Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 130.

 

гр. Н.П., 23.04.2015 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Районен съд –  Н.П. в публичното съдебно заседание на  седми април през две хиляди и петнадесета  година в състав:

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:      ПЕТИНА НИКОЛОВА

при секретаря Д.С., като разгледа докладваното от съдия Николова гражданско дело № 920 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид:

Предявени са искове с правно основание чл. 415 от ГПК, във вр. с 79, ал. 1 от ЗЗД и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД.

Делото е образувано по искова молба, подадена от „А и С – ТВ” ООД, гр. В., ж.к. „***” бл. 7, вх. Г, ап. 34, с ЕИК ***, представлявано от А.В.Т. – управител, действащ чрез пълномощника адв. П.Н. – ВАК, срещу С.Н.Т. с ЕГН ********** ***. В исковата молба се твърди, че ищецът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично вземане по реда на чл. 410 от ГПК, за което е образувано ч.гр.д. № 754 по описа на НПРС за 2014г. Съдът издал заповедта за изпълнение, но в дадения на длъжника законен срок същият е подал възражение по чл. 414 от ГПК. На основание чл. 415 от ГПК съдът дал на заявителя едномесечен срок за предявяване на иск за установяване на вземането. Ищецът изрично сочи, че подава настоящата искова молба във връзка с указанията на съда и в дадения му едномесечен срок. Иска от съда да признае за установено спрямо ответницата, че му дължи сумата от 282 лв главница за неплатени такси за доставка на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио и телевизионни програми и интернет за месеците април, май и юни, ведно със законната лихва, считано от датата на подаването на заявлението - 28.08.2014 г. до окончателното плащане, както и направените по делото разноски от  25 лв. - заплатена от заявителя държавна такса и 150 лв. - адвокатско възнаграждение.

В съдебно заседание ищецът не изпраща представител.

В предоставения на ответника С.Н.Т. едномесечен срок е постъпил отговор от неговия процесуален представител адв. Г.К. от ШАК, с който се излагат становище за неоснователност на иска. Твърди се, че обекта в гр. Д., където е инсталирано декодиращото устройство представлява търговски обект, собственост на „СТ и К 9086 – Заложна къща” ООД гр. Н.П. с ЕИК *** с управител С.Т.. Договорът с кабелния оператор обаче бил сключен от С.Т. като физическо лице в лично качество. Оспорва представеният по делото договор, както и Приложение № 1 към него, твърди се, че ответникът не е подписвал представения по делото договор – подписът в договора и в приложение № 1 на договора не били положени от него, нито от упълномощено от него лице. Направено е изрично искане за откриване на производство по чл. 193 от ГПК, по което съдът ще се произнесе в съдебно заседание. Отрича да е плащал такси по посочения договор.

 Като съобрази всички посочени по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

От събраните по делото доказателства – писмени такива и СГЕ – не се установява между страните да е имало сключен договор за доставка на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио и телевизионни програми и интернет. СГЕ е категорична, че подписът под представените договор и Приложение 1 не принадлежат на ответника.

По делото не се яви законният представител на дружеството ищец, задължен от съда на основание чл. 176 от ГПК да оговори на поставените от ответника въпроси.

Нито законният представител на дружеството ищец, нито неговият процесуален представител се явиха да заявят дали ще ползват договора, оспорен от ответника.

С оглед на гореизложените аргументи съдът намира искът за недоказан по основание и като такъв следва да бъде отхвърлен.

 

 

 

При този изход на процеса с оглед направеното искане от страна на ответника да му бъдат заплатени направените по делото разноски и на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК, ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника направените по делото разноски от 480 лв., представляващи заплатеното адвокатско възнаграждение и разноски по СГЕ. 

Водим от горното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от „А и С – ТВ” ООД, гр. В., ж.к. „***” бл. 7, вх. Г, ап. 34, с ЕИК ***, представлявано от А.В.Т. – управител, действащ чрез пълномощника адв. П.Н. – ВАК, срещу С.Н.Т. с ЕГН ********** *** установителен иск с правно основание чл. 415 от ГПК, във вр. с 79, ал. 1 от ЗЗД и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, с който се иска установяването спрямо ответника, че дължи на ищеца сумите по издадената заповед за изпълнение на парично вземане № 385 от 16.09.2014г. по ч.гр.д. № 754 по описа на НПРС за 2014г, а именно: 282 лв (двеста осемдесет и два лева) главница за неплатени такси за доставка на обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио и телевизионни програми и интернет за месеците април, май и юни, ведно със законната лихва, считано от датата на подаването на заявлението - 28.08.2014 г. до окончателното плащане.

ОСЪЖДА „А и С – ТВ” ООД, гр. В., ж.к. „***” бл. 7, вх. Г, ап. 34, с ЕИК ***, представлявано от А.В.Т. – управител ДА ЗАПЛАТИ на ответника С.Н.Т. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски от 480 лв. (четиристотин и осемдесет лева), представляващи деловодни разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

              

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:    / П /

                                                                                              Петина Николова