Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 145

 

гр.Нови Пазар,   04.05.2015г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд Нови пазар в публичното си заседание на петнадесети април две хиляди и петнадесета година, в състав :

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР :  В.В.

като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. № 877  по описа на НПРС за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

Предявени са четири субективно съединени искове по чл. 124 от ГПК – установителен иск за собственост върху недвижим имот, находящ се в с. Н., обл. Ш., представляващ нива с площ от 3,726 дка, ІV кат., м.”***”, имот № 011389 по плана за земеразделяне на с. Н..

Всеки от четиримата ищци е предявил установителен иск за собственост спрямо ответника, като ищецът Д.М.С. претендира за право на собственост върху 4/12ид.ч., ищцата И.М.Х. претендира за право на собственост върху 4/12ид.ч., ищецът М. Н. Х., действащ чрез своя баща и законен представител Н.Х.Т. претендира за право на собственост върху 2/12 ид.ч. и ищцата Х. Н.а Х., действаща чрез своя баща и законен представител Н.Х.Т. претендира за право на собственост върху 2/12 ид.ч.

Цената на всеки от исковете е 600,80лв.

В исковата молба се сочи, че ищците са собственици на недвижим имот, за който общия наследодател е притежавал НА № ***, том *, дело № *** г. на НпРС и представляващ дворно място от 3000кв.м. ведно с построените в него жилищна сграда и стопански постройки.

През 2014 г. ищците узнали, че със Заповед № РД-25-1249/1984 г., с която е одобрен регулационния план на с. Н. и с която част от имота е изключена от регулацията. Изключената площ е 1960кв.м. и съставлява имот с № 011389 от КВС на с. Н., има статут на частна общинска собственост.

Ищците сочат, че този имот е тяхна собственост.

Поради горното ищците молят съда да постанови решение, с което да признае спрямо ответника, че ищците са собственици на недвижим имот с площ от 1960кв.м., представляващ земеделска земя – нива, с № 011389 по плана за земеразделяне на с. Н. с права върху него, както следва: Д.М.С. на  4/12ид.ч., И.М.Х. на 4/12ид.ч., М. Н. Х. на 2/12 ид.ч. и Х. Н.а Х. на 2/12 ид.ч.

В съдебно заседание ищците са направили изменение на иска си по размер, досежно точната площ на имота, а именно: за Д.М.С., че е собственик на 4/12ид.ч.от 10/23ид.ч. от имот, представляващ нива с площ от 3,726дка; за И.М.Х., че е собственик на 4/12ид.ч.от 10/23ид.ч. от имот, представляващ нива с площ от 3,726дка; за М. Н. Х., че е собственик на 2/12ид.ч.от 10/23ид.ч. от имот, представляващ нива с площ от 3,726дка;  и за Х. Н.а Х., че е собственик на 2/12ид.ч.от 10/23ид.ч. от имот, представляващ нива с площ от 3,726дка;

 

            Ответникът не представя писмен отговор и не прави възражения по иска.

                       

            Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното:

            Делото е с предмет иск за собственост върху имот, представляващ нива с площ от 3,726 дка, ІV кат., м.”***”, имот № 011389 по плана за земеразделяне на с. Н..

            За имота са издадени скица и данъчна оценка, съгласно които към момента той представлява имот № 011389 с площ от 3,726дка, четвърта категория в м.”***” при граници и съседи: имоти с номера 000096 и 000115. Данъчната оценка на имота е 600,80лв.

Съгласно НА № ***, том *, дело № *** г. на НпРС за собственост на недвижимв имот, придобит по давност е признато правото на собственост на М. С.М. върху къща, сайвант и свинарник със застроено и незастроено дворно място от 3000кв.м., находящо се в с. Н..

            Ищците са наследници на починалия М. С.М., поч.на *** г., който е оставил за свои наследници по закон син Д.М.С., ищец по делото и син Х. М.С.. Последният е починал на *** г. и е оставил за свои низходящи наследници по закон – съпруга П. С., починала на *** г. и син М. Х.М., починал на *** г. Последният е оставил за наследници -  съпруга Ж. М., починала на *** г., дъщеря И.М.Х. – ищца по делото, дъщеря Х. М.Х., поч.на *** г., която е оставила за свои низходящи наследници син М. Н. Х. и дъщеря Х. Н.а Х., двамата са също ищци, както и син Р. М.в Х., починал на *** г. (2месеца след раждането).

След смъртта на М. С.М. с НА № *** г. на РС Н., неговата съпруга И. Д. М. и синът му Х. М.С. даряват своите идеални части от имота, по 1/3ид.ч. всеки един от двамата на М. Х.М., внук на първата и син на втория.

Така собствеността върху имота се разпределя между Д.М.С., който има 183 ид.ч. и М. Х.М., който има 2/3ид.ч.

            След смъртта на М. Х.М., починал на *** г., притежаваната от него 2/3ид.ч от имота се разпределя между неговите наследници по закон, като съпругата му придобива дял равен с този на децата му, които са общо 2 - дъщеря И.М.Х. и дъщеря Х. М.Х., но т.к последната е починала преди наследодателя, тя се замества от своите низходящи – двете й деца М. Н. Х. и дъщеря Х. Н.а Х.. Синът на М. М., Росен М.в Х. е починал преди откриване на наследството, но е починал на 2месеца след раждането си.

            Така се получава, че съпругата на М. - Ж. М. придобива право на 2/9ид.ч., дъщерята И.М.Х. също на 2/9ид.ч., а внуците М. Н. Х. и Х. Н.а Х. на по 2/18 ид.ч.

             

            След смъртта на Ж. М., починала на *** г., нейния дял от 2/9ид.ч. се разпределя между дъщеря й И.М.Х. и внуците М. Н. Х. и Х. Н.а Х., които наследяват по заместване своята майка Х. М. Х., починала преди майка си, т.е дели се на две равни части или И.М.Х. има право допълнително на 2/18ид.ч., а внуците М. Н. Х. и Х. Н.а Х. на по 2/36 ид.ч. от имота.

            Така общо притежаваните от всеки от наследниците части от имота, приведени към общ знаменател 36 на квотите на отделните собственици стават – за Д. 12/36.ч.(1/3ид.ч.), за И.М.Х. 12/36ид.ч., и внуците М. Н. Х. и Х. Н.а Х. на по 6/36 ид.ч.

От представеното по делото удостоверение № 50/10.03.2014 г. на Община Н. се установява, че със Заповед № РД-25-1249/1984 г. е одобрен регулационния план на с. Н. и част (1960кв.м.) от ПИ 387 от кв.81 по плана на с.с.е изключена от регулацията. За ПИ от кв.81 по плана на с. Н. е отреден УПИ V-387 от кв.81 с площ от 1380 кв.м.. Приложено е и удостоверение № 111/ 08.08.2014 г. на Община Н., от което се установява, че частта от имот ПИ 387 кв.81, оставаща извън регулацията е идентична с имот ПИ 011389 по КВС на с. Н..

На 11.04.2014 г. ищците Д.С., И.М.Х. М. Н. Х. и Х. Н.а Х., последните чрез своя баща и законен представител Н.Х.Т. продават на „***” ЕООД гр. Ш. целия свой собствен имот, представляващ дворно място с площ от 1 380кв.м., ведно с построените в него къща, сайвант и стопански постройки, за който имот е отреден УПИ V-387 от кв. 81 по плана на с. Н..

От изисканата от службата по вписванията справка се установява, че за имот № 011389 с площ от 3,726дка е вписана само исковата молба, т.е няма издаден акт за общинска собственост.

От назначената по делото експертиза се установява, че с приемането на действащия регулационен план на с. Н. през 1984 г. част от имота на наследодателя на ищците М. М. е включен в регулацията на населеното място, като е образуван ПИ V-387 от кв.81 с площ 1380кв.м. Останалата част от собствеността, която е 1620кв.м., попада в имот № 011387 по КВС. Към момента поради извършено обединяване на имоти №№ 011387 и 011388 тази част попада в имот № 011389. Този имот е с площ от 3 726 кв.м. След извършена проверка в Община Каолиново и изискани от ответника доказателства се установява, че няма отчуждителна преписка. Поземлен имот № 011389 е с площ от 3 726 кв.м. Частта на собствената на ищците част от 1960кв.м. спрямо общата площ на имот № 011389, който е с площ от 3 726 кв.м.се равнява на 10/23ид.ч. от целия имот № 011389.

Следователно ищците имат право на собственост върху имот № 011389, целия с площ от 3 726 кв.м. в размер на: Д. 12/36.ч. от нива с площ от 1960 кв.м., представляващи част от поземлен имот, целия с площ от 3 726 кв.м. с номер 011389 в землището на с. Н. с ЕКАТТЕ ***, общ. Н., нива, четвърта категория,  в м.”***”, при граници и съседи : имоти с номера: № 000096 и № 000115. Частта на собствената на ищеца част от 1960кв.м. спрямо общата площ на имот № 011389, целия с площ от 3 726 кв.м.се равнява на 10/23ид.ч.; И.М.Х. 12/36ид.ч. от нива с площ от 1960 кв.м., представляващи част от поземлен имот, целия с площ от 3 726 кв.м. с номер 011389 в землището на с. Н. с ЕКАТТЕ ***, общ. Н., нива, четвърта категория,  в м.”***”, при граници и съседи : имоти с номера: № 000096 и № 000115. Частта на собствената на ищеца част от 1960кв.м. спрямо общата площ на имот № 011389, целия с площ от 3 726 кв.м.се равнява на 10/23ид.ч.; М. Н. Х. и Х. Н.а Х. имат право на собственост на по 6/36 ид.ч. от нива с площ от 1960 кв.м., представляващи част от поземлен имот, целия с площ от 3 726 кв.м. с номер 011389 в землището на с. Н. с ЕКАТТЕ ***, общ. Н., нива, четвърта категория,  в м.”***”, при граници и съседи : имоти с номера: № 000096 и № 000115. Частта на собствената на ищеца част от 1960кв.м. спрямо общата площ на имот № 011389, целия с площ от 3 726 кв.м.се равнява на 10/23ид.ч.

            Предвид на гореизложеното, съдът намира исковете на ищците за основателни и доказани изцяло и следва да се уважат с всички произтичащи от това правни последици. 

             Предвид на всичко гореизложено, съдът намира исковете на ищците за основателни и доказани и следва да се уважат изцяло, като бъде признато спрямо ответника, че ищецът Д.М.С. е собственик на 12/36.ч. от нива с площ от 1960 кв.м., представляващи част от поземлен имот, целия с площ от 3 726 кв.м. с номер 011389 в землището на с. Н. с ЕКАТТЕ ***, общ. Н., нива, четвърта категория,  в м.”***”, при граници и съседи : имоти с номера: № 000096 и № 000115. Частта на собствената на ищеца част от 1960кв.м. спрямо общата площ на имот № 011389, целия с площ от 3 726 кв.м.се равнява на 10/23ид.ч.; че И.М.Х. е собственик на 12/36ид.ч. от нива с площ от 1960 кв.м., представляващи част от поземлен имот, целия с площ от 3 726 кв.м. с номер 011389 в землището на с. Н. с ЕКАТТЕ ***, общ. Н., нива, четвърта категория,  в м.”***”, при граници и съседи : имоти с номера: № 000096 и № 000115. Частта на собствената на ищеца част от 1960кв.м. спрямо общата площ на имот № 011389, целия с площ от 3 726 кв.м.се равнява на 10/23ид.ч.; че М. Н. Х. е со6ственик на 6/36 ид.ч. от нива с площ от 1960 кв.м., представляващи част от поземлен имот, целия с площ от 3 726 кв.м. с номер 011389 в землището на с. Н. с ЕКАТТЕ ***, общ. Н., нива, четвърта категория,  в м.”***”, при граници и съседи : имоти с номера: № 000096 и № 000115. Частта на собствената на ищеца част от 1960кв.м. спрямо общата площ на имот № 011389, целия с площ от 3 726 кв.м.се равнява на 10/23ид.ч.; и че Х. Н.а Х. е со6ственик на 6/36 ид.ч. от нива с площ от 1960 кв.м., представляващи част от поземлен имот, целия с площ от 3 726 кв.м. с номер 011389 в землището на с. Н. с ЕКАТТЕ ***, общ. Н., нива, четвърта категория,  в м.”***”, при граници и съседи : имоти с номера: № 000096 и № 000115. Частта на собствената на ищеца част от 1960кв.м. спрямо общата площ на имот № 011389, целия с площ от 3 726 кв.м.се равнява на 10/23ид.ч.

            Поради това, че искът следва да бъде уважен, то съгл. чл. 78, ал.1 от ГПК ответницата следва да заплати на ищцата направените по делото разноски, както и тези направени от РС Нови пазар за особен представител и дължими държавни такси, от които е освободена ищцата, съгл. чл. 83 от ГПК.

            Ищцата е заплатила до момента разноски в размер на 850,80 лв., от които 400лв. за адвокатско възнаграждение и 450,80лв. държавни такси и разноски за вещо лице.

            Водим от гореизложеното и на основание чл. 235 ГПК,  съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

            ПРИЗНАВА за установено на основание чл. 124 от ГПК спрямо Община Н. с БУЛСТАТ ***, с. Н., предсавлявана от Общински кмет Т.К., че Д.М.С. ***, ж.к „***” № *, вх.*, ет.*, ап.* , Е СОБСТВЕНИК НА СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ: 12/36.ч. (дванадесет върху тридесет и шест идеални части) от нива с площ от 1960 кв.м.(хиляда деветстотин и шестдесет квадратни метра), представляващи част от поземлен имот, целия с площ от 3 726 кв.м. (три хиляди седемстотин двадесет и шест квадратни метра) с номер 011389 в землището на с. Н. с ЕКАТТЕ ***, общ. Н., нива, четвърта категория,  в м.”***”, при граници и съседи : имоти с номера: № 000096 и № 000115. Частта на собствената на ищеца част от 1960кв.м. спрямо общата площ на имот № 011389, целия с площ от 3 726 кв.м.се равнява на 10/23ид.ч.(десет върху двадесет и три идеални части).            

 

            ПРИЗНАВА за установено на основание чл. 124 от ГПК спрямо Община Н. с БУЛСТАТ ***, с. Н., предсавлявана от Общински кмет Т.К., че И.М.Х. с ЕГН ********** ***, Е СОБСТВЕНИК НА СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ: 12/36.ч. (дванадесет върху тридесет и шест идеални части) от нива с площ от 1960 кв.м.(хиляда деветстотин и шестдесет квадратни метра), представляващи част от поземлен имот, целия с площ от 3 726 кв.м. (три хиляди седемстотин двадесет и шест квадратни метра) с номер 011389 в землището на с. Н. с ЕКАТТЕ ***, общ. Н., нива, четвърта категория,  в м.”***”, при граници и съседи : имоти с номера: № 000096 и № 000115. Частта на собствената на ищеца част от 1960кв.м. спрямо общата площ на имот № 011389, целия с площ от 3 726 кв.м.се равнява на 10/23ид.ч.(десет върху двадесет и три идеални части).                   

 

            ПРИЗНАВА за установено на основание чл. 124 от ГПК спрямо Община Н. с БУЛСТАТ ***, с. Н., предсавлявана от Общински кмет Т.К., че М. Н. Х. с ЕГН ********** ***, Е СОБСТВЕНИК НА СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ: 6/36.ч. (шест върху тридесет и шест идеални части) от нива с площ от 1960 кв.м.(хиляда деветстотин и шестдесет квадратни метра), представляващи част от поземлен имот, целия с площ от 3 726 кв.м. (три хиляди седемстотин двадесет и шест квадратни метра) с номер 011389 в землището на с. Н. с ЕКАТТЕ ***, общ. Н., нива, четвърта категория,  в м.”***”, при граници и съседи : имоти с номера: № 000096 и № 000115. Частта на собствената на ищеца част от 1960кв.м. спрямо общата площ на имот № 011389, целия с площ от 3 726 кв.м.се равнява на 10/23ид.ч.(десет върху двадесет и три идеални части).                   

 

            ПРИЗНАВА за установено на основание чл. 124 от ГПК спрямо Община Н. с БУЛСТАТ ***, с. Н., предсавлявана от Общински кмет Т.К., че Х. Н.а Х. с ЕГН ********** ***, Е СОБСТВЕНИК НА СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ: 6/36.ч. (шест върху тридесет и шест идеални части) от нива с площ от 1960 кв.м.(хиляда деветстотин и шестдесет квадратни метра), представляващи част от поземлен имот, целия с площ от 3 726 кв.м. (три хиляди седемстотин двадесет и шест квадратни метра) с номер 011389 в землището на с. Н. с ЕКАТТЕ ***, общ. Н., нива, четвърта категория,  в м.”***”, при граници и съседи : имоти с номера: № 000096 и № 000115. Частта на собствената на ищеца част от 1960кв.м. спрямо общата площ на имот № 011389, целия с площ от 3 726 кв.м.се равнява на 10/23ид.ч.(десет върху двадесет и три идеални части).                   

 

            ОСЪЖДА Община Н. с БУЛСТАТ ***, с. Н., представлявана от Общински кмет Т.К., ДА ЗАПЛАТИ НА Д.М.С. ***, ж.к „***” № *, вх.*, ет.*, ап.*, И.М.Х. с ЕГН ********** ***, М. Н. Х. с ЕГН ********** ***, действащ чрез своя баща и законен представител Н.Х.Т. с ЕГН ********** и Х. Н.а Х. с ЕГН ********** ***, действаща чрез своя баща и законен представител Н.Х.Т. с ЕГН **********,  направените по делото разноски в размер на 850,80 лв./осемстотин и петдесет лева и осемдесет стотинки/.

 

             Решението подлежи на обжалване пред ШОС в 14-дневен срок от получаване на съобщението , че същото е изготвено, съгласно чл.197 от ГПК.

 

 

                                                           Районен съдия :............/ П /............................

                                                                                              Галина Николова