Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 381

 

гр. Н.,  15.12.2015г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Н. в публичното си заседание на четиринадесети декември  две хиляди и петнадесета  година, в състав :

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР: В.В.

като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. №  266  по описа на НПРС за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по втора фаза на делбата, съгл. чл. 346 и следв от ГПК.

            С ВЗС решение съдът е допуснал извършването на делба между Н.А. *** и Т.В.А. ***, на два недвижими имоти: 1/ нива, представляваща имот № *, с площ от 25,079 дка, трета категория, находяща се в землището на с. К., м. „Р.” при граници, имоти с №№ : *,*, *, * и *, както и 2/ нива, представляваща имот № *, с площ от 11,001 дка, шеста категория, находяща се в землището на с. К., м. „*” при граници, имоти с №№ : *, *, *, *, при равни квоти: за Н.А.А.– ½ ид.ч.(една втора идеална част) и за Т.В.А.– ½ ид.ч.(една втора идеална част).

            Решението е влязло в законна сила на 14.07.2015 г.

Страните  не са предявявали претенции по сметки или възлагане на имоти по реда на чл.346 от ГПК.

В съдебно заседание във втората фаза на делбата съделителите  са представили съдебна спогодба, с която са уредили имуществените си отношения. Съдебната спогодба е от дата 04.11.2015 г. и предшества провеждането на съдебното заседание по делото, на което следва да се състави проект за разделителен протокол за подялба на общото имущество, съгл. чл. 347 от ГПК.

По делото беше назначена съдебно техническа експертиза за определяне на пазарната стойност на всеки от новообразуваните дялове от наследственото имущество, както и за преценка на възможността за съставяне на самостоятелни дялове от недвижимите земеделски имоти. Съгласно експертизата, приета по делото е възможно обособяването на самостоятелни дялове от всеки от двата, допуснати до делба недвижими имота, като общата пазарна стойност на всеки от двата дяла е  18 200лв.

            Въз основа на изготвената и приета експертиза и след одобряване от Общинската служба по земеделие, с. Н., обл. Ш. на основание §4, т.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), вр. чл. 7, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), на новообразуваните дялове като отговарящи на размерите по чл. 7, ал. 1 от ЗСПЗЗ вр. чл. 72 от Закона за наследството са образувани следните имоти, разпределени в двата дяла:

Дял първи, който се равнява на 1/2 ид.ч., съгласно експертизата и одобрения проект за разделяне на имотите включва:

1. Новообразуван имот с определен от ОС „Земеделие” с. Н. идентификационен № 024136, съгласно скица-проект № Ф03746/25.11.2015 г., представляващ нива с площ от 12.539 дка, трета категория, в м. „Р.”, по плана за земеразделяне на с. К., с ЕКАТТЕ 39548, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ *, 024137, *, * и *.

Имота е образуван от имот № *.

Пазарната стойност на имота е 13 800 лв.

 

2. Новообразуван имот с определен от ОС „Земеделие” с. Н. идентификационен № 041042, съгласно скица-проект № Ф03743/25.11.2015 г., представляващ нива с площ от 5.500 дка, шеста категория, в м. „*”, по плана за земеразделяне на с. К., с ЕКАТТЕ 39548, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ *, *, 041043 и *.

Имота е образуван от имот № *.

Пазарната стойност на имота е 4 400 лв.

Общата пазарната стойност на дял  първи е 18 200 лв.

 

Дял втори, който се равнява на 1/2 ид.ч., съгласно експертизата и одобрения проект за разделяне на имотите включва:

1. Новообразуван имот с определен от ОС „Земеделие” с. Н. идентификационен № 024137, съгласно скица-проект № Ф03747/25.11.2015 г., представляващ нива с площ от 12.539 дка, трета категория, в м. „Р.”, по плана за земеразделяне на с. К., с ЕКАТТЕ 39548, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ *, 024136, * и *.

Имота е образуван от имот № *.

Пазарната стойност на имота е 13 800 лв.

 

2. Новообразуван имот с определен от ОС „Земеделие” с. Н. идентификационен № 041043, съгласно скица-проект № Ф03744/25.11.2015 г., представляващ нива с площ от 5.500 дка, шеста категория, в м. „*”, по плана за земеразделяне на с. К., с ЕКАТТЕ 39548, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ *, *, * и 041042.

Имота е образуван от имот № *.

Пазарната стойност на имота е 4 400 лв.

Общата пазарната стойност на дял ІІ е 18 200 лв.

 

По силата на постигнатата от съделителите съдебна спогодба, с която заявяват, че желаят дял І да бъде предоставен на Н.А.А., а дял ІІ да бъде предоставен на Т.В.А., страните поделят делбеното имущество.

 

Съдът като прецени направената от страните спогодба, намери, че същата не противоречи на морала, отговаря на закона и взетото с нея решение по разпределяне на имуществената общност между страните по делото е в техен общ интерес, поради което при постановяване на настоящето решение следва да се съобрази с постигнатата спогодба.

Всяка от страните следва да бъде осъдена да заплати ДТ в размер на 2% върху стойността на дела си, поради постигането на спогодба. Стойността на всеки от дяловете на двамата съделители е 18 200лв. и всеки един от тях дължи по 364лв. държавна такса.

Водим от горното и на основание чл.353 от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

РАЗПРЕДЕЛЯ В ДЯЛ на Н.А.А., с ЕГН **********,***, дял І, включващ следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. К., с ЕКАТТЕ 39548, общ. Н.:

1. Новообразуван имот с идентификационен № 024136, представляващ нива с площ от 12.539 дка (дванадесет декара петстотин тридесет и девет квадратни метра), трета категория, в м. „Р.”, по плана за земеразделяне на с. К., с ЕКАТТЕ 39548, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ *, 024137, *, * и *.

Имота е образуван от имот № *.

Пазарната стойност на имота е 13 800 лв.

 

2. Новообразуван имот с идентификационен № 041042, представляващ нива с площ от 5.500 дка (пет декара и петстотин квадратни метра), шеста категория, в м. „*”, по плана за земеразделяне на с. К., с ЕКАТТЕ 39548, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ *, *, 041043 и *.

Имота е образуван от имот № *.

Пазарната стойност на имота е 4 400 лв.

Общата пазарната стойност на дял първи е 18 200 лв.

 

РАЗПРЕДЕЛЯ В ДЯЛ на Т.В.А., с ЕГН **********,***, дял втори, включващ следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. К., с ЕКАТТЕ 39548, общ. Н.:

1. Новообразуван имот с идентификационен № 024137, представляващ нива с площ от 12.539 дка (дванадесет декара петстотин тридесет и девет квадратни метра), трета категория, в м. „Р.”, по плана за земеразделяне на с. К., с ЕКАТТЕ 39548, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ *, 024136, * и *.

Имота е образуван от имот № *.

Пазарната стойност на имота е 13 800 лв.

 

2. Новообразуван имот с идентификационен № 041043, представляващ нива с площ от 5.500 дка (пет декара и петстотин квадратни метра),  шеста категория, в м. „*”, по плана за земеразделяне на с. К., с ЕКАТТЕ 39548, общ. Н., при граници и съседи: имоти с №№ *, *, * и 041042.

Имота е образуван от имот № *.

Пазарната стойност на имота е 4 400 лв.

Общата пазарната стойност на дял втори е 18 200 лв.

 

ОСЪЖДА Н.А.А., с ЕГН **********,***, да заплати държавна такса /2 %/ върху стойността на дела си в размер на 364 лв. /триста шестдесет и четири лева/. 

 

ОСЪЖДА Т.В.А., с ЕГН **********,***, да заплати държавна такса /2 %/ върху стойността на дела си в размер на 364 лв. /триста шестдесет и четири лева/. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Ш., в двуседмичен срок от връчването му на страните.      

 

 

                                                          Районен съдия : ......../ П /.......................

                                                                                           Галина Николова