О  П  Р   Е   Д  Е  Л   Е  Н   И   Е

                                                                   № 586

                                             Гр.Нови  пазар,28.09.2015г.

 

Районен съд Нови пазар в разпоредително съдебно заседание,проведено на двадесет и осми  септември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                      Районен съдия :СВЕТЛА  РАДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.д.№842  по описа за 2015 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

   Делото е образувано по предявена искова молба от Б.Г.А.,***,в която той сочи,че работил по трудов договор №105/31.03.2015г.във фирма „РВ Инженеринг”ЕООД Шумен за времето от 31.03.2015г.до 07.05.2015г.Работодателят му издал заповед за прекратяване на трудовия му договор №105/31.03.2015г.,като същата не му била връчена надлежно.Основанието за прекратяване на трудовия му договор било чл.330 ал.2 т.6 от КТ,т.е.дисциплинарно уволнение,но на ищеца не било изискано лично писмено.Твърди,че не подписвал никакви декларации при назначаването му на работа във фирмата.

     Моли да бъде призован на съд и спора им бъде решен по същество.

   С разпореждане №2355/02.09.2015гсъдът е констатирал нередовности в исковата молба,като е оставил същата без движение и е дал следните указания на ищеца:

     1/ В исковата молба /титулната част и  петитума / ДА ПОСОЧИ името/наименованието,в случай ,че е ЮЛ или търговец/на ответника ,неговия адрес,законен представител .

      2/ДА ПОСОЧИ  цената на иска/в случай,че същият е оценяем/

      3/ДА ПОСОЧИ обстоятелства ,на които се основава искът/конкретизиране на фактическата обстановка и правата,които ищецът счита,че са му нарушени,по повод на което търси съдебна защита/

     4/ДА ПОСОЧИ в какво точно се състои искането му,а съдът е обвързан с петитута на исковата претенция и няма право сам да очертава пределите на търсената от ищеца  съдебна защита – чл.127 ал.1 т.5 от ГПК

      5/ДА ПОСОЧИ доказателствата и конкретните обстоятелства,които ще доказва с тях и да представи с нея всички писмени доказателства

      6/ ДА ПРЕДСТАВИ препис от прецизираната искова молба  и приложенията към нея за ответника.

      УКАЗАЛ му е,че може да ползва правна помощ/безплатна адвокатска защита/ по реда на чл.94-99 от ГПК,като в случай на искана такава следва да подаде изрична молба в писмена форма.За да получи правна помощ,ищецът следва да отговаря на условията визирани в разпоредбата на чл.22 във вр.чл.21 т.1 и т.2 от ЗПП,а именно:Да отговаря на условията за получаване на месечна помощ по реда на чл.9 и 10 от ППЗСП,на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за предходния или настоящия отоплителен сезон.Фактите и обстоятелствата се удостоверяват с документи,издадени от съответните компетентни органи или с декларация за семейно и имотно състояние на лицето.

      УКАЗАЛ му е,че при неотстраняване на констатираните нередовности в указания от съда срок,производството по делото ще бъде прекратено.

      Съобщението е връчено на ищеца на 07.09.2015г.и в указания му от съда срок /до 14.09.2015г.включително./,той не е отстранил нередовностите на исковата молба,поради което производството по делото следва да бъде прекратено.

      Водим от гореизложеното и на основание чл.252 във вр.чл.129 ал.3 от ГПК ,съдът

 

                                              О   П   Р   Е   Д   Е  Л    И   :

 

    ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№842/2015г.по описа на НПРС поради неотстратяване нередовностите в исковата молба в указания от съда срок.

    Исковата молба и приложенията към нея да се връчат на страната.

    Определението за прекратяване може да бъде обжалвано от ищеца с частна жалба пред Окръжен съд гр.Шумен в 1-седмичен срок от връчването му на ищеца.

 

                                                                                      РАЙОНЕН  СЪДИЯ:/ П /