рег.*** и Лек автомобил “***” с рег.*** /на съхранение в РУП гр. Нови пазар/ ДА ОСТАНАТ по местосъхранението си до установяване на техния собственик.  УКАЗВА на РУП гр. Нови пазар в случай, че не бъдат потърсени в 5-годишен срок от датата на изземването им, а именно 16.09.2010 г., следва да уведомят НпРС, с оглед постановяване на отнемането им в полза на държавата.   Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен съд гр. Шумен в 15-дневен срок от днес.   
С.М.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия С. М.С., с ЕГН:**********, роден на *** г. в гр. П
., живущ ***, *** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че през периода от 13.09.2010 г.-15.09.2010 г., край с. М., обл.Ш., по жп. линия “Варна-София”, в района на километър ***, чрез използване на моторно превозно средство /лек автомобил “***” с рег.*** / и технически средства /кирки, лопати, ножовки и въже/, след като се сговорил предварително с подсъдимия А.М.С., отнел от владението на инж.Я.А.Й. – Началник участък СЕС /ръководител участък ССС/ общо 43.85 м. магистрален проводник МККАЕПБПж /МККЖ/ 4х4х1,2+15х4х1,2 на стойност 2 173.21 лв., собственост на ДП “Национална компания железопътна инфраструктура” гр.С., представлявано от М.А.Л., без съгласието на владелеца и собственика, с намерение противозаконно да го присвои, като случаят е немаловажен, а проводника не е бил под постоянен надзор - престъпление по чл.195 ал.1, т.2, т.4, предл. І-во и ІІ-ро, т.5 от НК във вр.чл.194 ал.1 от НК и на основание чл. 195 ал.1, т.2, т.4, предл. І-во и ІІ-ро, т.5 от НК във вр.чл.194 ал.1 от НК във вр. с чл.58а, ал.4 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.  На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА подсъдимите А.М.С., с ЕГН ********** и С.М.С., с ЕГН ********** да заплатят солидарно на ДП НК “Железопътна Инфраструктура” – Поделение “Сигнализация и телекомуникации” гр. С. граждански иск в размер на 2 173,21 лв. /две хиляди сто седемдесет и три лева и двадесет и една стотинки/, ведно със законната лихва считано от датата на деянието до окончателното плащане.  ОСЪЖДА подсъдимите А.М.С., с ЕГН ********** и С.М.С., с ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на НпРС държавна такса върху уважения размер на гражданския иск от 86,93 лв. /осемдесет и шест лева и деветдесет и три стотинки /. ОСЪЖДА С.М.С., с ЕГН **********, да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Шумен съразмерна част от направените по досъдебното производство разноски, а именно от 44, 00 лв. /четиридесет и четири лева/.  На основание чл.53 ал.1, б ”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства /на съхранение в РУП гр. Нови пазар/, а именно: 13 бр. лопати, 1 бр. брадва, 5 бр. запалки, 1 бр. чувал, съдържащ 5 бр. ножовки, 9 бр. листи за ножовки, 2 бр. ножове,1 раница, 1 фенер, 8 бр. ръкавици, както приложени по делото /на съхранение в НпРС/, а именно: опаковани в кашон и запечатани поотделно – 2 бр. листи за ножовка, 1 бр. нож с черна дръжка, 2 бр. листи от ножовка, 1 бр. мобилен телефон “***”.  Същите да бъдат предадени на НАП след влизане в сила на присъдата, с оглед осъществяване компетенциите на държавния орган. Веществените доказателства: 1 бр. чувал, съдържащ 10 бр. пластмасови бутилки с течност, 1 бр. чувал, съдържащ 1 бр. обувка, 2 бр. въжета, 1 бр. торба, 1 бр. кърпа, и 2 бр. угарки от цигари, 5 бр. угарки от цигари, 1 бр. кутия от цигари “***”, 1 бр. счупена дървена дръжка,1 бр. празна пластмасова бутилка без етикет, 1 кутия от цигари “***” и 2 бр.угарки от цигари, 1 бр.пластмасова бутилка, 3 бр. угарки от цигари, ”, парче проводник МККАЕПБПж /МККЖ/ 4х4х1,2+15х4х1,2 с дължина 1 м., 1 бр. бутилка с надпис “***”, 3 бр. угарки от цигари и 1 бр. празна кутия “***” ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ.  На основание чл.112, ал.3 от НПК ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства: Лек автомобил “***” с рег.***, Лек автомобил “***” с рег.*** и Лек автомобил “***” с рег.*** /на съхранение в РУП гр. Нови пазар/ ДА ОСТАНАТ по местосъхранението си до установяване на техния собственик.  УКАЗВА на РУП гр. Нови пазар в случай, че не бъдат потърсени в 5-годишен срок от датата на изземването им, а именно 16.09.2010 г., следва да уведомят НпРС, с оглед постановяване на отнемането им в полза на държавата.   Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен съд гр. Шумен в 15-дневен срок от днес. 
Ю.М.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ю.М.С., с ЕГН:**********, роден на *** ***, обл.В
., *** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че през периода 13.09.2010 г. - 15.09.2010 г., край с. М., обл. Ш., по жп.линия “Варна-София”,в района на километър ***, след като се сговорил предварително с подсъдимия А.Н.А., чрез използване на моторно превозно средство /лек автомобил “***” с рег.***/ и технически средства /кирки, лопати, ножовки и въже/, отнел от владението на инж.Я. А.Й. –Началник участък СЕС /ръководител участък ССС/ общо 23,75 м. магистрален проводник МККАЕПБПж /МККЖ/ 4х4х1,2+15х4х1,2 на стойност 1177,05 лв., собственост на ДП “Национална компания железопътна инфраструктура” гр.С., представлявано от М.А.Л., без съгласието на владелеца и собственика, с намерение противозаконно да го присвои, като случаят е немаловажен, а проводника не е бил под постоянен надзор - престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.4, предл.І-во и ІІ-ро, т.5 от НК във вр.чл.194 ал.1 от НК и на основание чл. 195 ал.1, т.2, т.4, предл. І-во и ІІ-ро, т.5 от НК във вр.чл.194 ал.1 от НК във вр.с чл.58а, ал.4, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.  На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА подсъдимите А.Н.А., с ЕГН **********, Ю.М.С., с ЕГН ********** да заплатят солидарно на ДП НК “Железопътна Инфраструктура” – Поделение “Сигнализация и телекомуникации” гр. С. граждански иск в размер на 1 177,05 лв. /хиляда сто седемдесет и седем лева и пет стотинки/, ведно със законната лихва считано от датата на деянието до окончателното плащане.  ОСЪЖДА подсъдимите А.Н.А., с ЕГН **********, Ю.М.