Р Е Ш Е Н И Е

344

гр. Н., 12.11.2015 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Районен съд Н. в публичното съдебно заседание на двадесет и първи октомври през две хиляди и петнадесета  година в състав:

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря В.В., като разгледа докладваното от съдия Маркова гражданско дело № 896 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Предявен е иск за развод по взаимно съгласие на основание чл.50 от СК.

*******

            Водим от горното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Р.В.И., с  ЕГН **********,*** и Я.Д.И., с ЕГН **********,***, който брак е сключен на *** г. в гр. Ш., за което е съставен акт за граждански брак №***/*** г. на Община Ш., обл. Ш., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            ОДОБРЯВА сключеното между страните споразумение както следва:

            ПРЕДОСТАВЯ родителските права по отношение на детето Д.Р. И., с ЕГН **********, на майката Я.Д.И., с ЕГН **********,***.      ПОСТАНОВЯВА, че местоживеенето на детето Д.Р. И., с ЕГН **********, ще е при майката Я.Д.И., с ЕГН **********,***.

             ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата Р.В.И., с ЕГН **********,***, с детето Д.Р. И., с ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9 часа в събота, до 18 часа в неделя /с преспиване/; един месец през лятото, когато майката не е в платен отпуск; 5 дни през пролетната ваканция; 2 дни през Коледно-новогодишните празници; 1 ден през Великденските празници и половин ден на всеки рожден на детето.

            ОСЪЖДА Р.В.И., с ЕГН **********,***, да заплаща ежемесечна издръжка в размер на 120 /сто и двадесет/ лева за детето си Д.Р. И., с ЕГН **********, действащ със съгласието на неговата майка Я.Д.И., с ЕГН **********, платима до 5-то число на месеца, за който се дължи, считано от датата на влизане на решението в сила, до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването й.

            ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Ш., обл. Ш., ул. „***” №***, ет.***, ап.*** на Я.Д.И., с ЕГН **********.

ПРОСТАВЯ В ДЯЛ на Р.В.И., с ЕГН **********, и той става изключителен собственик на лек автомобил марка „***”, с., с рег. № *** , с рама *** и двигател № ***, цвят бордо металик.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ НА Я.Д.И., с ЕГН **********,***, и тя става изключителен собственик на следния недвижим имот: парцел с площ от 2 884 кв.м. /две хиляди осемстотин осемдесет и четири квадратни метра/, находящ се в УПИ V от кв. 42 по плана на с. С., общ. К., обл. Ш., ведно с построена в него административна сграда на три етажа, зъс застроена площ 150 /сто и петдесет/ кв.м., цялата с РЗП 450 кв.м., при граници на парцела: улица, УПИ V за поща и УПИ ІV за ГС. 

ПРЕДОСТАВЯ НА Я.Д.И., с ЕГН **********,***, и тя става изключителен собственик на урегулиран поземлен имот ХІІІ-156 в кв. 48, в урбанизирана територия с. Р. обл. Ш., с площ на имота от 515 кв.м. /петстотин и петнадесет квадратни метра/, при граници: улица, поземлен имот № Х-156, ІХ-156, ІІ-156 и ХІІ-156.

Имотът е с идентификатор №61443.501.350 по КК на с. Р., обл. Ш., с площ от 557 кв.м. /петстотин петдесет и седем/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м:, при съседи: имоти с идентификатори 61443.501.349; 61443.501.347; 61443.32.77; 61443.501.455; 61443.501.351; 61443.501.352. Данъчната оценка на имота е 1 301,90 лв.

            ПОСТАНОВЯВА, че молителите НЕ ДЪЛЖАТ ИЗДРЪЖКА ПОМЕЖДУ СИ.

            ПОСТАНОВЯВА след развода молителката да запази фамилното име – И..

            ОСЪЖДА Р.В.И., с  ЕГН **********,***, да заплати по сметка на НпРС държавна такса върху присъдения размер на издръжка за детето си в размер 86, 40 лв. /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/, както и държавна такса върху стойността на поставения му в дял лек автомобил от 8 лв. /осем лева/.

            ОСЪЖДА Я.Д.И., с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на НпРС държавна такса върху стойността на поставените й в дял имоти от 172, 51 лв. /сто седемдесет и два лева и петдесет и една стотинки/. 

            Указва на Я.Д.И., с ЕГН **********,***, че следва да заплати дължимите местни данъци към съответните общини върху придобитата част от недвижимите имоти.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:  / П /