РАЙОНЕН СЪД - ГР.НОВИ ПАЗАР
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2014г. до 8.6.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 553/2013, II състав

Делби

Е.И.И.

Р.И.Б.,
Н.И.И.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 3.6.2014г.

2

ЧГД No 513/2014, II състав

Отказ от наследство

А.Г.Г.

Г.Г.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 4.6.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№513/2014г.по описа на НПРС И ГО ИЗПРАЩА на Районен съд Шумен за произнасяне по депозираната молба,съобразно правилата на родовата и местна подсъдност. Определението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд гр.Шумен с частна жалба в 1-седмичен срок от съобщаването му на заинтересованата страна. 

3

АНД No 135/2014, IV състав

По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ)

АГРОСТРОЙ ЕООД

РИОСВ ГР. ШУМЕН

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 4.6.2014г.

4

НОХД No 272/2014, II състав

Гл.VI.Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК

РП НОВИ ПАЗАР

С.И.Е.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 4.6.2014г.
С.И.Е.
В законна сила от 4.6.2014г.

5

ЧНД No 274/2014, II състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 4.6.2014г.
***
В законна сила от 4.6.2014г.

6

ЧНД No 275/2014, II състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 4.6.2014г.
***
В законна сила от 4.6.2014г.

7

ЧНД No 276/2014, II състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 4.6.2014г.
***
В законна сила от 4.6.2014г.

8

Гражданско дело No 57/2007, II състав

Делби

М.Т.А.

Р.Т.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 5.6.2014г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 64/16.03.2011 г.по гр.д.№57/2007г.по описа на Районен съд гр.Нови пазар,на стр.3-4 ,абзац 7 ,ред 37-43 отгоре надолу,като вместо постановеното :  ПОСТАВЯ В ДЯЛ на ответника Р.Т.А. ***,с ЕГН:********** следния недвижим имот: НИВА с площ от 5,131 дка,с пл.№
***/виж скица-проект №***/23.05.2008г.на л.117 по делото/,в местността “***”,при граници и съседи: имот №***-нива , имот №***-нива на насл.на М.И. Д., имот №***-нива на насл.на Д.А.Е. и имот №***-полски път на Община, с пазарна стойност 1 434лв. ДА СЕ ЧЕТЕ: ПОСТАВЯ В ДЯЛ на ответника Р.Т.А. с ЕГН:********** ,живущ ***, следния недвижим имот: НИВА с площ от 5,131 дка,с пл.№*** в землището на гр.К./образуван от имот с пл.№***/,четвърта категория,в местността “***”, при граници и съседи: имот №***-нива на “***”ЕООД,имот №***-нива на насл.на М.И.Д., имот №***-нива на насл.на Д.А.Е. и имот №***-полски път на Община.  Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд гр.Шумен в двуседмичен срок от връчването му на страните. 

9

Гражданско дело No 214/2014, IV състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

ВАЛ СТАР ЕООД

С.А.А.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 5.6.2014г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 158/21.05.2014 г. по настоящото гр.д. № 214 по описа на НПРС за 2014г., като в първия абзац на решението вместо „докладваното от съдия Маркова” ДА СЕ ЧЕТЕ “докладваното от съдия П. Николова”.  Решението подлежи на обжалване пред Ш.ския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. 

10

Гражданско дело No 285/2014, IV състав

Развод и недейств. на брака

Л.П.М.

К.Л.М.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 5.6.2014г.
В законна сила от 5.6.2014г.

11

Гражданско дело No 486/2014, IV състав

Развод по взаимно съгласие

В.М.Й.,
С.Р.Й.

 

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 5.6.2014г.
В законна сила от 5.6.2014г.

12

ЧНД No 92/2014, IV състав

Принуд. медицински мерки от ЗЗ и чл.89 НК

РП НОВИ ПАЗАР

Д.Ж.И.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 5.6.2014г.
***

13

ЧНД No 278/2014, II състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 6.6.2014г.
***
В законна сила от 6.6.2014г.

14

ЧНД No 279/2014, II състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 6.6.2014г.
***
В законна сила от 6.6.2014г.

15

ЧНД No 280/2014, II състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 6.6.2014г.
***
В законна сила от 6.6.2014г.

16

ЧНД No 281/2014, II състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 6.6.2014г.
***
В законна сила от 6.6.2014г.

за периода от 9.6.2014г. до 15.6.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 166/2014, IV състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

С.З.Л.

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 9.6.2014г.

2

НОХД No 97/2014, II състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

П.С.Х.,
А.С.Х.,
С.М.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Присъда от 9.6.2014г.
П.С.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.С.Х. с ЕГН:**********,роден на ***г***,обл.Ш
., ***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,че на 03.11.2013г.в с.П.,обл.Ш.,в съучастие като съизвършител със С.М.А. и А.С.Х.,***,чрез използване на техническо средство /каруца/ е отнел чужди движими вещи -90бр.стари,жълти цигли,втора употреба,на стойност 27.00лв.,от владението и собственост на Ю.Р.Х.,без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои,като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадните вещи са върнати –престъпление по чл.197 т.3 във вр.чл.195 ал.1 т.4 предл.2-ро от НК във вр.чл.194 ал.1 от НК във вр.чл.20 ал.2 от НК и на основание чл.197 т.3 във вр.чл.195 ал.1 т.4 предл.2-ро от НК във вр.чл.194 ал.1 от НК във вр.чл.20 ал.2 от НК във вр.чл.55 ал.1 т.2 б”б” от НК във вр.чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:1/ по чл.42а ал.2 т.1 от НК – “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или упълномощено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО и 2/по чл.42а ал.2 т.2 от НК –“задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен съд Шумен в 15-дневен срок от днес.
А.С.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.С.Х. с ЕГН:**********,роден на ***г***,
***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,че на 03.11.2013г.в с.П.,обл.Ш.,в съучастие като съизвършител със С.М.А. и П.С.Х.,***,чрез използване на техническо средство /каруца/ е отнел чужди движими вещи -90бр.стари,жълти цигли,втора употреба,на стойност 27.00лв.,от владението и собственост на Ю.Р.Х.,без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои,като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадните вещи са върнати –престъпление по чл.197 т.3 във вр.чл.195 ал.1 т.4 предл.2-ро от НК във вр.чл.194 ал.1 от НК във вр.чл.20 ал.2 от НК и на основание чл.197 т.3 във вр.чл.195 ал.1 т.4 предл.2-ро от НК във вр.чл.194 ал.1 от НК във вр.чл.20 ал.2 от НК във вр.чл.55 ал.1 т.2 б”б”от НК във вр.чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:1/ по чл.42а ал.2 т.1 от НК – “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или упълномощено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО и 2/по чл.42а ал.2 т.2 от НК –“задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен съд Шумен в 15-дневен срок от днес.
С.М.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.М.А. с ЕГН:**********,роден на ***г***, ,
***, , ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,че на 03.11.2013г.в с.П.,обл.Ш.,в съучастие като съизвършител със А.С.Х. и П.С.Х.,***,чрез използване на техническо средство /каруца/ е отнел чужди движими вещи -90бр.стари,жълти цигли,втора употреба,на стойност 27.00лв.,от владението и собственост на Ю.Р.Х.,без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои,като по време на деянието е бил непълнолетен,но е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд открадните вещи са върнати –престъпление по чл.197 т.3 във вр.чл.195 ал.1 т.4 предл.2-ро от НК във вр.чл.194 ал.1 от НК във вр.чл.20 ал.2 от НК и на основание чл.197 т.3 във вр.чл.195 ал.1 т.4 предл.2-ро от НК във вр.чл.194 ал.1 от НК във вр.чл.20 ал.2 от НК във вр.чл.63 ал.1 т.3 от НК във вр.чл.55 ал.1 т.2 б”б” от НК във вр.чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:1/ по чл.42а ал.2 т.1 от НК – “задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или упълномощено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО и 2/по чл.42а ал.2 т.2 от НК –“задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.   ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен съд Шумен в 15-дневен срок от днес.  

