Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

                                                                           

                                                       гр.Н.,07.01.2015 г.

                                                       В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Районен съд Н. в публичното съдебно заседание, проведено на десети декември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                               Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                               Секретар:Б.  А.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева АНХД №501 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

   Производство с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН ,по жалба,предявена от К.Й.Г. против Наказателно постановление №14-0307-000359/14.08.2014 г.,издадено от Началник група “ОП”РУ Полиция Н..

      Жалбоподателят твърди,че горепосоченото наказателно постановление,с което му е наложена глоба в размер на 400лв. на основание чл.315 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховане за нарушение на чл.315 ал.1 предл.последно,т.1 във вр.чл.249 т.1 и чл.261 ал.2 от Кодекса  на застраховането е неправино и моли съдът да го отмени. Излага лични причини, между които смъртта на съпругата му и неговото здравословно състояние.

     В съдебно заседание жалбоподателят  се явява. Поддържа жалбата си.     Въззиваемата страна ОД МВР гр.Ш. редовно призована не изпраща представител по делото. В съпроводително писмо към жалбата се изразява становище за нейната  неоснователност.

     Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

     От показанията на разпитаните по делото свидетели Ж.Д.Г.  и М.Т.Т.,които съдът кредитира с доверие като добросъвестно и безпристрастно дадени и непротиворечащи помежду им, се установява, че на 15.07.2014г.,  рамките на служебните им задължения по контрол по спазване на Закона за движение по пътищата, в гр.Н.,около 09.10 часа по ул.”***” в близост до оранжерията жалбоподателят К.Й.Г. е управлявал мотопед „***”, с рег.№ ***, негова собственост. Свидетелите констатирали,че водачът няма сключена застраховка “Гражданска отговорност” за това МПС, валидна към момента на проверката. 

      Във връзка със съставения АУАН, с Наказателно постановление №14-0307-000359/14.08.2014, на К.Й.Г. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400лв., защото е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.259, ал.1, т.1  от Кодекса за застраховането. Наказанието е наложено на основание чл. 315, ал.1, т.1 във вр. с чл. 249, т.1 от КЗ.   НП е връчено на 27.10.2014г., като в законоустановения 7-дневен срок о е обжалвано пред съда.

     Жалбата се явява процесуално допустима,а разгледана по същество –неоснователна поради следните съображения:

     Атакуваното наказателно постановление е издадено от длъжностно лице, разполагащо със съответната материална и функционална компетентност /Заповеди с рег.№ з 3660/30.12.2013 г. и с № Iз 1745/28.08.2012 г./

     При издаването както на АУАН, така и на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, обуславящи незаконосъобраност на атакуваното НП от външна страна.

     От доказателствата по делото се установява по един безспорен начин, че  на посочената в АУАН и НП дата, жалбоподателят е управлявал   посочения мотопед „***”, с рег.№ ***, негова собственост. За този мотопед, който безспорно е МПС, не е имало валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”. Нормата на чл.315 ал.1 от КЗ регламентира две групи наказателноотговорни лица. Първата от тях са собствениците на  МПС, които са длъжни да сключат действащ договор за задължителната застраховка по чл.249 т.1 и 2 от КЗ ,а  втората са лицата,които управляват МПС, собственост на трети лица,за които няма сключена застраховка към момента на проверката.По своята същност разпоредбата в тази й част освен санкционна е и материално правна и предписва горепосоченото поведение от страна на водачите-несобственици.За тях не съществува задължение  да сключат застрахователни договори вместо собствениците на МПС,а да не управляват превозни средства,за които няма сключен  действащ договор.  Жалбоподателят попада в първата категория. Като собственик на превозно средство, жалбоподателят е знаел или поне се предполага,че е трябвало да знае какъв е реда за управление на моторни превозни средства по републиканската пътна мрежа, което обективира наличието на вина у същия при извършване на горепосоченото адм.нарушение.

     Деянието засяга значими обществени отношения в областта на задължителното имуществено застраховане, където нарушаването на императивните изисквания е с висока степен на обществена опасност/да се ограничат възможностите за нереализаране отговорността по репариране на вреди,свързани с управление на МПС./ Сполетелите го събития от личен характер, за които жалбоподателят твърди, не могат да квалифицират случая като маловажен такъв. Предвид  материалните затруднения, той е имал възможността да се разпореди с въпросното МПС, след като не е в състояние да заплаща застраховката или да го спре от движение. Действително по делото е представено заверено копие от застрахователна полица №*** на застрахователна компания „***”, за МПС „***”, с рег.№ ***. Срокът на действие на тази полица е от 30.10.2014 г. до 29.10.2015 г. Очевидно този договор е сключен три месеца след констатиране на нарушението и касае период занапред. Наличието му следва да се тълкува като смекчаващо отговорността на жалбоподателя обстоятелство, но не може да квалифицира нарушението като маловажно по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. 

      Ето защо съдът намира, че констатираното административно нарушение е подведено под съответната правна норма,като на водача е наложено наказание “глоба”,съвпадащо с минималния размер,предвиден в закона.Наложеното наказание е адекватно на извършеното нарушение и съдът намира, че чрез налагането му биха били постигнати целите  на наказанието, предвидени в ЗАНН и съответния специален закон- Кодекса за застраховането.

      При така установеното от фактическа и правна страна,съдът намира, че жалбата се явява неоснователна, а атакуваното наказателно постановление–правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

      Водим от гореизложеното,съдът

 

                                              Р         Е       Ш       И      :

 

     ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №14-0307-000359/14.08.2014 издадено от Я.И.Р. на длъжност ВНД Началник РУП към ОД МВР –Ш., с което на основание чл.53 от ЗАНН във вр.чл.320 ал.2 от КЗ, на К.Й.Г.  с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400.00 лв./четиристотин лева/.

       Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Ш. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                РАЙОНЕН   СЪДИЯ: