О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 418

гр. Нови пазар, 23.06.2015 г.

 

            Районен съдНови пазар в закрито съдебно заседание на двадесет и трети юни през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Маркова частно гражданско дело №600/2015 г. на НпРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Делото е образувано по молба на М.К.Ш. ***, действаща като единствен родител и законен представител на малолетното дете М.Р.С. с ЕГН **********. Молителката твърди, че детето М.Р.С. е собственик на следния недвижим имот, находящ се в гр. Н., а именно: 1/2 идеална част от урбанизирана територия, цялата с площ от 1850 кв.м., с начин на трайно ползуване: за стопански двор, за която по КККР на града е отреден поземлен имот с идентификатор 52009.338.4, при съседи: 52009.338.338; 52009.338.5, ведно с построените в имота сгради, както следва: самостоятелен обект в сграда с предназначение: жилище, апартамент с идентификатор 52009.338.4.4.2, със застроена площ от 22 кв.м., брой нива на обекта 1, разположен в сграда №4, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 52009.338.4.4.1 и 52009.338.4.4.3, под обекта: няма, над обекта: няма и самостоятелен обект в сграда с предназначение: жилище, апартамент с идентификатор 52009.338.4.4.3, със застроена площ от 22 кв.м., брой нива на обекта 1, разположен в сграда №4, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 52009.338.4.4.2 и 52009.338.4.4.1, под обекта: няма, над обекта: няма.

            Молителката иска разрешението на съда да бъде извършена продажба на горепосочения имот, като твърди, че продажбата се налага, поради това, че следвало да се закупи друг недвижим имот на детето, а именно в с. Д., обл. В., където скоро молителката и детето щяли да се установят да живеят и на практика имотът в гр. Н. нямало да се ползува. По тази причина горепосочения имот бил обявен за продажба и се появило лице, съгласно да го купи, за което бил сключен предварителен договор. От друга страна за имота в с. Д. също бил сключен предварителен договор.

            Като съобрази представените по делото доказателства, съдът счита за установено следното: По делото е приложено копие на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №*** г. на нотариус ***, от който е видно, че действително детето М.Р.С. е собственик на посочения в молбата на молителката имот. Представени са също копия на предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имот от 08.06.2015 г. и на предварителен договор за покупко-продажбана недвижим имот от 22.06.2015 г. /представен по делото с допълнителна молба/. Първият от договорите е за бъдеща продажба на имота на детето на лицето Ш. К. А. от с. И., обл. Ш. за сумата от 6 000 лв., а вторият е за покупка на имот от детето, представлявано от неговата майка, находящ се в с. Д., представляващ дворно място от 1930 кв.м., ведно с къща, лятна кухня и стопански постройки. Приложен е по делото също така и проект на нотариален акт за продажба на имота на детето, както и скици за имота.

От представеното по делото копие на удостоверение за раждане на М.Р.С.,*** въз основа на акт за раждане №*** г. е видно, че майка на детето е молителката, а негов баща е Р.С. Р.. Последният, видно от приложеното препис-извлечение от акт за смърт, издаден въз основа на акт за смърт №*** г. в с. Н., обл. Ш.. Следователно единственият родител и законен представител на детето е неговата майка – молителката.

            По делото е представено също и становище от Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Н., в което е отбелязано, че по мнение на социалната служба извършването на продажбата ще е в интерес на детето, тъй като средствата от продажбата ще бъдат изразходвани за закупуване на друг имот на детето.

Съдът, предвид доказателствата по делото, намира, че искането е основателно и бъдещата продажба на имота ще е в интерес на детето, при заявения от страна на молителката мотив за извършване на продажбата на имота на детето. Поради това съдът счита, че следва да даде разрешение за извършването на въпросната продажба.

Водим от горното и на основание чл.130, ал.3 от СК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

            РАЗРЕШАВА на М.К.Ш. с ЕГН ********** ***, действаща като единствен родител и законен представител на малолетното дете М.Р.С. с ЕГН ********** да сключи договор за покупко-продажба в качеството на законен представител на продавача относно следния недвижим имот, находящ се в гр. Н., а именно: 1/2 идеална част от урбанизирана територия, цялата с площ от 1850 кв.м., с начин на трайно ползуване: за стопански двор, за която по КККР на града е отреден поземлен имот с идентификатор 52009.338.4, при съседи: 52009.338.338; 52009.338.5, ведно с построените в имота сгради, както следва: самостоятелен обект в сграда с предназначение: жилище, апартамент с идентификатор 52009.338.4.4.2, със застроена площ от 22 кв.м., брой нива на обекта 1, разположен в сграда №4, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 52009.338.4.4.1 и 52009.338.4.4.3, под обекта: няма, над обекта: няма и самостоятелен обект в сграда с предназначение: жилище, апартамент с идентификатор 52009.338.4.4.3, със застроена площ от 22 кв.м., брой нива на обекта 1, разположен в сграда №4, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 52009.338.4.4.2 и 52009.338.4.4.1, под обекта: няма, над обекта: няма, който имот съгласно регулационния план на гр. Н. е представлявал: 1/2 идеална част от дворно място, цялото от 1850 кв.м., ведно с построения в него жилищен блок №***, етаж***, вх.***, ***, стаи *** и ***, съставляващо по регулационния план парцел *** от квартал ***, при граници: път №9, път №7, път №8, съществуващи граници №5 – незастроена площ и съществуващи граници №8 – незастроена площ.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                               /Атанаска Маркова/