Р     Е    Ш    Е    Н    И   Е

                                                                      № 8

                                                  Гр.Нови пазар,15.01.2015г.

                                                  В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание,проведено на пети януари през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                                          Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                                  Секретар:В.  В.

 

като разгледа докладваното от съдия Радева  гр.дело №758 по описа на НПРС за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

     Делото е образувано по предявен иск за делба на съсобствени недвижими имоти, от Д.П.Д. ***, със съдебен адрес:гр.Ш., ул.”***, №*, чрез адв. Г.Б. против К.М.К. ***.

     В исковата молба се твърди,че ищцата е придобила чрез публична продан от частен съдебен изпълнител по ½ идеална част от следните недвижими имоти:1/НИВА, находяща се в землището на с. К., обл. Ш., местност „О.”, съставляваща имот №049006 с площ 10600 кв.м., при граници:000881,049005, 049002,049001 и 049059  и 2/Урегулиран поземлен имот с площ 1275 кв.м., представляващ УПИ Х-115 от квартал 8 по плана на с.К., обл.Ш., заедно с построените в него къща  и второстепенна жилищна сграда, при граници: УПИ VIII-115, IX-озеленяване и от две страни улица.

    Ответницата К.М.К. притежавала останалата ½ ид.ч.от тези два недвижими имоти.Тъй като страните не успели да постигнат спогодба за доброволна подялба на имотите,ищцата моли да бъдат призовани на съд и на основание чл.34 от ЗС съдът допусне съдебна делба на гореописаните имоти при квоти ½ идеални части за всяка от страните.

     Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответницата,като същата ,чрез пълномощника си адв.М.П. депозира писмен отговор на предявения иск.Признава същия изцяло ,както по основание,така и по размер.

     Съдът като прецени събраните по делото писмени доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

      По силата на договор за доброволна делба на недвижим имот,с нотариална заверка на подписите от 02.12.2004г.по описа на Нотариус рег№*** на НК ***,рег.№*** е извършена доброволна делба между М. К. С. и С. К.К.,като М. К. С. е получил в дял Дворно место с площ от 1275 кв.м.,за което е отреден УПИ Х-115 от квартал 8 ,ведно с построената в него къща,при граници:упи, VІІІ-116,ІХ-озеленяване ,улици.С. К. е получила за уравненение на дела си сумата от 1200.00лв.

     По силата на договор за доброволна делба на недвижим имот от 28.11.2006г.,,с нотариална заверка на подписите по описа на Нотариус рег№*** на НК ***,рег.№*** том 17 е извършена доброволна делба между М. К. С. и С. К.К.,като М. К. С. е получил в дял НИВА с площ от 10.600дка,пета категория, находяща се в землището на с. К., обл. Ш., местност „О.”, съставляваща имот №049006 ,при граници и съседи:нива №049059,049001,049002,049005,полски път №000881. 

   

 

 

      С Нотариален акт дарение на недвижим имот №***г.по описа на Нотариус с рег.№*** на НК, СИ.С. е дарила на дъщерите си И. М. С. и К.М.К. собствената си 1/3 ид.част от следните недвижими имоти: 1/ Урегулиран поземлен имот с площ 1275 кв.м., представляващ поземлен имот в убранизирана територия,УПИ Х-115 от квартал 8 по плана на с.К., обл.Ш., заедно с построените в него къща  и второстепенна жилищна сграда, при граници: УПИ VIII-115, IX-озеленяване и от две страни улица., 2/Поземлен имот –НИВА с площ от 10.600дка,V категория,находяща се в местността „О.”,представляваща имот №049006 по плана за земеразделяне на с.К.,общ.К.,обл.Ш.,с ЕКАТТЕ 41109,при граници и съседи:имот №049059,имот №049001,имот №049002,имот №049005,имот №000881.

       По делото е представено Постановление за възлагане на недвижим имот от 04.06.2014г.по ИД №*** по описа на ЧСИ Д.З. ,с което,в резултат на проведена публична продан на недвижим имот,собственост на И. М. С.,на основание чл.496 от ГПК е възложен на Д.П.Д. ***,следния недвижим имот:1/2 ид.ч.от недвижим имот- НИВА,находяща се в землището на с.К., в местността „О.”,съставляваща имот №049006,при граници :имот №000881,049005,049002,049001 и 049059.

      По делото е представено Постановление за възлагане на недвижим имот от 04.06.2014г.по ИД №*** по описа на ЧСИ Д.З. ,с което,в резултат на проведена публична продан на недвижим имот,собственост на И. М. С.,на основание чл.496 от ГПК е възложен на Д.П.Д. ***,следния недвижим имот:1/2 ид.ч.от недвижим имот –урегулиран поземлен имот с площ от 1275 кв-м.,представляващ поземлен имот в урбанизирана територия УПИ Х-115 в квартал 8,по плана на с.К.,общ.К.,обл.Ш.,заедно с ½ ид.ч.от построените в него къща и второстепенна жилищна сграда,при граници:УПИ VІІІ-115,ІХ-озеленяване и от две страни –улица.

     Представена е скица №К05887/22.07.2014г.на имот с номер 049006 в землището на с.К.,представляващ Нива с площ от 10.600дка,пета категория,в местността „О.”,при граници и съседи:имоти с №№049059, №049001, №049002,№049005 и имот с №000881.В скицата е обективирино,че имотът е собственост на К.М.К. /Документ –НА за дарение №*** за ½ ид.части и на Д.П.Д. /Документ –Постановление на съдия –изпълнител от 04.06.2014г.за ½ идеални части/.

    Представена е и скица на УПИ Х-115 в кв.8 по плана на с.К.,с площ от 1275 кв.м.,от който имот 182 ид-ч.е записан на името на Д.П.Д./ПВНИ 166 /2014г./ и ½ ид.ч. е записан на името на К.М.К. /НА №***.

    При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

    В тежест на ищцата беше да докаже при условията на главно и пълно доказване,че тя и ответницата се легитимират като съсобственици на процесните недвижими имоти,по отношение на които е предявен иска за делба,както и при какви квоти помежду им е налице тяхната съсобственост.

    Ответницата също следваше да докаже,че притежава ½ ид.ч.от процесните имоти.

    Искът не беше напълно доказан както по своето основание,така и по размер поради следните съображения:

     На първо място –титулът за собственост ,от който ответницата К.М.К.  и праводателя на ищцата Д.П.Д. - И. М. С. черпят право на собственост,би следвало да се предполага,че са:Договор за доброволна делба на недвижим имот,с нотариална заверка на подписите от 02.12.2004г.по описа на Нотариус рег№*** на НК ***,рег.№*** ,Договор за доброволна делба на недвижим имот с нотариална заверка на подписите  по описа на Нотариус рег№*** на НК ***,рег.№*** том *,както и Нотариален акт дарение на недвижим имот №***г.по описа на Нотариус с рег.№*** на НК.

     От представените договори за доброволна делба се установява единствено,че процесните недвижими имоти са поставени в дял на лицето.Каква е връзката  на легитимиращият се на това основание  собственик с ответницата по делото и праводателя на ищцата /лицето от което тя е придобила собствеността върху ½ ид.ч.от имотите на основание публична продан,макар и чрез принудително изпълнение ,а не чрез сделка или наследствено правоприемство/,по делото не са представени никакви доказателства.Жив ли е М.С. към момента на предявяване на иска ,ако не –кои са неговите законни наследници,между които да се разпредели наследствената маса,нито се навеждат твърдения в исковата молба или писмения отговор,нито пък се представят писмени доказателства.Ако К.М. и И. М. са негови наследници/евентуално деца/, дали освен тях ,С. няма други наследници,за да се определят правилно  дяловете на всеки един от наследниците,защото съгласно чл.75 ал.2 от Закона за наследството „когато делбата е извършена без участието на някой от сънаследниците,тя е изцяло нищожна”.

     На следващо място : в Нотариален акт дарение на недвижим имот № ***.по описа на Нотариус с рег.№*** на НК е обективирано,че СИ.С. е дарила на дъщерите си И. М. С. и К.М.К. собствената си 1/3 ид.част от процесните недвижими имоти,което ,доколкото не е уговорено друго и дяловете на надарените се считат за равни,сметнато аритметично показва,че всяка от надарените е получила по 1/6 ид.ч.А в представените скици е обективирано,че чрез сделката дарение,ответницата К.М. е получила собствеността върху ½ ид.ч.от процесните недвижими имоти.

     Обстоятелството,че ответницата признава иска по основание и по размер не освобождава съдът от задължението да прецени всички релевантни към правния спор факти и обстоятелства,отчитайки най-вече самото основание на исковата претенция и необходимостта от съблюдаване на това дали са конституирани като страни по делото всички носители на материалното право.

     Ето защо,съдът намира,че предявеният иск за делба не беше доказан по категоричен начин,поради което същият следва да се отхвърли.Доколкото при завеждане на делото не се заплаща държавна такса,а такава се определя от съда едва при постановяване на крайния съдебен акт,на основание чл.9 от Тарифа за ДТССТПК ,ищцата следва да бъде осъдена да заплати държавна такса в размер на 25.00лв.

      Водим от гореизложеното ,съдът

 

                                                    Р        Е       Ш        И      :

 

     ОТХВЪРЛЯ  като недоказан предявения иск от Д.П.Д. с ЕГН:**********,***,със съдебен адрес:гр.Ш., ул.”***, №*, чрез адв. Г.Б. против К.М.К. с ЕГН:**********,*** за допускане на съдебна делба помежду им на следните недвижими имоти:  1/НИВА, находяща се в землището на с. К., обл. Ш., местност „О.”, съставляваща имот №049006 с площ 10600 кв.м., при граници:000881,049005, 049002,049001 и 049059  и 2/Урегулиран поземлен имот с площ 1275 кв.м., представляващ УПИ Х-115 от квартал 8 по плана на с.К., обл.Ш., заедно с построените в него къща  и второстепенна жилищна сграда, при граници: УПИ VIII-115, IX-озеленяване и от две страни улица.,при равни квоти –па ½ ид.ч.за всяка от тях.

      ОСЪЖДА  Д.П.Д. с ЕГН:**********,***,със съдебен адрес:гр.Ш., ул.”***, №*, чрез адв. Г.Б. да заплати върху отхвърления иск за делба държавна такса по делото в размер на 25.00лв./двадесет и пет лева/.

      Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд гр.Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                              РАЙОНЕН   СЪДИЯ:   / П /