Р    Е    Ш    Е    Н   И   Е

                                                                           16

                                                    Гр.Нови  пазар,21.01.2015г.

                                                    В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

   Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание,проведено на трети декември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                                      Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                             Секретар:В.  В.

 

като разгледа докладваното от съдия Радева гр.д.№765 по описа за 2007 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

     Делото е образувано по предявени обективно съединени искове с правно основание чл.26 ал.2 от ЗЗД /за прогласяване нищожност на договори за покупко-продажба/, чл.124 ал.1 от ГПК/чл.97 ал.1 от ГПК/отм/ отрицателен установителен иск/., чл.124 ал.1 от ГПК/чл.97 ал.1 от ГПК/отм/-положителен установителен иск/, ревандикационен иск по чл.108 от ЗС и по чл.537 ал.2 от ГПК.

      Ищците Б.Е.Ю. ,живуща ***,действуваваща лично за себе си и като пълномощник на С.Е.А.,***,твърди в исковата молба,че по силата на НА №***г.на НПРС,двете ищци и ответниците М.Л.Д. ,живущ ***, Н.М.Л.,М.М.Д. и Е. М.Л.,***, са съсобственици на следните недвижими имоти:1/НИВА от 15.099дка,от които 11.307дка ІІІ категория,1.885дка VІ категория,1.907дка VІІІ категория ,в м.***”,имот №026011 по плана за земеразделяне на с.Л.,обл.Ш.,при граници:имоти №026031,№026029,№026010,№026035,№026012, №026001.,  2/НИВА от 20.000дка,от които 6.517дка VІ категория,4.941дка VІІІ категория,8.542 дка ІV категория в местността „***”,имот №029003 по плана за земеразделяне на с.Л. ,обл.Ш.,при гланици:имот №029001,№029002,№000121,№000122,№000078.

    Тези имоти те имали по наследство от дядо си С. С. Х..Четиримата ответници били наследници на втората сестра на ищците –Н. Е. С.,ЕГН:**********,починала на ***г.

     През 2007 година тези имоти били дадени под аренда на арендатор.При посещение на ищцата при него ,тя била уведомена,че имотите са продадени.Тъй като никога нито една от тях-двете ищци не била ходила при нотариус за изготвяне на нотариален акт за покупко-продажба на тези имоти,не допускали,че е възможно това да бъде извършено без тяхно участие.Още повече,че през 2006 година /когато са извършени продажбите/,втората ищца С.А. не била в България,тъй като живее в РТ.

      При извършване на справка в служба по вписванията и при нотариуса в гр.Нови пазар се установило,че действително техните съсобствени имоти са продадени без участие на ищците,а само от единия ответник –Е. М.Л..Той се снабдил с удостоверение за наследници с невярно съдържание,удостоверяващо,че само той е собственик на имотите.Двете ищци не са участвували при продажба на имотите.

     С НА №***г. и НА №***г.на нотариус ***,Е. М.Л. продал на „***”ЕООД,със седалище и адрес на управление:гр.П. ,представлявано от управителя си И.Г.М.,съсобствените им недвижими имоти.

     Ищците твърдят,че продажбата на съсобствените им имоти,извършена без тяхно съгласие е нищожна.

     Предвид гореизложеното,молят да бъдат призовани на съд и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът постанови решение,с което признае за установено по отношение на ответниците,че договорите за покупко-продажба на съсобствениците им недвижими имоти: 1/НИВА от 15.099дка,от които 11.307дка ІІІ категория,1.885дка VІ категория,1.907дка VІІІ категория ,в м.***”,имот №026011 по плана за земеразделяне на с.Л.,обл.Ш.,при граници:имоти №026031,№026029,№026010,№026035,№026012, №026001.,  2/НИВА от 20.000дка,от които 6.517дка VІ категория,4.941дка VІІІ категория,8.542 дка ІV категория в местността „***”,имот №029003 по плана за земеразделяне на с.Л. ,обл.Ш.,при гланици:имот №029001,№029002,№000121,№000122,№000078,материализирани в НА №***г. и НА №***г.на нотариус *** са нищожни поради липса на съгласие за продажба от страна на ищците Б.Е.Ю. и С.А.А..

