О  П  Р   Е   Д   Е   Л   Е  Н  И  Е

№ 332

гр. Нови пазар,15.05.2015 г.

В ИМЕТО НА  НАРОДА

 

        Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание,проведено на шестнадесети април през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                                              Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                                                 Секретар:БОЙКА АНГЕЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Радева гражданско дело №698 по описа за 2014 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

      Делото е образувано по искова молба с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК,предявена от Х.Х.Д. ***, представляван от адв. Т.М.,***, срещу “АДВАНС ТЕРАФОНД – АДСИЦ, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. С., община С., район „Л.”, ул. “З.”, № * с ЕИК ***, представлявано от Р.И.М..

      Ищецът твърди,че е наследник на Х.Х.Х., починал на *** г. Имал брат В.Х.Д., който бил дете на общия им баща и неговата първа съпруга. Майката на ищеца била Ю.Р.Р. /Х./ и починала на 13.06.2011 г. Бракът на бащата на ищеца и неговата майка бил сключен на 26.04.1971 г.  На бащата на ищеца, с решение №0015 от 10.10.1995 г. на ПК-К. бил възстановен на основание чл. 27 от ЗСПЗЗИ следният недвижим имот, намиращ се в землището на с.С., обл.Ш.ска:ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСЪЖДЕНИЯ с площ от 15,996 дка,трета категория, в местността „***”, представляващи имот №036009 по плана за земеразделяне, пи граници: кад .№000146, кад.  №000413, имот №036008. Въз основа на това решение бил издаден и НА за собственост на недвижим имот №*, т. *, дело 3685/1998 г. на НПРС. Ищецът счита, че притежава 2/3 ид.ч. от имота, като по наследство пряко от баща си получава 1/3 ид.част като негов син и като наследник на 1/3 ид.ч. от своята майка, наследила като съпруга тази идеална част от съпруга си. Ищецът оспорва съдържанието на цитираното удостоверение  и моли съда да открие производство по оспорване истинността на документа. Три месеца след смъртта на баща им, В.Х.Д., чрез пълномощника си Е.А. продава процесния имот, в цялост, на ответника по настоящия иск. За сделката бил съставен НА №*, том. *, рег.№*/*.*.* г. Две години след продажбата ищецът продължавал да получава рента за дела си от ответното дружество и през това време не узнал за сделката. Научил случайно през 2007 г. от свой родственик. По случая било образувано Д.П. №5/2007 г. по описа на РУП-К.. Самата продажба на дружеството била осъществена с ползване на документ с невярно съдържание, а именно удостоверение на наследници №* от 15.07.2005 г., издадено от кметство с. С., обл.Ш., в което, като наследник на  Х.Х.Х. бил посочен само В.Х.Д.. Предвид изложените обстоятелства моли съда да постанови решение, с което да го признае за установено по отношение на ответника, че  е собственик на 2/3 ид. части от процесния имот.

               На ответника са връчени съдебните книжа по делото и му е указан законовия срок за отговор по молбата. В срока отговор  такъв е депозиран и в него се заявява следното: Не отрича придобиването на процесния недвижим имот с посочения на. от 2005 г. Не споделя становището на ищеца относно удостоверение на наследници №* от 15.07.2005 г., издадено от кметство с. С., обл. Ш., относно липсата на компетентност на кмета на съответното кметство. Отделно от това посочва задължението на нотариуса да провери преди сделката дали праводателя е собственик на имота.Позовавайки се на тези доводи заявява, че не му е било известно към 31.05.2005 г., че имотът има и други наследници. На основание чл. 79, ал.2 от ЗС претендира придобиване на собствеността по петгодишна давност. Моли искът да бъде отхвърлен. Отделно от отговора е направено искане В.Х.Д., като трето лице да бъде привлечен в процеса. С искова молба е предявен обратен иск срещу него.

    С определение от 21.11.2014г. съдът е допуснал привличане на В.Х.Д. *** като трето лице-.помагач на ответника ***”АД със специална инвестиционна цел ЕИН:***,със седалище и адрес на управление :гр.С.,общ.С.,р.-н Л.,ул.”З.”№* ,представлявано от Р.И.М.. На основание чл.219 ал.3 от ГПК е приел за съвместно разглеждане с първоначалния иск,предявения от ответника ***”АД със специална инвестиционна цел срещу третото лице-помагач В.Х.Д. , обратен иск с правно основание чл.45 от ЗЗД и цена на иска 1 852.87лв.

      Ищецът по обратния иск –„Адванс Тирафонд Адсиц” твърди в исковата молба,че ответникът по този иск В.Х.Д. съгласно удостоверение за наследници №*/15.07.2005г.,издадено от кметство с.С. е определен като единствен наследник на Х.Х.Х.,на когото по силата на Решение №0015/10.10.1995г.на ПК гр.К.,по чл.27 от ППЗСПЗЗ е възстановен земеделски имот в землището на с.С.,№36009,представляващ изоставени трайни насаждения с площ от 15.996дка.На 31.10.2005г.,ответникът Д. чрез пълномощник Е.А.А. ЕГН:********** се е разпоредил с горепосочения процесен имот в полза на дружеството „Адванс Терафонд Адсиц”.Вследствие на този факт ,”Адванс Терафонд” придобило имота на правно основание,годно да го направи собственик и оттогава то владяло явно,трайно и необезпокоявано с проява на публични действия.След като синът от втория брак на Х.Х.Х.-Х.Х.Д. научил за сключената отчуждителна сделка с наследствения имот,депозирал исковата молба до НПРС ,с искане да бъде признат за собственик на 2/3 от имота.В исковата молба се сочело,че при сключването на сделката е представен документ с невярно съдържание-удостоверение за наследници,в което като единствен наследник на Х.Х.Х. бил вписан само синът му от първия брак- В.Х.Д.,но не и Х.Д. и майка му Ю.Р.Р..”Адванс Терафонд”,чрез представляващия го изп.директор Р.М. твърди,че към момента на придобиване на процесния недвижим имотна 31.10.2005г.,не му било известно наличието на другите наследници и факта,че праводателят му В.Х.Д. не е бил собственик на целия имот,поради и което твърди,че са добросъвестни.От този момент те получили и владението на имота и в продължение на повече от пет години го владяли явно и необезпокоявано и по силата на чл.79 ал.2 от ЗС претендират,че са го придобили по давност.С оглед на гореизложеното,счита,че ответникът В.Х.Д. като праводател е въвел в заблуждение купувача на гореописания недвижим имот „Адванс ТерафондАдсиц,че е негов единствен собственик,с което нанесъл вреда на дружеството в размер на 1852.87лв.

    Предвид гореизложеното,ищецът по обратния иск –„„Адванс ТерафондАдсиц моли съдът,в случай,че уважи предявения от Х.Х.Д. установителен иск,предявен срещу „–„Адванс ТерафондАдсиц и приеме,че същият е собственик на 2/3 от процесния имот,осъди В.Х.Д. да заплати на –„Адванс ТерафондАдсиц сумата от 1852.87лв..,ведно със законната лихва от 31.10.2005г.до окончателното събиране на вземането за причинените вреди.

    Препис от обратния иск, исковата молба, допълнителната към нея, обратния иск  и приложенията към тях. са изпратени на ответника по обратния иск В.Х.Д., като същите са върнати в цялост със забележка на съответното длъжностно лице по призовавания,че лицето не пребивава на посочения адрес,а по сведение на съседи живее в чужбина.На основание чл.47 ал.1 от ГПК е поставено обявление по постоянния адрес на ответника по обратния иск В.Х.Д.,***, като в рамките на законоустановения двуседмичен срок от залепване на уведомлението/17.12.2014г-/,изтекъл на 05.01.2015г./ първият работен ден след 01.01.2015г./ответникът не се е явил в НПРС за да получи адресираните до него съдебни книжа във връзка с предявения срещу него обратен иск. Съдът е изискал, след пращане на депозита за възнаграждение на особения представител, от АК-Ш. да посочи адвокат. Посочен е адвокат Н.Д. от ШАК и на нея са връчени съдебните книжа. Постъпил е отговор по обратния иск и в него се заявява само , че същият е неоснователен.

       Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

      Видно от приобщеното по делото писмено доказателство-удостоверение за наследници на Х.Х.Х. с ЕГН:**********,***,починал на ***г.,издадено от Община Ш. е,че същият е оставил за свои наслидници по закон –съпругата си Ю.Р.Х. и синовете си В.Х.Д./третото лице-помагач на ответника по делото/ и ищеца Х.Х.Д..Доколкото това писмено доказателство не е оспорено от страните по автентичност и съдържание,съдът го кредитира с нужното доверие ,като доказателство,ползващо се със съответната формална и материална доказателствена сила по смисъла на чл.178 от ГПК.

     Съпругата на общия на страните наследодател- Ю.Р.Х. е починала на 13.06.2011г. и като неин законен наследник се легитимира сина й-ищецът по делото Х.Х.Д. /удостоверение за наследници с изх.№002685/12.08.2011г.,издадено от Община Ш..              

     С Нотариален акт за собственост на недвижим имот,възстановен по ЗСПЗЗ №* том * дело №3085/98г.по описа на НПРС,Х.Х.Х. е признат за собственик на основание влязло в сила решение на ПК гр.К. №0015/10.10.1995г.,на следния недвижим имот:Изостав.тр.нас.в местността „***” с площ от 15.996дка,трета категория,парцел №9 от масив №36,съставляващ имот №036009 по плана за земеразделяне ,при граници и съседи: кад.№000146,имот №036008,,кад.№000277,имот №036010.Ограничения при ползването на имота ,основания:Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

     По делото е представено и удостоверение за наследници на Х.Х.Х. с изх.№*/15.07.2005г.,издадено от Кметство с.С.,общ.К.,обл.Ш.,в което е обективирано,че Х. е починал на ***г. и е оставил за свой законен наследник В.Х.Д..С Решение №55/27.03.2012г.по АНХД №41/2012г.по описа на НПРС,съдът е призна съставителя на този официален писмен документ –С.К.М.,за виновна в това,че на 15.07.2005г. и 17.08.2005г.в с.С.,обл.Ш.,при условията на продължавано престъпление е съставила неистински официални документи/3 броя удостоверения за наследници/,сред които и горецитираното удостоверение,с цел да бъдат използвани.

    Видно от приобщения по делото като писмено доказателство –Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №*** дело №2202/31.10.2005г.по описа на Нотариус *** е,че Е.А.А. от гр.Ш.,действуващ като пълномощник на В.Х.Д. от една страна като продавач и от друга страна Е.А.,действуващ като пълномощник на М.К.Й. и Р.И.М.-в качеството му на изпълнителен директор на „Адванс Терафонд-Асдсиц”,със седалище и адрес на управление гр.С.,като купувач са сключили сделка покупко-продажба,по силата на която продавачът е продал на купувача следния свой собствен недвижим имот:Земеделска земя,находяща се в землището на с.С.,общ.К.,обл.Ш. :НИВА с площ от 15.996 дка,трета категория,в местността „***”,имот №036009,при граници и съседи:имоти с №000146, с №000413, с №036008, №036014 и имот с №036013 за сумата  от 2 779.30лв.

   Съдът е изискал горецитираното нотариално дело от нотариуса,но същото не е изпратено ,като от изпратеното писмо /на л.74 по делото/ е видно,че делото е  унищожено.

     От съдържанието на самия нотариален акт не се установява дали пред нотариуса ,продавачът е представил удостоверение за наследници на Х.Х.Х. с изх.№*/15.07.2005г.,издадено от Кметство с.С.,общ.К.,обл.Ш. ,а са описани 9 документа,сред които Решение №0015/10.10.1995г.на ОСЗГ К..не става ясно по какъв начин продавачът се е легитимирал като собственик на процесния недвижим имот,предмет на сделката.

     При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

      От събраните по делото писмени доказателства -   Решение №0015/10.10.1995г.на ОСЗГ К. и Удостоверение за наследници на Х.Х.Х. с ЕГН:**********,***,починал на ***г.,издадено от Община Ш.  и Удостоверение за наследници с изх.№002685/12.08.2011г.,издадено от Община Ш. ,които не бяха оспорени по съдържание и автентичност и се ползват със съответната формална и материална доказателствена сила по смисъла на чл.178 от ГПК,съдът приема за установено по несъмнен начин,че ищецът Х.Х.Д. се легитимира като собственик на 2/3 ид.ч.от процесния недвижим имот,представляващ: Земеделска земя,находяща се в землището на с.С.,общ.К.,обл.Ш. :НИВА с площ от 15.996 дка,трета категория,в местността „***”,имот №036009,при граници и съседи:имоти с №000146, с №000413, с №036008, №036014 и имот с №036013,по наследство от Х.Х.Х./негов баща/,като 1/3 ид.ч.е придобил на самостоятелно правно основание и 1/3 ид.ч.-по право на заместване на своята майка Ю.Р.Х..Като собственик на останалата 1/3 ид.ч.се легитимира синът на Х.Х. от негов друг брак- ответникът по обратния иск –В.Х.Д..

    На тези доказателства не може да бъде противопоставено представеното по делото удостоверение за наследници на Х.Х.Х. с изх.№289/15.07.2005г.,издадено от Кметство с.С.,общ.К.,обл.Ш.,тъй като с влязла в законна сила присъда е признато за установено,че същият е съставен от лице,което не е действителния му автор,което квалифицира документът като неистински и същият не може да повлече целените с него правни последици.

    Безспорно е,че ответникът по насрещния иск-В.Д. се е разпоредил със собствената на ищеца Х.Д. наследствена част,обективирана в Договора за покупко-продажба/  Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №*** дело №2202/31.10.2005г.по описа на Нотариус ***/.При това положение ,за ищеца съществува процесуална възможност да предяви иск по чл.76 ал.1 от Закона за наследството и да поиска съдът да прогласи спрямо него относителната недействителност на тази сделка.Установената с чл.76 от ЗНаследството относителна недействителност на сделките на разпореждане на сънаследник с отделни наследствени предмети има защитни функции и цели връщане на имота в наследствената маса,за да могат наследниците да реализират правата си по чл.69 ал.2 от Закона за наследството-по възможност да получат своя дял в натура при делба.Актът на разпореждане на сънаследник с отделна наследствена вещ е относително недействителен.Разпореждането валидно обвързва страните по сделката и поражда желаните и целени от тях правни последици,както и в отношенията им между трети лица.

    Ето защо,съдът намира,че  иска с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК се явява предявен при липса на правен интерес,поради което производството по него следва да бъде прекратено,като за ищеца се открива възможността да защити правата си в рамките на друго исково производство.

 

     По обратния иск с правно основание чл.45 от ЗЗД,съдът прие за установено следното:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      В тежест на ищеца по обратния иск-–„Адванс ТерафондАдсиц беше да докаже,че при сключване на процесната сделка,за която е съставен НА за покупко-продажба на недвижим имот №*** дело №***г.по описа на нотариус с рег.№*** на НК е бил въведен в заблуждение от продавача В.Х.Д.,че същият е едноличен собственик на целия имот,предмет на отчуждителната сделка,както и,че в резултат на това заблуждение е нанесъл вреда на дружеството в размер на 1852.87лв ,която следва да му бъде заплатена.

     Както беше отбелязано по-горе ,при сключване на тази сделка няма данни пред съответния нотариален орган,разполагащ с обща нотариална компетентност,да е бил представен неистинския официален удостоверителен документ -удостоверение за наследници на Х.Х.Х. с изх.№*/15.07.2005г.,издадено от Кметство с.С.,общ.К.,обл.Ш..Очевидно, продавачът се е легитимирал като собственик на имота само въз основа на  Решение №0015/10.10.1995г.на ОСЗГ К.,което пък от своя страна е странно,тъй като от съдържанието на този адм.акт е видно,че титуляр на собствеността е Х.Х.Х.,а продавач по сделката е В.Х.Д..На следващо място -и двете  страни по сделката са били представлявани от един и същ пълномощник,който е следвало да действа добросъвестно спрямо двамата упълномощители/от една страна продавача В.Д.,от друга страна –купувача „Адванс Терафонд”/.Предполага се,че като пълномощник на страните-,Е.А.А. е представил съответните изискуеми се документи пред нотариуса /който пък от своя страна има задължение да провери дали праводателят е собственик на имота и дали са налице особените изисквания за извършване на сделката/чл.586 ал.1 от ГПК/,съответно дал е отчет на упълномощителите си по повод на сключената сделка.Ако представителят е действувал съзнателно  във вреда на някой от упълномощителите,то по арг.на чл.40 от ЗЗД за всеки от тях се поражда правен интерес,респ.процесуална възможност да претендират вреди от него.В конкретния случай,от анализа на доказателствата по делото не се установи по категоричен начин,че  ответникът по обратния иск- В.Х.Д. като праводател е въвел в заблуждение купувача на гореописания недвижим имот „Адванс ТерафондАдсиц,че е негов единствен собственик и по този начин му е нанесъл вреда в размер на 1852.87лв./покупко-продажната цена/.

      Доколкото обратния иск е предявен при условията на евентуалност,в случай,че главния иск бъде уважен,с оглед изхода на делото по главния иск,съдът намира,че не следва да се произнася по същество по предявения обратния иск.

       На основание чл.78 ал.4 от ГПК,ищецът Х.Д.  следва да бъде осъден да заплати на ответника „Адванс Терафонд” направените по делото разноски в размер на 500.00лв./заплатено адвокатско възнаграждение/.Останалите разноски по делото се възлагат в тежест на всяка от страните,така,както са направени.

     Водим от гореизложеното,съдът

 

                                                      О  П  Р  Е  Д   Е   Л   И  :

 

        ОТМЕНЯ протоколното си определение от съдебно заседание,проведено на 16.04.2015г.в частта му,в която е постановил,че ще се произнесе с решение по иска с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК ,предявен от Х.Х.Д. ***, представляван от адв. Т.М.,***, срещу “АДВАНС ТЕРАФОНД – АДСИЦ, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. С., община С., район „Л.”, ул. “З.”, № * с ЕИК ***, представлявано от Р.И.М..

         ПРЕКРАТЯВА производството по иска с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК ,предявен от Х.Х.Д. ***, представляван от адв. Т.М.,***, срещу “АДВАНС ТЕРАФОНД – АДСИЦ, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. С., община С., район „Л.”, ул. “З.”, № * с ЕИК ***, представлявано от Р.И.М..ЗА ПРИЗНАВАНЕ ЗА УСТАНОВЕНО спрямо ответника,че ищецът е собственик по наследство на 2/3 ид.ч.от следният недвижим имот, намиращ се в землището на с.С., обл.Ш.ска:ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ от 15,996 дка,трета категория, в местността „***”, представляващи имот №036009 по плана за земеразделяне, пи граници: кад .№000146, кад.  №000413, имот №036008.

      НЕ СЕ ПРОИЗНАСЯ по обратния иск с правно основание чл.45 от ЗЗД и цена на иска –1852.87лв/главница/..,ведно със законната лихва от 31.10.2005г.до окончателното събиране на вземането,предявен при условията на евентуалност от АДВАНС ТЕРАФОНД – АДСИЦ, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. С., община С., район „Л.”, ул. “З.”, № * с ЕИК ***, представлявано от Р.И.М. против В.Х.Д. с ЕГН:**********,с постоянен адрес:***,понастоящем с неизвестен адрес.

      ОСЪЖДА  ищеца Х.Х.Д. ***, представляван от адв. Т.М.,***, да заплати на ответника “АДВАНС ТЕРАФОНД – АДСИЦ, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. С., община С., район „Л.”, ул. “З.”, № * с ЕИК ***, представлявано от Р.И.М. направените по делото разноски в размер на 500.00лв./петстотин лева/.

    Останалите разноски по делото се възлагат в тежест на всяка от страните,така,както са направени.

      Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд гр.Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.,като в частта му за прекратяване на производството по делото, подлежи на обжалване в 1-седмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                                 РАЙОНЕН   СЪДИЯ:/ П /