О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Нови пазар, 15.12.2015 г.

 

 

            Районен съд – Нови пазар в закрито заседание на петнадесети декември през две хиляди и петнадесета година, в състав

 

                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:  АТАНАСКА МАРКОВА

 

като съобрази постъпилата молба вх. №6097/15.12.2015 г. по докладваното от съдия Маркова гражданско дело №201 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Предявен е иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК, ведно с искане по чл.537, ал.2 от ГПК от страна на от ищците Ш.О. ***, Ф.О. *** и Р.О. *** против ответниците Н.М.Н. и М.Б.Н.,***        

Съдът на основание чл.311 във вр. с чл.129-130 от ГПК, с разпореждане от 13.03.2015 г. е изпратил на ответниците страна препис от исковата молба и приложенията към нея и е дал указания за представяне на отговор по молбата.

            С определение от 04.05.2015 г. съдът на основание чл.140 от ГПК е изготвил проект за доклад по делото, произнесъл се е по предварителните въпроси, по допускането на доказателствата и е насрочил съдебно заседание по делото на 10.06.2015 г. от 10,30 ч. На насроченото съдебно заседание съдът е постановил спиране на производството на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК, т.е. по взаимно съгласие на страните.

            На 15.12.2015 г. от страна на ищците, чрез процесуалния им представител, е постъпила молба, в която те заявяват, че се отказват от предявения иск, поради извънсъдебно уреждане на спора с ответниците. Приложено е към молбата и споразумение за доброволно решаване на спора.

            Предвид направеното изявление на ищците за отказ на иска, съдът намира, че са налице условията на чл.233 от ГПК и производството по делото следва да бъде прекратено. В случая не се изисква съгласието на ответната страна, доколкото ищците са заявили отказ от исковата претенция. Изявлението за отказа е направено чрез процесуалния представител на ищците адв. Т. М., която, съгласно предоставените й с приложеното към делото пълномощно права, и предвид споразумението, разполага с представителната власт да се разпорежда с предмета на делото от името на ищците.

            Водим от горното съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гражданско дело №201 по описа на РС- Н. П. за 2015 година на основание чл.233 от ГПК.

            Определението подлежи на обжалване пред Ш. окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: