О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Нови пазар, 29.12.2015 г.

 

 

            Районен съд – Нови пазар в закрито заседание на двадесет и девети декември през две хиляди и петнадесета година, в състав

 

                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:  АТАНАСКА МАРКОВА

 

като съобрази постъпилото заявление вх. №6315/29.12.2015 г. по докладваното от съдия Маркова гражданско дело №416 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Предявен е иск за делба на основание чл.341 и сл. от ГПК във вр. с чл.34 от ЗС от страна на ищците Ф.О.О. и О.М.М.,***, представлявани от пълномощника си адв.Т.М. *** против Б.М.М.,***.

Съдът се е произнесъл с решение №313/15.10.2015 г. в първата част на делбата, като е допуснал до делба процесния имот между страните по делото. 

            С определение от 27.11.2015 г. съдът е насрочил съдебно заседание за втората част на делбата, като с определението е назначил и експертиза, която да се произнесе относно поделяемостта на имота, съобразно квотите на страните и стойността на имота.

            На 29.12.2015 г. от страна на ищците, чрез процесуалния им представител, е постъпила молба, в която те заявяват, че се отказват от предявения иск, поради извънсъдебно уреждане на спора с ответниците. Приложен е към молбата и договор за доброволна делба.

            Предвид направеното изявление на ищците за отказ на иска, съдът намира, че са налице условията на чл.233 от ГПК и производството по делото следва да бъде прекратено. В случая не се изисква съгласието на ответната страна, доколкото ищците са заявили отказ от исковата претенция. Изявлението за отказа е направено чрез процесуалния представител на ищците адв. Т. М., която, съгласно предоставените й с приложеното към делото пълномощно права, разполага с представителната власт да се разпорежда с предмета на делото от името на ищците.

            Водим от горното съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гражданско дело №416 по описа на РС- Нови пазар за 2015 година на основание чл.233 от ГПК.

            Определението подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: