Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ 131

гр. Нови пазар,24.04.2015 г.

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

            Районен съд - гр. Нови пазар в публичното заседание на тридесети март през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛА РАДЕВА

 

при секретаря Д.П., като разгледа докладваното от съдия Радева гражданско дело № 816 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Предявени са  обективно съединени искове с правно основание чл.127 от СК,чл.146 от СК и чл. 127а от СК при условията на субективно съединяване.

         *******

 

     Водим от гореизложеното,съдът

 

 

                                                          Р     Е     Ш      И   :

  

     ОТХВЪРЛЯ като неоснователни и недоказани исковете с правно основание чл. 127 от СК ,предявени от К.Х.Х. с ЕГН:**********,*** против Г.Н.Ю. с ЕГН:**********,живущ *** за изменение на постановените с решение по гр.д.№1352/2011г.по описа на НПРС родителски права и предоставянето на нея на упражняване на родителските права по отношение на малолетните й деца Д.Г. Н. с ЕГН: ********** и И.Г.Н.  с ЕГН:**********.,както и постановяване на тяхното местоживеене при нея.

   ОТХВЪРЛЯ като неоснователни и недоказани исковете с правно основание чл. 146 от СК ,предявени от К.Х.Х. с ЕГН:**********,*** против Г.Н.Ю. с ЕГН:**********,живущ *** за осъждането му да заплаща на малолетните си  деца Д.Г.Н. с ЕГН:********** и И.Г.Н. с ЕГН:********** ежемесечна издръжка   в размер на по  120.00лв. за всяко едно от тях, считано от подаване на исковата молба, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска и до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване.

    РАЗРЕШАВА на детето Д.Г.Н. с ЕГН: ********** да напуска територията на Република България с майка си К.Х.Х. с ЕГН:**********, без да е необходимо за целта съгласието на бащата Г.Н.Ю. с ЕГН ********** ***, като осъществява следните пътувания от Република България до Република Германия, съгласно определения режим на лични контакти, а именно за пет дни през коледната /зимна ученическа/ваканция и един месец през лятната ученическа ваканция,като детето следва да бъде придружавано при пътуванията от своята майка К.Х.Х.. 

   РАЗРЕШАВА на детето И.Г.Н.  с ЕГН:********** да напуска територията на Република България с майка си К.Х.Х. с ЕГН:**********, без да е необходимо за целта съгласието на бащата Г.Н.Ю. с ЕГН ********** ***, като осъществява следните пътувания от Република България до Република Германия, съгласно определения режим на лични контакти, а именно за пет дни през коледната /зимна ученическа/ваканция и един месец през лятната ученическа ваканция,като детето следва да бъде придружавано при пътуванията от своята майка К.Х.Х.. 

    ОСЪЖДА  ищцата К.Х.Х. с ЕГН:********** *** да заплати държавна такса в размер на 345.60лв./триста четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки/.

     Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Ш.  в двуседмичен срок  от връчването му на страните.

                                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:  / П /