Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 280

 

гр.Н., 08.09.2015 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Новопазарският  районен съд  в публичното си заседание  на седми септември две хиляди и петнадесета година, в следният състав :

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР : Д.П.

като разгледа докладваното от съдия Николова, гр.д. № 408 по описа на НПРС за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

Предявени са  три обективно съединени  искове с правно основание чл. 415, ал. 1 от ГПК за установяване съществуването на всяко от вземанията по заповед за изпълнение, издадена по ч.гр.д. № 324/2015г. на НПРС, за установяване съществуването на вземането на ищеца спрямо ответника за сумата от 143,19 лв. главница, както и мораторна лихва в размер на 98,81лв. за периода от 25.12.2013 до подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 27.03.2015 г., и обезщетение в размер на 14,32лв., ведно със законната лихва върху главницата от 28.03.2015 г. 

Основанията за исковете са по чл. 415 от ГПК вр. 124 от ГПК вр. чл. 79 от ЗЗД за неизпълнение на задължение по договор за потребителски кредит с № ***, сключен на 28.11.2013 г.

Ищецът сочи, че вземането по издадената заповед за изпълнение се основава на сключен с ответника договор за потребителски кредит ***, сключен на 28.11.2013, по силата на който “БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД е предоставил на ответника паричен  заем - кредит в  размер на  150,00лв. Ответникът по силата на договора се е задължил да изплати на ищеца дължимото по заема на 24 равни седмични погасителни вноски в  размер на 11лв. В договора било посочено, че седмичните погасителни вноски съставляват изплащане на главницата по предоставения кредит, ведно с надбавка, покриваща разноските на заемодателя по подготовка и обслужване на  кредита и определена добавка, съставляваща печалбата на последния. Ищецът сочи, че ответникът не плащал нито една от вноските. Съгласно договора вземането на кредитора се счита предсрочно изискуемо в пълен размер, ако кредитополучателят просрочи четири или повече седмични вноски, като ответникът дължи неустойка в размер на действащата законна лихва за периода на забавата върху всяка забавена погасителна вноска, ведно с направените за събирането на вземането разноски. Ищецът сочи, че съгласно договора ответницата дължи сумата от 143,19 лв. главница, както и мораторна лихва в размер на 98,81лв. за периода от 25.12.2013 до подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 27.03.2015 г., и обезщетение в размер на 14,32лв., ведно със законната лихва върху главницата от 28.03.2015 г. 

Ищецът сочи още, че с договор, сключен на 21.07.2014 г. между “БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД и „Изи Асет Мениджмънд” АД е прехвърлено вземането спрямо ответницата, а от своя страна „Изи Асет Мениджмънд” АД го е прехвърлило с договор от 28.072014 г. на ищеца.

Предвид на горното ищецът моли съда да бъде  признато спрямо ответника, вземането му по  1/ иск по чл.415 от ГПК във вр. чл.124 от ГПК във вр. с чл. 79, ал.1 във вр. с чл. 240 от ЗЗД за сумата от 143,19 лв. главница; 2/ иск по чл.415 от ГПК във вр. чл.124 от ГПК във вр. с чл. 86, ал.1 от ЗЗД за сумата от 98,81лв. - мораторна лихва в размер на за периода от 25.12.2013 до подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 27.03.2015 г., и 3/ иск по чл.415 от ГПК във вр. чл.124 от ГПК във вр. с чл. 79, ал.1 във вр. с чл. 240 от ЗЗД за сумата от 14,32лв – обезщетение за забава, ведно със законната лихва върху главницата от 28.03.2015 г., съществуват.

Ответницата прави признание на иска.

В последното по делото съдебно заседание, проведено на 07.09.2015 г., ищецът представя удостоверение от ТР № 20150824115311/24.08.2015 г. за извършено преобразуване на търговското дружество от ООД в АД, като новото дружество е правоприемник на правата и задълженията на праводателя “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ООД.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното:              

От представения по делото договор за потребителски кредит ***, сключен на 28.11.2013, по силата на който “БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД е предоставил на ответника паричен  заем - кредит в  размер на  150,00лв. Ответницата по силата на договора се е задължила да изплати на ищеца дължимото по заема на 24 равни седмични погасителни вноски в  размер на 11лв. В договора било посочено, че седмичните погасителни вноски съставляват изплащане на главницата по предоставения кредит, ведно с надбавка, покриваща разноските на заемодателя по подготовка и обслужване на кредита и определена добавка, съставляваща печалбата на последния. Съгласно договора вземането на кредитора се счита предсрочно изискуемо в пълен размер, ако кредитополучателят просрочи четири или повече седмични вноски, като ответникът дължи неустойка в размер на действащата законна лихва за периода на забавата върху всяка забавена погасителна вноска, ведно с направените за събирането на вземането разноски. Ищецът сочи, че съгласно договора ответницата дължи сумата от 143,19 лв. главница, както и мораторна лихва в размер на 98,81лв. за периода от 25.12.2013 до подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 27.03.2015 г., и обезщетение в размер на 14,32лв., ведно със законната лихва върху главницата от 28.03.2015 г. 

Общо дължимите, съгласно заявените от ищеца претенции са в общ размер на 256,32лв.

По делото ответницата е представила копия от платежни нареждания, съгласно които е превела на ищеца сума в общ размер на 1862,15лв., което е станало на 19.05.2015 г., след завеждане на делото.

Представителят на ищеца сочи, че ищцата е изплатила напълно вземанията по договора, но не и дължимите във връзка с делото разноски. Последното се признава от ответницата.

Съдът намира, че с оглед изразената воля на ищеца и становището на ответницата, то следва да се приеме, че вземането на ищеца, съгласно предявената заповед за изпълнение е напълно удовлетворено, поради изплащането му от ответницата. За вземанията на ищеца по заповедта за изпълнение, исковете следва да се отхвърлят поради изпълнение от страна на ответницата.

Относно вземането за разноски, то същото се дължи от ответницата, т.к изпълнението на признатото от нея задължение е станало след завеждане на делото.

Дължимите от ответницата на основание чл. 78, ал1 от ГПК и заплатени от ищеца разноски са в размер на 125 лв., които  следва да се възложат на ответницата.

Ищецът не желае присъждане на възнаграждение за юрисконсулт.

 

Водим от горното и на основание чл.235 от ГПК, районен съд Н.,

 

Р   Е   Ш   И:

      

ОТХВЪРЛЯ иска по чл. 415 от ГПК вр. 124 от ГПК вр. чл. 79 от ЗЗД на “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ООД, ЕИК:*** със седалище и адрес на управление гр. С., ул.„***” № 25,офис-сграда ***, ет.2, офис 4, представлявано от Управителите М.Д.Д, с пълномощник по делото юрисконсулт А.А., спрямо Д.Х.Г. с ЕГН ********** ***, за признаване за установено, че ВЗЕМАНЕТО на “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ООД, ЕИК:***, ПО ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ № 156/01.04.2015 г. по ч.гр.д. № 324/2015г. на НПРС,  за сумата от сумата от 143,19 лв. (сто четиридесет и три лева и деветнадесет стотинки) главница, ведно със законната лихва от завеждане на заявлението – 27.03.2015г. до окончателното изплащане на главницата,  СЪЩЕСТВУВА.

 

ОТХВЪРЛЯ иска по чл. 415 от ГПК вр. 124 от ГПК вр. чл. 86 от ЗЗД на “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ООД, ЕИК:*** със седалище и адрес на управление гр. С., ул.„***” № 25,офис-сграда ***, ет.2, офис 4, представлявано от Управителите М.Д.Д, с пълномощник по делото юрисконсулт А.А., спрямо Д.Х.Г. с ЕГН ********** ***, за признаване за установено, че ВЗЕМАНЕТО на “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ООД, ЕИК:***, ПО ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ № 156/01.04.2015 г. по ч.гр.д. № 324/2015г. на НПРС,  за сумата от сумата от 98,81 лв. (деветдесет и осем лева и осемдесет и една стотинки) мораторна лихва за периода от 25.12.2013 до – 27.03.2015г.,  СЪЩЕСТВУВА.

 

ОТХВЪРЛЯ иска по чл. 415 от ГПК вр. 124 от ГПК вр. чл. 79 от ЗЗД на “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ООД, ЕИК:*** със седалище и адрес на управление гр. С., ул.„***” № 25,офис-сграда ***, ет.2, офис 4, представлявано от Управителите М.Д.Д, с пълномощник по делото юрисконсулт А.А., спрямо Д.Х.Г. с ЕГН ********** ***, за признаване за установено, че ВЗЕМАНЕТО на “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ООД, ЕИК:***, ПО ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ № 156/01.04.2015 г. по ч.гр.д. № 324/2015г. на НПРС,  за сумата от сумата от 14,32лв. (четиринадесет лева тридесет и две стотинки) представляващи обезщетение,  СЪЩЕСТВУВА.

 

ОСЪЖДА на осн. чл.78,ал.1 от ГПК Д.Х.Г. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ НА “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ООД, ЕИК:*** със седалище и адрес на управление гр. С., ул.„***” № 25,офис-сграда ***, ет.2, офис 4, представлявано от Управителите М.Д.Д, с пълномощник по делото юрисконсулт А.А. направените по делото разноски в размер на 125лв.(сто двадесет и пет лева).

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Шуменски окръжен съд.

Препис от настоящето решение да се докладва по ч.гр.д. № 324/2015 г. по описа на НПРС, като се издаде изпълнителен лист само за присъдените по настоящето дело суми.

                                                           Районен  съдия: ......./ П /.................

                                                                                        Галина Николова