Р Е Ш Е Н И Е

№ 171

гр. Н.П., 21.05.2015 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Н.П., в закритото си заседание на двадесет и първи май през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

като съобрази направените искания по чл.247 и чл.250 от ГПК по докладваното от съдия Маркова гр.д. №950 по описа на НпРС за 2014 г.,  за да се произнесе взе предвид следното:  

 

            Производството е по чл.247, ал.1 и чл.250, ал.1 от ГПК.    

            С молба вх. №1997/22.04.2015 г. по настоящото дело ищецът М.Н.Д., действащ чрез пълномощника си, адв. Г. К. от ШАК твърди, че в постановеното по делото решение е допусната очевидна фактическа грешка, като е посочена неправилно годината на постановяването на решението – 2014 г., вместо 2015 г. Също така съдът пропуснал да се произнесе с решението си относно дължимостта или не на законната лихва върху сумата от 2400 лв., считано от 02.08.2006 г. до окончателното плащане; на законната лихва върху сумата от 920 лв., считано от  02.08.2006 г. до окончателното плащане; на законната лихва върху сумата от 917, 48 лв., считано от 02.08.2006 г. до окончателното плащане и на законната лихва върху сумата от 271, 61 лв., считано от 02.08.2006 г. до окончателното плащане. Ищецът счита, че по отношение на посочените законни лихви съдът също следва да признае, че те са недължими към ответната страна.

            Съдът е изпратил препис от молбата на ответната страна по делото и в регламентирания срок за отговор по молбата по чл.247, ал.2 и чл.250, ал.2 от ГПК, отговор е подаден, чрез процесуалния представител на ответника адв. Т. М. от ШАК. Ответната страна оспорва искането за допълване диспозитива на решението относно законните лихви върху посочените суми, защото счита, че искането не е направено своевременно. Моли, то да бъде отхвърлено.

            Съобразявайки постъпилата молба и данните по делото, съдът намира за установено следното: Молбата е основателна. На първо място е видно, че действително в решението, постановено по делото съдът е посочил дата на съставянето му 20.04.2014 г. Няма съмнение, че решението на съда е постановено през 2015 г. и няма как да е през месец април на 2014 г., тъй като самото дело е образувано на 19.11.2014 г. Неточното изписване на годината представлява очевидна фактическа грешка и тя следва да бъде отстранена чрез поправка.

            Основателно е искането на ищеца за допълване на решението относно отрицателната установителна претенция за законната лихва върху посочените в молбата му по чл.250 от ГПК суми. Действително в тази част на исковата молба съдът не се е произнесъл, а в исковата молба ищецът е поискал съдът да признае за установено, че той не дължи на ответната страна исковите суми, ведно със законната лихва върху сумите от 2400 лв., 920 лв., 917, 48 лв. и 271, 61 лв., считано от 02.08.2006 г. до окончателното плащане. Следователно претенцията е заявена своевременно /възраженията на ответната страна в тази насока не са основателни/, но съдът е пропуснал да се произнесе. Затова решението следва да се допълни. Съдът счита, както е отразено и в постановеното решение по делото, че безспорно се установява в случая, че част от задължението на ищеца към ответната страна по постановеното решение по гр.д. №331/2006 г. – в размер на 310 лв. е погасено с плащане, извършено от ищеца в хода на образуваното изпълнително дело. В останалата част за претенциите на ответната страна е изтекла погасителната давност. Давностният срок за вземанията на ответната страна е изтекъл на 28.04.2014 г., като мотивите на съда в тази насока са подробно изложени в постановеното решение. Вземанията за лихви върху главниците също са погасени по давност, още повече, че давностният срок за вземания за лихви е по-кратък от общия петгодишен давностен срок. Поради това, като счете, че в тази й част молбата на ищеца за допълване на решението е основателна, а е основателна и доказана и самата отрицателна установителна претенция за вземанията на ответната страна към ищеца за лихви, то съдът следва да допълни постановеното решение, като признае за установено по отношение на ответната страна, че ищецът не й дължи законната лихва върху сумите от 2400 лв., 920 лв., 917, 48 л. и 271, 61 лв., считано от 02.08.2006 г. до окончателното плащане, постановени с решение по гр.д. №331/2006 г. по описа на НпРС.

            Водим от горното съдът

 

Р   Е    Ш   И :

 

ПОПРАВЯ ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА, допусната в решение №124 от 20.04.2015 г.  по гр.д. № 950 по описа на РС – Н.П. за 2014, като на първа страница от решението годината на изписването на съдебния акт вместо 2014 г. да се чете 2015 г.

ДОПЪЛВА решение №124 от 20.04.2015 г.  по гр.д. № 950 по описа на РС – Н.П. за 2014 г. със следния диспозитив:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че ищецът М.Н.Д. с ЕГН ********** *** НЕ ДЪЛЖИ НА ОБЩИНА – К., ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. К., обл. Ш., пл.”***”, №*, представлявана от Кмета на общината Н.Н.А. законната лихва върху сумите от 2400 лв., 920 лв., 917, 48 л. и 271, 61 лв., считано от 02.08.2006 г. до окончателното плащане, постановени за плащане с решение по гр.д. №331/2006 г. по описа на НпРС.

Решението за поправка на очевидна фактическа грешка подлежи на обжалване пред Ш.ския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                                       Районен съдия: ..../ П /...........................