3

НОХД No 287/2014, IV състав

ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

А.Д.А.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Споразумение от 11.6.2014г.
А.Д.А.
В законна сила от 11.6.2014г.

4

ЧНД No 291/2014, IV състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 11.6.2014г.
***
В законна сила от 11.6.2014г.

5

НОХД No 292/2014, IV състав

ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

П.К.Ж.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Споразумение от 11.6.2014г.
П.К.Ж. 
В законна сила от 11.6.2014г.

6

НОХД No 295/2014, IV състав

ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

Н.А.Г.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Присъда от 11.6.2014г.
Н.А.Г.
Мотиви от 11.6.2014г.

7

НОХД No 13/2014, III състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

М.С.М.,
Ю.Я.А.,
И.А.А.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Присъда от 12.6.2014г.
М.С.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.С.М. с ЕГН **********, роден на *** ***,
***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановени с точност дати в периода от м. октомври 2012 година до месец април 2013 година, в с. П., с. Б. и с. В., обл. Ш., при условията на опасен рецидив, продължавано престъпление, чрез разрушаване и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на технически средства /лостове, щанги, остри метални предмети, ножици за метал, клещи/ и на МПС /л.а. „***” с рег.*** / и след като се сговорил предварително за това с И.А.А., както и с Ю.Я.А.,***, отнел чужди движими вещи, както следва:  - чанта, пазарска с цип, синкава на цвят, на квадрати; електрически бойлер „***”; машина за печене на хляб, бяла на цвят, с неустановена марка; комплект с прибори за хранене, марка „***”/”***”/, съдържащ по 25 бр. прибори за хранене – вилици, лъжици и ножове, малки вилички и лъжички и десертни лъжички; 7 бр. стъклени чаши за безалкохолно; микровълнова печка, марка „***”, бяла с копчета със зелено около тях; цветен телевизор „***”, малък; телевизор, голям, „***”; цветен телевизор „***” - голям, маслен радиатор, марка „***”, куфар с колелца, голям, ползван; 1 кг. кафе; 1 бр. електронен кантар и 6 бр. компоти, всичко на стойност 732, 29 лв, от владението на собственика В.Д.С.,***;  - ъглошлайф***”; дрелка, двустепенна „***”; моторен трион за рязане на дърва „***”; пластмасова туба от 20 л. пълна с нафта; 8 бр. пластмасови туби всяка с вместимост от по 5 литра пълни с препарат за обезпаразитяване***”; 1 бр. пластмасова туба с вместимост от 5 литра с диференциално масло; 1 бр. пластмасова туба с вместимост 5 литра с масло „***” и 2 бр. петли, местна порода, всичко на стойност 992, 10 лв. от владението на собственика Р.Н. ***;  - електрожен, неустановена марка, фабрично производство, трифазен /с размери височина 60 см, дълъг 80 см, широк 50 см/, сив на цвят, ползван; 60 м. монофазен разклонител, ползван; 5 бр. електроди за заваряване, всичко на на стойност 303, 85 лв., от владението на собственика П.Г.П.,***;  - 270 м. меден ел. проводник със сечение 6 кв.мм., на стойност 243 лв. от владението на К.Г.Я. *** /служител в „*** ” АД В./, собственост на *** ” АД В.;   - 15 м. меден проводник /рекордоман/, на стойност 13, 16 лв. от владението на собственика Ц.Х.Б. ***;  - 120 м. меден ел.проводник 3х16 кв.мм и 1320 м. меден ел. проводник 6 кв.мм., на стойност 1557, 12 лв. от владението на Г.П.Ж. *** – отговорник на *** Нови пазар, собственост на „*** ” АД В.;  - 50 бр. капаци за покрив на стойност 117 лв. от владението на собственика Й. ***;  - 1 бр. електрическа помпа за вода, марка „***” и 1 бр. електродвигател с диск, в комплект с 2 м. гумиран проводник с щепсел, на обща стойност 210 лв., от владението на собственика М.Р.И. *** електрически проводник *** и 420 м. меден електрически проводник ***, на обща стойност 1276, 28 лв., от владението на И.Д.И. – отговорник *** гр. К., собственост на „***” АД В.,  всичко на обща стойност 5 444, 80 лв., без съгласието на собствениците и владелците им, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание по чл.196, ал.1, т.2 във вр. с чл.195, ал.1, т.3, предл. І–во и ІІ-ро, т.4, предл. І-во и ІІ-ро и т.5, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.29, ал.1, буква „а” и буква „б” и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание подсъдимият да изтърпи в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.  ПРИЗНАВА подсъдимия М.С.М. ЗА НЕВИНОВЕН в това, че в периода от м. октомври 2012 г. до 09.05.2013 г. в с. В., с. В. и с. П., обл. Ш., при условията на опасен рецидив, продължавано престъпление, чрез разрушаване и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на технически средства и на МПС и след като се сговорил предварително за това с И.А.А., както и с Ю.Я.А.,***, отнел чужди движими вещи, както следва:  - 1 бр. завивка в сладко розово, с драперии от двете страни, за спалня на стойност 16, 80 лв., от владението на собственика В.Д.С.,***65 м. меден електрически проводник с Ф 10 кв.мм, на стойност 1488,78 лв. владението на Г.П.Ж. *** – отговорник на *** Нови пазар , собственост на „***” АД В.; 50 м. меден електрически проводник с Ф 6 кв.мм, на стойност 82,45 лв. собственост на Община К. и 55 меден електрически проводник с Ф 6 кв.мм, на стойност 90,70 лв. собственост на Община Н. и  - 120 м. електрически меден проводник с Ф 6 кв.мм. на стойност 197,88 лв., от владението на Г.П.Ж. *** – отговорник на *** Нови пазар, собственост на „***” АД В.,  всичко на обща стойност 1876, 61 лв., без съгласието на собствениците и владелците им, с намерение противозаконно да ги присвои И ГО ОПРАВДАВА ПО ОБВИНЕНИЕТО по чл.196, ал.1, т.2 във вр. с чл.195, ал.1, т.3, предл. І–во и ІІ-ро, т.4, предл. І-во и ІІ-ро и т.5, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК в тази му част.  ПРИЗНАВА подсъдимия М.С.М. ЗА НЕВИНОВЕН и в това, че на 26/27.12.2012 година, в с. П., в съучастие /като извършител/ с И.А.А. и с Ю.Я.А., двамата от с.с., запалил имущество със значителна стойност – жилищна сграда, находяща се на ул. ”Г.Д.” №*, собственост на В.Д.С. ***, на стойност 7 720,00 лв. и ГО ОПРАВДАВА ПО ОБВИНЕНИЕТО по чл.330, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2 от НК.  На основание чл.59, ал.1 от НК ЗАЧИТА времето, през което подсъдимият е бил задържан с взета мярка за неотклонение “Задържане по стража”, а именно считано от 22.05.2013 г.      ОСЪЖДА подсъдимите М.С.М. с ЕГН ********** ***, Ю.Я.А. с ЕГН ********** от същото населено място, ул. “***”, №*** и И.А.А. с ЕГН ********** от същото населено място, ул. “***”, №*** ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на В.Д.С. с ЕГН ********** *** сумата от 386, 28 лв. /триста осемдесет и шест и двадесет и осем лева/, съставляваща обезщетение за причинени й имуществени вреди.   ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Д.С. с ЕГН ********** *** граждански иск в останалата му част до пълния му размер, като неоснователен и недоказан, а именно за сумата от 362, 81 лв.  ОСЪЖДА подсъдимите М.С.М. с ЕГН ********** ***, Ю.Я.А. с ЕГН ********** от същото населено място, ул. “***”, №*** и И.А.А. с ЕГН ********** от същото населено място, ул. “***”, №*** да заплатят държавна такса върху уважения размер на гражданския иск, предявен от В.Д.С. от 50 лв. /петдесет лева/.  ОСЪЖДА подсъдимите М.С.М. с ЕГН ********** ***, Ю.Я.А. с ЕГН ********** от същото населено място, ул. “***”, №*** и И.А.А. с ЕГН ********** от същото нас  
Ю.Я.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ю.Я.А. с ЕГН **********, роден на *** ***,
