Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ 348

 

Гр. Нови пазар, 13.11.2015 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

Районен съд – Нови пазар, 4 състав, в открито публично съдебно заседание от 13.10.2015г., като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова гр.д. № 166 по описа на НПРС за 2015г., при секретаря Б.А., за да се произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по искова молба вх.рег. № 820 от 11.02.2015г., подадена от адв. С. П. от ШАК като пълномощник на А.Р.А. с ЕГН ********** ***, Ш.А.И. с ЕГН ********** *** и Б.А.Р. с ЕГН ********** срещу М.Р.М. с ЕГН ********** ***. В исковата молба се твърди, че първият ищец и покойната му съпруга владели непрекъснато и необезпокоявано имот, находяш се в с. С., ул. „***“ № ***, представляващ УПИ VII-98 от кв. 12 по плана на селото. Този имот те владели повече от 40 години до смъртта на съпругата на първия ищец. Всички ищци били нейни наследници. Твърдят още, че в началото на 2015г. установили, че ответникът се снабдил с констативен нотариален акт още през 2008г. за имот, находящ се в с. С., ул. „***“ № ***, но представляващ точно имот УПИ VII-98 от кв. 12 по плана на селото. Молят съдът да ги признае спрямо ответника за собственици на процесния имот на основание давност за първия ищец и давност и наследство за втория и третия ищец. Иска се и отмяната на издадения констативен нотариален акт.

В отговора си ответникът М.Р.М. признава иска. Твърди, че инициирайки производството пред нотариуса за издаване на констативния нотариален акт е искал да бъде признат за собственик на имот, находящ се в с. С., ул. „***“ № ***. За снабдяване с необходимите документи упълномощил адвокат. Не знаел номера на парцела, но за него било достатъчно, че в констативния НА бил написан правилния административен адрес. Не знаел и нямал вина за грешката на администрацията, които издали скица и данъчна оценка за погрешен имот. Моли съдът да уважи иска, но да остави разноските в тежест на ищците, тъй като нямал вина за допусната грешка.

Съдът, като съобрази твърденията на страните и представените по делото доказателства, установи следното от фактическа страна:

От показанията на разпитания по делото свидетел Ф. А. Ю. се установява, че ищецът А.Р.А. с ЕГН ********** ***, заедно със своята съпруга е владял процесния имот поне от 1984 г. до настоящият момент.

От представеното удостоверение за наследници №*** г., издадено от Община Ш. става ясно, че В. М. А. с ЕГН ********** е починала на *** г. и е оставила за свои наследници съпруга си А.Р.А. с ЕГН ********** и двете си деца Ш.А.И. с ЕГН ********** *** и Б.А.Р. с ЕГН **********.  След смъртта на съпругата му владението било осъществявано от ищеца А.А., съвместно с неговите деца – ищците Ш.А.И. и Б.А.Р.. От показанията на същият свидетел се установява, че няма данни някой да е оспорвал владението им. Установява се още, че ответникът М.Р. притежава имот в съседство на този на ищците.

По делото са представени и приети като доказателства още 18 бр. листи квитанции за платен местен данък и такса битови отпадъци за имот в.с. С., обл.Ш., ул.***“ №***; 15бр. листи с квитанции за плащана питейна вода за имот на същия адрес; 38 бр. листи с квитанции за плащана консумация на ел. енергия за имот на същия адрес. Видно от съдържанието им ищците плащат местни данъци и такси за процесния имот, както и разходи за консумативи на същия. 

От съдържанието на нотариален акт за собственост върху недвижим имот (придобит по давностно владение) № ***, рег. № *** с район на действие НПРС и вписан под № 346 на НотК става ясно следното: Ответникът М.Р.М. с ЕГН ********** е признат за собственик по давностно владение на следния имот:дворно място  от 1000 кв.м.,застроено с построените в него къща и сайвант, съставляващо представляващ УПИ VII-98 от кв. 12 по плана на с.С., обл. Шумен, на улица „***“ № ***, при граници и съседи: УПИ VIII-99  и УПИ VI-98 и 99. От представеното по делото писмено доказателство удостоверение № АГ-07 от 04.03.2015г. на Н-к отдел „ИУТ“ при Община К. ставна ясно, че посочения имот е на административен адрес „***“ № *** в с.С., обл.Ш., а на ул. „***“ № *** в същото населено място се намира имот с УПИ-V-93 в кв. 15.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

С отговора си по същество ответникът прави признание на иска по смисъла на чл. 237, ал. 1 от ГПК. От страна на ищците обаче не е направено съответното искане и затова съдът не следва да се произнесе по реда на цитираният текст от ГПК.

