О П Р Е Д Е Л  Е Н И Е

 

№ 454

 

гр.Нови пазар,  09.07.2015г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар, в закритото си заседание, като разгледа докладваното  от районен съдия Галина Николова, гр.д. № 578/2015г. по описа на НПРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът констатира, че с разпореждане от 16.06.2015 г., е дал ясни указания, относно отстраняване на констатираните от съда нередовности на исковата молба. Определения от съда срок е едноседмичен. Съдът е указал на ищеца, че ако срокът за изпълнение на указанията не е достатъчен той може да поиска удължаването му.

Разпореждането за без движение е връчено на пълномощника на ищеца на 23.06.2015 г. и срокът изтича , съгл. чл. 60, ал.4 от ГПК на 30.06.2015 г.

Следователно на 01.07.2015 г. вече е изтекъл срока за отстраняване на  нередовности в исковата молба.

Съдът намира, че доколкото е указал изрично в какво се изразяват нередовностите в исковата молба и е определил срока за отстраняването им, както и възможността ищеца да поиска удължаване на този срок, съгл. чл. 63 от ГПК с молба, подадена преди изтичането му, то е налице бездействие на страната в рамките на посочения от закона и от съда срок. Съдът е указал и неблагоприятните последици от неизпълнението на дадените указания.

Като не е представил в срок необходимите и посочени от съда документи, както и не е отстранил констатираните нередовности, ищецът не е изпълнил в срок дадените му указания.

Поради неизпълнение на дадените от съда указания, са налице основания за прекратяване на  делото.

Поради това, че ищецът е освободен от заплащане на държавни такси и разноски, то такива не следва да му се присъждат.

Водим от горното и на основание чл. 230, ал.2, изр.2-ро от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 578/2015 г. по описа на НПРС.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Шуменски окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните по делото.

 

 

 

                                                   Районен съдия :............/ П /...................

                                                                                              Галина Николова