Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 5

 

гр.НОВИ ПАЗАР,  30.01.2015 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд Нови пазар, в публичното си заседание  на тринадесети януари две хиляди и четиринадесета година , в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР: Д.П., като разгледа докладваното от съдия Николова АНХД № 497 по описа на НПРС за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното : 

 

Постъпила е жалба по чл.59 от ЗАНН от „***” ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. П., обл. В. Т., ул.”***”, №***, представлявано от А.И.Т., срещу Наказателно постановление № 27-2704064 от 06.10.2014 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Ш., с което на основание чл. 416, ал. 5 във вр. с чл. 413, ал.2 от КТ на дружеството-жалбоподател е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.

Жалбоподателят сочи, че НП е незаконосъобразно.В обстоятелствената част на НП било посочено, че работодателят не е осигурил ефективен контрол за извършване на робата без риск за здравето и по безопасен начин, като е допуснал извършването на товаро-разтоварни дейности от Л.К.Л. със самосвално полуремарке,спряно под въздушен електропровод.Посоченото нарушение на чл. 16, ал. 1, т. 6 от ЗЗБУТ изисквало осъществяване на ефективен контрол. При злополуката водачът Л. се намирал на 250 км. от седалището на предприятието. Вдигането на гондолата било извършено самоволно. Жалбоподателят смята ,че няма задължение да контролира работниците непрекъснато  и да преустановява техни неправилни действия.  Поради тези и други изложени в жалбата и в съдебно заседание съображения, жалбоподателят счита, че незаконосъобразно е ангажирана отговорността му и му е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.  Предвид на това той моли съда да отмени обжалваното НП като незаконосъобразно.

Въззиваемата страна изпраща представител. Счита, че нарушението е осъществено и моли наказателното постановление, като законосъобразно и правилно да бъде потвърдено.

Съдът, като се запозна с приложените по делото доказателства и ги прецени в тяхната съвкупност и по отделно, установи следното от фактическа страна:

Дружеството-жалбоподател „***” ЕООД – гр. П. е с предмет на дейност превоз на товари. 

Л.Л. работел при дружеството-спрял като шофьор на тежкотоварен автомобил. На *** г. около 08.30 часа той спира управлявания от него товарен автомобил, собственост на дружеството, на около 30 м. преди товарния портал на „***” АД в гр. К.. Посещението му там било по повод разпореждане от работодателя за натоварване на кварцов пясък от това дружество и неговия превоз. Докато изчаквал да влезе в района на предприятието, Л. решил да почисти остатъка от жито, намиращ се в гондолата на полуремаркето. Това бил превозвания с товарния автомобил товар предишния ден. По делото безспорно се установи, че предната нощ Л. прекарал с колеги в питейно заведение, употребявайки алкохол до ранните часове. За целта задействал лоста за повдигане на гондолата и слязъл от купето на камиона, за да наблюдава. Не забелязал, че бил спрял под стълб с въздушен електропровод.

Горният край на гондолата опрял ел. проводниците от ел. преносната мрежа. Предните гуми на тежкотоварния автомобил започнали да пушат и да хвърлят искри. Л. се насочил към кабината, за да свали гондолата и при допира с вратата бил засегнат от преминаващия ток и загинал.

По случая започнало разследване от органите на МВР. Разследването установило наличие на 1,39 ‰ алкохол в кръвта на загиналия Л.. На място пристигат и служители на „ИТ”- Ш.. Издават предписания за инцидента, а на *** г. е съставен и АУАН, като установеното нарушение е на чл. 16, ал.1, т.6 от ЗЗБУТ, във вр. чл. 33, т. 2 от Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване  на ЗБУТ при извършване на товаро-разтоварни работи. Въз основа на този акт е издадено и обжалваното наказателно постановление.

Така описаната фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото писмени доказателства, както и от показанията на разпитаните по делото свидетели. Самата фактическа обстановка не се оспорва от жалбоподателя и не се представят доказателства, които да я опровергават.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

Жалбата е допустима. Подадена е в законовия срок до компетентния съд и от лице, което има право да я атакува.

Разгледана по същество жалбата се явява изцяло основателна.

Административно наказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана по повод на установено  административно нарушение, извършено на ***г. и за което е съставен АУАН № 27-2704064, от актосъставителя Г.С.К.. Въз основа на този акт  Директорът на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Ш. е издал НП № 27-2704064 от 06.10.2014 г., с което за нарушението, извършено от юридическото лице, на основание чл.416, ал.5 от КТ във вр. с чл.413, ал.2 от КТ на нарушителя е наложена имуществена санкция.

