Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 285

 

гр.Нови пазар, 18.09.2015 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар  в публичното си заседание  на четиринадесети септември  две хиляди и петнадесета година, в следният състав :

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР : Д.П.

като разгледа докладваното от съдия Николова, гр.д. № 281 по описа на НПРС за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявена е искова молба с правно основание – установителен иск по чл.415 от ГПК за установяване на съществуването на вземанията, предявени чрез заявление за издаване на заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 90/2015 г. на НПРС.

            Предявена е искова молба, съдържаща три обективно съединени искове с правно основание по чл. 415, ал.1 от ГПК за установяване съществуването на вземането по издадена заповед по ч.гр.д. № 90/2015г. на НПРС срещу ответника за сумата от 724,50 лв.главница, 155,77 лв. надбавка по чл. 2 от договора, както и 43,64лв. Мораторна лихва върху непогасената главница за периода от 05.06.2014 г. до 11.01.2015 г. и законна лихва от подаване на заявлението до изплащане на сумата.

            Ищецът сочи, че съгласно договор за потребителски заем с № ***/31.04.2014 Г.ищецът е предоставил на ответника паричен кредит в размер на 724,50лв. Съгласно договора ответникът е следвало с 12 месечни вноски, всяка от по 73,35лв. да погаси кредита, но същия не бил изплатил нито една вноска. Съгласно договора вземането на кредитора се счита предсрочно изискуемо в пълен размер, ако кредитополучателят просрочи две или повече месечни вноски, като ответникът дължи неустойка в размер на действащата законна лихва за периода на забавата върху всяка забавена погасителна вноска, ведно с направените за събирането на вземането разноски. Ищецът сочи, че съгласно договора ответникът дължи сумата от 724,50лв. главница, 155,77 лв. надбавка по чл. 2 от договора, както и 43,64лв. Мораторна лихва върху непогасената главница за периода от 05.06.2014 г. до 11.01.2015 г. и законна лихва от подаване на заявлението до изплащане на сумата.

            Предвид на горното ищецът моли съда да бъде  признато спрямо ответника, вземането му по  1/ иск по чл.415 от ГПК във вр. чл.124 от ГПК във вр. с чл. 79, ал.1 във вр. с чл. 240 от ЗЗД за сумата от 143,19 лв. главница; 2/ иск по чл.415 от ГПК във вр. чл.124 от ГПК във вр. с чл. 79, ал.1 във вр. с чл. 240 от ЗЗД за сумата от 155,77 лв. надбавка по чл. 2 от договора и 3/ иск по чл.415 от ГПК във вр. чл.124 от ГПК във вр. с чл. 86, ал.1 от ЗЗД за сумата от 43,64лв. Мораторна лихва върху непогасената главница за периода от 05.06.2014 г. до 11.01.2015 г. и законна лихва от подаване на заявлението до изплащане на сумата.

 

Ответникът в рамките на законоустановения срок по чл.131 от ГПК не е депозирал писмен отговор, не е представил доказателства, както и не е направил доказателствени искания. В първото по делото съдебно заседание, не се явява.

 

С писмена молба по делото ищеца е направил искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника по реда на чл.238 и чл.239 от ГПК.

Съдът прие, че са налице предпоставките на чл.238, ал.1 от ГПК, а именно: ответникът не представил в срок писмен отговор, не се е явил в първото по делото заседание, за което е бил редовно призован, както и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. В конкретния случай на ответника са били дадени указания, че при неспазване на сроковете за размяна на книжа и неявяването му в съдебно заседание, както и при наличие на предпоставките на чл.239, ал.1, т.1 от ГПК, съдът може да постанови неприсъствено решение. Съдът, въз основа на представените от ищецът и събрани по делото доказателства, преценени съобразно разпоредбата на чл.239,ал.1 т.2 във вр. чл.12 от ГПК, намери исковете за доказани от фактическа и правна страна, поради което следва да се уважат изцяло, като спрямо ответника по делото бъде признато за установено, че вземането на ищеца за сумите от 724,50 лв.главница, 155,77 лв. надбавка по чл. 2 от договора, както и 43,64лв. Мораторна лихва върху непогасената главница за периода от 05.06.2014 г. до 11.01.2015 г., ведно със законната лихва от подаване на заявлението – 24.01.2015 г. до изплащане на сумата, и произтичащи от неизпълнение на договор за потребителски кредит ***/31.03.2014 г. съществуват.

Направените в заповедното производство разноски са законосъобразни и съответни на размера на заявените в него вземания, поради което не следва да се намаляват от съда.

Съгласно чл. 78, ал1 от ГПК заплатените от ищеца по настоящето дело разноски в размер на 425 лв., от които 125лв. За държавна такса и 300лв. За адвокатски хонорар, следва да се възложат на ответника по делото, доколкото се уважава искът на ищеца.

Водим от горното и на основание чл.239 от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

      

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 415 от ГПК, вр. чл.124 от ГПК вр. с чл. 79, ал.1 вр. с чл. 240 от ЗЗД,  по отношение на Н.Б.А. с ЕГН ********** ***, че ВЗЕМАНЕТО на “БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, Код по БУЛСТАТ ***, с адрес : гр. С., ЖК ***, бл.***,  представлявано от Л.П. и чрез юрисконсулт Д. В., ПО ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, постановена по ч.гр.д. № 90/2015г. на НПРС,  за сумата от 724,50 лв. (седемстотин двадесет и четири лева и петдесет ст.) главница, СЪЩЕСТВУВА.

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 415 от ГПК, вр. чл.124 от ГПК вр. с чл. 79, ал.1 вр. с чл. 240 от ЗЗД,  по отношение на Н.Б.А. с ЕГН ********** ***, че ВЗЕМАНЕТО на “БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, Код по БУЛСТАТ ***, с адрес : гр. С., ЖК ***, бл.***,  представлявано от Л.П. и чрез юрисконсулт Д. В., ПО ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, постановена по ч.гр.д. № 90/2015г. на НПРС,  за сумата от 155,77 лв. (сто петдесет и пет лева седемдесет и седем ст.) надбавка по чл. 2 от договор за потребителски кредит CREX 10660630/31.03.2014 г., СЪЩЕСТВУВА.

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 415 от ГПК, вр. чл.124 от ГПК вр. с чл. 79, ал.1 вр. с чл. 240 от ЗЗД,  по отношение на Н.Б.А. с ЕГН ********** ***, че ВЗЕМАНЕТО на “БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, Код по БУЛСТАТ ***, с адрес : гр. С., ЖК ***, бл.***,  представлявано от Л.П. и чрез юрисконсулт Д. В., ПО ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, постановена по ч.гр.д. № 90/2015г. на НПРС,  за сумата от 43,64лв. (четиридесет и три лева шестдесет и четири стотинки), представляващи мораторна лихва върху непогасената главница за периода от 05.06.2014 г. до 11.01.2015 г., СЪЩЕСТВУВА.

 

ОСЪЖДА на осн. чл.78,ал.1 от ГПК Н.Б.А. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ НА “БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, Код по БУЛСТАТ ***, с адрес : гр. С. направени по делото разноски в размер на 450лв.(четиристотин и петдесет лева).

 

Неприсъственото решение на основание чл.239, ал.4 от ГПК НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.

 

Препис от настоящето решение да се докладва по ч.гр.д. № 90/2015 г. по описа на НПРС, като се издаде изпълнителен лист въз основа на издадената заповед за изпълнение, както и за присъдените по заповедното производство и по настоящето дело суми за разноски.

 

 

                                                                       Районен  съдия: ...../ П /...................

                                                                                                   Галина Николова