Р Е Ш Е Н И Е

 

185

 

гр. Нови пазар, 27.05.2015 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

  Районен съд- Нови пазар в публичното заседание на осемнадесети май през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГАЛИНА НИКОЛОВА

 

при секретаря В.В., като разгледа докладваното от съдия Николова гражданско дело № 213 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Предявена е искова молба от Кооперация „***” гр. Д., съдържаща иск по чл. 415 от ГПК за установяване съществуването на вземането на ищеца спрямо ответника за сумата от 1230 лв. главница, ведно със законната лихва върху главницата от 18.12.2014 г.  

Основанията за исковете са по чл. 415 от ГПК вр. 124 от ГПК вр. чл. 79 от ЗЗД за неизпълнение на задължение по договор за паричен заем № 201300643/ 18.11.2013г. в размер на 500лв.

Ищецът сочи, че ответницата е член коператор в представляваната от него кооперация и като такава на 18.11.2013 г. по нейна молба й е отпуснат от Взаимоспомагателната каса на кооперацията заем в размер на 500лв., съгласно договор за заем № 201300643/18.11.2013 г., която сума е предадена в брой на заемателя. Съгласно договора за заем срокът му е 5месеца, а посочената в него месечна лихва е в размер на 3%, месечна такса за управление на заема в размер на 3,5% и месечна такса за поддръжка в размер на 3,5 %.

Съгласно договора ответницата е следвало да върне заема до 18.04.2014 г. Ищецът сочи, че ответницата не е изпълнила своето задължение за връщане на заетата сума, както и договорените възнаграждения за ползването й. Съгласно договора, при неизпълнение на задължението за плащане, съгласно погасителния план от страна на заемателя, на която и да било вноска, същия дължи неустойка в размер на 20лв.за всеки ден забава.

Ищецът сочи, че към 18.11.2014 г. задълженията на ответника са в размер на 1230лв., ведно със законната лихва от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение.

Ищецът моли съда, след като се убеди в основателността на исковите му претенции да постанови решение, съгласно което да признае за установено спрямо ответницата, че вземането на ищеца за сумата от 1230 лв. главница, ведно със законната лихва върху главницата от 18.12.2014 г. съществува. Желае присъждане на направените по делото разноски.

 

            Ответницата Ш.А.В. от с. Т=, в законоустановения срок по чл.131 от ГПК не е депозирала писмен отговор, не е представила доказателства, както и не е направила доказателствени искания. В първото по делото съдебно заседание, не се явява.

 

В последното по делото съдебно заседание, проведено на 18.05.2015 г., представителят на ищеца, е направил искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника по реда на чл.238 и чл.239 от ГПК.

Съдът прие, че са налице предпоставките на чл.238, ал.1 от ГПК, а именно: ответникът не представил в срок писмен отговор, не се е явил в първото по делото заседание, за което е бил редовно призован, както и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. В конкретния случай на ответника са били дадени указания, че при неспазване на сроковете за размяна на книжа и неявяването му в съдебно заседание, както и при наличие на предпоставките на чл.239, ал.1, т.1 от ГПК, съдът може да постанови неприсъствено решение. Съдът, въз основа на представените от ищецът и събрани по делото доказателства, преценени съобразно разпоредбата на чл.239,ал.1 т.2 във вр. чл.12 от ГПК, намери искът за доказан от фактическа и правна страна, поради което следва да се уважи изцяло, като се признае за установено спрямо ответницата, че вземането на ищеца за сумата от 1230лв., главница, ведно със законната лихва върху главницата от 18.12.2014 г. съществува.

Направените в заповедното производство разноски са законосъобразни и съответни на размера на заявените в него вземания, поради което не следва да се намаляват от съда.

Съгласно чл. 78, ал1 от ГПК заплатените от ищеца по настоящето дело разноски, следва да се възложат на ответника по делото, доколкото се уважава искът на ищеца. Съдът съобрази, че ищецът е заплатил държавна такса от 28лв., но всъщност в исковото производство са се дължали само 25лв., поради което за сумата от 3 лв.разноски за държавна такса следва да се отхвърли претенцията от които 150лв. Това е така, т.к в производството по чл. 415 от ГПК се дължи само разликата между дължимата такса и тази платена по заповедното производство. Дължимата по иска по настоящето дело такса е в размер на 4% върху цената на иска или върху 1230лв.(49,20лв.), но не по – малко от 50лв. Следователно дължи се такса от 50лв., но след приспадане на платеното по заповедното производство – 25лв. остават за доплащане само още 25лв. съдът намира, че само сумата от 25лв. и 2 лв. банкова такса следва да бъде присъдена в полза на ищеца, както и сумата за адвокатски хонорар в размер на 320лв. останалите претендирани суми, съгласно списъка за разноски са суми платени по заповедното производство, които са присъдени на ищеца и не следва да му се присъждат повторно. Общо се дължат разноски в размер на 347лв., а искането, съгласно списъка за разноски за присъждане на такива в размер на 697лв. следва да се отхвърли за сумата над 347лв. до 697лв., конкретно в размер на 350лв.

 

Водим от горното и на основание чл.239 от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

      

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 415 от ГПК, вр. чл.124 от ГПК вр. с чл. 79, ал.1 вр. с чл. 240 от ЗЗД,  по отношение на Ш.А.В. с ЕГН ********** ***, че ВЗЕМАНЕТО на Кооперация „***” с ЕИК ***, с адрес на управление гр. Д., обл. С., представлянва от председателят И. Р. Х. и чрез адв. Х. Н. при АК Р., ПО ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, постановена по ч.гр.д. № 1080/2014г. на НПРС,  за сумата от1230,00 лв. /хиляда двеста и тридесет лева/ главница, ведно със законната лихва върху нея от 18.12.2014 г., СЪЩЕСТВУВА.

 

ОСЪЖДА на осн. чл.78,ал.1 от ГПК Ш.А.В. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ НА Кооперация „***” с ЕИК ***, с адрес на управление гр. Д., обл. Силистра, представлява от председателят И. Р. Х. направени по делото разноски в размер на 345лв./триста четиридесет и пет лева/.

 

Отхвърля искането Кооперация „***” с ЕИК ***, с адрес на управление гр. Д., обл. С., представлява от председателят И. Р.Х. за присъждане на разноски над сумата от 347лв. до 697лв., в размер на 350лв. (триста и петдесет лева).

 

Неприсъственото решение на основание чл.239, ал.4 от ГПК НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.

 

В едномесечен срок от постановяването на неприсъственото решение страната, срещу която то е постановено може да поиска от Окръжен съд Шумен неговата отмяна, при наличието на предпоставките по чл.140 от ГПК.

 

Препис от настоящето решение да се докладва по ч.гр.д. № 1080/2014 г. по описа на НПРС, като се издаде изпълнителен лист въз основа на издадената заповед за изпълнение, както и за присъдените по заповедното производство и по настоящето дело суми за разноски.

 

 

                                                                       Районен  съдия: ......................................

                                                                                                       Галина Николова