     Молят съдът да постанови решение,с което да признае за установено,че ответникът ***”ЕООД,със седалище и адрес на управление:гр.П. ,представлявано от управителя си И.Г.М.,не е собственик на следните недвижими имоти: 1/НИВА от 15.099дка,от които 11.307дка ІІІ категория,1.885дка VІ категория,1.907дка VІІІ категория ,в м.***”,имот №026011 по плана за земеразделяне на с.Л.,обл.Ш.,при граници:имоти №026031,№026029,№026010,№026035,№026012, №026001.,  2/НИВА от 20.000дка,от които 6.517дка VІ категория,4.941дка VІІІ категория,8.542 дка ІV категория в местността „***”,имот №029003 по плана за земеразделяне на с.Л. ,обл.Ш.,при гланици:имот №029001,№029002,№000121,№000122,№000078.

      Молят съдът да отмени като недействителни нотариални актове НА №***г. и НА №***г.на нотариус ***.

      Молят да им бъдат заплатени направените по делото разноски.

      Впоследствие,ищците са упълномощили като свой пълномощник по делото адвокат Т.М.,вписана при ШАК,която поддържа предявените искове.

       На основание чл.116 ал.1 от ГПК преди първото съдебно заседание,ищците ,чрез пълномощника си адв.Т.М. са депозирали писмена молба/л.112/,с която,на основание чл.116 ал.1 от ГПК,присъединяват към предявените обективно съединени искове  по чл.26 ал.2 от ЗЗД,чл.97 ал.1 от ГПК/отрицателен установителен иск/ и положителен установителен иск по чл-97 ал.1 от ГПК и иск по чл.108 от ЗС,със следния петитум:Молят съдът да постанови решение,с което да признае,че двете ищци Б.Е.Ю. ,С.Е.А.,М.Л.Д.,Н.М.Л.,М.М.Д. и Е. М.Л. са съсобственици по наследство на следните недвижими имоти:  1/НИВА от 15.099дка,от които 11.307дка ІІІ категория,1.885дка VІ категория,1.907дка VІІІ категория ,в м.***”,имот №026011 по плана за земеразделяне на с.Л.,обл.Ш.,при граници:имоти №026031,№026029,№026010,№026035,№026012, №026001.,  2/НИВА от 20.000дка,от които 6.517дка VІ категория,4.941дка VІІІ категория,8.542 дка ІV категория в местността „***”,имот №029003 по плана за земеразделяне на с.Л. ,обл.Ш.,при гланици:имот №029001,№029002,№000121,№000122,№000078.

      Молят ответникът „***”ЕООД,представлявано от управителя си И.Г.М. да бъде осъден да им предаде собствеността и отстъпи владението на недвижимите имоти,описани по-горе.

     Ответниците М.Л.Д.,Н.М.Л. ,М.М.Д. и Е. М.Л. не изразяват становище по предявените обективно съединени искове.

       Ответникът „*** „ЕООД оспорва предявените искове.

      Съдът като прецени събраните по делото доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

        С Решение №0011/23.06.1995г.на ПК гр.К. е възстановено правото на собственост на наследниците на С. С. Х. по удостоверения за наследници №№***,съгласно плана за земеразделяне в землището на с.Л. ,както следва:1/Нива от 15.999дка,11.307дка трета категория,1.885дка шеста категория,1.907дка осма категория,местност „***”,имот №26011 и 2/Нива от 20.000 дка,6.517дка шеста категория,4.941дка осма категория,8.542 дка четвърта категория,местност „***”,имот №29003 по плана за земеразделяне.