С., с ЕГН ********** да заплатят солидарно по сметка на НпРС държавна такса върху уважения размер на гражданския иск от 50,00 лв. /петдесет лева/. ОСЪЖДА Ю.М.С., с ЕГН **********, да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Шумен съразмерна част от направените по досъдебното производство разноски, а именно от 23,83 лв. /двадесет и три лева и осемдесет и три стотинки/.  На основание чл.53 ал.1, б ”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства /на съхранение в РУП гр. Нови пазар/, а именно: 13 бр. лопати, 1 бр. брадва, 5 бр. запалки, 1 бр. чувал, съдържащ 5 бр. ножовки, 9 бр. листи за ножовки, 2 бр. ножове,1 раница, 1 фенер, 8 бр. ръкавици, както приложени по делото /на съхранение в НпРС/, а именно: опаковани в кашон и запечатани поотделно – 2 бр. листи за ножовка, 1 бр. нож с черна дръжка, 2 бр. листи от ножовка, 1 бр. мобилен телефон “***”.  Същите да бъдат предадени на НАП след влизане в сила на присъдата, с оглед осъществяване компетенциите на държавния орган. Веществените доказателства: 1 бр. чувал, съдържащ 10 бр. пластмасови бутилки с течност, 1 бр. чувал, съдържащ 1 бр. обувка, 2 бр. въжета, 1 бр. торба, 1 бр. кърпа, и 2 бр. угарки от цигари, 5 бр. угарки от цигари, 1 бр. кутия от цигари “***”, 1 бр. счупена дървена дръжка,1 бр. празна пластмасова бутилка без етикет, 1 кутия от цигари “***” и 2 бр.угарки от цигари, 1 бр.пластмасова бутилка, 3 бр. угарки от цигари, ”, парче проводник МККАЕПБПж /МККЖ/ 4х4х1,2+15х4х1,2 с дължина 1 м., 1 бр. бутилка с надпис “***”, 3 бр. угарки от цигари и 1 бр. празна кутия “***” ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ.  На основание чл.112, ал.3 от НПК ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства: Лек автомобил “***” с рег.***, Лек автомобил “***” с рег.*** и Лек автомобил “***” с рег.*** /на съхранение в РУП гр. Нови пазар/ ДА ОСТАНАТ по местосъхранението си до установяване на техния собственик.  УКАЗВА на РУП гр. Нови пазар в случай, че не бъдат потърсени в 5-годишен срок от датата на изземването им, а именно 16.09.2010 г., следва да уведомят НпРС, с оглед постановяване на отнемането им в полза на държавата.   Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен съд гр. Шумен в 15-дневен срок от днес. 
Я.Ю.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия Я.Ю.А., с ЕГН:**********, роден на *** г. в гр. П
., живущ ***, *** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че през периода 13.09.2010 г. - 15.09.2010 г., край с. М., обл.Ш., по жп.линия “Варна-София”, в района на километър ***, чрез използване на технически средства /кирки, лопати, ножовки и въже/ и моторно превозно средство /лек автомобил “***” с рег.***/, след като се сговорил предварително с подсъдимите Й.О.С. и О.Р.М., отнел от владението на инж.Я. А.Й. – Началник участък СЕС/ръководител участък ССС/ общо 14,62 м. магистрален проводник МККАЕПБПж /МККЖ/ 4х4х1,2+15х4х1,2 на стойност 724,57 лв., собственост на ДП “Национална компания железопътна инфраструктура” гр. С., представлявано от М. А. Л., без съгласието на владелеца и собственика, с намерение противозаконно да го присвои, като случаят е немаловажен, а проводника не е бил под постоянен надзор - престъпление по чл.195 ал.1, т.2, т.4, предл.І-во и ІІ-ро и т.5 от НК във вр.чл.194 ал.1 от НК и на основание чл. 195 ал.1, т.2, т.4, предл.І-во и ІІ-ро и т.5 от НК във вр.чл.194 ал.1 от НК във вр. с чл.58а, ал.4, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА.  На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.  ОСЪЖДА подсъдимите Й.О.С., с ЕГН **********, Я.Ю.А., с ЕГН **********, О.Р.М., с ЕГН **********, да заплатят солидарно на ДП НК “Железопътна Инфраструктура” – Поделение “Сигнализация и телекомуникации” гр. С. граждански иск в размер на 724,57 лв. /седемстотин двадесет и четири лева и петдесет и седем стотинки/, ведно със законната лихва считано от датата на деянието до окончателното плащане. ОСЪЖДА подсъдимите Й.О.С., с ЕГН **********, Я.Ю.А., с ЕГН **********, О.Р.М., с ЕГН **********, да заплатят солидарно по сметка на НпРС държавна такса върху уважения размер на гражданския иск от 50,00 лв. /петдесет лева/. ОСЪЖДА Я.Ю.А., с ЕГН **********, да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Шумен съразмерна част от направените по досъдебното производство разноски, а именно от 9,78 лв. /девет лева и седемдесети и осем стотинки/.  На основание чл.53 ал.1, б ”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства /на съхранение в РУП гр. Нови пазар/, а именно: 13 бр. лопати, 1 бр. брадва, 5 бр. запалки, 1 бр. чувал, съдържащ 5 бр. ножовки, 9 бр. листи за ножовки, 2 бр. ножове,1 раница, 1 фенер, 8 бр. ръкавици, както приложени по делото /на съхранение в НпРС/, а именно: опаковани в кашон и запечатани поотделно – 2 бр. листи за ножовка, 1 бр. нож с черна дръжка, 2 бр. листи от ножовка, 1 бр. мобилен телефон “***”.  Същите да бъдат предадени на НАП след влизане в сила на присъдата, с оглед осъществяване компетенциите на държавния орган. Веществените доказателства: 1 бр. чувал, съдържащ 10 бр. пластмасови бутилки с течност, 1 бр. чувал, съдържащ 1 бр. обувка, 2 бр. въжета, 1 бр. торба, 1 бр. кърпа, и 2 бр. угарки от цигари, 5 бр. угарки от цигари, 1 бр. кутия от цигари “***”, 1 бр. счупена дървена дръжка,1 бр. празна пластмасова бутилка без етикет, 1 кутия от цигари “***” и 2 бр.угарки от цигари, 1 бр.пластмасова бутилка, 3 бр. угарки от цигари, ”, парче проводник МККАЕПБПж /МККЖ/ 4х4х1,2+15х4х1,2 с дължина 1 м., 1 бр. бутилка с надпис “***”, 3 бр. угарки от цигари и 1 бр. празна кутия “***” ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ.  На основание чл.112, ал.3 от НПК ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства: Лек автомобил “***” с рег.***, Лек автомобил “***” с рег.*** и Лек автомобил “***” с рег.*** /на съхранение в РУП гр. Нови пазар/ ДА ОСТАНАТ по местосъхранението си до установяване на техния собственик.  УКАЗВА на РУП гр. Нови пазар в случай, че не бъдат потърсени в 5-годишен срок от датата на изземването им, а именно 16.09.2010 г., следва да уведомят НпРС, с оглед постановяване на отнемането им в полза на държавата.   Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен съд гр. Шумен в 15-дневен срок от днес.   

