Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 29

 

Гр. Нови пазар, 30.01.2015г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Новопазарският районен съд, 4 състав, в публично съдебно заседание от петнадесети януари две хиляди и петнадесета година, в състав: районен съдия Петина Николова, при секретар Д.П., като разгледа докладваното от съдия Петина Николова гр.д. № 825 по описа за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава 26 от ГПК. Предявен е иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК, като са направени и искане по чл. 49, ал. 3 и чл. 53 от СК – относно вината и възстановяване на фамилното име на съпругата.

            ***

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА сключения на ***г. в гр. К., Община К. граждански брак между Д.Р.К. с ЕГН ********** и Г.А.К. с ЕГН **********, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство по вина на съпругата Г.А.К. с ЕГН **********.

Предоставя упражняването на родителските права върху родените от брака малолетни деца Е. Д.Р. с ЕГН **********, Н. Д.Р. с ЕГН: ********** и Е. Д.Р. с ЕГН ********** на бащата Д.Р.К. с ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на децата Е. Д.Р. с ЕГН **********, Н. Д.Р. с ЕГН: ********** и Е. Д.Р. с ЕГН ********** в дома на бащата Д.Р.К. ***.

Определя режим на лични контакти на майката Г.А.К. с ЕГН ********** с малолетните деца Е. Д.Р. с ЕГН **********, Н. Д.Р. с ЕГН: ********** и Е. Д.Р. с ЕГН ********** – всяка първа и трета събота от месеца, от 09.30 часа до 18.00 часа без преспиване, както и една седмица през лятото, несъвпадаща с платения годишен отпуск на бащата.

Осъжда Г.А.К. с ЕГН ********** от с. М. да заплаща ежемесечно издръжка на непълнолетното дете Е. Д.Р. с ЕГН ********** чрез нейния баща Д.Р.К. с ЕГН **********, в размер на 120 лв (сто и двадесет лева), считано от 14.10.2014г., с падеж всяко първо число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва за забава за всяка просрочена вноска.

Осъжда Г.А.К. с ЕГН ********** от с. М. да заплаща ежемесечно издръжка на малолетното дете Н. Д.Р. с ЕГН: **********  чрез нейния баща Д.Р.К. с ЕГН **********, в размер на 100 лв (сто лева), считано от 14.10.2014г., с падеж всяко първо число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва за забава за всяка просрочена вноска.

Осъжда Г.А.К. с ЕГН ********** от с. М. да заплаща ежемесечно издръжка на малолетното дете Е. Д.Р. с ЕГН ********** чрез нейния баща Д.Р.К. с ЕГН **********, в размер на 90 лв (деветдесет лева), считано от 14.10.2014г., с падеж всяко първо число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва за забава за всяка просрочена вноска.

ПРЕДОСТАВЯ ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в с. К., общ. К., ул. “***” № *, на Д.Р.К. с ЕГН ********** до навършване на пълнолетие на всяко от децата Е. Д.Р. с ЕГН **********, Н. Д.Р. с ЕГН: ********** и Е. Д.Р. с ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото в размер на 50 лв (петдесет лева).

Осъжда Г.А.К. с ЕГН ********** от с. М. да заплати в полза на НПРС държавна такса по делото в общ размер на 496,40 лв (четиристотин деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки), от които 50 лв (петдесет лева) държавна такса по допускане на развода и 446,40 лв (четиристотин четиридесет и шест лева и четиридесет стотинки) държавна такса върху присъдените от съда издръжки за трите деца.

Решението може да бъде обжалвано пред Шуменския окръжен съд в двуседмичен срок от получаването му от страните.

 

 

 

                                                  Районен съдия:    / П /

                                                                                    Петина Николова