Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 4

 

 гр.Нови пазар,  30.01.2015 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд Нови пазар, в публичното си заседание  на тринадесети януари две хиляди и петнадесета година , в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР: В.В.

Като разгледа докладваното от съдия Николова АНХД № 496 по описа на НПРС за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното : 

 

Постъпила е жалба по чл.59 от ЗАНН от „***” ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. П., обл. В. Т., ул.”***”, №***, представлявано от А. И. Т., срещу Наказателно постановление № 27-2703975 от 06.10.2014 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Ш., с което на основание чл. 416, ал. 5 във вр. с чл. 415в, ал.1 от КТ на дружеството-жалбоподател е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв.

Жалбоподателят сочи, че НП е незаконосъобразно и посоченото нарушение не е налице. В чл. 277, ал.1 от КТ законодателят задължава работодателя да изготви правила за здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. Жалбоподателят заявява, че извършва превоз на товари, като служителите му товарят и разтоварват на определени за това места. Обстоятелството,че водачите при превоза минават под електропроводи и паркират под такива не налага според жалбоподателя изработването на инструкция за товаро-разтоварна дейност под такива електропроводи. Предвидените в чл. 33 от Наредба №12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на ЗЗБУТ при извършване на товаро-разтоварни работи правила не касаят според работодателя неговата дейност. При смъртния случай налице било произволно действие на водача, което не бивало да се тълкува във вреда на жалбоподателя. Пострадалият работник бил шофьор на МПС и като такъв имал задължение да товари и разтоварва превозвани стоки само на определени места. Поради тези и други изложени в жалбата и в съдебно заседание съображения, жалбоподателят счита, че незаконосъобразно е ангажирана отговорността му и му е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв. Предвид на това той моли съда да отмени обжалваното НП като незаконосъобразно.

Въззиваемата страна се представлява лично от директора на „ИТ” Ш. С. М.. Счита, че нарушението е осъществено и моли наказателното постановление, като законосъобразно и правилно да бъде потвърдено.

 

Жалбата е подадена в срок, поради което се явява процесуално допустима.

Административно наказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана по повод на установено от АНО административно нарушение, извършено на 25.08.2014г. и за което е съставен АУАН № 27-2703975г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Ш.. В акта е описано установеното нарушение, посочени са нарушените законови текстове – чл. 277, ал.1 от КТ, във вр. с чл.5, ал.1 и чл.33, т.2 от Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване  на ЗЗБУТ при извършване на товаро-разтоварни работи. Актът е подписан от жалбоподателя.

Въз основа на акта е издадено и НП № 27-2703975 от 06.10.2014 г. на Директора на дирекция ”ИТ”- гр.Ш., с което за нарушението, извършено от ЮЛ е наложено, на основание чл.416, ал.5 от КТ във вр. с чл.415в, ал.1 от КТ на нарушителя е наложена имуществена санкция от 300 лв. Наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 23.10.2014 г.

Съдът намира, че актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление са издадени от съответните компетентни органи. Същите съдържат изискуемите реквизити, съгласно чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН и при издаването им не са допуснати формални нарушения на закона, водещи до неговата отмяна.

 

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът прие за безспорно установена следната фактическа обстановка:

Дружеството -жалбоподател „***” ЕООД – гр. П. е с предмет на дейност превоз на товари. В това дружество е работел Л.К.Л., на длъжност „шофьор товарен автомобил”. Същия е управлявал т.а с рег. № *** и самосвално полуремарке с рег. № ***.

На 27.05.2014 г. водачът Л.Л., е управлявал т.а с рег. № ВТ 1172 ВТ и самосвално полуремарке с рег. № ВТ 8396 ЕВ, с които е превозвал зърнени култури – жито. Вечерта спрял за задължителна почивка в кв.М., гр. Ш., където обичайно шофьорите нощували.