***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановени с точност дати в периода от м. октомври 2012 година до 01.04.2013 година, в с. П. и в с. Б., обл. Ш., при условията на опасен рецидив, продължавано престъпление, чрез разрушаване и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на технически средства /лостове, щанги, остри метални предмети, ножици за метал, клещи/ и на МПС /л.а. „***” с рег.***/ и след като се сговорил предварително за това с И.А.А. и с М.С.М.,***, отнел чужди движими вещи, както следва:  - чанта, пазарска с цип, синкава на цвят, на квадрати; електрически бойлер „***”; машина за печене на хляб, бяла на цвят, с неустановена марка; комплект с прибори за хранене, марка „***”/”***”/, съдържащ по 25 бр. прибори за хранене – вилици, лъжици и ножове, малки вилички и лъжички и десертни лъжички; 7 бр. стъклени чаши за безалкохолно; микровълнова печка, марка „***”, бяла с копчета със зелено около тях; цветен телевизор „***”, малък; телевизор, голям, „***”; цветен телевизор „***” - голям, маслен радиатор, марка „***”, куфар с колелца, голям, ползван; 1 кг. кафе; 1 бр. електронен кантар и 6 бр. компоти, всичко на стойност 732, 29 лв, от владението на собственика В.Д.С.,***;  - електрожен, неустановена марка, фабрично производство, трифазен /с размери височина 60 см, дълъг 80 см, широк 50 см/, сив на цвят, ползван; 60 м. монофазен разклонител, ползван; 5 бр. електроди за заваряване, всичко на на стойност 303, 85 лв., от владението на собственика П.Г.П.,***;  - 120 м. меден ел.проводник 3х16 кв.мм и 1320 м. меден ел. проводник 6 кв.мм., на стойност 1557, 12 лв. от владението на Г.П.Ж. *** – отговорник на *** Нови пазар, собственост на „***” АД В.;  всичко на обща стойност 2 593, 26 лв., без съгласието на собствениците и владелците им, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание по чл.196, ал.1, т.2 във вр. с чл.195, ал.1, т.3, предл. І–во и ІІ-ро, т.4, предл. І-во и ІІ-ро и т.5, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.29, ал.1, буква „а” и буква „б” и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание подсъдимият да изтърпи в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.  ПРИЗНАВА подсъдимия Ю.Я.А. ЗА НЕВИНОВЕН в това, че в периода от м. октомври 2012 г. до 01.04.2013 г. в с. П., обл. Ш., при условията на опасен рецидив, чрез разрушаване и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на технически средства и след като се сговорил предварително за това с И.А.А., както и с М.С.М.,***, отнел чужди движими вещи, както следва:  - 1 бр. завивка в сладко розово, с драперии от двете страни, за спалня на стойност 16, 80 лв., от владението на собственика В.Д.С.,*** И ГО ОПРАВДАВА ПО ОБВИНЕНИЕТО по чл.196, ал.1, т.2 във вр. с чл.195, ал.1, т.3, предл. І–во и ІІ-ро, т.4, предл. І-во и ІІ-ро и т.5, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК в тази му част.  ПРИЗНАВА подсъдимия Ю.Я.А. ЗА НЕВИНОВЕН и в това че на 26/27.12.2012 година, в с.П., в съучастие /като извършител/ с И.А.А. и с М.С.М., двамата от същото ссело, запалил имущество със значителна стойност – жилищна сграда, находяща се на ул. ”***” №***, собственост на В.Д.С. ***, на стойност 7 720,00 лв. И ГО ОПРАВАДАВА ПО ОБВИНЕНИЕТО по чл.330, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2 от НК  На основание чл.59, ал.1 от НК ЗАЧИТА времето, през което подсъдимият е бил задържан с взета мярка за неотклонение “Задържане по стража”, а именно считано от 22.05.2013 г.  ОСЪЖДА подсъдимите М.С.М. с ЕГН ********** ***, Ю.Я.А. с ЕГН ********** от същото населено място, ул. “***”, №*** и И.А.А. с ЕГН ********** от същото населено място, ул. “***”, №*** ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на В.Д.С. с ЕГН ********** *** сумата от 386, 28 лв. /триста осемдесет и шест и двадесет и осем лева/, съставляваща обезщетение за причинени й имуществени вреди.   ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Д.С. с ЕГН ********** *** граждански иск в останалата му част до пълния му размер, като неоснователен и недоказан, а именно за сумата от 362, 81 лв.  ОСЪЖДА подсъдимите М.С.М. с ЕГН ********** ***, Ю.Я.А. с ЕГН ********** от същото населено място, ул. “***”, №*** и И.А.А. с ЕГН ********** от същото населено място, ул. “***”, №*** да заплатят държавна такса върху уважения размер на гражданския иск, предявен от В.Д.С. от 50 лв. /петдесет лева/.  ОСЪЖДА подсъдимите М.С.М. с ЕГН ********** ***, Ю.Я.А. с ЕГН ********** от същото населено място, ул. “***”, №*** и И.А.А. с ЕГН ********** от същото населено място, ул. “***”, №*** ДА ЗАПЛАТЯТ на В.Д.С. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски от 242, 33 евро /двеста четиридесет и две евро и тридесет и три евроцента/ и 29 лв. /двадесет и девет лева/.  ОСЪЖДА подсъдимите М.С.М. с ЕГН ********** ***, и И.А.А. с ЕГН ********** от същото населено място, ул. “***”, №*** ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на “***” – АД, с ЕИК *** със седалище и адрес ***, район ***, бул. ***, №***, представлявано от юрисконсулт И.Г. сумата от 243 лв. /двеста четиридесет и три лева/, представляваща обезщетение за причинени имуществмени вреди, ведно със законната лихва, считано от 02.03.2013 г. до окончателното плащане.  ОСЪЖДА подсъдимите М.С.М. с ЕГН ********** ***, и И.А.А. с ЕГН ********** от същото населено място, ул. “***”, №*** да заплатят държавна такса върху уважения размер на гражданския иск, предявен от “***” – АД, от 50 лв. /петдесет лева/.  ОСЪЖДА подсъдимите М.С.М. с ЕГН ********** ***, и И.А.А. с ЕГН ********** от същото населено място, ул. “***”, №*** ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на “***” – АД, с ЕИК *** със седалище и адрес ***, район ***, бул. ***, №***, представлявано от юрисконсулт И.Г. сумата от 1276, 28 лв. /хиляда двеста седемдесет и шест лева и двадесет и осем стотинки/, представляваща обезщетение за причинени имуществмени вреди, ведно със законната лихва, считано от 09.04.2013 г. до окончателното плащане.  ОСЪЖДА подсъдимите М.С.М. с ЕГН ********** ***, и И.А.А. с ЕГН ********** от същото населено място, ул. “***”, №*** да заплатят държавна такса върху уважения размер на гражданския иск, предявен от “***” – АД, от 50 лв. /петдесет лева/.  ОСЪЖДА подсъдимите М.С.М. с ЕГН *******
И.А.А.
 ПРИЗНАВА подсъдимия И.А.А. с ЕГН **********, роден на *** ***,
***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановени с точност дати в периода от м. октомври 2012 година до 09.05.2013 година, в с. П., с. Б.и с. В., обл. Ш., при условията на опасен рецидив, продължавано престъпление, чрез разрушаване и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на технически средства /лостове, щанги, остри метални предмети, ножици за метал, клещи/ и на МПС /л.а. „***” с рег.*** / и след като се сговорил предварително за това с М.С.М. и с Ю.Я.А.,*** , отнел чужди движими вещи, както следва:  - чанта, пазарска с цип, синкава на цвят, на квадрати; електрически бойлер „***”; машина за печене на хляб, бяла на цвят, с неустановена марка; комплект с прибори за хранене, марка „***”/”***”/, съдържащ по 25 бр. прибори за хранене – вилици, лъжици и ножове, малки вилички и лъжички и десертни лъжички; 7 бр. стъклени чаши за безалкохолно; микровълнова печка, марка „***”, бяла с копчета със зелено около тях; цветен телевизор „***”, малък; телевизор, голям, „***”; цветен телевизор „***” - голям, маслен радиатор, марка „***”, куфар с колелца, голям, ползван; 1 кг. кафе; 1 бр. електронен кантар и 6 бр. компоти, всичко на стойност 732, 29 лв, от владението на собственика В.Д.С.,***;  - електрожен, неустановена марка, фабрично производство, трифазен /с размери височина 60 см, дълъг 80 см, широк 50 см/, сив на цвят, ползван; 60 м. монофазен разклонител, ползван; 5 бр. електроди за заваряване, всичко на на стойност 303, 85 лв., от владението на собственика П.Г.П.,***;  - 270 м. меден ел. проводник със сечение 6 кв.мм., на стойност 243 лв. от владението на К.Г.Я. *** /служител в „*** ” АД В./, собственост на *** ” АД В.;   - 15 м. меден проводник /рекордоман/, на стойност 13, 16 лв. от владението на собственика Ц.Х.Б. ***;  - 120 м. меден ел.проводник 3х16 кв.мм и 1320 м. меден ел. проводник 6 кв.мм., на стойност 1557, 12 лв. от владението на Г.П.Ж. *** – отговорник на *** Нови пазар, собственост на „*** ” АД В.;  - 1 бр. електрическа помпа за вода, марка „***” и 1 бр. електродвигател с диск, в комплект с 2 м. гумиран проводник с щепсел, на обща стойност 210 лв., от владението на собственика М.Р.И. *** електрически проводник М 25 и 420 м. меден електрически проводник М6, на обща стойност 1276, 28 лв., от владението на И.Д.И. – отговорник *** гр. К., собственост на „***” АД В.,  всичко на обща стойност 4 335, 70 лв., без съгласието на собствениците и владелците им, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание по чл.196, ал.1, т.2 във вр. с чл.195, ал.1, т.3, предл. І–во и ІІ-ро, т.4, предл. І-во и ІІ-ро и т.5, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.29, ал.1, буква „а” и буква „б” и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание подсъдимият да изтърпи в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.  ПРИЗНАВА подсъдимия И.А.А. ЗА НЕВИНОВЕН в това, че в периода от м. октомври 2012 г. до 09.05.2013 г. в с. П., обл. Ш., при условията на опасен рецидив, продължавано престъпление, чрез разрушаване и повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, чрез използване на технически средства и на МПС и след като се сговорил предварително за това с М.С.М., както и с Ю.Я.А.,***, отнел чужди движими вещи, както следва:  - 1 бр. завивка в сладко розово, с драперии от двете страни, за спалня на стойност 16, 80 лв., от владението на собственика В.Д.С.,*** И ГО ОПРАВДАВА ПО ОБВИНЕНИЕТО по чл.196, ал.1, т.2 във вр. с чл.195, ал.1, т.3, предл. І–во и ІІ-ро, т.4, предл. І-во и ІІ-ро и т.5, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК в тази му част.    ОСЪЖДА подсъдимите М.С.М. с ЕГН ********** ***, Ю.Я.А. с ЕГН ********** от същото населено място, ул. “***”, №*** и И.А.А. с ЕГН ********** от същото населено място, ул. “***”, №*** ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на В.Д.С. с ЕГН ********** *** сумата от 386, 28 лв. /триста осемдесет и шест и двадесет и осем лева/, съставляваща обезщетение за причинени й имуществени вреди.   ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Д.С. с ЕГН ********** *** граждански иск в останалата му част до пълния му размер, като неоснователен и недоказан, а именно за сумата от 362, 81 лв.  ОСЪЖДА подсъдимите М.С.М. с ЕГН ********** ***, Ю.Я.А. с ЕГН ********** от същото населено място, ул. “***”, №*** и И.А.А. с ЕГН ********** от същото населено място, ул. “***”, №*** да заплатят държавна такса върху уважения размер на гражданския иск, предявен от В.Д.С. от 50 лв. /петдесет лева/.  ОСЪЖДА подсъдимите М.С.М. с ЕГН ********** ***, Ю.Я.А. с ЕГН ********** от същото населено място, ул. “***”, №*** и И.А.А. с ЕГН ********** от същото населено място, ул. “***”, №*** ДА ЗАПЛАТЯТ на В.Д.С. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски от 242, 33 евро /двеста четиридесет и две евро и тридесет и три евроцента/ и 29 лв. /двадесет и девет лева/.  ОСЪЖДА подсъдимите М.С.М. с ЕГН ********** ***, и И.А.А. с ЕГН ********** от същото населено място, ул. “***”, №*** ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на “***” – АД, с ЕИК *** със седалище и адрес ***, район ***, бул. ***, №***, представлявано от юрисконсулт И.Г. сумата от 243 лв. /двеста четиридесет и три лева/, представляваща обезщетение за причинени имуществмени вреди, ведно със законната лихва, считано от 02.03.2013 г. до окончателното плащане.  ОСЪЖДА подсъдимите М.С.М. с ЕГН ********** ***, и И.А.А. с ЕГН ********** от същото населено място, ул. “***”, №*** да заплатят държавна такса върху уважения размер на гражданския иск, предявен от “***” – АД, от 50 лв. /петдесет лева/.  ОСЪЖДА подсъдимите М.С.М. с ЕГН ********** ***, и И.А.А. с ЕГН ********** от същото населено място, ул. “***”, №*** ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на “***” – АД, с ЕИК *** със седалище и адрес ***, район ***, бул. ***, №***, представлявано от юрисконсулт И.Г. сумата от 1276, 28 лв. /хиляда двеста седемдесет и шест лева и двадесет и осем стотинки/, представляваща обезщетение за причинени имуществмени вреди, ведно със законната лихва, считано от 09.04.2013 г. до окончателното плащане.  ОСЪЖДА подсъдимите М.С.М. с ЕГН ********** ***, и И.А.А. с ЕГН ********** от същото населено място, ул. “***”, №1 да

