Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 328

 

гр. Н.П.,   28.10.2015г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Н.П., в публичното си заседание на двадесет и шести октомври две хиляди и петнадесета  година, в състав :

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР - ПРОТОКОЛИСТ : Д.П.

като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. №  175 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

Делба във втора фаза, след допускане.

            С решение по първата фаза на делбеното производство съдът е допуснал съдебна делба  между Д.Д.Д. ***, Р.Д.  М. *** и Р.С.Д. ***, на следните недвижими имоти: 1/ нива с площ от 3,328 дка, в м.”***”, трета категория, имот № 018042 по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 018043, 000001, 000045, 023009 и 018050; 2/ нива с площ от 15,692дка  , в м.”***”, трета категория, имот № 010066 по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 010067, 010073, 000011; 3/ ливада с площ от 5,786дка в м. ”***”, от които 5,182 дка трета категория и 0,604 дка пета категория,  имот № 012065 по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 012130, 020026, 012066, 012067, 020026 и 012100; 4/ нива с площ от 13,606дка, в м.”***”, от които 6,988 дка пета категория, 2,072дка девета категория и 4,546 дка трета категория,  имот № 021033 по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 021025, 021026, 021031, 021032, 000059 и 021052; 5/ нива с площ от 29,600дка, в м.”***”, от които 29,590дка трета категория и 0,010 дка седма категория, имот № 023001 по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 023009, 000045, 000180, 023002, 023003, 023004, 023005, 023006и 000124 и 6/ нива с площ от 11,314дка, в м.”***”, от които 11,243дка седма категория и 0,018 дка пета категория, имот № 027004, по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 027003, 020026, 027005, 027026, при равни квоти: за Д.Д.Д.– 1/3ид.ч, за Р.Д.  М.– 1/3ид.ч. и в общ дял за Д.Д.Д. и Р.С.Д. – 1/3ид.ч.

Решението по първата фаза на делбата е влязло в законна сила на 01.07.2015г.

По делото не са предявявани претенции за възлагане на имота и по сметки между съделителите.

 

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства и изготвената съдебно – техническа експертиза по извършването на делбата установи следното:

            По силата на влязло в законна сила решение по допускане на делба е допусната такава между Д.Д.Д. ***, Р.Д.  М. *** и Р.С.Д. ***, на следните недвижими имоти:  1/ нива с площ от 3,328 дка, в м.”***”, трета категория, имот № 018042 по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 018043, 000001, 000045, 023009 и 018050; 2/ нива с площ от 15,692дка  , в м.”***”, трета категория, имот № 010066 по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 010067, 010073, 000011; 3/ ливада с площ от 5,786дка в м. ”***”, от които 5,182 дка трета категория и 0,604 дка пета категория,  имот № 012065 по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 012130, 020026, 012066, 012067, 020026 и 012100; 4/ нива с площ от 13,606дка, в м.”***”, от които 6,988 дка пета категория, 2,072дка девета категория и 4,546 дка трета категория,  имот № 021033 по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 021025, 021026, 021031, 021032, 000059 и 021052; 5/ нива с площ от 29,600дка, в м.”***”, от които 29,590дка трета категория и 0,010 дка седма категория, имот № 023001 по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 023009, 000045, 000180, 023002, 023003, 023004, 023005, 023006и 000124 и 6/ нива с площ от 11,314дка, в м.”***”, от които 11,243дка седма категория и 0,018 дка пета категория, имот № 027004, по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 027003, 020026, 027005, 027026, при равни квоти: за Д.Д.Д.– 1/3ид.ч, за Р.Д.  М.– 1/3ид.ч. и в общ дял за Д.Д.Д. и Р.С.Д. – 1/3ид.ч.

С това се оформят 3 равни дяла от по 1/3 ид.ч. от недвижимия имот.

За извършване на делбата по делото беше назначена експертиза за определяне поделяемостта на допуснатите до делба имоти и тяхната пазарна стойност към момента. Видно от заключението на вещото лице е възможно съставянето на три самостоятелни дяла за всеки един от съделителите без това да  противоречи на устройствените правила на чл.7, ал.1 и 2 от ЗСПЗЗ и чл.10, ал.1 и 2 от ППЗСПЗЗ. Видно от така изготвеното заключение пазарната стойност пазарната стойност на всички имоти е 76 700лв., като равностойността на всеки дял е 25 333лв. Съгласно представеното експертно заключение два от дяловете са на стойност 25 350лв. и само на един от тях е 25 300лв.

От заключението се установява също, че само имотът, представляващ нива с площ от 29,600дка, в м.”***”, от които 29,590дка трета категория и 0,010 дка седма категория, имот № 023001 по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 023009, 000045, 000180, 023002, 023003, 023004, 023005, 023006и 000124 се разделя на два нови имота съответно с номера 023012 с площ от 7,750дка, и 023013 с площ от 21,850 дка, което разделяне е одобрено от ОС „Земеделие” Н.П. и са приложени скици за същите.

С това се установява, че тези два дяла, конкретно обособени като втори и трети следва да заплатят на дял първи, който е на по – ниска стойност по 17лв. за уравняването му.

В съдебно заседание на 05.10.2015г. беше съставен проект за разделителен протокол, съгласно приетото заключение на вещото лице и той е обявен на страните по делото, които в съдебното заседание на 26.10.2015 г. са заявили, че нямат възражения по него. Поради това, съдът намира, че така съставения протокол за разделяне на дяловете следва да се обяви за окончателен.

Ето защо следва да се съставят следните дялове за извършване на делбата:

Дял първи, който включва: 1/ НИВА – Имот с № 010066, с  площ от 15,692дка, находящ се в местността ”***”, трета категория,  по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 010067, 010073, 000011. Стойност на имота 15 700 лв.

2/ НИВА - Имот с № 027004, с площ от 11,314дка, находящ се в местността ”***”, от които 11,243дка седма категория и 0,018 дка пета категория, по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 027003, 020026, 027005, 027026. Стойност на имота 9 600 лв.

Пазарната стойност на дял първи е 25 300 лв.

 

Дял втори, включващ: 1/ НИВА  - Имот с № 021033, с площ от 13,606дка, находящ се в местността ”***”, от които 6,988 дка пета категория, 2,072дка девета категория и 4,546 дка трета категория,  по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 021025, 021026, 021031, 021032, 000059 и 021052. Стойност на имота 13 600лв.

2/ НИВА - Имот № 018042, с площ от 3,328 дка, находящ се в местността ”***”, трета категория, по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 018043, 000001, 000045, 023009 и 018050. Стойност на имота 4 000 лв.

3/ НИВА – Имот № 023012,  с площ от 7,750 дка в м.”***”, от които 7,749 дка трета категория и 0,010 дка седма категория, по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 023013, 023009, 000045, 102017, 102001, 102016, 023002. Имотът е новообразуван от имот  № 023001. Пазарната стойност на имота е 7 750лв.

Пазарната стойност на дял втори е 25 350 лв.

 

Дял трети, включващ: 1/ НИВА – Имот № 023013,  с площ от 21,850 дка в м.”***”, от които 21,840 дка трета категория и 0,010 дка седма категория, по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 023012, 023002, 023003, 023006, 000124, 023009. Имотът е новообразуван от имот  № 023001. Пазарната стойност на имота е 21 850лв.

2/ Ливада  - Имот с № 012065, с площ от 5,786дка, находящ се в местността ”***”, от които 5,182 дка трета категория и 0,604 дка пета категория, по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 012130, 020026, 012066, 012067, 020026 и 012100. Стойност на имота 3 500 лв.

Пазарната стойност на дял трети е 25 350 лв.

 

            Поради това, че пазарните стойности на всеки от трите дяла не са еднакви, а стойността на дяловете, които следва да получат всеки от съделителите е 25 333лв., то дял втори и дял трети следва да бъдат осъдени да заплатят на дял първи по 17лв. за уравняване на този дял до равностойността на полагащата се квота от 1/3ид.ч.

 

            Всеки от съделителите, следва да бъде осъден да заплати дължимите ДТ върху стойността на делът, който получава, съгласно чл.8 от Тарифата ДТГПК/обн.ДВ 22/2008г./ в размер на 4% върху стойността на дела, а той е от 25 333лв. Поради това всички съделители ще заплатят еднакви ДТ в размер на 1 013,32лв.

 

            Водим от горното и на основание чл.350 от ГПК, съдът

Р   Е   Ш   И   :

 

            СЪСТАВЯ И ОБЯВЯВА на Д.Д.Д. с ЕГН ********** ***, Р.Д.  М. с ЕГН ********** *** и Р.С.Д. с ЕГН ********** ***, ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН следния разделителен протокол:

ДЯЛ ПЪРВИ, включващ следните недвижими имоти:

1/ НИВА с площ от 15,692дка (петнадесет декара шестстотин деветдесет и два квадратни метра), в м.”***”, трета категория, имот № 010066 по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 010067, 010073, 000011. Стойност на имота 15 700 лв.

