РАЙОНЕН СЪД - ГР.НОВИ ПАЗАР
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2014г. до 10.8.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1022/2013, IV състав

Облигационни искове

САКС ООД

СТИЛ М ЕООД,
М.П.М.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 1.8.2014г.

2

Гражданско дело No 618/2014, II състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

Н.А.М.,
Е.М.М.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 4.8.2014г.
***  

3

Гражданско дело No 551/2014, II състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КАОЛИНОВО

З.Н.М.,
М.Я.М.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 5.8.2014г.

за периода от 11.8.2014г. до 17.8.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 637/2014, II състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП КАОЛИНОВО

И.С.И.,
Н.Х.И.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 13.8.2014г.

2

АНД No 375/2014, IV състав

По УБДХ

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

С.Р.Х.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 13.8.2014г.
С.Р.Х.
Мотиви от 13.8.2014г.

3

НОХД No 385/2014, II състав

Гл.VI.Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК

РП НОВИ ПАЗАР

Г.Р.С.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 14.8.2014г.
Г.Р.С.
В законна сила от 14.8.2014г.

4

ЧГД No 666/2014, II състав

Съдебни поръчки

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО СОФИЯ

Б.А.Б.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 15.8.2014г.
***  
В законна сила от 15.8.2014г.

5

ЧНД No 383/2014, II състав

Изменение на МНО "Задържане под стража" - чл.65 НПК

 

РП НОВИ ПАЗАР,
А.А.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 15.8.2014г.
***

6

НОХД No 387/2014, II състав

Гл.VI.Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК

РП НОВИ ПАЗАР

С.Я.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 15.8.2014г.
С.Я.А.
В законна сила от 15.8.2014г.

за периода от 18.8.2014г. до 24.8.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 389/2014, III състав

ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

И.Н.И.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Споразумение от 20.8.2014г.
И.Н.И.
В законна сила от 20.8.2014г.

2

ЧНД No 390/2014, III състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 20.8.2014г.
***
В законна сила от 20.8.2014г.

3

НОХД No 396/2014, IV състав

ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

Т.Р.Т.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Споразумение от 20.8.2014г.
Т.Р.Т.
В законна сила от 20.8.2014г.

4

Гражданско дело No 650/2014, IV състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

Т.Х.С.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 22.8.2014г.

за периода от 25.8.2014г. до 31.8.2014г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 397/2014, I състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

А.И.Я.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 25.8.2014г.
А.И.Я.
В законна сила от 25.8.2014г.

2

НОХД No 398/2014, I състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

А.М.А.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 25.8.2014г.
А.М.А.
В законна сила от 25.8.2014г.

3

ЧНД No 401/2014, III състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ ПОЛИЦИЯ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 25.8.2014г.
***
В законна сила от 25.8.2014г.

4

Гражданско дело No 556/2014, I състав

Облигационни искове

ДИСКАВЪРИ 1 ЕООД

АРТОН ООД

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 26.8.2014г.

5

Гражданско дело No 569/2014, I състав

Искове по СК

Н.Г.Ф.

Г.А.Ф.,
ДСП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 27.8.2014г.

6

Гражданско дело No 670/2014, IV състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

П.Д.Т.,
Д.М.Т.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 27.8.2014г.

7

Гражданско дело No 671/2014, IV състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

Д.Д.В.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 27.8.2014г.

8

Гражданско дело No 687/2014, IV състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

Н.Н.Х.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 27.8.2014г.

9

Гражданско дело No 688/2014, IV състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

Н.Н.Х.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 27.8.2014г.

10

НОХД No 399/2014, I състав

ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

И.А.Е.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 27.8.2014г.
И.А.Е.

11

Гражданско дело No 567/2014, III състав

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.НОВИ ПАЗАР

Р.Т.Р.,
Г.Г.И.,
И.М.И.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 28.8.2014г.

12

Гражданско дело No 619/2014, III състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

А.А.А.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 28.8.2014г.

13

Гражданско дело No 620/2014, III състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

А.А.А.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 28.8.2014г.
НАСТАНЯВА детето Г.С.А. с ЕГН **********, с родители майка – С.А.А. с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. К
., кв. К., ул. ”***” №*** и настоящ адрес неизвестен и баща – неизвестен, в семейството на А.А.А. - баба по майчина линия с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес***, за срок ОТ ДВЕ ГОДИНИ, считано от влизането на настоящото решение в сила.     Решението подлежи на незабавно изпълнение.   Решението подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.   Препис от решението след влизането му в законна сила да се изпрати на Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Нови пазар.  

14

Гражданско дело No 621/2014, III състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

А.А.А.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 28.8.2014г.
НАСТАНЯВА детето Д.С.А. с ЕГН **********, с родители майка – С.А.А. с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. К
., кв. К., ул. ”***” №*** и настоящ адрес неизвестен и баща – неизвестен, в семейството на А.А.А. - баба по майчина линия с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, за срок ОТ ДВЕ ГОДИНИ, считано от влизането на настоящото решение в сила.     Решението подлежи на незабавно изпълнение.   Решението подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.   Препис от решението след влизането му в законна сила да се изпрати на Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Нови пазар.  

15

Гражданско дело No 622/2014, III състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

А.А.А.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 28.8.2014г.

16

Гражданско дело No 623/2014, III състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

А.А.А.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 28.8.2014г.

17

Гражданско дело No 717/2014, I състав

Развод по взаимно съгласие

М.Г.С.,
Б.Р.С.

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 28.8.2014г.
  ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М
.Г.С. с ЕГН ********** *** и Б.Р.С. с ЕГН ********** ***, сключен на *** г. в гр. А., обл. Л., съгласно Акт за граждански брак № *** г. от Община А., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.     ОДОБРЯВА сключеното между М. Г.С. с ЕГН ********** и Б.Р.С. с ЕГН ********** споразумение, както следва:     ПОСТАВЯ В ДЯЛ НА М.Г.С. с ЕГН **********, следния недвижим имот: Апартамент № ***, находящ се в жилищна сграда, блок № ***, вход „***”, на втория етаж в комплекс „***”, гр. С., състоящ се от две стаи, дневна столова, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 104,21кв.м., при съседи: стълбище, В. С., двор, ул.”***”, заедно с Избено помещение № ***, при съседи: коридор, И.К., В.С., както и 1,352% от общите части на сградата, както и от правото на строеж върху падащите се идеални части от терена на комплекса на стойност 1677лв., подробно описан в НА № ***, т. ***, № ***/*** на АВ при РС С., заедно с обзавеждане, движими вещи и монтирани съоръжения, съгласно опис – протокол, неразделна част от предварителен договор за покупко – продажба на недвижим имот от *** г., придобити, въз основа на банков кредит от *** г. от „***” ЕАД.   Данъчната оценка на имота е 127 338,80лв.   Страните се споразумяват М.Г.С. с ЕГН **********, след прекратяване на брака да поеме цялото задължение по изплащане на остатъка от банковия кредит по договор за банков кредит от *** г. от „***” ЕАД.     Предоставя ползването на семейното жилище, Апартамент № ***, находящ се в жилищна сграда, блок № ***, вход „***”, на втория етаж в комплекс „***”, гр. С. на М.Г.С. с ЕГН **********.     За уравняване на дела на Б.Р.С. с ЕГН **********, М.Г.С. с ЕГН ********** се съгласява да му заплати сумата от 21 969,96лв. (двадесет и една хиляди деветстотин шестдесет и девет лева деветдесет и шест стотинки), платими в деня на съдебното заседание по развода -27.08.2014 г., които към момента на подписване на споразумението и до внасянето на парите в банката се намират на отговорно пазене при адвокат Л.С. от САК, процесуален представител на мъжа, съгласно протокол за приемане на отговорно пазене на получената сума.    ПОСТАВЯ В ДЯЛ НА Б.Р.С. с ЕГН ********** следната движима вещ: лек автомобил, марка „***”, модел „***” с ДК № ***, рама № ***, двигател № ***.  Застрахователната стойност на МПС –то е 1000лв.(хиляда лева).    ВЪЗСТАНОВЯВА предбрачното фамилно име на М.Г.С. с ЕГН ********** - Г..     Молителите М.Г.С. с ЕГН ********** и Б.Р.С. с ЕГН ********** не дължат помежду си плащане за уравняване на сметките от различните суми по застрахователната стойност на автомобила и данъчната оценка на недвижимия имот – семейно жилище.     Молителите М.Г.С. с ЕГН ********** и Б.Р.С. с ЕГН ********** са поделили помежду си всички движими вещи, придобити по време на брака.     Молителите М.Г.С. с ЕГН ********** и Б.Р.С. с ЕГН ********** заявяват, че нямат общи парични влогове и нямат претенции към притежаваните от тях поотделно банкови сметки. Страните заявяват, че извън посочения кредит от *** г. от „***” ЕАД, всички останали кредити, теглени от всяка една от страните по време на брака остават лично задължение за погасяване.     Молителите М.Г.С. с ЕГН ********** и Б.Р.С. с ЕГН **********, не дължат издръжка помежду си.     ОСЪЖДА М.Г.С. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на РС Нови пазар, държавна такса върху стойността на дела си в размер на 1 283,38лв. (хиляда двеста осемдесет и три лева и тридесет и осем стотинки).     ОСЪЖДА Б.Р.С. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на РС Нови пазар, държавна такса върху стойността на дела си в размер на 1 283,38лв. (хиляда двеста осемдесет и три лева и тридесет и осем стотинки).    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  