Предявен е иск с правно основание чл. 124 от ГПК.

            По този иск ищецът следва да докаже, че е собственик на имота на твърдяното от него основание. Доколкото ищците твърдят, че са станали собственици на основание давностно владение, относно първия ответник, и давност и наследство, относно втория и третия ответник, на описания в исковата молба недвижим имот, без да твърдят, че са били добросъвестни владелци, трябва да докажат, че са владели процесната реално определена вещ повече от 10 години – с оглед разпоредбата на чл. 79, ал. 1 от ЗС. Вторият и третият ответник трябва да докажат качеството си на наследници.

Установява се от доказателствата по делото и не се оспорва от ответната страна, че процесния имот - дворно място от 1000 кв.м., застроено с построените в него къща и сайвант, съставляващо представляващ УПИ VII-98 от кв. 12 по плана на с. С., обл. Ш., на административен адрес „***“ № ***, при граници и съседи: УПИ VIII-99  и УПИ VI-98 и 99 е владян от първия ответник по делото и неговата съпруга повече от десет години, поради което и на основание чл. 79, ал.1 от ЗС те са го придобили по давност ищците по делото. Това обстоятелство не се отрича и от ответника. След смъртта на своята майка, Собственици на имота относно нейната идеална част стават и нейните деца. Тъй като целта на настоящото производство не е да изяснява отношенията на съсобственост между ищците, настоящият съдебен състав няма да разглежда въпросът за дяловете, при които тази съсобственост е възникнала. Предвид установената фактическа обстановка настоящият съдебен състав намира предявеният иск за основателен и доказан.

При това положение и издаденият нотариален акт за собственост върху недвижим имот (придобит по давностно владение) № 110, том ***. на Нотариус *** с район на действие НПРС и вписан под № *** на НотК; удостоверение № АГ-07 от 04.03.2015г. на Н-к отдел „ИУТ“ при Община К., на основание чл. 537, ал.2 от ГПК следва да се отмени.

Предвид основателността на иска съдът намира, че на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати и направените в настоящото производство разноски, поискани своевременно от ищците в размер на 758,32 лв. Настоящият съдебен състав намира за неоснователно възражението на ответникът, е с действията си той не е станал причина за завеждане на делото. По делото няма доказателства, че е възложил на друг да събере документите по съставяне на констативния акт за собственост, в който погрешно е описан имотът на ищците, а не имотът, на който смята, че е станал собственик ответникът. Но дори и по делото да имаше такива доказателства, това не освобождава ответникът от отговорност. Той отговаря за действията на лицата, които е упълномощил, тъй като те са действали от негово име и за негова сметка. Въпросът за отговорността, която неговият представител носи спрямо него или отговорността на длъжностните лица в администрацията (в случай, че се констатира незаконосъобразност на техните действия) е ирелевантен в случая. Спрямо отговорността за направените от ищците разноски, ответникът отговаря лично.

Водим от горното, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.Р.М. с ЕГН ********** ***, че ищците А.Р.А. с ЕГН ********** ***, Ш.А.И. с ЕГН ********** *** и Б.А.Р. с ЕГН ********** са собственици на основание давност за първия ищец и давност и наследство за втория и третия ищец на следния недвижим имот: дворно място от 1000 кв.м., представляващо УПИ VII-98 по плана на с. С., общ. К., находящо се на ул. *** № ***, с. С..

ОТМЕНЯ Нотариален акт за собственост върху недвижим имот (придобит по давностно владение) № ***г. на Нотариус  *** с район на действие НПРС и вписан под № *** на НотК.

ОСЪЖДА М.Р.М. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на А.Р.А. с ЕГН ********** ***, Ш.А.И. с ЕГН ********** *** и Б.А.Р. с ЕГН ********** сумата от 758,32 лв (седемстотин петдесет и осем лева и тридесет и две стотинки), представляващи направени по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване от страните в двуседмичен срок, който започва да тече от връчване на съобщенията за изготвянето му на страната.

 

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:  / П /

 

 

                                                              Петина Николова