 

2/ НИВА с площ от 11,314дка (единадесет декара триста и четиринадесет квадратни метра), в м.”***”, от които 11,243дка седма категория и 0,018 дка пета категория, имот № 027004, по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 027003, 020026, 027005, 027026. Стойност на имота 9 600 лв.

Пазарната стойност на дял първи е 25 300 лв.

 

ДЯЛ ВТОРИ, включващ следните недвижими имоти:

1/ НИВА  с площ от 13,606дка (тринадесет декара шестстотин и шест квадратни метра) , в м.”***”, от които 6,988 дка пета категория, 2,072дка девета категория и 4,546 дка трета категория,  имот № 021033 по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 021025, 021026, 021031, 021032, 000059 и 021052. Стойност на имота 13 600лв.

2/ НИВА с площ от 3,328 дка (три декара триста двадесет и осем квадратни метра), в м.”***”, трета категория, имот № 018042 по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 018043, 000001, 000045, 023009 и 018050. Стойност на имота 4 000 лв.

3/ НИВА с площ от 7,750 дка (седем декара седемстотин и петдесет квадратни метра) в м.”***”, от които 7,749 дка трета категория и 0,010 дка седма категория, имот № 023012,  по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 023013, 023009, 000045, 102017, 102001, 102016, 023002. Имотът е новообразуван от имот  № 023001. Пазарната стойност на имота е 7 750лв.

Пазарната стойност на дял втори е 25 350 лв.

 

ДЯЛ ТРЕТИ, включващ следните недвижими имоти:

1/ НИВА с площ от 21,850 дка (двадесет и един декара осемстотин и петдесет квадратни метра) в м.”***”, от които 21,840 дка трета категория и 0,010 дка седма категория, имот № 023013, по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 023012, 023002, 023003, 023006, 000124, 023009. Имотът е новообразуван от имот  № 023001. Пазарната стойност на имота е 21 850лв.

2/ Ливада  с площ от 5,786дка (пет декара седемстотин осемдесет и шест квадратни метра) в м. ”***”, от които 5,182 дка трета категория и 0,604 дка пета категория,  имот № 012065 по картата на землището в с. Т., при граници и съседи, имоти с №№: 012130, 020026, 012066, 012067, 020026 и 012100.

Пазарната стойност на дял трети е 25 350 лв.

 

 

            ОСЪЖДА собственикът на ДЯЛ ВТОРИ, ДА ЗАПЛАТИ на собственикът на ДЯЛ ПЪРВИ, за уравняване на дела му сумата от 17лв.(седемнадесет лева).

 

            ОСЪЖДА собственикът на ДЯЛ ТРЕТИ, ДА ЗАПЛАТИ на собственикът на ДЯЛ ПЪРВИ, за уравняване на дела му сумата от 17лв.(седемнадесет лева).

 

            ОСЪЖДА Д.Д.Д. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 1013,32лв. (хиляда и тринадесет лева тридесет и две стотинки), представляваща 4% (четири процента) върху стойността на дела от 25 333лв.

 

            ОСЪЖДА Р.Д.  М. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 1013,32лв. (хиляда и тринадесет лева тридесет и две стотинки), представляваща 4% (четири процента) върху стойността на дела от 25 333лв.

 

            ОСЪЖДА СОЛИДАРНО Д.Д.Д. с ЕГН ********** *** и Р.С.Д. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТЯТ държавна такса в размер на 1013,32лв. (хиляда и тринадесет лева тридесет и две стотинки), представляваща 4% (четири процента) върху стойността на общия си дял от 25 333лв.

 

Решението подлежи на обжалване  по реда на чл.351 от  ГПК пред Окръжен съд Шумен в двуседмичен срок от връчването му на страната.

След влизане в сила на решението делото да се докладва на съдията – докладчик за насрочване на съдебно заседание за теглене на жребий, съгл.чл. 352 от ГПК.

 

След влизане в сила на разделителния протокол, решението подлежи на вписване, съгласно чл.4, б.”г” от Правилника за вписване.

 

 

                                                             Районен съдия :................../ П /.................

                                                                                              Галина Николова