       По делото е представен НА за собственост на недвижими имоти,придобити по ЗСПЗЗ,№***г.по описа на НПРС.От съдържанието на представения официален писмен документ се устанвява,че на основание ЗСПЗЗ във вр.чл.27 от ППЗСПЗЗ,Решение №0011/23.06.1995г.на ОПК гр.К. и влезлият в сила план за земеразделяне на с.Л. е признато за възстановяване правото на собственост на наследниците на С. С. Х.,б.о.на с.Л. и Ю.Я. С. ,С. кахраман /С. Е. С./,Н. Е. С. и Б.Е.Ю. са признати за собственици върху следните земеделски земи,находящи се в землището на с.Л.,общ.К. по влезлият в сила план за земеразделяне ,а именно: 1/НИВА от 15.099дка,от които 11.307дка ІІІ категория,1.885дка VІ категория,1.907дка VІІІ категория ,в м.***”,имот №026011 по плана за земеразделяне на с.Л.,обл.Ш.,при граници:имоти №026031,№026029,№026010,№026035,№026012, №026001.,  2/НИВА от 20.000дка,от които 6.517дка VІ категория,4.941дка VІІІ категория,8.542 дка ІV категория в местността „***”,имот №029003 по плана за земеразделяне на с.Л. ,обл.Ш.,при гланици:имот №029001,№029002,№000121,№000122,№000078.

     С НА за покупко-продажба на земеделска земя №113 том ХІІ рег.№9442 дело №1871/31.08.2006г.по описа на нотариус ***, Е. М.Л.,действащ чрез пълномощника си Т. Н. Р. е продал на „***”,представляван от управителя И.Г.М.,действащ чрез пълномощника си Б. К. П. правото на собственост върху собствения си недвижим имот,находящ се в землището на с.Л.,общ.К.,обл.Ш. и представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ- НИВА с площ от 15.098дка,от които 11.307дка ІІІ категория,1.885дка VІ категория,1.907дка VІІІ категория ,в м.***”,имот №026011 по плана за земеразделяне на с.Л.,обл.Ш.,при граници:имоти №026031,№026029,№026010,№026035,№026012, №026001 за сумата от 1 405.60лв.

    С НА за покупко-продажба на земеделска земя №***г.по описа на нотариус ***, Е. М.Л.,действащ чрез пълномощника си К. В.Н. е продал на „***”,представляван от управителя И.Г.М.,действащ чрез пълномощника си К. В.Н. правото на собственост върху собствения си недвижим имот,находящ се в землището на с.Л.,общ.К.,обл.Ш. и представляващ НИВА с площ от 20.001дка,от които 6.517дка VІ категория,4.941дка VІІІ категория,8.542 дка ІV категория в местността „***”,имот №029003 по плана за земеразделяне на с.Л. ,обл.Ш.,при гланици:имот №029001,№029002,№000121,№000122,№000078 за сумата в размер на 960.10лв.

     Ищците са представили удостоверение за наследници на С. С. Х.,б.ж.на с.Л.,починал на ***г., с №***г.,издадено от Кметство с.Л.,общ.К./на л.6 по делото,копие надлежно заверено/,в което е удостоверено,че наследници на починалото лице са Е. С. С./син,починал на 31.05.1993г. /и оставил за свои наследници :Ю.Я. А.- съпруга,С. Е. С. –дъщеря,Н. Е. С.-дъщеря и Б.Е.Ю. –дъщеря.Горепосоченият кръг от наследници на Е. С. С. е обективиран и в удостоверение за наследници №***г.,издаден от Кметство с.Л.,общ.К..

     Ю.Я.ова С.а е починала на ***г.и видно от удостоверение №***г.,издадено от кметство с.Ц.,общ.Н.,обл.Ш. е оставила за свои преки наследници С.Е.А.,Н. Е. М. и Б.Е.Ю. –нейни дъщери.

     Видно от удостоверение за наследници на Н. Е. С. е,че същата е починала на ***г.,като е оставила за свои наследници по закон:съпруга си М.Л.Д. и синовете си Н.М.Л.,М.М.Д. и Е. М.Л..