8

НОХД No 283/2014, I състав

Гл.VI.Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК

РП НОВИ ПАЗАР

Н.А.Х.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 12.6.2014г.
Н.А.Х.
В законна сила от 12.6.2014г.

9

НОХД No 285/2014, I състав

Гл.VI.Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК

РП НОВИ ПАЗАР

И.Д.С.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 12.6.2014г.
И.Д.С.
В законна сила от 12.6.2014г.

10

НОХД No 286/2014, I състав

Гл.VI.Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК

РП НОВИ ПАЗАР

А.В.Б.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 12.6.2014г.
А.В.Б.

В законна сила от 12.6.2014г.

11

НЧХД No 106/2014, III състав

НЧХД

С.Г.А.

Н.А.Г.,
Т.И.Х.,
А.Г.В.,
Н.А.А.,
А.Р.С.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 13.6.2014г.

за периода от 16.6.2014г. до 22.6.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 204/2014, IV състав

Изменение на издръжка

А.Т.А.

Т.А.Х.,
ДСП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 16.6.2014г.

2

Гражданско дело No 337/2014, II състав

Дела от административен характер

ЕТ ЗАХАРИ БОРАЧЕВ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ШУМЕН,
ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ШУМЕН

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 16.6.2014г.

3

Гражданско дело No 379/2014, II състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

М.Ц.Р.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 16.6.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявената молба от Дирекция “Социално подпомагане”гр.Н.П. за настаняване на малолетното дете Д.А.Р., с ЕГН: ********** в професионалното приемно семейство на М.Ц.Р., с ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес гр. Н.П., обл. Ш., ул. „
***” № * – професионално приемно семейство, краткосрочно,за срок от една календарна година,с ползване на социалната услуга “Заместваща приемна грижа.”     Решението подлежи на обжалване пред Ш. окръжен съд в седмодневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.  

4

Гражданско дело No 383/2014, II състав

Вещни искове

Х.Е.Ю.,
О.Е.Ю.,
Х.Е.Ю.

Б.З.М.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 16.6.2014г.

5

НЧХД No 68/2014, III състав

НЧХД

И.К.С.

В.В.В.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Присъда от 16.6.2014г.
В.В.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.В.В., роден на *** г. в с. Н
., живущ ***, ***, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.06.2013 г. в гр. С. разгласил, чрез подаване на жалба в Дирекция „КИАД” – София при Министерство на вътрешните работи с вх. № Ж-3723/07.06.2013 г. позорни за И.К.С., с ЕГН ********** – служител на РУ “Полиция” – гр. К. обстоятелства, а именно, че С. му пречи да работи; че в работно време с униформа пие водка с доматен сок и че не си плаща обяда в местно заведение, както и му приписал извършване на престъпление по Глава ІІ, раздел І от НК – убийство с изавлението, че С. „....има тъмно минало застрелял е 17 годишно момиче”, като клеветата е нанесена публично и на длъжностно лице по повод изпълнение на службата му, поради което и на основание чл.148, ал.2, във вр. с ал.1, т.1, т.2 и т.3, във вр. с чл.147, ал.1 във вр. с чл.55, ал.2 във вр. с ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА НА ГЛОБА В РАЗМЕР НА 2 500 ЛВ. /ДВЕ ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН ЛЕВА, както и на ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ което да се изпълни чрез поставяне на обявление на определното за това място в Община – с. Н., обл. Ш..  ПРИЗНАВА подсъдимия В.В.В. за НЕВИНОВЕН в това, че е извършил горепосоченото деяние в период 07.06.2013 г. – 10.07.2013 г., както и, че при горните условия е разгласил позорни за И.К.С., с ЕГН ********** – служител на РУ “Полиция” – гр. К. обстоятелства, а именно, че работи в нарушение на закона, като съставя неправомерни актове и фишове И ГО ОПРАВДАВА по обвинението по чл.148, ал.2, във вр. с ал.1, т.1, т.2 и т.3, във вр. с чл.147, ал.1 в тази му част.  ОСЪЖДА В.В.В., с ЕГН **********,*** да заплати на И.К.С., с ЕГН **********,*** сумата от 2 000 лв., /две хиляди лева/, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 07.06.2013 г. до окончателното й изплащане.  ОТХВЪРЛЯ предявения от И.К.С., с ЕГН **********,*** граждански иск в останалата му част до пълния му размер от 5 000 лв., като не основателен и недоказан, а именно за сумата от 3 000 лв.  ОСЪЖДА В.В.В., с ЕГН **********,*** да заплати държавна такса върху уважения размер на гражданския иск от 80 лв. /осемдесет/ лева.  ОСЪЖДА В.В.В., с ЕГН **********,*** да заплати на И.К.С., с ЕГН **********,*** направените по делото разноски от 22 лв. /двадесет и два лева/.  Присъдата подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд петнадесетдневен срок от днес.  

6

НОХД No 220/2014, III състав

ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

Н.Ю.А.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Присъда от 16.6.2014г.
Н.Ю.А.
Мотиви от 19.6.2014г.

7

ЧНД No 244/2014, II състав

Комулации - чл.23, 25 и 27 НК

РП НОВИ ПАЗАР

М.С.Б.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 16.6.2014г.
***

М.С.Б.

8

НОХД No 249/2014, II състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

Г.А.Х.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Присъда от 16.6.2014г.
Г.А.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.А.Х. с ЕГН:**********, роден на *** ***, обл. Ш
., /понастоящем ***/, *** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,че на 19/20.11.2013 г. и на неустановена дата през м. ноември 2013 г. в с. К., и в гр. К., обл. Ш., при условията на продължавано престъпление и на опасен рецидив, е отнел чужди движими вещи – мъжко кожено яке, черно на цвят, от естествена кожа, тип рокерско, с черен кожен колан марка „***”, мъжко дънково яке марка „***”, мъжки дънки марка „***”, 1 бр. вентилаторна печка с надпис „***”, 1 бр. електрически бързовар, 1 бр. ел.разклонител с две гнезда, бр. кожено яке, късо, от изкуствена кожа, 1 бр. мъжка копринена риза, 3 бр. отверки, различни размери, 6 бр. гаечни ключове, различни размери, 4 бр. ключове „гаечен – звезда”, 1 бр. тръбен ключ, всичко на стойност 211,16 лв. от владението на М.Д.Р. ***, собственост на М.К.Р. ***, както и 2 бр. дънкови панталони, 3 бр. гаечни ключове, различни размери, 3 бр. отверки, различни размери, 1 бр. клещи, 2 чифта мъжки кожени обувки, кафяви на цвят, всичко на стойност 36.48 лв. от владението на Н.Д.К. ***, негова собственост, както и 25 кг. орехи, реколта 2013 г. на стойност 50 лева от владението на Р.В.С. *** – всичко на обща стойност 297,64 лв., без ничие съгласие, с намерение противозаконно да го присвои – престъпление по чл. 196 ал. 1 т. 1 във вр. с чл. 194 ал. 1 във вр.чл.26 ал.1 във вр.чл.29 ал.1 б”а” и б”б” от НК и на основание 196 ал. 1 т. 1 във вр. с чл. 194 ал. 1 във вр.чл.26 ал.1 във вр.чл.29 ал.1 б”а” и б”б” от НК във вр.чл.58а ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.   На основание чл.59 ал.1 от НК от така определеното наказание “лишаване от свобода” ПРИСПАДА времето,през което подсъдимият Г.А.Х. е бил задържан под стража,считано от 13.02.2014г.   ОСЪЖДА подсъдимия Г.А.Х. да заплати по сметка на ОД на МВР гр.Шумен направените по делото разноски /ДП №428/2013г.по описа на РУ”Полиция”гр.Нови пазар/ в размер на 172.20лв.   Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен съд гр.Шумен в 15-дневен срок от днес.  