18

Гражданско дело No 966/2013, I състав

Други дела

ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС ЕАД

Р.Х.Т.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 7.2.2014г.
 

19

Гражданско дело No 979/2013, I състав

Искове по СК

А.М.Б.

Ш.А.Р.,
ДСП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 7.2.2014г.

20

ЧНД No 634/2013, III състав

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РП НОВИ ПАЗАР

К.Я.С.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 7.2.2014г.
К.Я.С.
***

21

НОХД No 50/2014, IV състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

М.Н.А.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Споразумение от 7.2.2014г.

22

ЧНД No 53/2014, II състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ КАОЛИНОВО

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 7.2.2014г.
***
В законна сила от 7.2.2014г.

23

ЧНД No 54/2014, II състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ КАОЛИНОВО

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 7.2.2014г.
***

В законна сила от 7.2.2014г.

24

НОХД No 58/2014, I състав

ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

К.Я.С.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Присъда от 7.2.2014г.
К.Я.С.
ПРИЗНАВА К.Я.С. с ЕГН **********, роден на ***г***,
***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 22.01.2014г., в с. П., обл. Ш., управлявал моторно превозно средство, лек автомобил марка “***”, модел „***” с рег.***, без да притежава свидетелство за управление на МПС и то в едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с наказателно постановление № 152/20.03.2013 г. на началник РУП Каолиново, ВЗС на 05.04.2013 г. - престъпление по чл.343 В, ал.2, във вр. ал.1 от НК и във чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА лишаване от свобода за срок от 8 (осем) месеца.  На основание чл. 41, ал.6 от НК във вр. чл. 57 и чл.60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС определя първоначален режим на изтърпяване на наказанието “Строг”, което да се изтърпи в затвор от закрит тип.   ОСЪЖДА на основание чл.189 от НПК, К.Я.С. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на РС Нови пазар, направените по делото разноски в размер на 77,60 лв.(седемдесет и седем лева и шестдесет стотинки).    Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Шуменски окръжен съд в 15 / петнадесет/ - дневен срок от днес.   

25

НОХД No 60/2014, II състав

ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

Н.М.С.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 7.2.2014г.

26

НОХД No 61/2014, III състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

Х.С.Х.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Присъда от 7.2.2014г.
Х.С.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.С.Х., роден на *** ***, обл. Ш
., ул. „***” № ***, с ЕГН **********, ***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.01.2014 г. в с. С., обл. Ш., чрез използване на техническо средство /метално парче/ и чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот е отнел чужди движими вещи от владението на Г.П.С.,***, а именно: 1 бр. ъглошлайф, голям, марка „***”; 1 бр. диск за ъглошлайф, метал; 1 бр. видиран диск, марка „***”; 1 чифт мъжки обувки № ***, марка „***”; 1 бр. чанта-сак, марка „***”; гаечни ключове с номера: 1 бр. 28/25, 1 бр. 22/19, 1 бр. 19/17, 1 бр. 17/14, 1 бр. 17/13, 1 бр. 13/10, 1 бр. 11/10, 1 бр. 10/8, 3 бр. 9/8, 1 бр. 7/6; звездогаечни ключове с номера: 1 бр. 19, 1 бр. 17, 1 бр. 16, 1 бр. 14, 1 бр. 12, 1 бр. 13, 1 бр. 11, 1 бр. 10, 2 бр. 9, 2 бр. 8; ключове лули-звезди: 2 бр. 14/15, 2 бр. 12/13, 1 бр. 8/8, 1 бр. 7/8; 1 бр. клещи с изолирани дръжки, големи; 1 бр. клещи с изолирани дръжки, малки; 1 бр. клещи с неизолирани дръжки, големи; 1 бр. клещи с неизолирани дръжки, малки; 6 бр. отвертки големи; 4 бр. отвертки средни; 1 бр. елмаз за рязане на стъкло; 1 бр. център /пробой/ - среден; 1 бр. глух ключ; 1 бр. ключ за колелата на л. а. „ ***”; 1 бр. ключ квадрат 14 мм; 1 бр. тресчотка, голяма; 1 бр. тресчотка, малка; 1 бр. ключ за свещи с чупещо рамо; 1бр. чупещо рамо от комплект гедория; 1 бр. глух ключ 6 мм; 1 бр. глух ключ 11 мм; 1 бр. върток от комплект гедория; камъни от комплект гедория: 2 бр. 5 мм, 4 бр. 6 мм, 1 бр. 7 мм, 2 бр. 8 мм, 1 бр. 9 мм, 5 бр. 10 мм, 2 бр. 11 мм, 3 бр. 12 мм, 1 бр. 14 мм, 1 бр. 16 мм, 2 бр. 19 мм, 1 бр. 32 мм, на обща стойност 246,08 лв., собственост на същия, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на делото пред първоинстанционния съд, откраднатите вещи са върнати, поради което на основание чл. 197 т. 3 от НК вр. чл. 195, ал. 1, т. 3 пр. 2 и т. 4, пр. 2, във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ. Признава подсъдимият Х.С.Х. ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на горепосочената дата е извършил кражба на горепосочените вещи и ГО ОПРАВДАВА по състава на престъплението по чл. 195, ал. 1, т. 3 пр. 2 и т. 4, пр. 2, във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК  ОСЪЖДА подсъдимия Х.С.Х. да заплати направените по делото разноски в размер на 65 лв. /шестдесет и пет лева/, по сметка на ОД “Полиция” – гр. Шумен.  Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Шуменския окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес. 

27

НОХД No 62/2014, IV състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

Г.Г.П.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Споразумение от 7.2.2014г.

28

НОХД No 64/2014, I състав

Гл.VI.Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК

РП НОВИ ПАЗАР

Р.А.А.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 7.2.2014г.

29

ЧНД No 67/2014, II състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 7.2.2014г.
***

В законна сила от 7.2.2014г.

30

ЧГД No 154/2014, II състав

Други ЧГД

Д.С.А.

Д.Г.Т.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 10.2.2014г.
***

В законна сила от 10.2.2014г.

31

НОХД No 284/2013, III състав

ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

А.М.О.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Присъда от 10.2.2014г.
А.М.О.
ПРИЗНАВА А.М.О., с ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Р
., живущ ***, *** ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 10.07.2010 г., около 23.00 часа, на крайселски път на КПП “***” с. П., обл. Ш. е управлявал моторно превозно средство /лек автомобил “***” с рег.***/ с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда / по-точно 1,31 промила/, установено по надлежния ред с химическа експертиза №168/08.09.2010 г. на НТЛ при ОД на МВР Шумен и ГО ОПРАВДАВА по чл.343б, ал.1 от НК. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 дневен срок от днес. 

32

НОХД No 628/2013, III състав

ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО

РП НОВИ ПАЗАР

В.Б.Х.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Присъда от 10.2.2014г.
В.Б.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Б.Х., с ЕГН **********, роден на *** ***, живущ ***,
*** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.07.2013 г. в с. С., обл. Ш. е унищожил противозаконно /умъртвил чрез прегазване с товарен автомобил/ чужди движими вещи – 10 броя овце и 2 броя кочове, собственост на Е.Р.М., от с.с., на обща стойност 2080 лв., поради което и на основание чл.216, ал.1 от НК във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. Б от НК ГО ОСЪЖДА да изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца; - Безвъзмезден труд в полза на обществото от 120 /сто и двадесет/ часа за срок от една година. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО 1 бр. чук с дървена дръжка да се върне на подсъдимия В.Б.Х.. ОСЪЖДА подсъдимия В.Б.Х., с ЕГН ********** да заплати направените по делото разноски в размер на 90 лв. /деветдесет лева, по сметка на ОД “Полиция” гр. Шумен.  ОСЪЖДА подсъдимия В.Б.Х., с ЕГН ********** да заплати на Е.Р.М., с ЕГН **********,*** сумата от сумата от 2080 лв. /две хиляди и осемдесет лева/, съставляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 26.07.2013 г., до окончателното плащане. ОСЪЖДА В.Б.Х., с ЕГН ********** да заплати държавна такса върху уважения размер на гражданския иск от 83,20 лева /осемдесет и три лева и двадесет стотинки/.  Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Шуменски окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.   

