Р     Е     Ш    Е    Н    И    Е

                                                                    

                                                 Гр.Нови пазар,24.02.2015г.

                                                В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

   Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание,проведено на четвърти февруари през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                                 Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                                 Секретар:Б.  А.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева АНХД №519 по описа за 2014 година            ,за да се произнесе,взе предвид:

 

    Образувано е административно-наказателно производство с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН-по жалба,предявена от  И.П.Т. *** срещу Наказателно постановление №14-0280-000230/21.07.2014г.,издадено от Началник група към ОДМВР Ш..

    Жалбоподателят оспорва изцяло посоченото наказателно постановление,като излага следните съображения:

    Твърди,че не е бил спрял на спирка от редовните линии за обществен превоз на пътници.Бил авариийно спрял на частния паркинг на банка,в близост до райнона на спирката.Полицейските служители нямали основание да му искат документи за правоспособност,тъй като той бил извън автомобила и бил пешеходец,а не водач.

     Поради изложеното намира наложените му наказания за незаконосъобразни и моли същите да отпаднат./да бъдат отменени/.

      В съдебно заседание жалбоподателят не се явява.Не изпраща представител.

      Административно-наказващият орган не се явява,не изпраща представител.В съпроводително към преписката писмо се изразява становище за допустимост,но неоснователност на предявената жалба.Моли съдът да постанови решение,с което да остави предявената жалба без уважение и потвърди изцяло атакуваното наказателно постановление.

       Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

      Жалбата е подадена в законоустановения срок  и се явява процесуално допустима,а разгледана по същество-неоснователна поради следните съображения:

       Акт за установяване на административно нарушение №196/06.06.2014г./с бланков номер 679504/е съставен от С.М.К.-*** ,в присъствието на свидетелите Х.Ж.Х. и И.К.С./двамата служители при РУП К./ ,срещу И.П.Т. затова,че на 06.06.2014г.около 15.40ч.в с.Н. ,на ул.”***”пред №*,като водач на лек автомобил *** с рег.№***,собственост на С.Н.Т. от гр.В. ,извършил следните нарушения:1/паркира управляваното МПС на спирка за обществен превоз и 2/при извършената проверка ,водачът не представя СУМПС и к.т.към него.С това му е вменено извършване на административни нарушения по чл.98 ал.2 т.3 и чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП.Водачът е посочил,че има възражения срещу съставения му акт,които щял да депозирал в 3-дневен срок,но такива не са последвали в писмен вид.

      Във връзка със съставения АУАН,с Наказателно постановление №14-0280-000230/21.07.2014г.,издадено от З. Т. К. –Началник група към ОДМВР Ш.,с-р Пътна полиция Ш.,упълномощен със заповед Із-1745/28.08.2012г.на Министъра на вътрешните работи,за горецитираните адм.нарушения, на И.П.Т. са наложени следните административни наказания – 1/на основание чл.183 ал.4 т.8 от ЗДвП-глоба в размер на 50.00лв. и 2/на основание чл.183 ал.1 т.1пр.1,2 от ЗДвП-глоба в размер на 10.00лв.

       Наказателното постановление е издадено от надлежно легитимирано длъжностно лице ,в рамките на неговата материална и териториална компетентност /съгласно Заповед №   Із-1745/28.08.2012г.на Министъра на вътрешните работи/ ,като съдът намира,че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати нарушения на процесуалния закон.

     От показанията на разпитаните по делото свидетели С.К.,Х.Х. и И.С.,които съдът кредитира с пълно доверие като добросъвестно и безпристрастно дадени и непротиворечащи помежду им и с останалия доказателствен материал по делото се  установява,че на 06.06.2014г.посочените свидетели –полицейски служители при РУП К. ,са изпълнявали служебните си задължения в с.Н..Видяли,че на автобусната спирка ,спира нарушителят И.П.,който управлявал посочения в акта и НП лек автомобил.Те били на около 20 метра от водача.След като паркирал превозното средство и то в района на автобусната спирка ,в насрещното движение и се отправил пеш към пешеходната зона,бил спрян от полицейските служители,които го помолили да напусне спирката и да паркира лекия автомобил на намиращия се наблизо паркинг.Поискали му документи за управление на МПС,като той не представил такова.Нямал и сключена застраховка „Гражданска отговорност”,за което бил съставен друг АУАН.

       При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

      Безспорно се установява от доказателствата по делото,че нарушителят Т. е управлявал на посочената дата и място лекия автомобил и то без да носи със себе си документи,удостоверяващи съответната му правоспособност.По категоричен начин от свидетелските показания ,се опровергава лансирата в жалбата му теза,че не е бил водач на МПС ,а пешеходец,след като сам в жалбата си твърди,че „бил аварийно спрял на частния паркинг на банка,в близост до района на спирката”.Като е управлявал МПС ,без да носи свидетелство за управление на МПС от съответната категория и контролен талон към СУМПС от съответната категория,”,той е осъществил състава на нарушение по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП.

        За въпросното нарушение съответната санкционна норма на чл.183 ал.1 т.1 от ЗДвП предвижда наказание „глоба”в размер на 10.00лв.,каквото е определил и административно-наказващият орган.Посоченото по вид и размер адм.наказание е без алтернатива ,поради което ,при доказано по несъмнен начин адм.нарушение,съдът намира,че адм.наказващият орган е квалифицирал правилно същото и го е подвел по съответната материално правна норма,налагайки едно законосъобразно наказание.

        От доказателствата по делото съдът намери за установено по категоричен начин,че жалбоподателят е бил паркирал управляваното от него МПС в района на спирка за обществен превоз,с което е осъществил от обективна страна състава на адм.нарушение по чл.98 ал.2 т.3 от ЗДв.За същото,новелата на чл.183 ал.4 т.8 предл.второ от ЗДвП ,предвижда наказание”глоба” в размер на 50.00лв.,което също е без алтернатива и липса на възможност за преценка за това дали са налице основания за редуциране на същото по размер.И в този случай съдът намира,че административно-наказващият орган е приложил правилно материалния закон.

         С оглед на гореизложените съображения,съдът намира,че жалбата се явява неоснователна и недоказана,а наказателното постановление –правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

        Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 т.1 от ЗАНН,съдът

 

                                                Р        Е        Ш       И    :

 

        ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление №14-0280-000230/21.07.2014г.,издадено от З. Т. К. –Началник група към ОДМВР Ш.,с-р Пътна полиция Ш.,упълномощен със заповед Із-1745/28.08.2012г.на Министъра на вътрешните работи./издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение с бланков номер 679504/06.06.2014г,съставен от С.М.К.-***/ ,с което на И.П.Т. с ЕГН:**********,***  са наложени следните административни наказания – 1/на основание чл.183 ал.4 т.8 от ЗДвП-глоба в размер на 50.00лв. и 2/на основание чл.183 ал.1 т.1пр.1,2 от ЗДвП-глоба в размер на 10.00лв.

       Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд гр.Ш. в 14-дневен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                         РАЙОНЕН   СЪДИЯ: