Р     Е    Ш     Е    Н    И    Е

                                                                        № 317

                                                     Гр.Нови  пазар,19.10.2015г.                                      

                                                     В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

      Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание,проведено на седемнадесети септември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                                       Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                               Секретар:В.  В.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.д.№278 по описа за 2015 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

    Делото е образувано по положителен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК,предявен от  А.М.Я.,живуща ***,действуваща чрез пълномощника си адв.Н.И. ***,представлявана от Кмета Т.К..

     В исковата молба се сочи,че ищцата А.Я. е законен наследник на М. ***.,починал на 01.01.2003г.

      Приживе нейният наследодател притежавал недвижими имоти в землището на с.К.,обл.Ш.,както следва:

       1./НИВА с площ от 0.884дка,находяща се в землището на с.К.,общ.Н.К.,обл.Ш.,ЕКАТТЕ 36194,в местността „М.Ч.”,трета категория,за която по актуалната карта за възстановена собственост на землището на с.с. е отреден имот с №110211,при граници:имот №000316,имот №110201,имот №110212 ,имот №000320.,

        2/НИВА с площ от 0.758дка,находяща се в землището на с.К.,общ.Н.К.,обл.Ш.,ЕКАТТЕ 36194,в местността „М.Ч.”,трета категория,за която по актуалната карта за възстановена собственост на землището на с.с. е отреден имот с №110209,при граници:имот №110210,имот №110260,имот №110212.,

        3/НИВА с площ от 1.027дка,находяща се в землището на с.К.,общ.Н.К.,обл.Ш.,ЕКАТТЕ 36194,в местността „К.”,трета категория,за която по актуалната карта за възстановена собственост на землището на с.с. е отреден имот с №109206,при граници:имот №000320,имот №109202 и имот №000316.

       До 1993 година гореописаните имоти попадали в чертите на село К.,обкщ.Н.К. ,обл.Ш. и съгласно действуващия към този момент кадастрален план,представлявали поземлени имоти съответно с №211,№209 и №206.По разписния лист на същото село тези имоти били записани като собственост на М. А.Н. и са се ползували лично от него в продължение на повече от четиридесет години като градини,тъй като са се намирали в близост до къщата,в която живеел.С влизане в сила на нов регулационен план,одобрен със заповед №3/13.01.1993г.,процесните имоти били изключени от регулацията на селото и получили статут на земеделски имоти.Към момента,съгласно картата на възстановена собственост на землището на с.К.,общ.Н.К.,обл.Ш.,поземлен имот №211 е идентичен с имот №110211,поземлен имот №209 е идентичен с имот 110209 и имот №206 е идентичен с имот №109206.

     Бащата на ищцата ги стопанисвал лично от 1995/1996г.,когато поради напредналата си възраст вече не бил в състояние да ги обработва и в знак на благодарност ги преотстъпил на своята дъщеря А.Я.,при която живеел и която полагала преки грижи за него.От тогава,до настоящия момент,ищцата,заедно със семейството си обработвала и владеела имотите,като ги засявала с различни селскостопански култури.След смъртта на баща си,тя продължила да упражнява фактическа власт върху процесните имоти,които са в нейно владение и към настоящия момент.В продължение на двадесет години ,твърди ищцата,тя владеела имотите като свои собствени-явно,непрекъснато и необезпокоявана от никой.Процесните имоти никога не били отчуждавани ,включвани в блок на ТКЗС,ДЗС или друга образувана въз основа на тях селскостопанска организация.

      През 2013 година,Община Н.К.,обл.Ш. ,съставила акт за частна общинска собственост №1844/25.03.2013г.за трите имота.Независимо от това,имотите останали във владение на ищцата ,което продължавало и до днес.В момента били засети с царевица и люцерна.Община Н.К. никога не ги е стопанисвала,нито до този момент претендирала заплащане на наем от ищцата за ползуването на тези имоти.

     Предвид гореизложеното,за ицщата се пораждал правен интерес от предявяване на исковата претенция,поради което моли да бъде призована с ответната страна на съд и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът постанови решение,с което приеме за установено по отношение на Община Н.К.,че тя –ищцата е собственик по наследство и давност на процесните недвижими имоти.

    Препис от исковата молба и доказателствата към нея  са връчени на ответника Община Н.К.,като  в срока по чл.131 от ГПК е депозиран писмен отговор по предявения иск.Ответникът счита,че искът се явява допустим,но неоснователен.Оспорва твърдението на ищцата,че е придобила по давност правото на собственост върху процесните имоти по причина,че същите попадат в приложното поле на чл.19 от ЗСПЗЗ.Твърдението на ищцата,че описаните по-горе имоти до 1993г.са попадали в чертите на с.К. ,също не отговаряло на истината.Както по стария,нака и по новия регулационен план,описаните имоти били извън регулационната граница на с.К..,за което ответникът представя писмени доказателства.Обстоятелството на което се позовавала ищцата,че поземлените имоти са собственост на баща й,тъй като се намират в близост до къщата,където живеел,не води до извода,че са негова собственост и е придобил правото на собственост по силата на давностно владение.Процесните имоти,доколкото същите са с предназначение за земеделско ползване,предвид начина им на трайно ползване-НИВИ,извън регулация и отговаряли на изискванията на чл.2 от ЗСПЗЗ.,представлявали земеделска земя,които са придобити от общината по дилата закона,след проведена административна процедура по чл.19 ал.2 от ЗСПЗЗ,като в хода на тази процедура  имотите били предоставени на общината с протоколно решение №1/18.11.2008г.на Комискията по чл.19 ал.2 от ЗСПЗЗ,одобрено със Заповед №РД-27-126/24.11.2008г.на Директора на ОДЗ гр.Ш..От направената справка в ОСЗГ с.Н.К. за проследяване историята на собствеността за процесния имот се установило,че преди общината да се сдобие с акт за общинска собственост,същите имоти били със статут на земя по чл.19 от ЗСПЗЗ или така наречен остатъчен фонд на Община Н.К..

    Ответникът счита,че ищцата е следвало да проведе реституционна процедура по отношение на тези имоти по начин и срокове,предвидени от ЗСПЗЗ,тъй като процесните имоти и по стария и по новия план са били извън регулация и са със статут на земеделска земя.След като не е сторила това,спорните поземлени имоти попадали в приложното поле на чл.19 от ЗСПЗЗ и след изтичане на предвидения в разпоредбата срок са актувани като частна общинска собственост,за което били съставени АЧОС №***., АЧОС №***. и АЧОС №***.

 

   С оглед на гореизложеното,ответникът моли съдът да отхвърли иска изцяло като неоснователен.

     Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

    Ищцата А.М.Я. е законен наследник по права линия/дъщеря/на М. А. Н.,поч.на ***г./удостоверение за наследници с изх.№***г.,издадено от кметство с.К.,общ.Н.К.,обл.Ш..

      По разписния лист на с.К.,на негово име се водят ПИ 206,209 и 211,свидетелствува издаденото удостоверение с изх.№146/16.12.2014г.на Дирекция „УТ” при Община Н.К..Поземлени имоти 206,209 и 211 по кадастралния план на с.К. ,общ.Н.К.,са изключени от регулацията на селото,с влизането в сила на регулационния план ,одобрен със заповед №3/13.01.1993г./удостоверение №144/27.12.2013г.,издадено от Дирекция „УТ”при Община Н.К..Тези ПИ -206,209 и 211 са идентични с имоти с №№109206, 110209 и 110211 по картата на възстановена собственост на землището на с.К.,ЕКАТТЕ 36194,общ.Н.К./удостоверение с изх.№882/27.12.2013г.,издадено от ОСЗ Н.К./.

     В представеното от ответника писмено доказателство –удостоверение с изх.№58/13.05.2015г.,издадено от Дирекция „УТСД” Община Н.К. се сочи,че ПИ 206,209 и 211 по новия план на с.К. са идентични с ПИ 331 по стария план на селото,имотите по новия и стария план са извън регулация.

     Представено е и копие от новия разписен лист на селото/на л.36-37/,където срещу имоти №№206,209 и 211 е вписан собственик М. А.Н. ,с отметка,че същите са изключени/вероятно от регулация/,което кореспондира по-скоро с представеното от ищеца удостоверение с изх.№146/16.12.2014г.на Дирекция „УТ” при Община Н.К..,вместо с представеното от ответника удостоверение с изх.№58/13.05.2015г.,издадено от Дирекция „УТСД” Община Н.К..

     На 18.11.2008г.е прието протоколно решение №1/18.11.2008г.на комисия по чл.19 ал.2 от ЗСПЗЗ в състав,определен със заповед №РД 27-70/30.06.2008г.на директора на Областна дирекция „Земеделие”гр.Ш.,с което са определени имотите по чл.19 ал.1 от ЗСПЗЗ по землища ,включително придобитите преди влизането в сила на ЗИДЗСПЗЗ/обн.ДВ бр.13/2007г/съгласно приложения,сред които в землището на с.К.,общ.Н.К. са  имоти с №№109206, 110209 и 110211 по картата на възстановена собственост на землището на с.К.,ЕКАТТЕ 36194,общ.Н.К./удостоверение с изх.№882/27.12.2013г.,издадено от ОСЗ Н.К./.Това протоколно решение е одобрено със Заповед №РД 27-126 /24.11.2008г.на Директора на Дирекция „Земеделие”обл.Ш..

     На основание чл.2 1ал.1,т.2 ,чл.56 ал.1,чл.58 ал.1 и ал.2 от ЗОД,чл.19 ал.2 от ЗСПЗЗ във вр.с горецитираните решение и заповед,с Акт за частна общинска собственост №1844/25.03.2013г.,имот,представляващ НИВА  с пл.№109206,с площ от 1.027дка, ІІІ категория,в местността „К.”по плана за земеразделяне на с.К.,общ.Н.К.,обл.Ш.,при граници на имота: имот №000320, имот №109202,имот №109207 и имот №000316 е актуван като частна общинска собственост на Община Н.К. .

     С Акт за частна общинска собственост №1853/25.03.2013г.,НИВА с площ от 0.758дка,ІІІ категория,находяща се в местността „Ч.” ,по плана за земеразделяне на с.К.,общ.Н.К.,при граници на имота:имот №110210, имот №110260 и имот №110212 е актуван като частна общинска собственост на Община Н.К.,обл.Ш..

     С Акт за частна общинска собственост №1854/25.03.2013г.,НИВА с пл.№110211,с площ от 0.884дка,ІІІ категория,в местността „Ч.” по плана за земеразделяне на с.К.,при граници на имота :имоти с №№000316, №110210, №110212 и имот №000320 е актуван като частна общинска собственост.

    За това,че процесните недвижими имоти са били обработвани от наследодателя на ищцата,а след 1990година и от самата нея, в продължение на повече от 20 години ,до настоящия момент,свидетелствуват в показанията си водените от ищцовата страна свидетели О. В. А. и Ж. А. Ж..Свидетелите твърдят,нивите не са били включвани в ТКЗС,тъй като са били с малка площ,както и,че се намират от двете страни на преминаващата от там река/двете ниви от едната страна,а третатата-от другата страна на реката/.На свидетелите не е известно нях друг да е оспорвал владението на ищцата ,респ.на наследодателя й върху тези ниви.

      При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

       Съгласно разпоредбата на чл.19 от ЗСПЗЗ „Общината стопанисва и управлява земеделската земя,останала  след възстановяване на правата на собствениците,т.е.онази земя,която е останала без собственик след влизане в сила на плана за земеразделяне,съответно ,след одобряване картата на възстановената собственост.”

     Не се спори по делото,че картата на възстановена собственост за с.К. е одобрена,което от своя страна и по силата на закона означава,че за Община Н.К.,под чиято административна юрисдикция е с.К. е възникнало потестативното право да стопанисва и управлява тази земеделска земя.

      Съгласно чл.5 ал.2 от ЗВСНОИ „изтеклата придобивна давност за имоти,собствеността върху които се възстановява по ЗСПЗЗ не се зачита и започва да тече от влизане в сила  на тази разпоредба./ДВ бр.107/18.11.1997г./.А параграф 1 от ЗДЗС/ДВ бр.109 /2008г.,в сила от 31.12.2008г.предвижда,че „Давността за придобиване на имоти-частна държавна или общинска собственост, спира да тече до 31.12.2011г./първоначалната редакция на пар.1 от ЗИДЗС/обн.ДВ бр.46 ,в сила от 01.06.2006г./сочи,че „Спира за срок от 7 месеца,считано от 31.05.2006г.давността за придобиване на държавни и общински имоти”.С няколко последващи изменения на този текст,последното от които е с ДВ бр.105 от 2011г.,в сила от  31.12.2011г.,давността спира да тече до 31.12.2014г.Което от своя страна означава,че ищцата може да се позове на изтекла в нейна полза придобивна давност само за периода от 21.11.1997г/ влизане в сила на чл.5 ал.2 от ЗВСОНИ в редакцията й с ДВ бр.107/1997г./ до 30.05.2006г./с оглед разпоредбата на пар.1 от ЗИДЗС/обн.ДВ бр.46,в сила от 01.06.2006г./,т.е. не е изтекъл срок,равен или по-голям от 10 години,за да може да се позове на оригинерно правно основание по смисъла на чл.79 ал.1 от ЗС,по силата на което да й бъде признато правото на собственост по давностно владение върху земеделска земя,която подлежи на възстановяване по чл.19 от ЗСПЗЗ.

      Ето защо,с оглед на гореизложеното,съдът намира,че предявеният установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК се явява неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде отхвърлен.

      Водим от гореизложеното,съдът

 

                                                       Р       Е       Ш       И      :  

 

      ОТХВЪРЛЯ предявения  от А.М.Я. с ЕГН:**********,***,с пълномощник по делото адв.Н.И. ***,със седалище :с.Н.,обл.Ш.,ул.”***”№*,ЕИК по Булстат :000931568,представлявана от Кмета Т.К. ЗА ПРИЗНАВАНЕТО Й ЗА СОБСТВЕНИК ПО НАСЛЕДСТВО И ДАВНОСТ на следните недвижими имоти:1./НИВА с площ от 0.884дка,находяща се в землището на с.К.,общ.Н.К.,обл.Ш.,ЕКАТТЕ 36194,в местността „М.Ч.”,трета категория,за която по актуалната карта за възстановена собственост на землището на с.с. е отреден имот с №110211,при граници:имот №000316,имот №110201,имот №110212 ,имот №000320.,2/НИВА с площ от 0.758дка,находяща се в землището на с.К.,общ.Н.К.,обл.Ш.,ЕКАТТЕ 36194,в местността „М.Ч.”,трета категория,за която по актуалната карта за възстановена собственост на землището на с.с. е отреден имот с №110209,при граници:имот №110210,имот №110260,имот №110212., 3/НИВА с площ от 1.027дка,находяща се в землището на с.К.,общ.Н.К.,обл.Ш.,ЕКАТТЕ 36194,в местността „К.”,трета категория,за която по актуалната карта за възстановена собственост на землището на с.с. е отреден имот с №109206,при граници:имот №000320,имот №109202 и имот №000316. КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

     Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд гр.Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                   РАЙОНЕН   СЪДИЯ:  / П /