О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. Нови пазар, 24.07.2015 г.

 

            Атанаска Маркова – съдия при Районен съд – Нови пазар в закрито заседание на двадесет и четвърти юли през две хиляди и петнадесета година като разгледа докладваното гражданско дело №736 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Делото е образувано по повод предявена искова молба по реда на чл.422, ал.1 във вр. с чл.415, ал.1 от ГПК с предявена претенция за сумата от 496, 81 лв. главница и 11, 36 лв. мораторна лихва от ищцовата страна „Енерго-Про Продажби“ – АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в гр. В., представлявано от ***, с пълномощник по делото юрисконсулт ***,  против ответника Р.Р.Р. ***.

            Настоящата искова молба е заведена след проведено заповедно производство по ч.гр.д. №417/2015 г. на НпРС, където съдът по заявлението на ищцовата страна относно същите суми е издал заповед за изпълнение на парично задължение №202 от 14.05.2015 г. срещу ответника. Заповедта за изпълнение е била връчена на Р.Р.Р. на 22.05.2015 г. На 09.06.2015 г. от негова страна по делото е постъпило възражение против заповедта вх. №2858 от същата дата. Първоначално с резолюция от 10.06.2015 г. съдът е разпоредил на заявителя да се укаже, че може да предяви иск за установяване на вземането си, но след това пак с резолюция от същата дата съдът е отменил. разпореждането си за изпращане на съобщение до заявителя, тъй като съдът е констатирал, че възражението на длъжника не е представено в законовия четиринадесетдневен срок. Срокът за възражение е изтекъл на 05.06.2015 г., а възражението е постъпило на 09.06.2015 г. Поради това и съдът е разпоредил да се издаде изпълнителен лист срещу длъжника.

Независимо от разпорежданията на съда обаче, от страна на деловодната служба на съда е било изпратено до заявителя съобщение, че може да предяви установителен иск в месечен срок, поради което и ищцовата страна е депозирала настоящото искова молба. Същата обаче не би могла да бъде разгледана, тъй като не са налице предпоставките за това. В законовия срок от страна на длъжника не е постъпило възражение против издадената заповед за изпълнение, поради което е недопустимо разглеждането на установителен иск. В настоящия случай съдът не следва да постановява връщане на възражението на длъжника с разпореждане, подлежащо на обжалване, защото за длъжника липсва правен интерес от защита в този случай, тъй като защитата му се реализира по реда на чл.407 от ГПК. В този смисъл е Тълкувателно решение №4/18.06.2014 г. на ВКС по тълк. Дело №4/2013 г., ОСГТК /т.5а от решението/.

            В съответствие с гореизложеното, настоящото производство следва да бъде прекратено. Внесената от ищцовата страна държавна такса по делото, може да бъде върната при условията на чл.4б от Закона за държавните такси.

Ето защо съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

            ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело №736 по описа за 2015 година на Районен съд- Нови пазар.

            Определението подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: