Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                                                            № 368

                                                         гр. Н., 27.11.2015г.

 

        Районен съд Н. в публичното съдебно заседание,проведено на десети ноември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                                             Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                                             Секретар:Д.  П.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.дело №409 по описа за 2015 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

       Делото е образувано по  положителен установителен иск с правно основание чл.422 във вр.чл.415 ал.1 от ГПК, предявен отТраки”ЕООД със седалище и адрес на управление:гр. Ш., ул. ”***”№*** ап.***, представлявано от Г.Т., с ЕИК:*** противФорет”ЕООД със седалище и адрес на управление :гр. Н., ул.”***”№***, представлявано от А. С. И.-управител ЕИК :*** /като правоприемник на ЕТ”***” с ЕИК:***/.

                  Ищецът твърди в исковата молба,че с ответника били в търговски отношения, касаещи сеч и извозване  на дървен материал в полза на ответника. След приключване на тези отношения останала незаплатена сумата от  8227,56 лв., по фактура №23/05.10.2009 г. Затова на 06.10.2014 г. ищецът депозирал пред НПРС заявление по чл. 410 от ГПК, за посочената сума, в едно със законната лихва от 06.10.2014 г. до окончателното плащане и направените по делото разноски в размер на 164,55 лв. Срещу издадената заповед за изпълнение №94 от 04.03.2015 г.  по ч.гр.д № 804/2014 г. ответникът депозирал възражение, като се позовал на изтекла погасителна давност за вземането. В дадения от съда срок ищецът депозира настоящия иск, като моли съдът да признае за установено, че ответникът му дължи сумата от 8227,56 лв., по фактура №23/05.10.2009 г., както и законната лихва от подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК.

       На ответната страна са връчени съдебните книжа по делото и й е указан законовия срок за отговор по така предявения иск. В срока отговор не е постъпил.

       Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

       От служебно приложеното ч.гд.№804/2014г.по описа на НПРС и в.ч.гр.д.№676/2014г.по описа на ШОС се установява,че повод на подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК  ,е издадена   ЗАПОВЕД  94/04.03.2015г.за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК,с която ДЛЪЖНИЦИТЕ  ЕТ ”***” с ЕИК ***2 със седалище и адрес на управление гр.Н., ул.”*** ***” №***, представлявано от С. А. М. и „ФОРЕТ”ЕООД, с ЕИК ***,със седалище и адрес на управление:Н.,ул.”***” ***, представляван от А. С. А.ов са осъдени  ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО НА “ТРАКИ”ЕООД- ликвидация, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Ш., ул.”***”, № ***, ап.***, представлявано от Г.К.Т. СУМАТА от 8 227,56 лв. /осем хиляди двеста двадесет и седем лева и петдесет и шест  ст./ - главница,  както и  законната лихва, считано от датата на подаването на заявлението – 06.10.2014 г. до окончателното плащане, както и направените по делото разноски от 164,55 лв. /сто шестдесет и четири лева и петдесет и пет ст./ - държавна такса.

Посочено е,че вземането произтича от следните обстоятелства: Неплатена сума по  фактура №23 от 05.10. 2009 г. Същото е поискано и е присъдено при условията на солидарна отговорност.

 В указания от съда срок,длъжниците ЕТ”***” и „Форет”ЕООД са депозирали писмени възражения ,в които са оспорили присъденото вземане ,поради изтекла давност по чл.110 от ЗЗД.

   Ищецът  е представил по делото заверено копие от данъчна фактура с №000000023/05.10.2009г.,в която е обективирана сделка ,сключена между ЕТ”Ст.М.”,представляван от *** и „Траки „ЕООД гр.Ш.,представлявано от Г.К.Т. ,за сумата в размер на 8 227.56лв.,платима от получателя на услугата  ЕТ”Ст.М.”.Посочена е дата на данъчното събитие -05.10.2009г.Срок за плащане не посочен.

  Представени са два броя позволително за сеч:серия И №0034263 и серия И №0034264,с които е разрешено на А. С. М. извършване на сеч в отдели 169 „а”  и 169 „б” на Държавно лесничейство Ш..Представени са и технологични планове на тези участъци.

Представено е и копие от нотариална покана от „Траки”ЕООД срещу ЕТ”***” ,с нотариална заверка на подписа на заявителя при Нотариус *** №***/10.05.2010г.Представено е и заверено копие от писмо-известие с обратна разписка от *** до ЕТ”***”,на която е отбелязано получаването й на 12.05.2010г.,като не е отбелязано качеството на лицето,подписало се за получател.

 По искане на ищеца,по делото беше назначена съдебно-графологична експертиза със задача ,вещото лице да даде заключение дали подписът за получател в процесната данъчна фактура принадлежи на А. С..Вещото лице К.К.,чието заключение съдът кредитира с доверие като добросъвестно и компетентно изготвено заключава,че за сравнителен материал е използвувал почерков материал от името на лицето А. С. А. с ЕГН:**********,съдържащ се в заявления за издаване на БДС ,с рег.№311-312/29.01.2001г. и 527/07.03.2006г.Вещото лице сочи още,че понеже е изследвал само копие,автентичността на представения документ в оригинал не е гарантирана.

При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

При условията на главно и пълно доказване,ищецът следваше да докаже твърдяните в исковата молба обстоятелства, че вземането му е изискуемо и ликвидно, както и че не е погасено по давност, както и началната дата,на която вземането му е станало изискуемо.

На първо място,с оглед липсата на оригинал на представената фактура ,се разколебава до известна степен заключението на вещото лице по назначената СГЕ досежно подписа на страните по сделката.На следващо място, от приложеното писмо с обратна разписка не става ясно какъв точно документ ,изпратен от *** е бил връчен на 12.05.2010г.до лице,вписано като получател от името на ЕТ”***”-С. А. М..,

Ищецът не ангажира каквито и да е било доказателства в подкрепа на твърдяните от него факти в исковата молба ,а именно за валидно облигационно правоотношение,възникнало между него и ответника,за това,че той-ищецът е изпълнил надлежно задълженията си по договора,а ответникът е неизправна страна по същия.

      Доколкото в цитираната данъчна фактура  не е посочен падеж ,то следва да се приеме,че посочената дата на данъчното вземане съвпада с падежа на вземането по договора./т.е. 05.10.2009г./.

       При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

       От извършената служебно справка в Търговския регистър ,се установи,че с вписване от 06.12.2011г.е обективирано прехвърляне на търговското предприятие  ЕТ”***” на „Форет”ЕООД ,с произтичат от това правни последици,т.е.от този момент насетне всички пасиви и активи на прехвърлителя са поети от приобретателя на предприятието.

       Доколкото обаче заповедта за изпълнение по чл.410 от ГПК е поискана и издадена солидарно срещу ЕТ ”***” с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.Н., ул.”*** ***” №***, представлявано от С. А. М. и „ФОРЕТ”ЕООД, с ЕИК ***,със седалище и адрес на управление:Н.,ул.”***” 19, представляван от А. С. А.ов,съдът счита,че към момента на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК/06.10.2014г./,единият от субектите –длъжници- ЕТ ”***” не е съществувал в правния мир.

       От представените от кредитора доказателства/нотариална покана и писмо-известие с обратна разписка/ не може да се прецени дали кредиторът е извършил действия по смисъла на чл.116 от ЗЗД ,с които е прекъсната давността на вземането и дали същият е отправил надлежна покана до длъжника да му бъде заплатено вземането по конкретната данъчна фактура/която даже не е посочена конкретно в нотариалната покана/.

      Съгласно т.11а от Тълкувателно решение №4/18.06.2014г.на ВКС по т.д.№4/2013г.на ОСГТК „В производството по иска ,предявен по реда на чл.422,респ.чл.415 ал.1 от ГПК е допустимо да се разгледат обоснованите във възражението на длъжника по чл.414 ал.1 от ГПК оспорвания за вземането на кредитора ,дори ответникът да не е подал отговор или да не е направил подобни възражения в срока за отговор.”

        Нормата на чл.110 от ЗЗД предвижда,че „С изтичането на петгодишна давност се погасяват всички вземания,за които законът не предвижда друг срок”,като чл.114 от ЗЗД уточнява,че „Давността започва да тече от деня,в който вземането е станало изискуемо.”/т.е.в конкретния случай от деня на данъчното събитие- 05.10.2009г.,като е изтекла на 05.10.2014г.Тъй като предприетото от кредитора действие по снабдяването му с изпълнителен титул чрез подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК е сторено на 06.10.2014г./датата на пощенското клеймо на приложеният в заповедното производство пощенски плик/,то съдът намира,че към този момент,дори и да е съществувало вземане в полза на ищеца срещу ответника ,обективирано в издадената данъчна фактура,това вземане се е погасило по давност.

       С оглед на гореизложеното,съдът намира,че предявеният установителен иск се явява неоснователен и недоказан и като такъв следва да се отхвърли,а направените по делото разноски останат в тежест на ищеца.

       Водим от гореизложеното,съдът

 

                                                   Р        Е       Ш       И     :

 

      ОТХВЪРЛЯ установителния иск с правно основание чл.422 във вр.чл.415 ал.1 от ГПК, предявен отТраки”ЕООД със седалище и адрес на управление:гр. Ш., ул. ”***”№*** ап.***, представлявано от Г.Т., с ЕИК:*** противФорет”ЕООД със седалище и адрес на управление :гр. Н., ул.”***”№***, представлявано от А. С. И.-управител,с ЕИК :*** /като правоприемник на ЕТ”***” с ЕИК:***/,с искане да бъде признато за установено,че ответникът „Форет „ЕООД,представлявано от А. С. А./като правоприемник на ЕТ”***”/ му дължи сумата от 8 227.56лв.,представляваща главница по фактура №23/05.10.2009г.,ведно с дължимата лихва,считано от датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК.

      Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                           РАЙОНЕН  СЪДИЯ:/ П /