33

НОХД No 31/2014, II състав

Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/

РП НОВИ ПАЗАР

Н.М.Т.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Присъда от 10.2.2014г.
Н.М.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.М.Т. с ЕГН:**********,роден на ***г***,
*** , ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,че на 13.08.2013г.в с.П.,обл.Ш. ,намерил чужди движими вещи /парична сума в размер на 1 500лв./ и в продължение на една седмица не съобщил за тях на собственика им П.П.М. ***-престъпление по чл.207 ал.1 от НК и на основание чл.207 ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 250.00лв./двеста и петдесет лева/.  ОСЪЖДА подсъдимия Н.М.Т. с ЕГН:********** *** ДА ЗАПЛАТИ на гражданския ищец П.П.М. с ЕГН:**********,*** сумата в размер на 1500.00лв./хиляда и петстотин лева-главница/,представлява причинените му с извършено престъпление имушествени вреди.  ОСЪЖДА подсъдимия Н.М.Т. с ЕГН:********** *** да заплати върху уважения граждански иск държавна такса по сметка на НПРС в размер на 60.00лв./шестдесет лева/.  Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен съд гр.Шумен в 15-дневен срок от днес. 

34

ЧНД No 42/2014, II състав

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РП НОВИ ПАЗАР

И.А.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 10.2.2014г.
***

И.А.А.

35

ЧНД No 48/2014, III състав

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

Г.М.В.,
В.Т.Е.,
Д.М.В.

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 10.2.2014г.

36

Гражданско дело No 25/2014, II състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

Р.С.Д.Д.,
Д.В.Д.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 11.2.2014г.

РАЙОНЕН СЪД - ГР.НОВИ ПАЗАР
Справка за свършените дела
за периода от 12.2.2014г. до 16.2.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧНД No 72/2014, IV състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 12.2.2014г.
***
В законна сила от 12.2.2014г.

2

Гражданско дело No 861/2013, II състав

Други дела

П.А.В.,
К.Н.Х.,
А.В.А.

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 13.2.2014г.

3

Гражданско дело No 31/2014, II състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

М.Д.Ю.,
Н.М.Ю.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 13.2.2014г.
 

4

Гражданско дело No 960/2012, I състав

Делби

Ф.Р.С.,
Р.Р.Р.,
З.Р.А.

П.Ю.А.,
Х.М.А.,
Ф.М.К.,
А.М.К.,
Н.С.Н.,
И.С.С.,
Г.Е.М.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 14.2.2014г.
 

6

Гражданско дело No 42/2014, II състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП КАОЛИНОВО

М.Х.А.,
Ю.С.Ю.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 14.2.2014г.
НАСТАНЯВА детето Х.Н.Ю. с ЕГН :***********, с родители – майка Н.Ю. С
. с ЕГН ********** *** и баща – неизвестен В СЕМЕЙСТВОТО на М.Х.А. с ЕГН ********** и Ю.С.Ю. с ЕГН ********** – баба и дядо по майчина линия, двамата с постоянен и настоящ адрес с. Т., обл.Ш., ул. „***” №* за срок от ДВЕ ГОДИНИ,считано от влизане на решението в законна сила.   Решението подлежи на незабавно изпълнение.   Решението подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

7

Гражданско дело No 43/2014, II състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП КАОЛИНОВО

В.Р.С.,
И.Ю.С.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 14.2.2014г.
НАСТАНЯВА детето И.Ю.И., с ЕГН **********, с родители: майка – Н
.Б.А., с ЕГН ********** и баща Ю.И.Ю. - починал, в семейство на В.Р.С., с ЕГН ********** и И.Ю.с. с ЕГН ********** – баба и дядо по бащина линия, с постоянен и настоящ адрес: село С., обл. Ш., общ. К., ул. “***” №*** ЗА СРОК от ДВЕ ГОДИНИ,считано от влизане на настоящото решение в сила, като детето следва да ползува и услуга “Заместваща приемна грижа” в предвидените в нормативните документи случаи.  Решението подлежи на незабавно изпълнение.  Решението подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

8

ЧНД No 69/2014, IV състав

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

М.Х.П.

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 14.2.2014г.

9

ЧНД No 76/2014, III състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 14.2.2014г.
***
В законна сила от 14.2.2014г.

10

ЧНД No 77/2014, III състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 14.2.2014г.
***
В законна сила от 14.2.2014г.

11

ЧНД No 78/2014, III състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 14.2.2014г.
***
В законна сила от 14.2.2014г.

РАЙОНЕН СЪД - ГР.НОВИ ПАЗАР
Справка за свършените дела
за периода от 17.2.2014г. до 23.2.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 417/2013, III състав

ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА

РП НОВИ ПАЗАР

Ц.И.Ц.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Присъда от 17.2.2014г.
Ц.И.Ц.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ц.И.Ц., с ЕГН **********, роден на *** ***, живущ ***,
*** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.10.2011 г., в с. М., обл. Ш. причинил средна телесна повреда /счупване на челюст, с което трайно се затруднява дъвченето и говореното/ на Р.Ш.А., поради което и на основание чл.129, ал.2 във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б “б” от НК във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:  - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ седмично;  - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА  ОСЪЖДА Ц.И.Ц., с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на НпРС направените по делото разноски в размер на 639,18 лв. /шестстотин тридесет и девет лева и осемнадесет стотинки/.  ОСЪЖДА Ц.И.Ц., с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Шумен направените по делото разноски в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/.  ОСЪЖДА Ц.И.Ц., с ЕГН **********,*** да заплати на Р.Ш.А., с ЕГН **********,*** сумата от 2 5 00 лв. /две хиляди и петстотин лева/, представляващи обезщетение за причинени му неимуществени вреди.  ОТХВЪРЛЯ предявения от Р.Ш.А., с ЕГН **********,*** граждански иск в останалата му част до пълният му размер от 20 000 лв., а именно за сумата от 17 500 лв., като неоснователен и недоказан.  ОСЪЖДА Ц.И.Ц., с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на НпРС държавна такса върху уважения размер на гражданския иск от 100 лв. /сто лева/.     Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 дневен срок от днес.  

2

АНД No 618/2013, II състав

Чл.78а НК

РП НОВИ ПАЗАР

Д.С.Р.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 17.2.2014г.
Д.С.Р.
ПРИЗНАВА Д.С.Р., с ЕГН **********, роден на *** ***, област Ш
., ул. “***” №***, ***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.05.2013 г. в гр. Н., обл. Ш., по ул. “***” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил “***” с рег.***, в срока на изтърпяване наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след което е наказан за същото деяние по административен ред с Наказателно постановление № 68/27.02.2013 г., издадено от Началника на РУП-Нови пазар, влязло в законна сила на 15.03.2013 г. и с Наказателно постановление № 151/07.03.2013 г., издадено от Началника на РУП-Нови пазар, влязло в законна сила на 26.03.2013 г. - престъпление по чл.343в, ал.1 от НК и на основание чл. 78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000.00 / ХИЛЯДА / ЛЕВА.    Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 дневен срок от днес.  

3

ЧНД No 10/2014, II състав

Съдебни поръчки

РАЙОНЕН СЪД ГР. ШУМЕН

Д.М.М.,
РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 17.2.2014г.
***

В законна сила от 17.2.2014г.

4

Гражданско дело No 899/2012, III състав

Делби

М.Б.С.

Б.Б.А.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 18.2.2014г.

5

Гражданско дело No 342/2013, III състав

Други дела

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

С.Н.С.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 18.2.2014г.

6

Гражданско дело No 463/2013, III състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Ш.Р.М.

А.Р.О.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 18.2.2014г.

7

НОХД No 80/2014, IV състав

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РП НОВИ ПАЗАР

И.Т.А.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 18.2.2014г.

8

АНД No 88/2014, IV състав

По ЗА, ЗДДС и ДОПК

В.Д.И.

ТД НА НАП ВАРНА

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 18.2.2014г.

9

Гражданско дело No 1110/2013, IV състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР,
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ШУМЕН

 

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 19.2.2014г.

10

Гражданско дело No 1111/2013, IV състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ШУМЕН

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 19.2.2014г.

11

Гражданско дело No 91/2014, IV състав

Развод по взаимно съгласие

Е.С.Й.,
Й.М.Й.

 

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 19.2.2014г.
 

12

Гражданско дело No 151/2014, IV състав

Развод по взаимно съгласие

С.Р.П.,
П.Й.П.

 

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 19.2.2014г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между С.Р.П., с ЕГН ********** *** и П.Й.П., с ЕГН ********** ***, който брак е сключен на
*.*.* г. в Община Ш., за което е съставен акт за граждански брак №*** от *.*.* г. ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.   ОДОБРЯВА сключеното между страните споразумение както следва:   По въпросите относно предоставяне упражняване на родителски права над деца, местоживеене на деца, издръжка на деца и режим на лични контакти с деца, съдът НЕ СЕ ПРОИЗНАСЯ.   ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Н., обл. Ш., ул. „***”, №*** на молителката С.Р.П., с ЕГН **********.  ПОСТАНОВЯВА, че молителите С.Р.П. и П.Й.П. не дължат издръжка помежду си.   ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака молителката да запази фамилното си име П..     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 19.2.2014г.

13

НОХД No 49/2014, II състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

С.С.И.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 19.2.2014г.
В законна сила от 19.2.2014г.

14

ЧНД No 51/2014, II състав

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

Д.Г.Я.

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 19.2.2014г.

15

ЧНД No 74/2014, III състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 19.2.2014г.

***
В законна сила от 19.2.2014г.

16

ЧНД No 75/2014, III състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 19.2.2014г.

***
В законна сила от 19.2.2014г.

17

Гражданско дело No 324/2013, III състав

Облигационни искове

К.Й.С.

ЕНЕРГО ПРО МРЕЖИ АД

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 20.2.2014г.
  

18

Гражданско дело No 715/2013, III състав

Други дела

ПРО ЛЕГО АД ГР. СОФИЯ

Р.Й.Х.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 20.2.2014г.

19

Гражданско дело No 984/2013, II състав

Искове по СК

Ц.В.К.

И.П.Й.,
ДСП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 20.2.2014г.

20

Гражданско дело No 71/2014, III състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДСП КАОЛИНОВО

Н.Р.И.,
А.М.И.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 20.2.2014г.

21

Гражданско дело No 120/2014, II състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП КАОЛИНОВО

С.Д.А.,
И.М.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 20.2.2014г.

22

Гражданско дело No 135/2014, II състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

М.И.А.,
З.Г.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 20.2.2014г.

23

НОХД No 29/2014, IV състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

Ж.И.Д.,
А.С.С.,
А.А.Х.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Присъда от 20.2.2014г.
Ж.И.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ж.И.Д., с ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш
., *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена с точност дата, през периода от 07.10.2012 г. до 03.11.2012 г. в с. Ж., обл. Ш., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство- железен лост и чували и при условията на предварителен сговор със съизвършителите А.С.С., с ЕГН ********** и А.А.Х., с ЕГН ********** е отнел чужди движими вещи: един портативен цветен телевизор “***”, един ръчен бензинов тример – косачка “***”, една туристическа газова бутилка с горелка, един металотърсач, 0,5 литра домашна ракия от владението на С.Т.Б.,***, всичко на обща стойност 382,03 лв., без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като случая е немаловажен и пълният размер на щетата е възстановен до приключване на съдебното следствие, поради което и на основание чл.197, т.3 във вр. чл.195, ал.1, т.3, пр.1, т.4, пр.2 и т.5 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл.58а, ал.4 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б “б” от НК във вр. с чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:  - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА и 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ седмично;  - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА и 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.  - БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО ОТ 100 /СТО/ ЧАСА ГОДИШНО, за срок от 2 /ДВЕ/ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.  ПРИЗНАВА подсъдимия Ж.И.Д., с ЕГН **********,  роден на *** ***, обл. Ш., *** ЗА НЕВИНОВЕН по повдигнато обвинение по чл.195, ал.1 т.3, пр.1-во, т.4, пр.2-ро и т.5 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК и ГО ОПРАВДАВА.  Веществените доказателства по делото – 1 бр. рифелно желязо /метален лост/ и1 бр. чувал ДА СЕ УНИЩОЖАТ.  ОСЪЖДА подсъдимия Ж.И.Д., с ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Шумен направените по делото разноски в размер в размер на 31,67 лв. /тридесет и един лева и шестдесет и седем стотинки/.    
А.С.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.С.С., с ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Ш
., живущ ***, *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена с точност дата, през периода от 07.10.2012 г. до 03.11.2012 г. в с. Ж., обл. Ш., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство- железен лост и чували и при условията на предварителен сговор със съизвършителите Ж.И.Д., с ЕГН ********** и А.А.Х., с ЕГН ********** е отнел чужди движими вещи: един портативен цветен телевизор “***”, един ръчен бензинов тример – косачка “***”, една туристическа газова бутилка с горелка, един металотърсач, 0,5 литра домашна ракия от владението на С.Т.Б.,***, всичко на обща стойност 382,03 лв., без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като случая е немаловажен и пълният размер на щетата е възстановен до приключване на съдебното следствие, поради което и на основание чл.197, т.3 във вр. чл.195, ал.1, т.3, пр.1, т.4, пр.2 и т.5 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл.58а, ал.4 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б “б” от НК във вр. с чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:  - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА и 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ седмично;  - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА и 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.  - БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО ОТ 100 /СТО/ ЧАСА ГОДИШНО, за срок от 2 /ДВЕ/ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.  ПРИЗНАВА подсъдимия А.С.С., с ЕГН **********, роден  на *** г. в гр. Ш., живущ ***, *** ЗА НЕВИНОВЕН по повдигнато обвинение по чл.195, ал.1 т.3, пр.1-во, т.4, пр.2-ро и т.5 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК и ГО ОПРАВДАВА  Веществените доказателства по делото – 1 бр. рифелно желязо /метален лост/ и1 бр. чувал ДА СЕ УНИЩОЖАТ.  ОСЪЖДА А.С.С., с ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Шумен направените по делото разноски в размер в размер на 31,67 лв. /тридесет и един лева и шестдесет и седем стотинки/.  
А.А.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.Х., с ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш
., *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановени с точност дати, през периода от 07.10.2012 г. до 03.11.2012 г. в с. Ж., обл. Ш., при условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на технически средства - железен лост, гаечен ключ и чували и при условията на предварителен сговор със съизвършителите А.С.С., с ЕГН **********, Ж.И.Д., с ЕГН ********** и Ж.А.А., с ЕГН ********** е отнел чужди движими вещи: един портативен цветен телевизор “***”, 1 бр. сателитна телевизионна антена / тип чиния/ “***”, един ръчен бензинов тример – косачка “***”, една туристическа газова бутилка с горелка, един металотърсач, 0,5 литра домашна ракия от владението на С.Т.Б.,***, всичко на обща стойност 399,13 лв., без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като случая е немаловажен и пълният размер на щетата е възстановен до приключване на съдебното следствие, поради което и на основание чл.197, т.3 във вр. чл.195, ал.1, т.3, пр.1, т.4, пр.2 и т.5 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.58а, ал.4 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б “б” от НК във вр. с чл.42а, ал.2, т.1, 2 и 6 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:  - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА и 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ седмично;  - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА и 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА.  - БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО ОТ 100 /СТО/ ЧАСА  ГОДИШНО, за срок от 2 /ДВЕ/ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.  ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.Х., с ЕГН **********,  роден на *** ***, обл. Ш., *** ЗА НЕВИНОВЕН по повдигнато обвинение по чл.195, ал.1 т.3, пр.1-во, т.4, пр.2-ро и т.5 от НК във вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК и ГО ОПРАВДАВА  Веществените доказателства по делото – 1 бр. рифелно желязо /метален лост/ и1 бр. чувал ДА СЕ УНИЩОЖАТ.  ОСЪЖДА А.А.Х., с ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Шумен направените по делото разноски в размер в размер на 31,67 лв. /тридесет и един лева и шестдесет и седем стотинки/.      

24

Гражданско дело No 727/2013, III състав

Други дела

КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Б.И.К.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 21.2.2014г.

25

НОХД No 82/2014, II състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

Б.С.И.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 21.2.2014г.

26

ЧНД No 84/2014, II състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 21.2.2014г.
***
В законна сила от 21.2.2014г.

27

ЧНД No 85/2014, II състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 21.2.2014г.
***
В законна сила от 21.2.2014г.

28

ЧНД No 86/2014, II състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 21.2.2014г.
***
В законна сила от 21.2.2014г.

РАЙОНЕН СЪД - ГР.НОВИ ПАЗАР
Справка за свършените дела
за периода от 24.2.2014г. до 28. 2.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 993/2013, II състав

Други дела

Ц.П.Ц.

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 24.2.2014г.

2

АНД No 459/2013, I състав

По ЗА, ЗДДС и ДОПК

БАКХУС 4 ООД ГР.СОФИЯ

МИТНИЦА ВАРНА

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 24.2.2014г.

3

Гражданско дело No 221/2013, II състав

Други дела

С.Й.

Ш.Д.,
Б.З.Х.,
С.С.Х.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 25.2.2014г.
  

4

Гражданско дело No 1028/2013, II състав

Дела от административен характер

БОРАЧЕВ ЕООД

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ШУМЕН

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 25.2.2014г.

5

НОХД No 404/2012, IV състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

Р.С.Х.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Присъда от 25.2.2014г.
Р.С.Х.
 ПРИЗНАВА подсъдимия Р.С.Х., с ЕГН **********, роден на *** ***,
*** ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода от 08.01.2012 г. до 17.01.2012 г., на неустановена с точност дата в с. П., обл. Ш., при условията на опасен рецидив и чрез използване на техническо средство – конска каруца е отнел чужда движима вещ – кош за царевица с параметри: височина 3 м., дължина 3 м. и широчина 1,20 м., на стойност 400,00 лв., от владението на Й.В.Й. ***, същия и собственик, без негово съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2 във вр. с чл.195, ал.1, т.4, пр.2 във вр. с чл.194, ал.1 от НК във вр. с чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ, което наказание да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП.  На основание чл.59, ал.1, т.1, предл.1-во от НК съдът ПРИСПАДА времето,  през което подсъдимия Р.С.Х., с ЕГН ********** е бил с взета мярка за неотклонение “Задържане под стража”, считано от 08.03.2012 г. до 21.04.2012 г., като един ден задържане под стража се зачита за един ден лишаване от свобода.  ОСЪЖДА подсъдимия Р. С.Х., с ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Шумен направените по делото разноски в размер 30,00 лв. / тридесет лева/.  ОСЪЖДА подсъдимия Р. С.Х., с ЕГН ********** да заплати по сметка на РС гр. Нови пазар направените по делото разноски в размер 55,00 лв. /петдесет и пет лева/.   Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 дневен срок от днес.  

6

Гражданско дело No 739/2013, IV състав

Облигационни искове

М.К.Г.,
Ж.П.Ж.

К.К.П.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 26.2.2014г.

7

Гражданско дело No 165/2014, I състав

Развод по взаимно съгласие

С.Н.О.,
С.Ш.О.

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 26.2.2014г.
                                

8

ЧНД No 89/2014, IV състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ КАОЛИНОВО

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 26.2.2014г.
***
В законна сила от 26.2.2014г.

9

НОХД No 90/2014, IV състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

К.С.С.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Споразумение от 26.2.2014г.
К.С.С.
В законна сила от 26.2.2014г.

10

НОХД No 91/2014, IV състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

Х.С.Х.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Споразумение от 26.2.2014г.
Х.С.Х.
В законна сила от 26.2.2014г.

11

НОХД No 98/2014, IV състав

Гл.VI.Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК

РП НОВИ ПАЗАР

С.С.Д.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Споразумение от 26.2.2014г.
С.С.Д.
В законна сила от 26.2.2014г.

12

Гражданско дело No 121/2014, I състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП КАОЛИНОВО

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 27.2.2014г.

13

Гражданско дело No 147/2014, I състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 27.2.2014г.

14

НОХД No 689/2013, IV състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

М.С.М.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Споразумение от 27.2.2014г.
М.С.М.
В законна сила от 27.2.2014г.

15

ЧНД No 104/2014, IV състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 27.2.2014г.
***
В законна сила от 27.2.2014г.

16

ЧНД No 95/2014, IV състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 28.2.2014г.
***
В законна сила от 28.2.2014г.

17

ЧНД No 96/2014, IV състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 28.2.2014г.
***
В законна сила от 28.2.2014г.

18

ЧНД No 99/2014, IV състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 28.2.2014г.
***
В законна сила от 28.2.2014г.

19

ЧНД No 100/2014, IV състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 28.2.2014г.

***
В законна сила от 28.2.2014г.

20

ЧНД No 101/2014, IV състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 28.2.2014г.
***
В законна сила от 28.2.2014г.

21

ЧНД No 102/2014, IV състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 28.2.2014г.
***
В законна сила от 28.2.2014г.

22

ЧНД No 103/2014, IV състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 28.2.2014г.
***
В законна сила от 28.2.2014г.