     От служебно изпратеното копие от нотариално дело №***г.по описа на Нотариус *** се установява,че продавачът по сделката Е. М.Л. се е легитимирал като единствен законен наследник на С. С. Х.,предсатвяйки пред нотариуса удостоверения за наследници на С. С. Х. с №***г.,издадено от Кметство с.Л.,обл.Ш.,на Е. С. С.,с изх.№***г. и на Н. С. С. с изх.№***6г,.издадени от кметство с.Л.,общ.К.,обл.Ш..

     По искане на пълномощника на ищците –адв.Т.М.,на основание чл.114 ал.1 от ГПК ,съдът е задължил ответника Е. М.Л. да се яви лично в съдебно заседание ,за да отговори на въпнросите/молба на л.75 по делото/:1/Извършил ли е продажба на наследствените си земи без участието на другите съсобственици-ищци по делото Б.Е.Ю.,С.Е.А. и ответниците М.Л.Д.,Н.М.Л. и М.М.Д.? 2/При снабдяване с удостоверения за наследници в кметство с.Л. ,обл.Ш.,попълвал ли е молби-декларации,с които е въвел в заблуждение длъжностното лице Б. А.,че е единствен наследник на С. С. Х.?

    Призовката  с така формулираните въпроси е връчена на ответника Е.М.Л. на 10.05.2008г.,като му е указана отговорността по чл.114 ал.3 от ГПК /отм./в случай,че не се яви или откаже да отговори на поставените му въпроси.Ответникът Е.Л. не се е явил в следващото съдебно заседание/11.06.2008г./или на последващите такива,за да отговори на поставените му от ищците по реда на чл.114 ал.1 от ГПК/отм./въпроси.

     От материалите по прокурорска преписка №165/2008г.по описа на НПРС и ДП №131/08г.на РУ на МВР гр.К. ,се установява,че визираното ДНП е образувано на 28.05.2008г.срещу неизвестен извършител ,затова,че за периода 16.04.2006г.-21.06.2006.в с.Д.,обл.Ш.,при условията на продължавано престъпление ,съставил неистински официални документи/удостоверения за наследници №***г.на Община гр.К.,с.Л.,подпечатани с печата на с.Д./,с цел да бъдат използвани –престъпление по чл.308 ал.1от НК във вр.с чл.26 ал.2 от НК.

     С Постановление от 15.09.2014г.на НПРП,на основание чл.243 ал.1 т.1 във вр.с чл.24 ал.1 т.3 от НПК /поради изтичане на предвидената в закона давност/ е прекратено наказателното производство.

      При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

       По предявения положителен установителен иск с правно основание  чл.124 ал.1 от ГПК/чл.97 ал.1 от ГПК/отм/- да бъде признато за установено,че двете ищци Б.Е.Ю. ,С.Е.А. и ответниците ,М.Л.Д.,Н.М.Л.,М.М.Д. и Е. М.Л. са съсобственици по наследство на следните недвижими имоти:  1/НИВА от 15.099дка,от които 11.307дка ІІІ категория,1.885дка VІ категория,1.907дка VІІІ категория ,в м.***”,имот №026011 по плана за земеразделяне на с.Л.,обл.Ш.,при граници:имоти №026031,№026029,№026010,№026035,№026012, №026001.,  2/НИВА от 20.000дка,от които 6.517дка VІ категория,4.941дка VІІІ категория,8.542 дка ІV категория в местността „***”,имот №029003 по плана за земеразделяне на с.Л. ,обл.Ш.,при граници:имот №029001,№029002,№000121,№000122,№000078.,съдът прие за установено следното:

 

