Р Е Ш Е Н И Е

№ 392

гр. Н., 29.12.2015 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Районен съд – Н. в публичното заседание на шестнадесети декември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНА. МАРКОВА

 

при секретаря Д.П., като разгледа докладваното от съдия Маркова гражданско дело №809 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

            Предявени са искове с правно основание по чл.124, ал.1 от ГПК и по чл.108 от ЗС, ведно с и.не по чл.537, ал.2 от ГПК от страна на ищцата С.Г.С. ***, с пълномощник адв. Ж.П. от АК-Ш. против ответниците Ю.С.А. *** и З.Г.Б. ***.

            В исковата молба се твърди, че ищцата е наследник на майка си Я.М.Г., починала на *** г. и като такава е собственик на следния недвижим имот, намиращ се в землището на с. С., обл. Ш..: нива с площ 19,186 дка, представляваща имот №010007, четвърта категория в местността „К.“, при граници: имот №000176, №000173, №010008 и № 01006. Процесният имот, заедно с още два такива били възстановени с решение на Поземлена комисия – гр. К. на наследниците на М.К.М.. С констативен нотариален акт за собственост на недвижими имоти, възстановени по реда на ЗСПЗЗ №*** г. на НпРС, наследниците на наследодателя М., сред които и майката на ищцата,  били признати за собственици по наследство на земеделските земи. С договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти, вписан в Служба по вписванията - гр. Н., имотите били поделени доброволно, като наследодателката на ищцата получила в реален дял процесната нива. С договор за аренда от 01.03.2002 г., също вписан надлежно,  наследодателката отдала имота под аренда за срок от 5 години на „Три-Ком“ООД - гр. Н.. След този срок, в периода от 2006 г. до 2014 г., всяка стопан. година имотът бил отдаван под наем от ищцата, действаща къто пълномощник на майка си, на „ПАМ“ ООД - с. Т., обл. Ш... В началото на месец август 2015 г. ищцата узнала, че първият ответник се е снабдил с нотариален акт за собственост на недвижимия й имот, по давност. С последващ нотариален акт, вписан в Службата по вписвания гр. Н. като акт №*,том *** г., първият ответник продал имота на ответника З.Б.. Ищцата твърди, че ответникът Ю.А. не е владял процесния имот в продължение на изискуемия от закона давностен срок и няма как да е придобил собствеността върху него по давност чрез този оригинерен способ. Затова последващата продажба на имота счита за непротивопоставима спрямо нея. Ответникът Б. не могъл да придобие правото на собственост върху имота. Той обаче владеел имота и за стопан.та 2015-2016 г. го отдал под аренда на дружество, въпреки, че владението му било без правно основание. По така изложените съображения ищцата моли, съдът да постанови решение, с което да признае за установено спрямо всеки от ответниците, че тя е собственик на процесния имот, както и да осъди ответника З.Г.Б. да й предаде владението на процесния имот. Моли също, на основание чл.537, ал.2 от ГПК да бъде отменен констативния нотариален акт от *** г., само по отношение на процесния имот, нейна собственост. Претендира и да бъдат присъдени направените по делото разноски.

На двамата ответници са връчени съдебните книжа по делото и им е указан законовия срок за отговор по молбата. В срока за отговор такъв не е депозиран от никой от ответниците, не са посочени доказателства, не са направени доказателствени и.ния. За насрочените съдебни заседания не се явява никой от ответниците, нито техен представител или представители, не е изразено становище по предявените искове.

            Съдът е обявил делото за решаване, като е приел, че са налице предпоставките по чл.238 от ГПК и условията на чл.239 от ГПК. Видно от материалите по делото, съдът на 28.08.2015 г. е разпоредил на двамата ответници да се изпратят преписи от исковата молба и приложенията към нея, ведно с уведомление по чл.131 – 133 от ГПК. Книжата са надлежно връчени, лично на ответника А., а на ответника Б. чрез лице, което е поело задължение да ги предаде. Ответниците не са депозирали отговор по исковете, като на тях са им указани последиците от неявяване в съдебно заседание и неподаване на отговор, а именно, че съдът по и.не на ищовата страна може да се произнесе с неприсъствено решение. Тези указания са дадени на ответниците, както с разпореждането на съда от 28.08.2015 г., връчено надлежно на всеки от ответниците, така и с определението за насрочване на делото от 22.10.2015 г., което е връчено лично на всеки от ответниците. Безспорно в случая са налице предпоставките на чл.238 от ГПК, тъй като ответниците не са представили отговор на исковата молба, не са изпратили представители на откритите съдебни заседания по делото, не са направили и.не за разглеждането на делото в тяхно отсъствие и от страна на ищцата е направено изрично и.не за произнасяне на съда с неприсъствено решение.