18

Гражданско дело No 50/2014, IV състав

Искове по СК

И.Ю.И.

Е.А.К.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 29.8.2014г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права над детето И.Ю.И. с ЕГН ********** на ищеца Ю.И.А. ***.  ПОСТАНОВЯВА местоживеенето на детето И.Ю.И. с ЕГН ********** при бащата Ю.И.А. ***.  ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката Е.А.К. *** с детето И.Ю.И. с ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета събота или неделя от месеца, от 10.00 часа в събота до 16.00 часа в неделя с преспиване като майката взема и връща детето на постоянния му адрес, както и 10 дена при всяко посещение на майката в страната, което не надхвърля един месец.  ОСЪЖДА Е.А.К. *** ДА ЗАПЛАЩА на малолетното си дете И.Ю.И. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 100 (сто) лв., чрез неговия баща и законен представител Ю.И.А. ***, считано от 17.01.2014г., ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска до отпадането на основанието за заплащане на издръжката.   ОСЪЖДА Е.А.К. *** ДА ЗАПЛАТИ на малолетното си дете И.Ю.И. с ЕГН ********** сумата от 1200 лв (хиляда и двеста лева), представляваща издръжка за периода от 17.01.2013 г. до 17.01.2014 г., чрез неговия баща и законен представител Ю.И.А. ***, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от предявяване на иска на 17.01.2014г. до окончателното изплащане на вземането.   ОТХВЪРЛЯ предявените искове за издръжка в останалата им част като неоснователни и недоказани.   ОСЪЖДА Е.А.К. *** ДА ЗАПЛАТИ сумата от 194 лв. (сто деветдесет и четири лева), представляващи сбора на дължимите държавни такси по делото, вносими по сметка на НПРС.   ОПРЕДЕЛЯ окончателен размер на възнаграждението на особения представител на ответника Е.А.К. *** – адв. П.А. от ШАК в настоящото производство в размер на 300 (триста) лв.   Определеното от съда възнаграждение на особения представител на ответника в това производство, да се изплати на адв. П.А. от ШАК.  ОСЪЖДА Е.А.К. *** ДА ЗАПЛАТИ на ищеца Ю.И.А. *** съразмерна част от направените разноски по делото в размер на 450 (четиристотин и петдесет) лв.  На основание чл. 242, ал. 1 от ГПК решението, в частта му за присъдената на издръжка, подлежи на предварително изпълнение.  Решението подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд в четиринадесетдневен срок от връчването му на страните.    

19

НОХД No 406/2014, III състав

ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

И.Ц.У.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Споразумение от 29.8.2014г.
И.Ц.У.
В законна сила от 29.8.2014г.