      Доколкото ответникът Е.Л. не се яви в съдебно заседание,за да отговори на поставените му по реда на чл.114 ал.1 от ГПК/отм.,сега чл.176 ал.1 от ГПК/въпроси,на основание чл.114 ал.3 от ГПК/отм.,сега чл.176 ал.3 от ГПК/,съдът прие за доказани обстоятелствата,за изясняването на които той не се яви да отговори,а именно,че е извършил продажба на наследствените си земи без участието на другите съсобственици-ищци по делото Б.Е.Ю.,С.Е.А. и ответниците М.Л.Д.,Н.М.Л. и М.М.Д.,както и,че при снабдяване с удостоверения за наследници в кметство с.Л. ,обл.Ш. е попълвал молби-декларации,с които е въвел в заблуждение длъжностното лице Б.А.,че е единствен наследник на С. С. Х..Този правен извод се подкрепя от представените от ищците официални писмени документи : удостоверение за наследници на С. С. Х.,б.ж.на с.Л.,починал на ***г.,издадено от Кметство с.Л.,общ.К., удостоверение №***.на  Ю.Я.ова С.а е починала на 12.02.2007г., издадено от кметство с.Ц.,общ.Н.,обл.Ш. , удостоверение за наследници на Н. Е. С. е,че същата е починала на ***г.,които съдът цени с нужното доверие ,намирайки,че се ползуват със съответната формална и материална доказателствена сила по смисъл на чл.178-179 от ГПК.

      Освен горепосочените писмени доказателства,собствеността на ищците Б.Е.Ю. ,С.Е.А. и ответтиците М.Л.Д.,Н.М.Л.,М.М.Д. и Е. М.Л. са съсобственици по наследство от общия им наследодател С. С. Х. на следните недвижими имоти:  1/НИВА от 15.099дка,от които 11.307дка ІІІ категория,1.885дка VІ категория,1.907дка VІІІ категория ,в м.***”,имот №026011 по плана за земеразделяне на с.Л.,обл.Ш.,при граници:имоти №026031,№026029,№026010,№026035,№026012, №026001.,  2/НИВА от 20.000дка,от които 6.517дка VІ категория,4.941дка VІІІ категория,8.542 дка ІV категория в местността „***”,имот №029003 по плана за земеразделяне на с.Л. ,обл.Ш.,при граници:имот №029001,№029002,№000121,№000122,№000078 се доказва но несъмнен начин и от Решение №0011/23.06.1995г.на ПК гр.К. и НА за собственост на недвижими имоти,придобити по ЗСПЗЗ,№***г.по описа на НПРС.

      Собствеността на на ищците Б.Е.Ю. ,С.Е.А. и ответиците М.Л.Д.,Н.М.Л.,М.М.Д. и Е. М.Л. върху процесните недвижими имоти,на основание наследствено правоприемство се установява по един катетгоричен начин,поради което съдът намира,че предявеният положителен установителен иск с правно основание  чл.124 ал.1 от ГПК/чл.97 ал.1 от ГПК/отм./се явява основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен изцяло.

 

      По предявения иск с правно основание чл.26 ал.2 от ЗЗД- съдът признае за установено по отношение на ответниците,че договорите за покупко-продажба на съсобствениците им недвижими имоти: 1/НИВА от 15.099дка,от които 11.307дка ІІІ категория,1.885дка VІ категория,1.907дка VІІІ категория ,в м.***”,имот №026011 по плана за земеразделяне на с.Л.,обл.Ш.,при граници:имоти №026031,№026029,№026010,№026035,№026012, №026001.,  2/НИВА от 20.000дка,от които 6.517дка VІ категория,4.941дка VІІІ категория,8.542 дка ІV категория в местността „***”,имот №029003 по плана за земеразделяне на с.Л. ,обл.Ш.,при гланици:имот №029001,№029002,№000121,№000122,№000078,материализирани в НА №***г. и НА №***г.на нотариус *** са нищожни поради липса на съгласие за продажба от страна на ищците Б.Е.Ю. и С.А.А..,съдът прие за установено следното:

 

      Тъй като с договори за покупко-продажба ,обективирани в НА за покупко-продажба на земеделска земя №*** дело №***.по описа на нотариус *** и НА за покупко-продажба на земеделска земя №***г.по описа на нотариус ***,процесните недвижими имоти ,съсобствени на ищците и ответниците са били отчуждени и по този начин са били накърнени техните материални права,за ищците е възникнал правен интерес да атакуват тези сделки по съдебен ред.

