О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е  Н   И   Е

                                                                        № 669

                                                  Гр.Нови  пазар,28.10.2015г.

 

Районен съд Нови пазар в закрито съдебно заседание,проведено на двадесет и първи октомври  през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                       Районен съдия:СВЕТЛА  РАДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.д.№901 по описа за 2015 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

    Делото е образувано по депозирана искова молба от Б.Д.П. ***,действуващ чрез процесуалния си представител адв.Р.Н. ***, П.Д.П. и П.С.К. ***.

     Прави се искане съдът да постанови решение            ,с което отмени решение №015/10.10.1995г.на ПК К. и се постанови връщане на процесната земя в стари реални граници,т.е.да бъде възстановена в местността „***” в землище в с.Л..

      С разпореждане  № 2637/02.10.2015г.съдът е констатирал, че исковата молба  е подписана само от едно лице/вероятно адв.Р.Н./ и е посочено,че като доказателство се представя решение №015/10.10.1995г.на ПК К..,но такова не се намери в комплекта с приложения към исковата молба.

      Констатирал е,че исковата молба страда от нередовности,изразяващи се в следното:

      1/не е посочено точното наименование на ответника,неговия представител ,седалище и адрес на управление/в случай,че е ЮЛ/-чл.127 ал.1 т.2 от ГПК

      2/исковата молба не е подписана от всички ищци,доколкото само първият от тях очевидно е представляван от пълномощник-изискване по чл.127 ал.1 т.6 от ГПК

      3/не е представено атакуваното решение ,по отношение на което се търси съдебна санкция и което сам ищецът е посочил,че представя като доказателство по делото- чл.127 ал.2 от ГПК.

      Оставил е исковата молба без движение и е указал на ищците в 1-седмичен срок от връчване разпореждането на съда да отстранят нередовностите в исковата молба ,както следва:ДА посочат точното наименование на ответника,неговия представител ,седалище и адрес на управление/в случай,че е ЮЛ/,ДА подпишат исковата молба,ДА представят Решение №015/10.10.1995г.на ПК К..

      Указал е на ищците,че при неизпълнение указанията на съда в посочения срок,исковата молба и приложенията към нея ще им бъдат върнати,а производството по делото –прекратено.

     В указания от съда срок,по делото е постъпила молба от адв.Р.Н.,в качеството й на представляващ ищеца Б.Д.П.,в която сочи,че поради това,че ищците П.Д.П. и П.С.К. отказват да подпишат исковата молба и не желаят да се води това дело,оттеглят предявения иск и молят производството по делото да бъде прекратено.Ищците П.Д.П. и П.С.К. не са изпълнили в срок указанията на съда.

     Съдът като съобрази,че ищците не са отстранили в срок констатираните нередовностите в исковата молба,а освен това и единият от тях – Б.Д.П. ,чрез пълномощника си адв.Р.Н. е оттеглил предявеният от него иск,намира,че производството по делото следва да бъде прекратено.

     Ето защо,на основание чл.233 от ГПК и чл.129 ал.3 от ГПК,съдът

 

 

                                           О      П    Р    Е   Д    Е   Л    И   :

 

      ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 901/2015г.по описа на Районен съд Нови пазар поради оттегляне на предявения иск от единия ищец и неотстраняване нередовностите в исковата молба от тримата ищци.

      Определението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Шумен в 1-седмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                    РАЙОНЕН  СЪДИЯ:     / П /