Р Е Ш Е Н И Е

гр. Н.П., 27.05.2015 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Районен съд – Н.П. в публичното заседание на двадесет и седми април през две хиляди и петнадесета  година в състав:

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Д.П., като разгледа докладваното от съдия Маркова гражданско дело №25 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Предявен e иск с правно основание по чл.30 от ЗН от страна на ищеца Д.А.П. *** против ответницата А.Д.А. ***.

              

            В исковата молба се твърди, че ищецът е единствен наследник на Н.Д.П. – негова майка, починала на *** г. Приживе Н. П. дарила на ответницата А.А. следния недвижим имот, находящ се в гр. Н.П., обл. Ш., а именно: поземлен имот с идетификатор 52009.29.5 по кадастралната карта на града, намиращ се в местността „***“, с площ от 12 900 кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползуване – нива, при граници: имоти №52009.29.4, №52009.29.33, №52009.29.34, №52009.29.17, №52009.29.28 и №52009.29.267. За сключения договор за дарение бил съставен нотариален акт №***, дело №*** г. на нотариус П. *** с район на действие РС – Н.П., съгласно който имотът бил описан като Нива в землището на гр. Н.П., с площ от 12, 900 дка, трета категория, в местността „***“, съставляваща имот №029005 по плана за земеразделяне, при граници: имот №029017; №029018, №029004, №000267 и №029006. Също така наследодателката на ищеца дарила на ответницата и следния недвижим имот, находящ се също в гр. Н.П. на ул. „***“, №3, вх.І, ет.4, а именно: апартамент №12 в ЕЖБ-41, находящ се в парцел І от квартал 53 по плана на града, при граници на парцела: от изток – двор, от запад – улица; от север – двор и от юг – двор, който апартамент се състои от две стаи, кухненски бокс и две тераси, с обща застроена площ от 75, 67 кв. м., при граници на апартамента: от юг – двор и жил. №11; от запад – двор; от север – жил. №25; от изток – двор и общо стълбища; от долу – трети етаж; от гори – пети етаж, ведно с прилежащото му избено помещение №11, при граници: от север – общ коридор; от юг – двор; от изток – общо помещение; от запад – изба №10; от долу – земя и от горе – първи етаж, заедно с 1773/100 000 ид. части от общите части на сградата и 1773/100 000 ид.ч. от правото на строеж върху мястото. Договорът за дарение на този имот бил обективиран в нотариален акт №***, дело №*** от *** г.

            С така извършените дарения майката на ищеца накърнила неговата запазена част, която съгласно разпоредбата на чл.29 от ЗН била в размер на ½ идеална част от наследството, а разполагаемата част на Н. П. била също ½ идеална част. Поради това ищецът счита, че има правен интерес на потърси правата си и затова той моли съда, като приеме иска му за основателен и доказан, да постанови решение, с което да намали извършените дарения на гореописаните имоти до размера на ½ идеална част от имотите. Моли също така, на основание чл.34 от ЗН да даде срок на ответницата да направи избор за това от кой имот да бъде възстановена запазената му част. Претендира и да му бъдат присъдени направените по делото разноски.

            На ответницата са връчени съдебните книжа по делото и й е указан законовия срок за отговор по молбата. В срока за отговор такъв е депозиран от страна на ответницата. Тя счита, че исковата молба е допустима, но неоснователна. Не оспорва родствената връзка между Н. П., ищеца и нея. Твърди, че не са налице предпоставките ищецът да претендира възстановяване на запазена част, защото той не е приел наследството на Н.Д.П. по опис. Сочи, че ищецът е знаел за извършените дарения и е дал съгласието си за тях, като след изповядването на сделките ответницата е предоставила на ищеца сумата от 1 000 евро като компенсация, която ищецът получил чрез система за парични преводи. Предвид тези обстоятелства ответницата моли, предявеният иск да бъде отхвърлен. Моли, да й бъдат присъдени направените по делото разноски.

            Като съобрази представените по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

            Ищецът Д.А.П. и ответницата А.Д.А. са баща и дъщеря. Ищецът е единствен наследник на Н.Д.П. – негова майка и баба на ответницата, която е бивш жител ***, починала на *** г. Това обстоятелство се установява от приложеното по делото удостоверение за наследници №6/06.01.2015 г., изд. от Община – Н.П..

            На *** г. Н.Д.П. е дарила на ответницата по делото собствения си недвижим имот, находящ се също в гр. Н.П. на ул. „***“, №*, вх.*, ет.*, а именно: апартамент №12 в ЕЖБ-41, находящ се в парцел І от квартал 53 по плана на града, при граници на парцела: от изток – двор, от запад – улица; от север – двор и от юг – двор, който апартамент се състои от две стаи, кухненски бокс и две тераси, с обща застроена площ от 75, 67 кв. м., при граници на апартамента: от юг – двор и жил. №11; от запад – двор; от север – жил. №25; от изток – двор и общо стълбища; от долу – трети етаж; от гори – пети етаж, ведно с прилежащото му избено помещение №11, при граници: от север – общ коридор; от юг – двор; от изток – общо помещение; от запад – изба №10; от долу – земя и от горе – първи етаж, заедно с 1773/100 000 ид. части от общите части на сградата и 1773/100 000 ид.ч. от правото на строеж върху мястото. За сключения договор е бил съставен нотариален акт №***, дело №*** от *** г.на нотариус П. *** с район на действие РС – Н.П., който нотариален акт в копие е приложен по делото.