     Съдът намира,че доколкото ответникът Е. М.Л. се е разпоредил с отделни наследствени вещи,за ищците тях е съществувала процесуална възможност да предявят иск с правно основание чл.76 ал.1 от Закона за наследството,но не и по чл.26 ал.2 от ЗЗД.Това е така,тъй като ответникът се е разпоредил в полза на трето лице и с техните идеални части от процесните сънаследствени недвижими имоти и за тях е налице възможност да поискат съдът да прогласи спрямо тях  относителната недействителност на сключените договори за покупко-продажба .Налице е прехвърляне на чужда идеална част от конкретни имоти,представляващи част от едно неподелено още наследство,поради което за наследника с накърнени права по арг.на чл.76 ал.1 от ЗНасл.съществува правен интерес да предяви иск за връщане на отчуждения от другия сънаследник имот  в делбената маса.

      Актът на разпореждане на сънаследник с отделна наследствена вещ/права върху вещи/ е относително недействителен.Разпореждането валидно обвързва страните по сделката и поражда желаните и целените от тях правни последици,както и в отношенията им с трети лица.Новелата на чл.76 ал.1 от ЗНасл.обаче дава възможност на сънаследниците,неразпоредили се с дела си,да поискат прогласяване на относителна недействителност на тази сделка спрямо тях в едно евентуално делбено производство,по пътя на възражение,респ.предявяване на инцидентен,преюдициален или обуславящ установителен иск.

     Установената с чл.76 от Закона за наследството относителна недействителност на сделките на разпореждане на сънаследник с отделни наследствени предмети има защитни функции и цели връщане на имота в наследствената маса,за да могат наследниците да реализират правата си по чл.69 ал.2 от Закона за наследството-по възможност да получат своя дял в натура при делба.Само в случая,че продадения имот попадне в дял на продавача,нотариалният акт ще остане действителен и може да породи правни последици в полза на купувача досежно продадения му имот.

     С оглед на всичко гореизложено,съдът намира,че предявения иск с правно основание чл.26 ал.2 от ЗЗД –за прогласяване нищожността на сделките покупко-продажба,обективирани в НА №***г. и НА №***г.на нотариус *** се явява неоснователен и недоказан и като такъв следва да се отхвърли.

 

     По предявения отрицателен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК/чл.97 ал.1 от ГПКотм./-да бъде признато за установено,че ответникът „***”ЕООД,със седалище и адрес на управление:гр.П. ,представлявано от управителя си И.Г.М.,не е собственик на следните недвижими имоти: 1/НИВА от 15.099дка,от които 11.307дка ІІІ категория,1.885дка VІ категория,1.907дка VІІІ категория ,в м.***”,имот №026011 по плана за земеразделяне на с.Л.,обл.Ш.,при граници:имоти №026031,№026029,№026010,№026035,№026012, №026001.,  2/НИВА от 20.000дка,от които 6.517дка VІ категория,4.941дка VІІІ категория,8.542 дка ІV категория в местността „***”,имот №029003 по плана за земеразделяне на с.Л. ,обл.Ш.,при граници:имот №029001,№029002,№000121,№000122,№000078.,съдът направи следните правни изводи:

 

     Като последица от съдбата на иска  с правно основание чл.26 ал.2 от ЗЗД,се явява и съдбата на отрицателния установителен иск с правно основание чл.97 ал.1 от ГПК/отм.,сега чл.124 ал.1 от ГПК/.,а именно-доколкото по делото се установи,че ответникът ***”ЕООД разполага с валиден титул за собственост/придобиване право на собственост чрез възмездна сделка/,до оборването му по надлежния ред,ответникът „***”ЕООД се легитимира като надлежен собственик на спорното право,поради което предявеният срещу него отрицателен установителен иск се явява неоснователен и  недоказан и като такъв следва да се отхвърли.

     

         По предявения ревандикационен иск с правно основание чл.108 от ЗС-  ответникът „***”ЕООД,представлявано от управителя си И.Г.М. да бъде осъден да предаде на ищците собствеността и отстъпи владението на процесните недвижими имоти,съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:

 

      За да бъде уважен иск с правно основание чл.108 от ЗС е необходимо ищецът да докаже,че е собственик на процесния имот,последния се намира във владение на ответника,който от своя страна го владее без правно основание.

     По отношение владението на имота-съдът намира,че между страните по делото не съществува спор,че същият се владее от ответника „***”ЕООД ,но на валидно правно основание.Установи се,че ищците се легитимират като собственици на процесните недвижими имоти на основание наследствено правоприемство.Доколкото е налице конкуренция на права ,при наличието на които остана недоказан твърдяният от ищците факт,че този ответник владее процесните вещи без правно основание оборват една от кумулативно изискуемите се от закона предпоставки /за владеене на имота от ответника без правно основание/,поради което съдът намира,че така предявения иск се явява неоснователен и недоказан и като такъв следва да се отхвърли.

 

        По предявеният иск/искане/ с правно основание чл.537 ал.2 от ГПК/чл.431 ал.2 от ГПК отм./ - за отмяна поради недействителност на  нотариални актове НА №***г. и НА №***г.на нотариус ***.,съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:

 

     Отмяна на нотариален акт ,удостоверяващ право на собственост върху недвижим имот се допуска само по отношение на НА,издадени по реда на чл.587 от ГПК/констативен нотариален акт,съставен по обстоятелствена проверка/,но не и нотариални актове,обективиращи правни сделки,както е в конкретния случай.Оборването доказателствената сила на тези нотариални актове би се реализирало ex lege, при успешно проведен иск по чл.76 ал.1 от Закона за наследството,както беше посочено по-горе/чрез прогласяване относителната недействителност спрямо ищците на обективираните в тези нотариални актове възмедни правни сделки/.Ето защо съдът намира,че и това искане се явява неоснователно и недоказано и като такова следва да се отхвърли.

       Съдът при анализа на доказателствата по делото констатира още,че гражданско дело №765/2008г.по описа на НПРС е образувано на 27.11.2007г. и при определяне на следващите се държавни такси е приложима действуваща към онзи момент Тарифа за ДТССГПК./чл.1/,както и чл.55 ал.1 и 2 от ГПК/отм.01.03.2008г./.

      Отчитайки,че доколкото по делото са предявени четири  установителни иска за собственост/два положителни и два отрицателни ,всеки с право върху отделна вещ/,два иска с правно основание чл.108 от ЗС /ревандикация на два недвижими имота/ ,дав иска с правно основание чл.26 ал.2 от ЗЗД /за прогласяване нищожността на две сделки/ и искане с правно основание чл.537 ал.2 от ГПК/чл.431 ал.2 от ГПК,отм.,върху което не се дължи заплащане на държавна такса/, съобразно правилото на чл.55 ал.3 във вр.чл.55 ал.1 б”б” и б”г”от ГПК /отм./ във вр.чл.1 от Тарифа за ДТССГПК/отм./,съдът намира,че при предявяване на исковете,по делото се дължи заплащане на държавна такса в обще размер на  106.18лв.От приложената по делото квитанция №0052270/27.12.2007г/на л.23 по делото/ се установява,че ищците са внесли държавна такса в размер на 15.00лв.Не съществуват процесуални пречки по смисъла на чл.77 от ГПК,съдът да произнесе за принудително събиране на разликата от дължимата държавна такса/ 91.18лв./,като ги вмени за заплащане от ищците.

         Водим от гореизложеното,съдът

 

                                               Р        Е       Ш        И     :

 

         ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО,че ищците Б.Е.Ю. с ЕГН:**********,*** и С.Е.А. с ЕГН:**********,*** и ответниците М.Л.Д. с ЕГН:**********,***, Н.М. с ЕГН:**********,***,М.М.Д. с ЕГН:**********,*** и Е. М.Л. с ЕГН:**********,*** СА СЪСОБСТВЕНИЦИ ПО НАСЛЕДСТВО от от общия им наследодател С. С. Х. на следните недвижими имоти:  1/НИВА от 15.099дка,от които 11.307дка ІІІ категория,1.885дка VІ категория,1.907дка VІІІ категория ,в м.***”,имот №026011 по плана за земеразделяне на с.Л.,обл.Ш.,при граници:имоти №026031,№026029,№026010,№026035,№026012, №026001.,  2/НИВА от 20.000дка,от които 6.517дка VІ категория,4.941дка VІІІ категория,8.542 дка ІV категория в местността „***”,имот №029003 по плана за земеразделяне на с.Л. ,обл.Ш.,при граници:имот №029001,№029002,№000121,№000122,№000078.

       ОТХВЪРЛЯ отрицателните установителни искове с пр.основание чл.124 ал.1 от ГПК/чл.97 ал.1 от ГПК,отм./,предявени от Б.Е.Ю. с ЕГН:**********,*** и С.Е.А. с ЕГН:**********,***,с искане съдът да признае за установено,че ответникът „***”ЕООД,със седалище и адрес на управление:гр.П.,ул.”***”№*** Булстат:***,представлявано от управителя И.Г.М. с ЕГН:********** НЕ Е СОБСТВЕНИК на недвижимите имоти,представляващи: 1/НИВА от 15.099дка,от които 11.307дка ІІІ категория,1.885дка VІ категория,1.907дка VІІІ категория ,в м.***”,имот №026011 по плана за земеразделяне на с.Л.,обл.Ш.,при граници:имоти №026031,№026029,№026010,№026035,№026012, №026001.,  2/НИВА от 20.000дка,от които 6.517дка VІ категория,4.941дка VІІІ категория,8.542 дка ІV категория в местността „***”,имот №029003 по плана за земеразделяне на с.Л. ,обл.Ш.,при граници:имот №029001,№029002,№000121,№000122,№000078.

      ОТХВЪРЛЯ предявените искове с правно основание чл.108 от ЗС , за осъждане на ответника „***”ЕООД”ЕООД,със седалище и адрес на управление:гр.П.,ул.”***”№***Булстат:***,представлявано от управителя И.Г.М. с ЕГН:**********, да  предаде на ищците Б.Е.Ю. с ЕГН:**********,*** и С.Е.А. с ЕГН:**********,***  владението на гореописаните недвижими имоти.

      ОТХВЪРЛЯ исковете с правно основание чл.26 ал.2 от ЗЗД,предявени от  Б.Е.Ю. с ЕГН:**********,*** и С.Е.А. с ЕГН:**********,*** за

Прогласяване нищожността на договорите за покупко-продажба на съсобствениците им недвижими имоти: 1/НИВА от 15.099дка,от които 11.307дка ІІІ категория,1.885дка VІ категория,1.907дка VІІІ категория ,в м.***”,имот №026011 по плана за земеразделяне на с.Л.,обл.Ш.,при граници:имоти №026031,№026029,№026010,№026035,№026012, №026001.,  2/НИВА от 20.000дка,от които 6.517дка VІ категория,4.941дка VІІІ категория,8.542 дка ІV категория в местността „***”,имот №029003 по плана за земеразделяне на с.Л. ,обл.Ш.,при гланици:имот №029001,№029002,№000121,№000122,№000078,материализирани в НА №***г. и НА №***г.на нотариус ***  поради липса на съгласие за продажба от тях.

      ОТХВЪРЛЯ искането с правно основание чл.537 ал.2 от ГПК/чл.431 ал.2 от ГПКотм./, за отмяна поради недействителност на  нотариални актове НА №***г. и НА №***г.на нотариус ***.

      ОСЪЖДА ищците Б.Е.Ю. с ЕГН:**********,*** и С.Е.А. с ЕГН:**********,*** да заплатят по делото допълнителна държавна такса в размер на 91.18лв./деветдесет и един лева и осемнадесет стотинки/.

      Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                   РАЙОНЕН   СЪДИЯ: