О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  746

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в закрито заседание от 27.11.2015г., като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова гр.д. № 382 по описа на НПРС за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Делото е образувано по искова молба, подадена от адв. С.С. от ШАК, в качеството му на процесуален представител на З.Р.З. с ЕГН ********** ***, срещу Н.Ш.И. с ЕГН ********** *** и „***“ ООД, с. К. с БУЛСТАТ ***, представлявано от Н. И. Х.. В исковата молба се твърди, че страните са съсобственици на описаните в исковата молба недвижими имоти, а именно: 1/ нива от 10.001 дка, трета категория, намираща се в м. „***“, представляваща имот 37232.76.8, 2/ нива от 11.999 дка, от които 4.231 дка са трета категория и 7.768 дка са четвърта категория, намираща се в м. ***, представляваща имот 37232.80.5 и 3/ нива от 7.005 дка, трета категория, намираща се в м. ***, представляваща имот 37232.84.2 и трите по кадастралния план на с. К., общ. К.. Ищецът иска съдът да прекрати така възникналата съсобственост. За ищеца и първия ответник съсобствеността възникнала въз основа на наследство, а за дружеството – чрез възмездна сделка - замяна. Моли съда да ги призове и да извърши делба на процесните имоти по съдебен ред при квоти по една трета за всеки от съделителите.

Производството е във втората фаза по реално извършване на делбата по чл. 346 и сл. от ГПК.

            С определение от 08.07.2015г. съдът е насрочил втората фаза по делбата и е назначил съдебно-техническа експертиза за заключение относно поделяемостта на имотите съобразно квотите на страните, както и съставяне на проект за разделянето им. Съдът е определил и размера на депозита, която всяка страна трябва да внесе. В определеният от съда срок депозит е внесен само от ищеца. Ответниците не са внесли депозит. Техният депозит не е внесен и от ищеца в определеният допълнително срок.

Водим от горното, съдът намира че въз основа на чл. 57, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата делото следва да бъде внесено в архив.

Водим от гореизложеното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И

 

 

            ВНАСЯ гр.д. № 382 по описа за 2015г. на НПРС в архив.

УКАЗВА на страните, че на основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за администрацията в съдилищата делото ще бъде отчетено като свършено.

УКАЗВА на страните, че на основание чл. 57 от ПАС могат да внесат разноските и след внасяне на делото в архив, след което производството ще бъде възобновено.

Определението може да се обжалва пред ШОС в 7-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :    ........./ П /.....................

                                                                                                                    Петина Николова