От посочените в исковата молба обстоятелства и от приложените към нея, а и събрани в хода на делото доказателства, а именно: договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти, с нотариална заверка на подписите от 24.10.1996 г.; нотариален акт за собственост на недв. имоти, възстановени по Закона за собствеността и ползването на зем. земи №*** г.; удостоверение за наследници №*** г., договор за аренда от 01.03.2002 г.; договор за наем на зем. земя от 29.09.2006 г.; разходен касов ордер №45/23.08.2007 г.; договор за наем на зем. земя от *** г.; разходен касов ордер №58/21.09.2008 г.; договор за наем на зем.земя от 21.09.2008 г.; разходен касов ордер №74/17.08.2009 г.; договор за наем на зем. земя от 17.08.2009 г., разходен касов ордер №87/09.08.2010 г.; договор за наем на зем. земя от 09.08.2010 г.; разходен касов ордер №102/04.08.2011 г.; договор за наем на зем. земя от 04.08.2011 г.; разходен касов ордер №116/10.09.2012 г.; договор за наем на зем. земя от 10.09.2012 г.; разходен касов ордер №133/22.08.2013 г.; договор за наем на зем. земя от 22.08.2013 г.; разходен касов ордер №*** г.; договор за наем на зем. земя от 15.08.2014 г.; пълномощно с нот. заверка на подписа от 14.10.2003 г.; счетоводна справка от “ПАМ” - ООД относно платени годишни ренти по договорите за наем на ищцата;  справка за имот от Служба по вписвания за периода от *** г.; удостоверение за семейно положение №ГР-33-54/193 от 26.08.2015 г.; удостоверение за семейно положение №02 от 26.08.2015 г.; копие от  Нотариално дело № *** г. и копие от Нотариално дело №*** с район на действие НпРС; показанията на свидетеля П.П.И., както и удостоверение №*** г., изд от ОСЗ – К., исковете са основателни. Представените от ищцата доказателства и твърденията й обосновават вероятната основателност на исковите претенции, така, както са предявени. Ето защо съдът следва да признае за установено спрямо ответника Ю.С.А., че ищцата е собственик на процесния имот. Следва да признае за установено също и спрямо ответника З.Г.Б., че ищцата е собственик на имота, както и да осъди този ответник да й предаде владението на имота. Наред с това съдът следва на основание чл.537, ал.2 от ГПК да постанови и частична отмяна на констативен нотариален акт №*** г. на нотариус *** с район на действие РС – Н. от 15.07.2015 г., а именно само по отношение на процесния имот.

            При този изход на процеса, на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответниците следва да бъдат осъдени да заплати на ищцата направените от последната разноски по дело в размер на 932 лв.

Водим от горното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Ю.С.А., с ЕГН ********** ***, че С.Г.С., с ЕГН ********** *** Е СОБСТВЕНИК на следния недвижим имот, намиращ се в землището на с. С., обл. Ш..: нива с площ 19,186 дка, представляваща имот №010007, четвърта категория в местността „К.“, при граници: имот №000176, №000173, №010008 и № 01006.

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на З.Г.Б., с ЕГН ********** ***, че С.Г.С., с ЕГН ********** *** Е СОБСТВЕНИК на следния недвижим имот, намиращ се в землището на с. С., обл. Ш..: нива с площ 19,186 дка, представляваща имот №010007, четвърта категория в местността „К.“, при граници: имот №000176, №000173, №010008 и № 01006 и ОСЪЖДА З.Г.Б., с ЕГН ********** *** ДА ПРЕДАДЕ НА С.Г.С., с ЕГН ********** *** ВЛАДЕНИЕТО ВЪРХУ СЪЩИЯ ИМОТ.

ОТМЕНЯ ЧАСТИЧНО на основание чл.537, ал.2 от ГПК нотариален акт №*** г. на нотариус *** с район на действие РС – Н., само в частта му в която Ю.С.А., с ЕГН ********** *** е признат за собственик по давностно владение на следния недвижим имот, намиращ се в землището на с. С., обл. Ш..: нива с площ 19,186 дка, представляваща имот №010007, четвърта категория в местността „К.“, при граници: имот №000176, №000173, №010008 и № 01006.

ОСЪЖДА Ю.С.А., с ЕГН ********** *** и З.Г.Б., с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ на С.Г.С., с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 932 лв. /деветстотин тридесет и два лева/.

            Неприсъственото решение не подлежи на обжалване, а защитата срещу него е по реда и при условията на чл.240 от ГПК.

            Препис от настоящото да се изпрати на всяка от страните.

 

 

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:/ П /