Съдът намира, че актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление са издадени от съответните компетентни органи. Същите съдържат изискуемите реквизити, съгласно чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН и при издаването им не са допуснати формални нарушения на закона, водещи до неговата отмяна.

Съгласно чл. 16, ал.1, т.6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, работодателят е длъжен да осигури ефективен контрол за извършване на работата без риск за здравето и по безопасен начин. В чл. 33, т.2 от Наредба №12 от 30.12.2005 г. за осигуряване  на ЗБУТ при товаро-разтоварни работи гласи следното: В опасната зона на електропроводи и на контактната мрежа на електрифицирани железопътни участъци не се допуска извършване на товарно-разтоварни работи, без да е изключено напрежението.

На първо място, съдът счита, че в случая не са извършвани товаро- разтоварни работи, в резултат на които да се е стигнало до инцидента с работника Л.. Почистването на каросерията няма как да е част от тези работи, още повече, че това почистване е можело да се осъществи и без повдигане на гондолата, а например чрез нейното измитане. По тази причина квалифициране на извършеното нарушение във вр с чл. 33, т. 2 от Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване  на ЗБУТ при извършване на товаро-разтоварни работи е погрешна.

На второ място, установи се от доказателствата по делото, че в предприятието липсват правила, регламентиращи как и къде следва да става такова едно почистване, след като е наложително между различните курсове при смяна на превозвания товар. Липсват и правила, предупреждаващи работниците, предвид габаритите на управляваните МПС, че не следва да се маневрира с гондолите без водача да се е убедил, че част от нея няма да засегне опасната зона на електропроводи. Вмененото обаче на работодателя нарушение е затова, че не е осъществил ефективен контрол за извършване на работата по безопасен начин и без риск за здравето. Липсата на изработени правила в предприятието, според съда е довела до конкретния инцидент, за съжаление с летален изход за работника. Законодателят е възложил на работодателя да създаде правила, които да бранят здравето и безопасността на служителите му. Това обаче, представлява съвсем друго нарушение – по чл. 14 или по чл. 16, ал. 1, т. 1, т. 2 или т. 3 от ЗЗБУТ. Не може да се приеме, че като не е създал изрични правила за безопасност при вдигане на гондолата под въздушен електропровод, работодателят е пропуснал да осъществи ефективен контрол за извършване на работа без риск. Контролът се извършва тогава, когато има въведени правила за безопасност. Липсата на такива правила е различно и самостоятелно нарушение. Да се приеме противното е равнозначно на това да се приеме, че когато един работодател не изготви правила за безопасност на работата, автоматично и при условията на идеална съвкупност извършва и всички други възможни нарушения по ЗЗБУТ(чл. 14, чл. 16, ал. 1, т. 1-7 и др. от ЗЗБУТ). Нарушението на работодателя по съществото си се изразява в това, че не е извършил оценка на риска при превоз на товари, като нее предвидил конкретната ситуация като възможен риск и съответно не е създал правила за безопасност при тази ситуация. Това няма нищо общо с посоченото от административно-наказващия орган нарушение.

Съдът не споделя възражението на жалбоподателя относно това, че пострадалият Л. е успешно положил изпит за водач на МПС и е следвало да познава правилото, регламентирано в чл. 171, т. 2 от ППЗДвП. То регламентира забрана за извършване на товаро-разтоварни работи, когато се създава опасност за движението или се замърсява околната среда и не е относимо към конкретния случай.

В заключение съдът намира, че работодателят   не е извършил вмененото му нарушение. 

 

 

 

 

Водим от гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 , предл.3-то от ЗАНН, съдът

 

Р  Е Ш И :

 

             

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 27-2704064 от 06.10.2014 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Ш., с което на основание чл. 416, ал. 5 във вр. с чл. 413, ал.2 от КТ на дружеството-жалбоподател е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв, за нарушение на чл. 16, ал.1, т.6 от ЗЗБУТ, във вр. чл. 33, т. 2 от Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване  на ЗБУТ при извършване на товаро-разтоварни работи.

Решението подлежи на касационно обжалване съгласно ЗВАС пред Административен съд Шумен в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

                                                                       Районен съдия:.......................................

                                                                                                 /Петина Николова/