О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   № 313

гр. Нови пазар, 11.05.2015 г.

 

 

            Районен съд – Нови пазар в закрито заседание на единадесети май през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                              РАЙНОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

като съобрази данните по докладваното гражданско дело №134 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

 

            Делото е образувано по повод предявена искова молба за развод от страна на Д.М.Ж. *** против ответника Д.Д., живущ в Р.Т.

С разпореждане от 27.02.2015 г. съдът е разпоредил ищцата да внесе сумата от 128, 50 лв., която е необходима за извършване на превод на съдебните книжа, предназначени за връчване на ответника, доколкото същият очевидно не е български гражданин, живее в РТ. и книжата следва да бъдат преведени на *** език. Ищцата е получила съобщението на съда на 04.03.2015 г. В продължение на около месец тя не е представила документ за внесената сума, порлади което съдът с разпореждане от 16.04.2015 г. е дал отново указания на ищцата за внасяне на необходимата сума, като е определил за това и конкретен срок, а именно от седем дни, считано от получаване на съобщението. Съдът е предупредил ищцата, че при неизпълнение на дадените й указания, производството ще бъде прекратено. Съобщението за това разпореждане на съда ищцата е получила на 20.04.2015 г. и до момента от нейна страна не е представен документ за внесена сума, необходима за превода на книжата.

Предвид гореизложеното съдът приема, че в дадения й срок ищцата не е изпълнила дадените й указания, поради което намира, че на основание чл.129, ал.3 от ГПК производството по делото следва да се прекрати.

Ето защо и на горепосоченото основание съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело №134 по описа за 2015 година на Новопазарския районен съд.

            Определението подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищцовата страна.

 

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:  / П /