На следващата сутрин, на 28.05.2014 г. рано, водачът Л. потеглил за гр. К. по разпореждане на работодателя си за натоварване на кварцов пясък от дружество „***”. Около 08.30 часа в гр. К., водачът Л., преди да премине през портала на завод „***” спрял управлявания от него товарен автомобил, на пътя. Мястото, където спрял водачът се намирало  на около 50м. пред товарния портал на Обогатителната фабрика на „***”, под въздушен електропровод 20 KW, извод „***”, отклонение от подстанция К. за трафопост ДАП, собственост на „***” АД. Преди да влезе в предприятието той вдигнал самосвалното полуремарке (гондола). Водачът слязъл от кабината на автомобила и отишъл до полуремаркето за да го наблюдава. При вдигането на полуремаркето то опряло в въздушния електропровод -  20 KW  и предните гуми на автомобила се запалили. Тогава водачът на автомобила се върнал при кабината, хванал се за вратата й и така попаднал под напрежение, в резултат на което починал на място.

Близо до мястото на инцидента са били св. С.К., който също водач на товарен камион бил на кантара на територията на предприятието.

Веднага бил подаден сигнал до МВР К. и мястото на инцидента пристигнали освен полицейски служители и служители на „ИТ” Ш..

За извършената на място проверка от служителите на „ИТ” Ш., които са посочени в протокола за оглед на местопроизшествие, л.78 от делото – Г.С. и М.М. не е съставен констативен протокол.

На 19.07.2014 г. е бил съставен протокол за извършена проверка за спазване на трудовото законодателство, в който е посочено, че проверката е извършена на 25.08.2014 г. в обект: товарен портал на Обогатителна фабрика на „***” АД в гр. К. и на 29.08.2014 г. по представени документи в Дирекция „ИТ”.

При проверката от страна на „ИТ” Ш. се установили редица нарушения и са дадени конкретни предписания, конкретно това са, че работодателят 1/ трябва да осигури ефективен контрол за недопускане извършването на товаро – разтоварни дейности, със самосвално полуремарке под неизключени въздушни електрпроводи, съгл. чл. 16, ал.1, т.6 от ЗЗБУТ вр. с чл. 33, т.2 от Наредба № 12/30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни условия на труд при извършване на товаро – разтоварни работи, от 03.02.2006 г.; 2/ да обучи „водача” на самосвално полуремарке за безопасно извършване на товаро – разтоварни дейности и за действие при докосване на части от машината до въздушна линия, намираща се под напрежение, съгл. чл. 13, ал.2 от Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн.ДВ бр. 19/2009 г.) във вр. чл. 516, ал.1 от Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи; 3/ да изготви писмена инструкция за безопасна работа с товарен автомобил при извършване на товарно – разтоварни работи в близост до въздушен електропровод, в т.ч и почистване, съгл. разпоредбата на чл. 227, ал.1 от КТ, вр. чл. 5, ал.1 и чл. 33, т.2 от Наредба № 12/30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни условия на труд при извършване на товаро – разтоварни работи, от 03.02.2006 г. Посочени са и още 4 предписания. Относно предписанията са определени и срокове за тяхното изпълнение. За предписанието по т.1, срокът е до 10.09.2014 г., а за останалите две предписания срокът е до 25.09.2014 г.

Протоколът с предписанията е връчен на работодателя А.И.Т. на 08.09.2014 г.

На същата дата, на която е връчен протокола с предписанията е съставен Акт № 27-2703975/08.09.2014 г., в който актосъставителя М.М. в присъствието на свидетелите Г.К. и В.Д. е съставил акт на А.Т., в качеството му на управител на „***” ЕООД, за това, че на 25.08.2014 г. и на 29.08.2014 г. при осъществяване на неговата дейност не е изпълнил задължението си за осигуряване на безопасни условия на труд, с това че не е изготвил писмена инструкция за безопасна работа с товарен автомобил при извършване на товарно – разтоварни дейности в близост до въздушен електропровод, в т.ч. и почистване.

В акта е посочено, че нарушението е извършено на 25.08.2014 г. в гр. К., обл. Ш..

Посочено е, че са нарушени чл. 277, ал.1 от КТ, във вр. с чл.5, ал.1 и чл.33, т.2 от Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на ЗЗБУТ при извършване на товаро-разтоварни работи.

В акта са посочени, представените при проверката от страна на нарушителя документи – инструкция за безопасна работа при експлоатация на МПС през зимния сезон; инструкция за общите задължения и права на работниците и служителите за изискванията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при трудова дейност; инструкция за безопасна работа при пренасяне, съхранение и експлоатация на стоманени бутилки за сгъстени, втечнени и разтворени газове; Инструкция за противопожарна охрана; инструкция за безопасна работа с повдигателни съоръжения; инструкция за безопасна работа при техническо обслужване и ремонт на МПС; инструкция за безопасна работа с товарен автомобил; правила за здравословни и безопасни условия на труд.

Правният въпрос, който трябва да бъде изяснен в настоящето производство е този, дали от описаните факти е налице нарушение на текстове чл. 277, ал.1 от КТ, във вр. с чл.5, ал.1 и на чл.33, т.2 от Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на ЗЗБУТ при извършване на товаро - разтоварни работи.

Съдът намира, че така цитираните нормативни разпоредби, които според актосъставителя са нарушени не налагат задължение за работодателя да разработва и утвърждава правила или инструкция за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, които да посочват необходимост от изрично регламентиране на правила за безопасна работа в близост до въздушен електропровод, в т.ч и почистване. Разпоредбата на чл. 277, ал.1 от КТ изисква само разработването на правила за правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. Видно от приложените по делото писмени доказателства, л.16 от делото е представена от работодателя изрична инструкция за общите задължения и права на работниците и служителите за изискванията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при трудова дейност. Такива са и правилата за здравословни и безопасни условия на труд, които работодателят е представил на проверяващите и намиращи се на л.24 от делото.

В този смисъл, съдът счита, че работодателят е изпълнил задължението си по чл. 277, ал.1 от КТ, като е разработил инструкция за общите задължения и права на работниците и служителите за изискванията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при трудова дейност и правила за здравословни и безопасни условия на труд. Нещо повече, разработени са още инструкция за безопасна работа с повдигателни съоръжения, инструкция за безопасна работа при техническо обслужване и ремонт на МПС, инструкция за безопасна работа с товарен автомобил, като всички те са пряко относими към конкретната длъжност, която е заемал починалия работник Л..

Относно специфичното изискване на разпоредбите на Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи, конкретно на разпоредбата на чл. 5, която задължава работодателя да разработва и утвърждава разбираемо написани за работещите правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи се установява от представените писмени доказателства, че такава инструкция липсва. Работодателят не е издавал или поне не е представил такава във връзка с административната преписка. Следователно не е спазена разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредба № 12/ 2005г.

Съдът обаче счита, че в случая тази наредба няма приложение към описаните факти. Наредбата има приложение само и относно извършването на извършване на товарно-разтоварни работи, съгл. чл.1 от нея. На следващо място наредбата има определено пространствено приложение, съгл. чл.2 - във всички предприятия и на всички работни места, където се извършват товарно-разтоварни работи. Следователно мястото, където тя намира приложимост и изисква спазване на посочените в нея разпоредби, съответно води до санкциониране на нарушителите, в случаите на тяхното нарушаване са местата, където се извършват товарно-разтоварни работи. Мястото, където се е намирал починалия водач на т.а, Л.Л. не е място за извършване на товаро – разтоварни дейности, а самия водач също не е извършвал такива. Последното се установява от протокола за оглед от 25.08.2014 г., където е посочено „на около 50м. от товарния портал на пътя се намери камион тип „гондола” с рег. № ***, камиона с предната си част към портала.”*** АД. Това заявяват и свидетелите в своите показания на разпитаните лица, свидетелите К., Д., К. и актосъставителя М., които описват местоположението на камиона, извън мястото за извършване на товаро – разтоварни дейности. Съдът не кредитира с необходимото доверие, казаното от тях, че починалия водач на товарния камион е извършвал почистване, т.к това е само едно тяхно предположение, направено от видените факти, и по – конкретно от това, че зад изправената гондола е имало малко количество зърно. Причините за вдигането на гондолата биха могли да бъда различни от това да се почисти камиона, но поради настъпилата смърт на водача няма как да ги узнаем. Това, което е безспорно е, че е налице е работа с повдигателно съоръжение и в случая е приложима по – скоро Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, обн. ДВ, бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 18.10.2010, съгласно която в чл. 75, ал.1, т.7 е посочено, че ползвателят на повдигателните съоръжения и лицата, които ги управляват, не трябва да допускат при придвижване на повдигателно съоръжение в близост до въздушни електропроводни линии разстоянието между която и да е негова част и части под напрежение да бъде по-малко от определеното в чл. 514, ал. 2 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. Съгласно последния и конкретно чл. 514, ал.2, т.1 от Правилника, по време на придвижването на повдигателните съоръжения подемните или подвижните им части са в транспортно положение и не се приближават до части под напрежение на разстояние, по-малко от 1,0 м.

Съдът счита, че намеренията на водача и по - конкретно дали е искал да почисти или просто да провери повдигателното съоръжение са без значение, важни са реалните му действия и те са именно повдигане на полуремаркето на височина, която е била в нарушение на посочената в чл. 514, ал.2, т.1  от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, а именно под допустимия 1м. В резултат на това той е попаднал под електрическо напрежение и е настъпила смъртта му.

Съдът намира, че в съответствие с констатациите, направени от проверяващите са дадени с протокола от 25.08.2014 г. и предписания по т.2 и т.3 за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във вр. чл. 516, ал.1 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, както и  да изготви писмена инструкция за безопасна работа с товарен автомобил при извършване на товарно – разтоварни работи в близост до въздушен електропровод. Трябва да се добави, обаче, че всъщност в тази инструкция следва да намерят отражение, заложените в чл. 75 и др. от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, обн. ДВ, бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 18.10.2010 изисквания към лицата, които ползват и които управляват тези съоръжения, какъвто е бил и починалия работник. Срокът за изпълнение на тези предписания, към датата на съставяне на акта не е бил изтекъл. Съдът счита, че ако работникът е бил надлежно предупреден, чрез предписани от работодателя ясни правила за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения в съотвтествие с чл. 516, ал.1 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи вероятно не би се стигнал до леталния изход за водача на товарния камион с повдигателно съоръжение. Представените по делото правила в този смисъл са непълни и следва да се коригират в срока, даден от „ИТ” Ш., доколкото тяхната цел е да бранят здравето и безопасността на работниците, а животът е тяхната най – висша ценност.

Съдът не споделя възражението на жалбоподателя относно това, че пострадалият Л. е успешно положил изпит за водач на МПС и е следвало да познава правилото, регламентирано в чл. 171, т.2 от ППЗДвП. То регламентира забрана за извършване на товаро разтоварни работи, когато се създава опасност за движението или се замърсява околната среда и не е относимо към конкретния случай, т.к не са налице доказателства за извършване на такива дейности.

Всичко гореизложено дава основание на съда да приеме, че посочените в акта нарушения на чл. 277, ал.1 от КТ, във вр. с чл.5, ал.1 и на чл.33, т.2 от Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи не са налице, поради липса на доказателства за извършени товаро – разтоварни дейности и неприложимост на цитираната наредба.  

Предвид на горното, съдът намира, че издаденото НП следва да се отмени изцяло като незаконосъобразно.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 , предл.3-то от ЗАНН, съдът

 

Р  Е Ш И :

 

Отменя наказателно постановление № 27-2703975 от 06.10.2014 г. на Директора на дирекция ”ИТ”- гр.Ш., с което на „***” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. П., ул.”***” № ***, обл. В., представлявано от А.И.Т., в качеството му на работодател за нарушение на чл. 277, ал.1 от КТ, във вр. с чл.5, ал.1 и чл.33, т.2 от Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване  на ЗЗБУТ при извършване на товаро-разтоварни работи, на основание чл.416, ал.5 от КТ във вр. с чл.415в, ал.1 от КТ е наложена имуществена санкция от 300 лв.(триста лева).

 

Решението подлежи на касационно обжалване съгласно ЗВАС пред Административен съд Шумен в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

                                                                       Районен съдия:.......................................

                                                                                                     Галина Николова