Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е  № 718

 

Районен съд-Нови пазар, 4 състав, в проведеното на 12.11.2015г. като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова гр.д. № 718 по опис на НПРС за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по искова молба вх. № 3556 от 17.07.2015г., подадена от “МАКС КОЛЕКТ” ООД с ЕИК:175332042 със седалище и адрес на управление гр. С. ***, бул.”***”, № ***, над партер, офис ***, представлявано от ***, с пълномощник юрисконсулт К.Г.Б., срещу Г.А.Г. с ЕГН ********** ***. В исковата молба се твърди, че ищецът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично вземане по реда на чл. 410 от ГПК, за което е образувано ч.гр.д. № 427 по описа на НПРС за 2015г. Съдът издал заповедта за изпълнение, но в дадения на длъжника законен срок същият е подал възражение по чл. 414 от ГПК. На основание чл. 415 от ГПК съдът дал на заявителя едномесечен срок за предявяване на иск за установяване на вземането по заповедта за изпълнение. Ищецът изрично сочи, че подава настоящата искова молба във връзка с указанията на съда и в дадения му едномесечен срок. Иска от съда да признае за установено спрямо ответницата, че му дължи сумата от 149,52 - главница; неустойка в размер на 154,50 лв. за предсрочно прекратяване на договора.

На основание чл. 131 от ГПК, съдът е изпратил на ответника препис от исковата молба и доказателствата към нея с указания, че може в едномесечен срок да подаде отговор на исковата молба, като изрично му е указал какви са последиците при неподаването на такъв. Видно от върнатите съобщения, изпратени на посочения в исковата молба адрес на ответницата Г.А.Г. ***, който съвпада с регистрираните постоянен и настоящ адрес на лицето, съгласно изготвената от Национална база данни „Население” справка, същата не е намерена на адреса, не е намерен никой, който да приеме съобщението със задължението да ѝ го предаде. Връчителят е залепил уведомление по чл. 47, ал. 1 от ГПК на адреса. След изтичане на срока по чл. 47, ал. 2 от ГПК, никой не е потърсил документите.  Тъй като, на основание чл. 47, ал. 6 от ГПК на ответницата Г.А.Г. ***, следва да бъде назначен особен представител, съдът е указал на ищеца в седмодневен срок от получаване на съобщението да внесе депозит в размер на 300 лв., представляващ възнаграждение за назначаване на особен представител на ответницата Г.А.Г. с ЕГН ********** ***, на основание чл. 47, ал. 6 от ГПК.

На 04.11.2015 г. по делото е депозирана молба от ищеца, представляван от упълномощения представител юрисконсулт К.Б., с която по същество се прави отказ от иска. Предвид изричното изявление на ищеца, направено чрез представителя му  за отказ от иска спрямо ответницата, съдът намира, че са налице условията на чл.233 от ГПК. В случая не се изисква съгласието на ответната страна, поради което и настоящото производство следва да се прекрати.

ОПРЕДЕЛИ :

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гражданско дело № 718 по описа на НпРС за 2015 година на основание чл.233 от ГПК.

            Определението подлежи на обжалване пред Ш.ския окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

ОБЕЗСИЛВА ИЗЦЯЛО заповед за изпълнение №207 от 18.05.2015 г. по ч.гр.д.№ 427/2015 г. по описа на НПРС.

            ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. д. № 427/2015 г. по описа на НПРС.

            Определението  за прекратяване на ч.гр.д.№427/2015 г. по описа на НПРС подлежи на обжалване пред Ш.ски окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните по делото.

             Препис от настоящото определение да се приложи и по ч.гр.д.№427/2015 г. по описа на НПРС.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

 

                                                                                                              Петина Николова