9

НОХД No 268/2014, II състав

Гл.VI.Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК

РП НОВИ ПАЗАР

А.А.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 16.6.2014г.
А.А.А.
В законна сила от 16.6.2014г.

10

АНД No 282/2014, IV състав

Административни дела

К.И.И.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ШУМЕН

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 16.6.2014г.

11

НОХД No 271/2014, IV състав

Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК

РП НОВИ ПАЗАР

С.Р.Б.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Присъда от 17.6.2014г.
С.Р.Б.
Мотиви от 18.6.2014г.

12

НОХД No 289/2014, II състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

М.А.И.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 17.6.2014г.
М.А.И.
В законна сила от 17.6.2014г.

13

НОХД No 293/2014, II състав

Гл.VI.Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК

РП НОВИ ПАЗАР

Х.М.Д.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 17.6.2014г.
Х.М.Д.
В законна сила от 17.6.2014г.

14

НОХД No 305/2014, I състав

ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

Р.А.К.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 17.6.2014г.
Р.А.К. 
В законна сила от 17.6.2014г.

15

Гражданско дело No 917/2012, III състав

Делби

Й.С.С.

Г.Я.Г.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 18.6.2014г.
Прекратено поради постигната спогодба: Поставя се в дял на ищцата Й.С.С., с ЕГН ********** ***, следния недвижим имот: Недвижим имот, находящ се в гр. Н
., обл. Ш., ул.”***”, № *, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *.*.* с площ на имота 285 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., при съседи на ПИ: *.*.*; *.*.*; *.*.*; *.*.*, с построени в описания ПИ: СГРАДА с идентификатор *.*.*.* със застроена площ 92 кв.м., на един етаж с предназначение - Жилищна сграда - еднофамилна; СГРАДА с идентификатор *.*.*.* със застроена площ от 24 кв.м., на един етаж, с предназначение - хангар, депо и гараж и СГРАДА с идентификатор *.*.*.* със застроена площ от 17 кв.м., на един етаж и с предназначение: постройка на допълващо застрояване, като всички сгради са в ПИ с идентификатор *.*.*  За уравняване на дела си ответницата Г.Я.Г., с ЕГН ********** *** , получава сумата от 6.500 лв. /шест хиляди и петстотин лева/, която се изплаща днес, в брой, при подписване на протокола.  Страните се съгласяват да заплатят дължимите държавни такси 2 % върху стойността на дела си.  Страните се съгласяват направените по делото разноски да останат както са направени.    ОДОБРЯВА СКЛЮЧЕНАТА СПОГОДБА.  Определението за одобряване на спогодбата не подлежи на обжалване.    ОСЪЖДА Й.С.С., с ЕГН ********** ***, да заплати държавна такса върху стойността на дела си в размер на 520,50 лв. /петстотин и двадесет лева и петдесет стотинки/.  ОСЪЖДА Г.Я.Г., с ЕГН ********** ***, да заплати държавна такса върху стойността на дела си в размер на 173,50 лв. /сто седемдесет и три лева и петдесет стотинки/.    ПРЕКРАТЯВА производството по гр. Дело № 917/2012 г. по описа на НПРС.  Това определение подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в седмодневен срок от днес.  

16

Гражданско дело No 67/2014, III състав

Искове по СК

А.Х.М.

Н.О.Ю.,
ДСП ГР.КАОЛИНОВО,
ДСП ТЕРВЕЛ

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 18.6.2014г.
Прекратено поради постигната спогодба: Упражняването на родителските права по отношение на децата Т. А.Х., с ЕГН ********** и С. А.Х., с ЕГН **********, се предоставят на бащата А.Х.М., с ЕГН **********,***.   Определя се местоживеенето на децата Т. А.Х., с ЕГН ********** и С. А.Х., с ЕГН ********** при бащата А.Х.М., с ЕГН **********,***.   Упражняването на родителските права по отношение на детето Ч. А.Х., с ЕГН ********** се предоставят на майката Н.О. И
., с ЕГН **********,***.   Определя се местоживеенето на детето Ч. А.Х., с ЕГН **********, при майката Н.О. И., с ЕГН **********,***.   Бащата А.Х.М. с ЕГН **********,***, ще осъществява режим на лични контакти с детето Ч. А.Х., с ЕГН **********, както следва: Всяка първа и трета събота и неделя в месеца, с преспиване събота в дома на бащата, както и един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката.   Майката Н.О. И., с ЕГН **********,***, ще осъществява режим на лични контакти с децата Т. А.Х., с ЕГН ********** и С. А.Х., с ЕГН **********, както следва: Всяка втора и четвърта събота и неделя в месеца, с преспиване събота в дома на майката, както и един месец през лятото, несъвпадащ с платения годишен отпуск на бащата.   Бащата А.Х.М., с ЕГН ********** ***, се задължава да изплаща ежемесечна издръжка за детето Ч. А.Х., с ЕГН **********, действаща със съгласието на своята майка Н.О. И., с ЕГН **********,***, в размер на 100 /сто/ лева, считано от днес – 18.06.2014 г.   Майката Н.О. И., с ЕГН **********,***, се задължава да заплаща ежемесечна издръжка за детето Т. А.Х., с ЕГН **********, действаща със съгласието на своя баща А.Х.М., с ЕГН **********, в размер на 100 /сто/ лева, както и за детето и С. А.Х., с ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител А.Х.М., и С. А.Х., с ЕГН, в размер на 100 /сто/ лева, като двете издръжки са считано от днес – 16.06.2014 г.   ОСЪЖДА А.Х.М., с ЕГН ********** *** да заплати държавна такса върху размера на присъдената издръжка в размер на 72 /седемдесет и два лева/.   ОСЪЖДА Н.О. И., с ЕГН **********,***, да заплати държавна такса върху размера на присъдената издръжка в размер на 144 лв. /сто четиридесет и четири лева/.     ПРЕКРАТЯВА производството по гр. Дело № 67/2014 г. по описа на НПРС.  Това определението за прекратяването подлежи на обжалване пред ШОС в седмодневен срок от днес.  

17

Гражданско дело No 476/2014, II състав

Дела по ЗЗДН

С.А.С.

Б.С.С.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 18.6.2014г.
 
***

18

Гражданско дело No 476/2014, II състав

Дела по ЗЗДН

С.А.С.

Б.С.С.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Заповед за защита от 18.6.2014г.
***    

19

Гражданско дело No 791/2011, III състав

Делби

Ц.К.П.

Е.Б.С.,
С.Б.С.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 19.6.2014г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗДЕЛИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ, в който се обособяват три дяла, както следва:    ДЯЛ І – с квота ? идеална част  Включва:  Имот №
*** по плана за земеразделяне на с. К., обл. Ш., представляващ нива с площ от 30.098 дка, ІV категория, в местността „***”, при граници и съседи:  Имот № *** – нива на ЕТ „***”;  Имот № *** – нива на ЕТ „***”;  Имот № *** – нива насл. На С.М.К.;  Имот № *** – нива на държавен поземлен фонд;  Имот № *** – нива на г.Е.В.;  Имот № *** – полски път на Общ. Н. ;  Имот № *** - полски път на Общ. Н.    Имот № *** по плана за земеразделяне на с. К., обл. Ш., представляващ нива с площ от 11.301 дка, VІІІ категория, в местността “***”, при граници и съседи:  Имот № *** – нива на М.Ш.А.;  Имот № *** – полски път на Общ. Н. ;  Имот № *** – нива насл. На И.К.И.;  Имот № *** - нива на Г.Й.Г.;  Имот № *** – нива на С.Х.Т..    Имот № *** по плана за земеразделяне на с. К., обл. Ш., представляващ нива с площ 21,722 дка, VІ категория в местността „***.”, при граници и съседи:  Имот № *** - нива на ЕТ „***”;  Имот № *** - нива на ЕТ „***”;  Имот № *** – нива;  Имот № *** – нива;  Имот № *** полски път на Общ. Н. ;  Имот № *** – пасище, мера на Общ. Н. .  Върху имота има следните ограничения : Електропровод 20 kV. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.  Имотът е образуван от имот № ***.    Стойността на дял І е 44 932 лв. /четиридесет и четири хиляди деветстотин тридесет и два лева/.      Дял ІІ – с квота ? идеална част    Включва:  Имот № *** по плана за земеразделяне на с. К., обл. Ш., представляващ нива с площ от 19.209 дка, ІІІ категория в местността „***”, при граници и съседи:  Имот № *** – нива насл. На А.Т.М.;  Имот № *** – нива на А.Ю.А.;  Имот № *** – нива на Н.Н.А.;  Имот № *** – полски път на Общ. Н. ;  Имот № *** – нива на Е.Л.Б..    Имот № *** по плана за земеразделяне на с. К., обл. Ш., представляващ нива с площ от 9,104 дка, от които 8,643 дка VІІІ категория и 0,461 дка ІІІ категория, в местността „***”, при граници и съседи:  Имот № *** - полски път на Общ. Н. ;  Имот № *** – нива;  Имот № ***гор.стоп.територия на МЗГ – Държавно лесничейство.    Имотът е образуван от имот № ***.    Имот № *** по плана за земеразделяне на с. К., обл. Ш., представляващ нива с площ от 3,639 дка, VІ категория, в местн.***”, при граници и съседи:  Имот № *** – нива;  Имот № *** – нива;  Имот № *** - полски път на Общ. Н. .    Имотът е образуван от имот № ***    Върху имота има следните ограничения : Електропровод 20 kV. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.    Стойността на дял ІІ е 22 466 лв. /двадесет и две хиляди четиристотин шестдесет и шест лева/.    Дял ІІІ – с квоти ? идеални части    Включва:  Имот № *** по плана за земеразделяне на с. К., обл. Ш., представляващ нива с площ от 19.204 дка, ІІІ категория, в местн.***”, при граници и съседи:  Имот № *** – полски път на Общ. Н. ;  Имот № *** – нива на М.Д.К.;  Имот № ** – нива В.М.П.;  Имот № *** – нива на държавен поземлен фонд;  Имот № *** – нива на Т.В.Л..    Имот № *** по плана за земеразделяне на с. К., обл. Ш., представляващ нива с площ от 9,104 дка, от които 7,744 дка VІІІ категория и 1,360 дка ІІІ категория, в местн.***”, при граници и съседи:  Имот № *** – нива;  Имот № *** - полски път на Общ. Н. ;  Имот № *** – нива на А.Ю.А.;  Имот № *** – нива на О.С.О.;  Имот № *** – пор.стоп територия на МЗГ Държавно лесничейство.    Имотът е образуван от имот № ***    Имот № *** по плана за земеразделяне на с. К., обл. Ш., представляващ нива с площ от 3,640 дка, VІ категория в местн.***”, при граници и съседи:  Имот № *** – нива;  Имот № *** – нива;  Имот № *** – нива на ЕТ „***”;  Имот № *** полски път на Общ. Н. .    Имотът е образуван от имот № ***  Върху имота има следните ограничения : Електропровод 20 kV. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.    Стойността на дял ІІІ е 22 466 лв. . /двадесет и две хиляди четиристотин шестдесет и шест лева/.    Това решение подлежи на обжалване пред ШОС в 14 дневен срок от днес, за всички страни.  

20

Гражданско дело No 642/2013, II състав

Други дела

С.С.Ю.

И.А.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 19.6.2014г.

21

НЧХД No 184/2014, IV състав

НЧХД

Б.А.Ю.

Ф.М.М.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Присъда от 19.6.2014г.
Ф.М.М.
ПРИЗНАВА подсъдимата Ф.М.М., ЕГН **********,*** ЗА НЕВИНОВНА в това, че на 29.11.2013 г. в с. В
., обл. Ш. е казала унизителни за честа и достойнството неща като нарекла Б.А.Ю. *** и я напсувала на турски език И Я ОПРАВДАВА по обвинението за извършено престъпление по чл.146, ал.1 от НК.  ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от Б.А.Ю., с ЕГН **********,*** срещу Ф.М.М., ЕГН **********,*** за заплащане на сумата от 5000 лв. /пет хиляди лева/, представляващи претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 29.11.2013г. до окончателното изплащане на сумата.    Присъдата подлежи на обжалване пред ШОС в 15 дневен срок от днес.  

22

НОХД No 229/2014, IV състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

А.В.А.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Присъда от 19.6.2014г.
А.В.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия А. В. А., с ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш
., *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.12.2013 г. в гр. Н., обл. Ш. е отнел чужди движими вещи – четири броя дорници, както следва: един от 10,5 кг от бронз, един от 0,5 кг от бронз, един от 0,5 кг от мед и един от 0,5 кг от мед, на обща стойност 74,50 лв. от владението на В.С.В. ***, същия и собственик, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.194, ал.3 във вр. с ал.1 от НК, във вр. с чл.58а, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА да изтърпи наказание ГЛОБА В РАЗМЕР НА 300 /ТРИСТА/ ЛЕВА.  Веществените доказателства – четири броя дорници, както следва: един от 10,5 кг. от бронз, един от 0,5 кг. от бронз, един от 0,5 кг. от мед и един от 0,5 кг. от мед ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика В.С.В..  ОСЪЖДА А.В.А., с ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Шумен направените по делото разноски в размер в размер на 40,00 лв. /четиридесет лева/.    Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в петнадесет дневен срок от днес.    

23

НОХД No 303/2014, III състав

Гл.VI.Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК

РП НОВИ ПАЗАР

С.М.С.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Споразумение от 19.6.2014г.
С.М.С.

В законна сила от 19.6.2014г.

24

НОХД No 304/2014, II състав

Гл.VI.Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК

РП НОВИ ПАЗАР

А.А.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 20.6.2014г.
А.А.А.
В законна сила от 20.6.2014г.

25

АНД No 308/2014, III състав

Чл.78а НК

РП НОВИ ПАЗАР

А.Ц.С.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Разпореждане от 20.6.2014г.

26

НОХД No 310/2014, I състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

Р.С.Х.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Разпореждане от 20.6.2014г.

27

НОХД No 312/2014, I състав

ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

Д.К.К.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 20.6.2014г.
Д.К.К.
В законна сила от 20.6.2014г.

за периода от 23.6.2014г. до 29.6.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 570/2014, IV състав

Други ЧГД

Б.Р.Б.,
К.Т.Г.

 

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 23.6.2014г.
***

В законна сила от 23.6.2014г.

2

НОХД No 288/2014, II състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

А.М.Ю.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 23.6.2014г.

3

ЧНД No 316/2014, IV състав

Прекратяване на НП - чл.243, ал.4 ал.5 НПК

М.Х.М.

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 23.6.2014г.

4

Гражданско дело No 427/2013, I състав

Делби

Х.К.М.,
А.К.А.,
Б.Б.Р.,
Р.Б.Р.,
Р.Б.Р.,
М.Ш.Ю.

М.Ш.Р.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 24.6.2014г.
 

5

Гражданско дело No 557/2014, I състав

Развод по взаимно съгласие

С.С.С.,
С.В.С.

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 24.6.2014г.
В законна сила от 24.6.2014г.

6

ЧГД No 581/2014, IV състав

Други ЧГД

Н.С.М.,
Х.Х.Р.,
Н.Х.Х.

 

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 24.6.2014г.
***

В законна сила от 24.6.2014г.

7

НОХД No 309/2014, III състав

Гл.VI.Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК

РП НОВИ ПАЗАР

Ф.А.Х.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Споразумение от 24.6.2014г.
Ф.А.Х.
В законна сила от 24.6.2014г.

8

Гражданско дело No 251/2014, I състав

Развод и недейств. на брака

В.Х.Г.

Д.Т.Г.,
ДСП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 25.6.2014г.

9

Гражданско дело No 525/2014, IV състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП КАОЛИНОВО

Д.В.Д.,
Д.Д.Д.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 25.6.2014г.

10

АНД No 111/2014, III състав

Чл.78а НК

РП НОВИ ПАЗАР

С.П.Д.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 25.6.2014г.
С.П.Д.
ПРИЗНАВА С.П.Д., роден на *** г. в гр. Д
., живущ ***, с ЕГН **********, ***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 28.05.2013 г., около 11,40 ч. в с. Д., обл. Ш., управлявал моторно превозно средство /лек автомобил „***” с рег.***/, без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с НП № 674/10.09.2012 г. на началника на РУП гр. Н., влязло в законна сила на 06.11.2012 г. – престъпление по чл. 343 в ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.  Осъжда С.П.Д., с ЕГН с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на НПРС направените по делото разноски в размер на 35 лв. /тридесет и пет лева/.  Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 дневен срок от днес.  

11

Гражданско дело No 889/2013, II състав

Вещни искове

С.С.Р.,
С.Т.А.

Т.А.А.,
М.А.Ч.,
С.А.Р.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 26.6.2014г.

12

НОХД No 317/2014, III състав

Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК

РП НОВИ ПАЗАР

Й.Х.Й.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Споразумение от 26.6.2014г.
Й.Х.Й.
В законна сила от 26.6.2014г.

13

НОХД No 52/2014, III състав

Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК

РП НОВИ ПАЗАР

К.И.И.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Присъда от 27.6.2014г.
К.И.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.И.И., с ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш
., *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.02.2013 г. в с. Б., обл. Ш. причинил средна телесна повреда на М. ***, изразяваща се в избиване на зъб /счупване на короната на ІІІ горен зъб в дясно под нивото на венеца/, причинило затруднение в дъвченето, поради което и на основание чл.129, ал.1 и чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.   На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.   ОСЪЖДА К.И.И., с ЕГН **********,*** да заплати на М.Х.Н. с ЕГН ********** *** сумата от 5 000 лв. /пет хиляди лева/, съставляваща обезщетение за причинени му неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 11.02.2013 г. до окончателното плащане.   ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Х.Н. с ЕГН ********** *** граждански иск за неимущестнвени вреди в останалата му част до пълния му размер от 10 000 лв., като неоснователен и недоказан, а именно за сумата от 5 000 лв.  ОСЪЖДА К.И.И., с ЕГН **********,*** да заплати държавна такса върху уважения размер на гражданския иск за неимуществени вреди от 200 лв. /двеста лева/ по сметка на Райнен съд – Нови пазар.   ОСЪЖДА К.И.И., с ЕГН **********,*** да заплати на М.Х.Н. с ЕГН ********** *** сумата от 100, 55 лв. /сто лева и петдесет и пет стотинки/, съставляваща обезщетение за причинени му имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 12.03.2014 г. до окончателното плащане.  ОСЪЖДА К.И.И., с ЕГН **********,*** да заплати държавна такса върху уважения размер на гражданския иск за имуществени вреди от 50 лв. /петдесет лева/ по сметка на РС – Нови пазар.  ОСЪЖДА К.И.И., с ЕГН **********,*** да заплати на М.Х.Н. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски от 700 лв. /седемстотин лева/.  ОСЪЖДА К.И.И., с ЕГН **********,*** да заплати направените по делото разноски от 878, 68 лв. /осемстотин шестдесет и осем лева и шестдесет и осем стотинки/, от които 530 лв. /петстотин и тридесет лева/ по сметка на ОД на МВР – Шумен и 348, 68 лв. /триста четиридесет и осем лева и шестдесет и осем стотинки/ по сметка на РС - Нови пазар.  Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Шуменския окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.  

14

ЧНД No 321/2014, IV състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 27.6.2014г.
***

15

ЧНД No 322/2014, IV състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 27.6.2014г.
***

16

ЧНД No 323/2014, IV състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 27.6.2014г.
***

17

ЧНД No 324/2014, IV състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 27.6.2014г.
***

18

ЧНД No 325/2014, IV състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 27.6.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД №325/2014 г. по описа на НпРС, поради неявяване на свидетеля.

19

ЧНД No 326/2014, IV състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 27.6.2014г.
***

за периода от 30.6.2014г. до 30.6.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 500/2014, II състав

Съдебни поръчки

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО СОФИЯ

С.Н.С.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 30.6.2014г.
***
В законна сила от 30.6.2014г.

2

НОХД No 65/2014, III състав

ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

РП НОВИ ПАЗАР

М.А.Х.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Присъда от 30.6.2014г.
М.А.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.Х., ЕГН: ********** – роден на *** ***, област Ш
., ***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.02.2013 г. в гр. Н., обл. Ш., на ул. „***” пред дом № *, унищожил противозаконно чужди движими вещи – 1 бр. предно обзорно стъкло; 1 бр. задно панорамно стъкло; 1 бр. стъкло на предна лява врата; 1 бр. стъкло на задна лява врата; 1 бр. стъкло на задна дясна врата; 1 бр. малко стъкло на задна дясна врата; 2 бр. фарове комплект; 1 бр. заден десен стоп; комплект на л.а. „***” с рег. № ***, собственост на „Д.” ЕООД гр. Ш., с управител Г.А.М., на обща стойност 515.80 лева, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.216, ал.4 във вр. с ал.1 и чл.54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ГЛОБА в размер на 300/ТРИСТА/ ЛЕВА.  ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.Х., ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на 05.02.2013 г. в гр. Н., обл. Ш., на ул. „***” пред дом № *, унищожил противозаконно чужди движими вещи – 1 бр. предно обзорно стъкло; 1 бр. задно панорамно стъкло; 1 бр. стъкло на предна лява врата; 1 бр. стъкло на задна лява врата; 1 бр. стъкло на задна дясна врата; 1 бр. малко стъкло на задна дясна врата; 2 бр. фарове комплект; 1 бр. заден десен стоп; комплект на л.а. „***” с рег. № ***, собственост на „Д.” ЕООД гр. Ш., с управител Г.А.М., на обща стойност 843.34 лева И ГО ОПРАВДАВА по обвинението по чл.216, ал.1 от НК. 327.54 лева  ОСЪЖДА подсъдимия М.А.Х., ЕГН: ********** ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 110.00 лв. /сто и десет лева/ по сметка на ОД „Полиция” гр. Шумен и разноски в размер на 115.00 лв. /сто и петнадесет лева/ по сметка на РС гр.Нови пазар.     Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Шуменския окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.

3

НОХД No 318/2014, I състав

ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО

РП НОВИ ПАЗАР

Н.А.Х.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 30.6.2014г.
Н.А.Х.
В законна сила от 30.6.2014г.