О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  747

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в закрито заседание от 27.11.2015г., като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова гр.д. № 949 по описа на НПРС за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по искова молба, подадена от адв. С.С. от ШАК, в качеството му на процесуален представител на З.Р.З. с ЕГН ********** ***, срещу Н.Ш.И. с ЕГН ********** *** и Х.Ш.Р. с ЕГН ********** ***. В исковата молба се твърди, че страните са съсобственици по наследство на описаните в исковата молба недвижими имоти, а именно: нива от 8.582 дка, трета категория, намираща се в м. „***“, представляваща имот № 050001 по плана за земеразделяне на гр. К. с ЕКАТТЕ 36079 и нива от 29.415 дка , трета категория, намираща се в м. ***, представляваща имот № 060012 по плана за земеразделяне на гр. К. с ЕКАТТЕ 36079. Ищецът иска съдът да прекрати така възникналата съсобственост, но не могъл да постигне съгласие с ответниците. Моли съда да ги призове и да извърши делба на процесните имоти по съдебен ред при квоти по една трета за всеки от съделителите. Няма искания касаещи втората фаза на делбата.

Производството е във втората фаза по реално извършване на делбата по чл. 346 и сл. от ГПК.

            С определение от 01.07.2015г. съдът е насрочил втората фаза по делбата и е назначил съдебно-техническа експертиза за заключение относно поделяемостта на имотите съобразно квотите на страните, както и съставяне на проект за разделянето им. Съдът е определил и размера на депозита, която всяка страна трябва да внесе. В определеният от съда срок депозит е внесен само от ищеца. Ответниците не са внесли депозит. Техният депозит не е внесен и от ищеца в определеният допълнително срок.

Водим от горното, съдът намира че въз основа на чл. 57, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата делото следва да бъде внесено в архив.

Водим от гореизложеното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И

 

 

            ВНАСЯ гр.д. № 949 по описа за 2014г. на НПРС в архив.

УКАЗВА на страните, че на основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за администрацията в съдилищата делото ще бъде отчетено като свършено.

УКАЗВА на страните, че на основание чл. 57 от ПАС могат да внесат разноските и след внасяне на делото в архив, след което производството ще бъде възобновено.

Определението може да се обжалва пред ШОС в 7-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :    ...../П /....................

                                                                                                                    Петина Николова