На 24.06.2013 г. Н.Д.П. е дарила на ответницата и поземлен имот с идетификатор 52009.29.5 по кадастралната карта на града, намиращ се в местността „***“, с площ от 12 900 кв.м., с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползуване – нива, при граници: имоти №52009.29.4, №52009.29.33, №52009.29.34, №52009.29.17, №52009.29.28 и №52009.29.267. Договорът за дарение е бил обективиран в нотариален акт №***, дело №*** г. на нотариус П. *** с район на действие РС – Н.П.. В нотариалния акт, приложен също по делото, имотът е описан по плана за земеразделяне като Нива в землището на гр. Н.П., с площ от 12, 900 дка, трета категория, в местността „***“, съставляваща имот №029005 по плана за земеразделяне, при граници: имот №029017; №029018, №029004, №000267 и №029006. Понастоящем обаче, доколкото за населеното място е одобрена кадастрална карта, то имотът следва да се индивидуализира, съгласно кадастралната карта.

            Горепосочените обстоятелства са установени по делото категорично и не са спорни между страните. Също така е установено безспорно и обстоятелството, че ищецът, като наследник на Н.Д.П., не е приел оставеното от последната наследство по опис. Липсват доказателства за противното, а и самият ищец потвърждава, че наследството не е приел по опис. Наследството на Н.Д.П. е открито в момента на смъртта й – *** г. в гр. Н.П.. Към този момент, а и понастоящем ищецът е единствен наследник на П.. Като наследник с право на запазена част, ищецът може да поиска на основание чл.30 от ЗН да бъдат намалени направените от наследодателя завещания или дарения, в случай, че е накърнена запазената част на наследника и той не може да я получи поради направените дарения или завещания. Но когато наследникът с накърнена запазена част упражнява това право спрямо лице, което не е наследник по закон, то той трябва да е приел наследството по опис. Настоящият случай е именно такъв – ищецът, като наследник претендиращ, че не може да получи запазената си част, е предявил претенция спрямо ответницата, която не е наследник на Н.Д.П. по закон. Макар и ответницата да е внучка на починалата П. и хипотетично да е налице възможност да е неин наследник, то в случая тя не може да се приеме за наследник по закон по смисъла на чл.30, ал.2 от ЗН. Съгласно Тълкувателно решение №1/04.02.2005 г. на ВКС по т.гр.д. №1/2005 г., ОСГК е обявена за изгубила сила т.15 от Постановление на Пленума на ВС №4/1964 г., с която е било прието, че наследници по закон, на които е завещан или подарен наследствен имот, спрямо който наследникът с право на запазена част упражнява правото си на намаляване на завещание или дарение за нейното допълване, са не само тези, които са призовани да наследяват, а всички лица, посочени в чл.5-10 от ЗН. С въпросната т.15 от посоченото постановление е обявено за изгубило сила Тълкувателно решение №28/1962 г. на ОСГК на ВС, с което е било възприето становището, че под термина наследници по закон по чл.30, ал.2 от ЗН трябва да се разбират наследниците, които в конкретния случай са призовани да наследяват, а не всички лица по чл.5-10 от ЗН. С обявяването обаче на т.15 от Постановлението на Пленума на ВС №4/1964 г. за изгубила сила, следва да се счита, че в разпоредбата на чл.30, ал.2 от ЗН под термина наследници по закон следва да се имат предвид лицата, които в конкретния момент са призовани да наследят. Следователно в настоящия случай ответницата А.Д.А. не се явява наследник по закон и за да може ищецът да поиска възстановяване на запазена част спрямо ответницата, то той трябва да е приел наследството по опис. Доколкото не е сторил това, претенцията му като неоснователна следва да се отхвърли.

            Наред с гореизложеното следва да се отбележи, че по делото не се установява обстоятелството, че поради направените от Н.Д.П. дарения, е била накърнена запазената част на ищеца. Това обстоятелство е в тежест на доказване на самия ищец, а в тази насока той не е ангажирал доказателства.

            Предвид гореизложеното предявеният иск, като неоснователен и недоказан, следва да се отхвърли. При този изход на процеса ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответницата направените от нея разноски по делото в размер на 550 лв.

Водим от горното, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ОТХВЪРЛЯ предявения иск с правно основание по чл.30 от ЗН от Д.А.П. с ЕГН ********** *** против А.Д.А. с ЕГН ********** *** за отмяна до размера на 1/2 идеална част на извършени дарения на недвижими имоти съгласно нотариален акт №***, дело №*** от *** г. и нотариален акт №***, дело №*** г., двата на Нотариус П. *** с район на действие РС – Н.П. като неоснователен и недоказан.

            ОСЪЖДА Д.А.П. с ЕГН ********** *** да заплати на  А.Д.А. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски от 550 /петстотин и петдесет/ лева.

Решението подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: